Uppsägning av avtal med bindningstid

2015-03-27 i Avtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har problem med att tolka vad som gäller vid uppsägning av ett avtal som jag ingått. Företaget mitt företag ingått avtalet med hävdar att man inte kan använda bindningstiden som uppsägningstid. Jag hävdar att detta inte framgår av avtalet utan att man kan säga upp avtalet en månad före bindningstidens slut.Vem har rätt? Se avtalet nedan.Vänliga hälsningar Anna Johannesson7. Uppsägning av avtalet och bindningstidKund har rätt att säga upp Avtalet. Såvida parterna inte överenskommitom annat, upphör Avtalet att gälla vid utgången av denmånad som följer närmast efter den månad då sådan uppsägninghar skett. Om inte annat framgår av Villkoren, äger Kund inte rätttill återbetalning av i förskott erlagd betalning för det fall Kundsäger upp Avtalet.Parterna kan komma överens om bindningstid för Avtalet.Bindningstiden avser tiden efter Avtalets ingående och specificerasi produktbeskrivningen, skriftliga avtalet eller enligt muntligöverenskommelse. Efter bindningstidens utgång gäller Avtalet tillsvidare med en (1) kalendermånads uppsägningstid.
|Hej. Tack för din fråga.Min tolkning av villkoren är att du kan säga upp avtalet med effekt vid bindningstidens slut, under förutsättning att uppsägningstiden på en månad har iakttagits. Bindningstiden skulle annars vara bindningstiden plus en månad, vilket förefaller märkligt. Lycka till.

Höjd kostnad för abonnemang

2015-03-18 i Avtal
FRÅGA |Hej, fick ett brev om att mitt abonnemang kommer att höjas med 80 kr per månad är detta okej?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Det är möjligt att företaget du tecknat abonnemanget hos har reserverat sig för att avgiften kan komma att höjas med tiden. Eftersom jag inte vet vilken typ av abonnemang det rör sig om eller vad ni kan ha ansetts komma överens om då avtalet tecknades är det svårt ge något mer direkt svar än så. Det du kan göra är att läsa igenom avtalet du fick då du tecknade abonnemanget. Står det inget där gällande förändrade kostnader får du kontakta bolaget och fråga vad prishöjningen grundar sig på. Hoppas att svaret ger dig tillräcklig vägledning!Vänliga hälsningar,

Sysslomannaavtal

2015-02-27 i Avtal
FRÅGA |Jag ska ge en vän pengar som han ska investera åt mig. Vilket slags avtal kan vi skriva för att jag ska få tillbaka mina pengar om investeringen går med vinst? Kan vi skriva ett uppdragsavtal?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att det rådet avtalsfrihet - det betyder att avtalsparterna själva får välja vad och hur som ska avtalas. För avtalsparterna gäller sedan som allmän princip pacta sunt servanda - avtalet ska hållas och parterna ska fullgöra sina förpliktelser som följer av villkoren i avtalet.Det viktiga när ni upprättar avtalet är att ni tydligt anger mellan vilka avtalet ingås, att din vän ska investera dina pengar av belopp X, att eventuell vinst på investeringen ska tillfalla dig och när betalning i så fall ska ske. Försökt att vara så utförliga ni kan och utgå från att det inte finns tvingande lagregler som fyller ut avtalet - skriv med allt av betydelse för att förebygga en framtida tvist. Avtalet kommer att vara ett sysslomannaavtal, vilket innebär att Handelsbalken (HB) kommer att vara tillämplig på avtalsförhållandet. Lagtexten är omodern och svårläst, men definitionen av en syssloman är en person som har fått i uppdrag att rättshandla för huvudmannens räkning (du är alltså huvudmannen i avtalet med din vän). Av HB 18 kap. 3 § följer att sysslomannen har lojalitets- och omsorgsplikt i förhållande till huvudmannen. Bryter huvudmannen mot lojalitetsplikten, t.ex genom att dina pengar går till något annat än investeringar, kan det aktualisera skadestånd.Rör det sig om en större investering från din sida kan det vara en god idé att låta en jurist utforma avtalet för att vara på den säkra sidan.Vänliga hälsningar

Hur värderar man ett sekretessavtal?

2015-02-22 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har hört att det förekommer att arbetstagare vid uppsägning ibland får skriva på tystnadslöfte dvs för att inte läcka obekväma uppgifter till pressen. Hur värderar man ett sådant "kontrakt" i antal månader? Eller är det en engångssumma som är brukligt och i så fall vilket belopp är brukligt ?
|Hej och tack för din fråga!Det du tänker på är ett sekretessavtal, som vanligen förekommer i arbetsgivarsituationer. När en arbetstagare slutar på ett företag upphör nämligen normalt förbudet mot att utnyttja eller röja företagshemligheter (se lagen om skydd för företagshemligheter 7 § 2 st.). Genom att skriva ett sekretessavtal som upprätthåller förbudet vid äventyr av vite ser man till att uppgifter som kan skada företaget på ett eller annat sätt inte kommer ut. Det bästa för arbetsgivaren vore ju givetvis att redan vid anställningens ingående uppställa som villkor att ett sekretessavtal skrivs på, alternativt föra in en sekretessklausul i anställningsavtalet. På så sätt försäkrar man sig om att skyddet upprätthålls. Sekretessen behöver inte nödvändigtvis gälla företagshemligheter, utan kan även avse, som du säger, "obekväma uppgifter" i allmänhet.Hur man 'prissätter' ett sekretessavtal är svårt att säga. Rimligen borde prestationen anpassas efter vikten av de uppgifter man vill hindra från att läcka ut. Men eftersom utgångspunkten i svensk avtalsrätt är avtalsfrihet kan det inte sägas finnas någon mall över vilket belopp som anses brukligt i en given situation, så länge parterna är överens. Det man bör ha i minnet är dock att avtalsvillkoren inte får vara oskäliga, eftersom de i sådana fall kan angripas (och jämkas) med stöd av 36 § avtalslagen.MVH

Muntligt avtal om ersättning för renoveringsarbete.

2015-03-26 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag renoverade ett hus åt mina före detta svärföräldrar mot uttalad ersättning. När renoveringen nästan var klar påstod exsvärmor att hon aldrig påstått detta. Kan jag på något sätt komma till reda med detta?Sammanlagt har jag lagt ner 840h på renoveringen.Om jag hade gjort detta som yrkesman med en ersättning på 350:-/h hade summan blivit 294 000:- Nu får jag inte ett öre. Problemet är att det finns ett barnbarn på 7 år med i bilden och jag vill ju inte att hon ska komma i kläm. Hur ska man lösa detta rent juridiskt? Går det att göra något?MvhDaniel
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga. Problemet ligger emellertid i att det blir svårt att bevisa att du skulle haft ersättning för arbetet om det inte finns ett skriftligt avtal eller annan dokumentation som styrker överenskommelsen. Om du inte har något underlag för ersättningsanspråket ligger det närmast till hands att försöka kommunicera med dina före detta svärföräldrar och nå en lösning den vägen.Vänligen,

Avtal på ett språk man inte förstår

2015-03-11 i Avtal
FRÅGA |Jag undrar om man som utlänning skriver på ett medlemsavtal i ett gym, som är skrivet på svenska och i princip inte vet vad Man skriver på.Vem har ansvaret? Gymmet eller den som skriver på? Tacksam för svar HälsnCarsten Johansson
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Den lag som är tillämplig på avtal i olika former är Avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218) Det är alltid den som skriver på ett avtal som bär ansvaret för att uppfylla vad som följer av avtalet, då undertecknandet av avtalet är ett accepterande av villkoren/det som står i avtalet. (se 1 § Avtalslagen https://lagen.nu/1915:218#P1S1)Att underteckna ett avtal och sedan påstå att man inte har sett/förstått det som står i avtalet är alltså ingen giltig ursäkt för att inte uppfylla de villkor eller åtaganden som följer av avtalet. Skulle det däremot vara så att den som utformat avtalet avsiktligen utnyttjat att den personen som skulle skriva på avtalet inte behärskade språket och därför infört oskäliga avtalsvillkor som man inte skulle ha uppställt till någon annan gymbesökare kan avtalet vara ogiltigt. Avtalet kan också vara ogiltigt om man på annat sätt avsiktligt försökt lura personen att acceptera avtalet. (Se 30-31 §§ avtalslagen https://lagen.nu/1915:218#P30S1)Skulle situationen vara sådan att gymmet i samband med att denna person skulle skriva på avtalet lämnade upplysningar muntligen om vad som stod i avtalet som sen inte visade sig stämma överens med vad som senare stod skrivet i avtalet så kan gymmet vara bundet av de upplysningar man lämnat, dvs de avtalsvillkor man muntligen lämnat. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar

Tolkning av hyreskontrakt

2015-02-23 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr ett fritidshus och undrar om uppsägning av kontraktet. Vad är det som gäller? Så här står det i kontraktet:"HyrestidUthyrning årsvis med ett års förlängning per år. Uppsägning sker ömsesidigt och är på 2 månader. Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång."När kan jag säga upp kontraktet? Skrev på kontraktet i juni 2014.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till att börja med råder avtalsfrihet, och ni har fritt fram att reglera förhållandet mellan er med ett avtal, liksom ni har gjort. Vad jag kan förstå det som så har ni velat ha ett hyreskontrakt som löper på ett år i taget, och om någon inte vill förlänga avtalet så löper det ut efter ett år. Ni verkar även ha avtalat om att det ska finnas en möjlighet till att säga upp kontraktet i förtid och då med en uppsägningstid om två månader. Det som gör uppsägningen lite klurig är att ni skrivit dit att uppsägningen ska ske "ömsesidigt". Jag vet inte bakgrunden till den här klausulen, eller vad som har varit er avsikt med den, men jag tolkar "ömsesidigt" som att det krävs att ni båda är överens om uppsägningen. Det skulle i så fall innebära att du endast kan säga upp kontraktet tidigare, och i så fall med två månaders uppsägningstid, om du kan få din hyresvärd att gå med på uppsägningen. Om ni inte båda är överens om en tidigare uppsägning så får du vänta tills ett år har förflutit, m.a.o. till juni 2015. Det ska tilläggas att detta är hur jag tolkar ert kontrakt, men om ni har en gemensam avsikt med kontraktet så har den avsikten företräde. Med vänliga hälsningar

Ställningsfullmaktens konstruktion

2015-02-21 i Avtal
FRÅGA |Vad är det för utmärkande med ställningsfullmakten? Hur skiljer sig ställningsfullmakten till sin konstruktion från den generella fullmaktsmodellen?
|Hej!Det finns olika slags typer av fullmakter, dels för olika slags användningsområden dels för olika sätt som en fullmakt kan utfärdas på. Regler om fullmakt återfinns i 2 kap AvtL. Reglerna är dock inte uttömmande utan det finns vissa fullmakter som tillkommit i praxis, genom handelsbruk eller sedvänja. En ställningsfullmakt är en fullmakt som en person erhåller på grund av sin anställning. Exempelvis som anställd i en butik kan personen ifråga ha som fullmakt att sälja arbetsgivarens varor. Denna fullmakt uppkommer utan någon direkt uttrycklig fullmakt eller samtycke. En ställningsfullmakt är underförstådd i och med anställningen och behöver inte upprättas skriftligen. På grund av att en ställningsfullmakt inte upprättas blir det istället lag eller sedvänja som bestämmer ställningsfullmaktens behörighet. Ställningsfullmakten stadgas i 10 § 2 st AvtL. Då det är möjligt för utomstående att kontrollera vilken ställning fullmäktige har exempel genom uniform, namnbricka, placering i affären med mera tillhör ställningsfullmakten de självständiga fullmakterna. Med vänliga hälsningar