FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag24/02/2024

Måste en revisor till sin klient lämna ut sådant som har legat till grund för faktureringen?

"Uppföljningsärende - Till Jacob Björnberg".  Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är tryckfrihetsförordningen (TF) och rättegångsbalken (RB).


Allmänna hållpunkter


I 2 kap. 1 § TF sägs att till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Vidare anges i 2 kap. 4 § TF att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Med myndighet avses för övrigt och i det här sammanhanget även riksdagen och beslutande kommunal församling, dvs. kommunfullmäktige, vilket framgår av 2 kap. 5 TF. Likaså omfattas kommunala förvaltningsmyndigheter, jfr 1 kap. 8 § regeringsformen.


Att handlingar är allmänna behöver dock inte betyda att de också är offentliga, dvs. icke sekretessbelagda, och därmed ska lämnas ut. I 2 kap. 2 § TF regleras den allmänna begränsningen av handlingsoffentligheten. I andra stycket stadgas också att en begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar noga ska anges i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det anses lämpligare i ett visst fall, i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till. Och en sådan reglering står att finna i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (OSL).


Den nu uppkomna situationen - Vad gäller?


Problematiskt i det här sammanhanget är att det inte finns någon generell lagstiftning som reglerar rätten att få ut privata handlingar (vilket det är fråga om här) likt den som enligt offentlighetsprincipen gäller för allmänna handlingar. På vissa områden föreligger dock en materiell editionsplikt, dvs. skyldighet att lämna ut eller visa upp en skriftlig handling utanför ett domstolsförfarande, se t.ex. 18 § lagen om medbestämmande i arbetslivet. Det finns även vissa allmänna processuella bestämmelser om edition i RB. Under en huvudförhandling i domstol gäller, som svar på din huvudsakliga fråga, att om någon innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis blir vederbörande skyldig att lägga fram dokumentationen, dvs. visa upp den i samband med domstolsprocessen, se 38 kap. 2 § 1 st. RB.


Vidare kan en domstol förelägga den som är skyldig att lämna ut eller visa upp en handling att fullgöra sin skyldighet och ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, vilket följer av 38 kap. 4-5 §§ RB. Högsta domstolen (HD) har uttalat att editionsplikten är en processuell skyldighet som i princip inte kan begränsas av andras rättigheter till handlingen eller det förhållandet att informationen är konfidentiell, av privat natur eller annat dylikt, se avgörandet NJA 2020 s. 664. Utgången i det nyss nämnda rättsfallet vittnar om att editionsplikten är långtgående i Sverige, men endast i domstol. Det beslut från Revisorsinspektionen som du hänvisar till misstänker jag är Dnr 2022-1615 och min uppfattning är i grunden densamma. För att kunna bedöma skäligheten av en faktura torde det av uppenbara skäl regelmässigt krävas en erforderlig specifikation / ett erforderligt underlag, men samtidigt följer av FAR:s allmänna villkor (version 2022:1) att dokumentationen är revisorns egendom och att denne inte behöver lämna ut dokumentationen till företaget, eller någon annan, om detta inte följer av författning eller myndighetsbeslut. Det sistnämnda ligger också linje med det som anfördes inledningsvis.


Men slutsatsen måste ändå bli att revisorn i ditt fall och med hänvisning till beslutet i det ovannämnda tillsynsärendet riskerar en erinran för det fall denne inte presterar ett adekvat underlag. För det fall du fortsatt stöter på patrull behöver ärendet sannolikt hänskjutas till Revisorsinspektionen alternativt till domstol vari din motpart skulle kunna bli föremål för ett editionsförläggande. När det gäller det sistnämnda torde det dock ankomma på revisorn att driva ärendet framåt eftersom du passivt skulle kunna bestrida den aktuella fakturan. För just nu misstänker jag att det är revisorn som vill ha betalt.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000