Har en delägares fru rätt till insyn i bolagets räkenskaper?

2021-01-23 i Bolag
FRÅGA |Hej,Min man är delägare i ett företag tillsammans med en annan. Han äger 40% och den andre 60%.Min förta fråga är, har dom lika mycket att säga till om? Kan han med 60 % ta beslut rörande företaget på egen hand? Min andra fråga är, jag som fru, vad har jag för rätt att till exempel få se företagets ekonomiska välmående? Har jag rätt att titta i bokföringen? Kan jag kräva detta? Till saken hör att jag har haft tillträde dit tidigare men sambon(dom är inte gifta) till han som äger 60 % har tagit bort mig från detta och raderat mitt inlogg! Hon har hand om den löpande bokföringen. Jag ska enligt vad som sagts och bestämts sedan tidigare göra löner och sköta ordrar mm. Är detta ok? Kan hon göra så? Vilka rättigheter har jag som fru till delägare.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom jag saknar uppgifter om vad det är för bolagsform företaget bedrivs i delar upp mitt svar i tre av de vanligaste bolagsformerna, handelsbolag, enkla bolag och aktiebolag. Mitt råd är, oavsett bolagsform, att ni sätter er ner alla fyra och diskuterar hur ni ska förhålla er. Som du nedan kommer att kunna läsa i mitt svar så har varken du som egenskap av fru till en delägare, eller din mans delägares sambo, rätt till insyn i räkenskaperna eller rätt att delta i beslut gällande bolagets förvaltning, men då det bara är två delägare kan dessa avtala om det mesta så länge det är överens. Eftersom det finns chans att deras verksamhet påverkar både din och delägarens sambos, ekonomi kanske det inte är mer än rätt att ni får ta del av räkenskaperna, men detta är upp till bolagsmännen. Det spelar in huruvida du är ansvarig för den löpande förvaltningen eller inte, och där bör ni också upprätta ett avtal om så ni är överens om vad som gäller. Fråga 1 Handelsbolag och enkla bolag Utgångspunkten är att de som bolagsmän har lika stor rösträtt, 2:8 handelsbolagslagen. Dock kan delägarna reglera detta sinsemellan genom ett bolagsavtal och där kan de avtala bort vad som gäller i lagen, förutom rätten till insyn i räkenskaperna som bolagsman, 2:1 HBL. Aktiebolag Gällande aktiebolag är huvudregeln att det majoriteten röstar för är den mening som vinner, 7:42 aktiebolagslagen. Förutsatt att din man och hans delägare inte avtalet om annat, så kommer deras ägarandelar motsvara deras aktieinnehav. Då kommer din mans delägare alltid på egen hand uppnå majoritet eftersom han äger 60% av aktierna. Detta kan de ha reglerat på annat sätt, då det råder avtalsfrihet och det är upp till dem två att komma överens. Vad de har kommit överens kan du i så fall läsa om i bolagsordningen, 4:2 ABL. Fråga 2 Handelsbolag och enkla bolag Bolagsmännens rättigheter och skyldigheter reglerar de själva genom ett bolagsavtal, 2:1 HBL. Alla bolagsmän har som utgångspunkt rätt att delta i förvaltningen av bolaget, dvs ingå avtal med andra parter, agera i bolagets namn rent generellt. Från denna rätt kan man bli utesluten om de andra bolagsmännen röstar för detta, men oavsett om man är utesluten från det praktiska arbetet med förvaltningen har man som bolagsman alltid rätt att ha insyn i och granska bolagets räkenskaper och angelägenheter, den rätten kan man som bolagsman aldrig förlora, 2:5 HBL. Denna rätt tillfaller bolagsmännen, dvs din man och hans delägare, den rätten tillfaller tyvärr inte dig utan endast din man enligt lagen, sen kan ni alltid komma överens om annat, det råder avtalsfrihet. Om du fortfarande ska sköta den löpande bokföringen, behöver du ha tillgång till räkenskaperna för att kunna utföra ditt arbete. Problemet blir om ni inte har någon skriftlig överenskommelse om din roll i bolaget så kommer det att bli svårt att hävda att du har den roll/ska fortsatt ha den rollen utan då hade jag gett dig rådet att din man påtalar denna otydlighet med sin delägare, eftersom den andra delägarens sambo är inte heller en av bolagsmännen så har denna person inte heller enligt lag rätt till insyn, utan där bör ni sätta er ner för att diskutera. Eftersom det rör båda parens ekonomi så är kanske rimligaste är att bådas respektive har insyn i bolaget men det är som sagt upp till er att avtala om. Aktiebolag Är det aktiebolag så är det styrelsen som har huvudansvaret för bolagets förvaltning och ekonomi, är det mindre bolag brukar delägarna själva inneha dessa roller, 8:4 ABL. För övrigt har även aktieägarna rätt till insyn i bolagets räkenskaper om det inte skulle vara till skada för bolaget att informationen lämnas ut, 7:32 jämte 7:36 ABL. Eftersom det finns två ägare så kan så länge de är överens avtala om det mesta så länge det inte är till skydd för borgenärerna t.ex., enligt principen om samtliga aktieägares samtycke. Desamma gäller där det är aktieägarnas som har rätt till insyn, inte utomstående, du har ingen automatisk rätt att se räkenskaperna i rollen som fru till en delägare. Även med denna bolagsform bör ni sätta er ner och komma överens, har du roll som ekonomiansvarig så sätter det allt i ett annat läge, men då hade jag gett dig rådet att få skriftligt att du har det ansvaret så att ni är överens om vad som gäller framöver. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,