När är man närstående

2021-04-08 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om när närståendekretsen inträder. Jag och min sambo driver ett AB tillsammans, vi äger aktierna 50/50. Vi är sambo utan gemensamma barn så för tillfället är vi inte närstående. Vi ska gifta oss innan vi ska lämna in deklarationerna, gör det då att vi blir närstående för perioden som årets deklaration avser, 2020? Vi vill kuna utnyttja huvudregeln och att den ena kan utnyttja den andras löneuttag, därav närståendekretsen. I vilken lagparagraf kan man läsa om dessa regler?
Oscar |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur och när din sambo blir närstående. Jag vill förbehålla mig att din fråga är en komplicerad skatterättslig fråga som kan få stora ekonomiska konsekvenser för dig själv och ditt företag. Jag skulle därmed främst vända mig till skatteverket för att få vägledning i frågan. Jag ska nu efter detta förbehåll besvara frågan efter bästa förmåga. Vad säger lagen om närståendeEnligt 16 a kap 3 § ABL anger att definitionen av närstående vad gällande Aktiebolagslagen (ABL) är densamma som i 1 kap 9 § årsredovisningslagen. Där står det (precis som du säger) att sambo endast är närstående när det finns gemensamma barn. Detta anges även i inkomstskattelagen 2 kap 22 §.Din sambo kommer att ingå i närståendekretsen efter giftermålet, som kommer ske år 2021. Deklarationen som du uppger gäller ditt företags ekonomiska förhållanden m.m. som rådde under år 2020. I och med att din sambo inte var inom närståendekretsen under 2020 får du inte uppge detta i deklarationen. I och med att din sambo dock återfinns i företaget som ägare kan hon utgöra närstående enligt 1 kap 9 § då hon kan uppfylla någon av dessa 3 kriterier:1: Själv eller gemensamt utövar ett bestämmande inflytande över företaget, eller2: annars har ett betydande inflytande över företaget, eller3: är styrelseledamot, VD eller innehar annan ledande befattning inom företaget. Om man utgör närståendekretsen I detta fall om man ingår i närståendekrets så utgår jag ifrån att du syftar på de så kallade 3:12-reglerna när du säger huvudreglerna. Det är 56-57 kap Inkomstskattelagen som reglerar detta. Där anges det (främst i kap 57) hur gränsbelopp (belopp som kommer beskattas som kapital eller lön) räknas ut m.m. I och med att jag inte har några siffor kring detta så kan dock inte ge er någon exakt siffra, utan jag kan endast sägas att i beräkning av gränsbelopp räknas närståendes löneuttag in. Om detta inte är dem du menar, så återfinns det regler kring uttag av lön av familjemedlemmar i 60 kap 12 § Inkomstskattelagen. Där anges i vilken mål make har rätt att ta ut lön och hur stor del av make/makas lön ska få tas ut av båda parterna. Hoppas att det var svar på din fråga!

Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

2021-04-05 i Bolag
FRÅGA |HejStäller en fråga angående min far 74 år och farbror 75 år som har haft bilfirma med lika del i ägande tillsammans i över 50år. Min far vill lägga av ( har han velat göra i många år ) och hans bror låtsar att även han vill detta men i själva verket motarbetar detta för att hans son jobbar i företaget. Sonen har fått frågan om han vill köpa ut min far men han säger att han inte är intresserad. Med andra ord så återstår bara en försäljning men där blir han motarbetad av brodern samt hans familj. Jag har tagit upp detta med min kusin ( sonen ) att fassan inte vill hålla på längre MEN han menar på att min far kan sluta jobba om han vill men man behöver ju inte stänga ner firman.Jag menar på att min far skall inte behöva tvingas ha sina pengar låsta i företaget om han inte vill fortsätta men blir som sagt motarbetad på alla punkter när man talar om utköp försäljning mm.Min fråga är finns det något sätt att tvinga fram antingen en försäljning eller att dom köper ut honom så han äntligen kan få njuta av pensionärslivet.Farbrodern och hans fru samt son jobbar i firman och styr och ställer mot min far som är ensam och han orkar inte ta diskutionerna med om för han får det surt i efterhand så han orkar/vill inte ta tag i det därav drar det bara ut.Kan han inte tvinga fram utköp eller försäljning är det möjligt att han skriver någon form av kontrakt där han skriver över äganderätten på mig men har rätt till tillgångarna ?Som sista utväg så får jag ta fajten med dom.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din pappa äger en bilfirma tillsammans med sin bror, det vill säga din farbror, och ägarandelarna är lika stora. Såvitt jag förstår önskar din pappa avyttra sin andel, ett besked som dock inte har mottagits särskilt väl av övriga i släkten. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och huruvida han kan framtvinga en försäljning. Utifrån din ärendebeskrivning går det inte att avgöra i vilken associationsform rörelsen bedrivs, men utgångspunkten i den fortsatta framställningen kommer bli att det rör sig om ett aktiebolag och av uppenbara skäl ett onoterat sådant. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är aktiebolagslagen (ABL).Givet ägarstrukturen i bolaget lyder det korta svaret på din första delfråga att det inte är möjligt att framtvinga en försäljning, vilket ska utvecklas nedan. Däremot står det din pappa fritt att, i enlighet med principen om aktiers fria överlåtbarhet (4 kap. 7 § 1 st. ABL), sälja sina aktier till vem han vill varför svaret på din andra delfråga blir att det är fullt möjligt att överlåta ägarandelen till dig. Det ska emellertid noteras att inkråmet, det vill säga tillgångarna i bolaget, inte är knutna direkt till innehavet av aktierna (jfr 4 kap. 1 § ABL). Ett aktiebolag är en egen juridisk person varför tillgångarna formellt ägs av bolaget och inte av delägarna personligen. Om din pappa överlåter sitt innehav till dig är det du som sedan har rätt till utdelning i bolaget. Inte din pappa. Därför kan denne inte heller "ha rätt till tillgångarna" såsom du beskriver det ovan. Men för det fall du skulle inträda som ägare i bolaget finns det naturligtvis ingenting som hindrar dig från att i gåva skänka vidare all erhållen utdelning till din pappa. När det gäller din första delfråga kan följande anföras i ett något mer utvecklat resonemang. Avtalsfriheten är tämligen långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det förvisso föreligga en kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott kan i regel inte civilrättsligt genomdrivas i domstol (pactum turpe). Men i mångt och mycket är det parterna själva som dikterar villkoren för ett avtal och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas. Följaktligen går det i regel inte att tvinga någon att ingå ett avtal. I aktiebolagslagen finns dock regler om tvångsinlösen av aktier. Där sägs att en aktieägare som innehar mer än 90 % av aktierna i ett aktiebolag (majoritetsägaren) har rätt att av övriga aktieägare i bolaget lösa in återstående aktier och den vars aktier kan lösas in har rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren (22 kap. 1 § 1 st. ABL). I klartext innebär detta att om din farbror hade ägt mer än 90 % av bilfirman hade din pappa kunnat framtvinga en försäljning och således begärt att din farbror skulle lösa ut honom, eller rättare sagt lösa in hans aktier. I det här sammanhanget ska det även framhållas att det är förbjudet för onoterade aktiebolag att förvärva egna aktier (19 kap. 4 § ABL). Ett upplägg enligt vilket firman, genom en minskning av förmögenhetsmassan, hade löst ut din pappa är alltså inte heller möjligt att genomföra.Avseende din andra delfråga om äganderätten till din pappas andel i bolaget kan övergå till dig gäller följande. Mot bakgrund av den ovan nämnda principen om aktiers fria överlåtbarhet är detta, som tidigare påpekats, fullt möjligt. Risken för inlåsning av aktieägare i ett bolagsförhållande har varit starka skäl för lagstiftaren att på olika vis skydda ägare mot otillbörliga begränsningar i rätten att avyttra aktier. Men märk väl att bolagsordningen kan uppställa vissa hinder som i praktiken leder till inskränkning av den fria överlåtbarheten, vilka följer enligt nedan.Samtyckesförbehåll - Ett sådant får upptas i bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag och innebär att en eller flera aktier endast får överlåtas med bolagets samtycke (4 kap. 8 § ABL). Det ska också framgå av förbehållet om det är styrelsen eller bolagsstämman som ska pröva frågan (4 kap. 9 § 1 st. 1 p ABL).Förköpsförbehåll - Ett sådant får tas in i bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag och innebär en aktieägare eller annan viss utpekad person först ska erbjudas att få köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (4 kap. 18 § ABL).Hembudsförbehåll - Tas också upp i bolagsordningen och innebär mycket förenklat att trots att en äganderättsövergång har skett åläggs förvärvaren av aktierna att efterhöra om det finns någon annan (i regel annan befintlig aktieägare) som vill lösa in aktierna till det pris som har erlagts (4 kap. 27 § ABL).Avslutande ord och ytterligare rådgivningDet finns ingenting i din ärendebeskrivning som tyder på att det i bilfirmans bolagsordning har tagits in något eller några av de ovan nämnda förbehållen. Min uppfattning är att din pappa inte kan framtvinga ett förvärv av hans andel i bolaget, men att det samtidigt står honom fritt att godtyckligt sälja innehavet till vem han vill, vilket självfallet även innefattar personer utanför släkten.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad är skillnaden mellan publika och privata aktiebolag?

2021-03-31 i Bolag
FRÅGA |Hej, Kan ni förklara vad skillnaden på ett privat och publikt bolag är? Tack på förhand!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag tillämpa reglerna i Aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL). I ABL finns nämligen regler för både publika och privata aktiebolag. Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt (28 kap. 2§ ABL), och ett publikt aktiebolags namn får inte innehålla ordet privat (28 kap. 7§ ABL).När det kommer till aktiekapitalet ska det i privata aktiebolag finnas minst 25 000 kronor, enligt 1 kap. 5 § försa stycket ABL. Publika aktiebolag ska istället ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor, enligt 1 kap. 14 § ABL. Den viktigaste skillnaden mellan privata och publika aktiebolag är att privata aktiebolag inte får annonsera ut aktier till försäljning till allmänheten (1 kap. 7§ ABL). Eftersom de inte får säljas till en bredare krets får de därför inte handlas på börsmarknader. Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig om du har fler funderingar!Vänligen,

Går det använda aktiekapital till att köpa en licens?

2021-03-28 i Bolag
FRÅGA |Hej Lawline,Intresserad att starta AB. Får jag använda bolagets aktiekapital att köpa lisens hos FI: valutaväxlare och annan finansiell verksamhet?https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan-finansiell-verksamhet/Stort tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarJa, det borde inte vara några problem. Aktiekapitalet behöver inte ligga på ett konto i form av kontanter, utan det vanliga är att ett aktiebolag investerar aktiekapitalet i exempelvis materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Det borde alltså inte vara några problem med att använda aktiekapitalet för att köpa en licensen hos FI. Möjliga problemEtt möjligt problem kan dock bli hur du ska värdera och bokföra värdet av licensen. Även hur värdeminskningen ser ut gällande licenser är en fråga som du kan behöva lösa. I din fråga framgår det inte hur stort ditt aktiekapital är. Beroende på hur mycket aktiekapital du har i bolaget kan sättet licensen ska värderas och hur värdet på licensen minskar med tiden innebära att du måste upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget för att undvika att potentiellt bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets åtaganden. En kontrollbalansräkning måste upprättas när du befarar att halva aktiekapitalet i aktiebolaget är spenderat, 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Aktieägare ansvarig för bolaget skulder

2021-04-06 i Bolag
FRÅGA |Hej Jag äger 8% i aktier på ett företag som jag fick som gåva. Om företaget begår ett skattebrott eller blir på något sätt skuldsatt. Hur påverkar detta mig?
Oscar |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att äga aktier innebär att du äger en del av aktiebolaget. I och med ägandet av aktierna får du ett visst inflytande i bolaget. Du kan bland annat få ta del av eventuella vinster som bolag gör och ha rösträtt i bolagsstämman.Vad säger lagenSom huvudregel har du som aktieägare inget personligt ansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § aktiebolagslagen). Emellertid finns flera undantag. Ett undantag avser den situationen då en aktieägare med vetskap om att bolaget är skyldigt att träda i likvidation, deltar i beslut om att fortsätta bolagets verksamhet (1 kap. 3 § 2 st. och 25 kap. 19 §). I ett sådant läge svarar aktieägaren solidariskt för vissa av bolagets förpliktelser.Ett annat undantag från huvudregeln är en aktieägares eventuella skadeståndsskyldighet, enligt 29 kap., som orsakats av att aktieägaren vållat bolagets fordringsägare skada genom att överträda aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.Vad innebär detta för dig Detta innebär att utgångspunkten att du som aktieägare inte är ansvarig för bolaget skulder, aktioner m.m. Dock om bolaget går så dåligt att bolaget måste träda in i likvidation, men fortsätter att bedriva verksamheten, så blir alla aktieägare solidariskt skyldiga för bolagets skulder. Detta innebär att om en majoritet av aktieägarna röstar för att bedriva verksamheten (men du inte röster eller röstar emot förslaget) när likvidation enligt lag krävs, så kan du bli ansvarig för bolagets skulder. Detta är dock ovanligt och utgångspunkten (samt det troligaste) är att du inte är ansvarig för skulder över huvudtaget. Hoppas att det var svar på din fråga!

Ge anställd delägarskap gratis

2021-04-03 i Bolag
FRÅGA |Driver ett bolag där vi är två stycken delägare (50% var). Vi vill ge en anställd 5% delägarskap gratis då denna personen i stort sätt gör så att företaget går runt. Omsättningen är ca 10 miljoner kr och företaget går med vinst. Hur gör vi detta på bästa sätt?
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga, det finns inget givet svar på vilket sätt som är "bäst" så jag kommer ge er några alternativ som ni kan välja mellan beroende på vad ni prioriterar.Eftersom ni vill ge personen delägarskap gratis är den enda möjligheten att ge bort några av era egna aktier. Ett närliggande alternativ är nyemission, vilket ger er större frihet att reglera personens rättigheter i bolaget. Dock kan man inte göra en gratis nyemission utan personen måste betala minst kvotvärdet för varje aktie denne får, där kvotvärdet är aktiekapitalet delat på antalet aktier innan nyemission (ABL 1:6 & 13:4 3st). Jag beskriver nyemission kort nedan ifall ni skulle vara intresserade av det. Ger ni bort aktierna får personen de rättigheter som följde med era aktier, t.ex rösträtt för varje aktie och eventuell utdelning (ABL 4:1). Detta kan i viss mån regleras genom ett aktieägaravtal där ni villkorar gåvan. Till exempel kan ni skriva ett avtal som innebär att personen måste ge tillbaka aktierna till er ifall denne slutar eller att personen inte ska rösta på bolagsstämman. Ett sådant avtal är inte bindande mot bolaget utan endast mellan er. Detta innebär att om avtalet inte följs så kan inte bolaget rikta något anspråk mot personen utan ni som privatpersoner kan endast begära skadestånd. Eftersom det ibland är svårt att konstatera någon skada kan det vara bra att inkludera en vitesklausul i aktieägaravtalet, t.ex "följs inte avtalet ska skadestånd utgå, kan inte skadan fastställas ska ett vite på X kr utgå". Ni bör dock vara medvetna om att gåvan kan vara skattepliktig som inkomst för mottagaren. Vi har förvisso ingen gåvoskatt i Sverige men det finns en risk att gåvan ses som ersättning för arbete istället, eftersom personen är anställd i bolaget (IL 8:2 och 11:1). Med tanke på att ni verkar vilja ge aktierna på grund av dennes insatser i bolaget lär det ses som ersättning för arbete och därmed vara skattepliktigt (jfr Skatterättsnämndens avgörande 96-19/D). För att genomföra gåvan kontaktar ni den bank där aktierna finns och ber dem göra en överföring till personen. Ofta har olika banker olika tillvägagångssätt men de bör kunna hjälpa er med det specifika. Ger ni lika många aktier var kommer personen ha 5% delägande och ni kommer ha 47.5% var. Exakt hur många aktier ni ska ge bort är inget jag kan räkna ut utan att veta hur många aktier som finns i bolaget. Något ni bör fundera över är ifall ni vill föra in ett förköps eller hembudsförbehåll i bolagsordningen. Ett förköpsförbehåll innebär att om personen vill sälja/ge bort sina aktier måste denne rikta erbjudandet till någon av er först (ABL 4:18). Ett hembudsförbehåll innebär att om aktierna övergår till någon annan genom t.ex försäljning, arv eller gåva så har ni en rätt att lösa in dem (ABL 4:27) I båda fallen kan ni reglera priset/lösensumman med hyfsat stor frihet. Notera dock att ett sådant förbehåll blir bindande även för er eftersom ni endast har ett aktieslag i bolaget. I princip samma resultat kan uppnås genom ett aktieägaravtal men ett sådant är som sagt inte bindande gentemot bolaget utan bara er emellan. Kort om nyemission Ett annat sätt att ge personen delägarskap är att göra en riktad nyemission. Detta är lite krångligare men ger er mer frihet att reglera personens rättigheter i bolaget. Genom att göra en riktat nyemission kan ni nämligen begränsa rättigheterna kopplade till aktierna, t.ex rätt till utdelning eller rösträtt. Till skillnad från ett aktieägaravtal är detta bindande gentemot bolaget. Detta kräver att ni gör en ändring i bolagsordningen där ni skriver in vilka skillnader ni vill ska finnas mellan aktierna (ABL 4:2-3). Notera att ni måste skriva hur många av denna nya aktiesort som ska finnas samt reglera om/hur de har företrädesrätt vid bl.a senare nyemissioner (ABL 4:3). Att göra en nyemission är krångligt och har många steg. Eftersom ni ville ge bort aktierna gratis beskriver jag därför inte i detalj hur ni går tillväga. Om ni vill göra en nyemission rekommenderar jag att ni anlitar en jurist just för att det är mycket som måste gå rätt till. sammanfattning Ni kan ge bort aktierna till personen genom att kontakta er bank. Detta kommer förmodligen ses som ersättning för arbete dock och därmed innebära inkomstskatt för personen. Vill ni reglera personens rättigheter som delägare görs detta enklast genom ett aktieägaravtal men det binder inte bolaget utan kan bara ge er rätt till skadestånd ifall avtalet inte följs. Ett alternativ till gåva är nyemission. I en sådan kan ni reglera personens rättigheter i bolaget på ett sätt som är bindande gentemot bolaget. Detta är dock mycket krångligare och kan inte ske gratis.Jag hoppas ni fått svar på er fråga! Ni är varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Aktiers fria överlåtbarhet och undantagen i ABL

2021-03-30 i Bolag
FRÅGA |Hej. I've got a question about a business partnership where I want to get out off. I own 49% of the company and the other party is owning 51%. I basically want to know my legal rights for stepping out. Can the other party decline/hold back me stepping out? Do they have to buy me out? Stuff like that. Kind regards.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgå från att det är fråga om en andel i ett aktiebolag. Din fråga regleras i aktiebolagslagen (ABL).En grundläggande princip inom aktiebolagsrätten är aktiers fria överlåtbarhet, 4:7 ABL. Principen innebär att det står dig fritt att själv välja vem du vill sälja, byta eller ge bort dina aktier till. Det är alltså helt upp till dig vilka villkor du vill ställa för att avyttra dina aktier. Det kan dock förekomma tre olika undantag till principen om aktiers fria överlåtbarhet. Om bolagsordningen innehåller klausuler om samtyckesförbehåll (4:8 ABL), förköpsförbehåll (4:18 ABL) eller hembudsförbehåll (4:27 ABL) är din fria rätt att överlåta aktierna lagligt begränsad. Samtyckesförbehåll (4:8 ABL): I bolagsordningen får det tas in ett samtyckesförbehåll (a.k.a. samtyckesklausul). Samtyckesklausulen innebär att bolaget måste ge sitt samtycke för att du ska få rätt att överlåta aktierna. Innehållet i ett samtyckesförbehåll regleras av 4:9 ABL. Av ett samtyckesförbehåll ska det bl.a. framgå om bolagsstämman eller styrelsen ska pröva en fråga om samtycke m.m. (se alla rekvisit i 4:9 ABL). En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke får väcka talan inom den tid som har angetts i samtyckesförbehållet, 4:14 ABL. Förköpsförbehåll (4:18 ABL): I bolagsordningen får det tas in ett förköpsförbehåll. Förbehållet innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. I ditt fall kan detta innebära att om bolagsordningen stadgar att aktieägarna i bolaget ska få företräde vid en eventuell avyttring av aktierna, då blir effekten att din business partner (som äger 51%) ska i första hand erbjudas att få köpa dina aktier före någon annan. Innehållet i ett förköpsförbehåll regleras av 4:19 ABL. Av ett förköpsförbehåll ska det bl.a. framgå vilka slag av överlåtelser som omfattas av förbehållet m.m. (se alla rekvisit i 4:19 ABL). Hembudsförbehåll (4:27 ABL): Ett hembudsförbehåll innebär att aktieägarna eller annan angiven person efter att en överlåtelse redan har skett har rätt att köpa aktierna. Av ett hembudsförbehåll ska det bl.a. framgå vilka slag av förvärv som omfattas av förbehållet m.m. (se alla rekvisit i 4:28 ABL). Sammanfattningsvis kan aktier överlåtas och förvärvas fritt (4:7 ABL), om inte annat följer av ett sådant förbehåll i bolagsordningen som anges i 4:8, 4:18 eller 4:27 ABL. Se därför över om det finns förbehåll i bolagsordningen som inskränker aktiernas överlåtbarhet. Om bolagsordningen innehåller ett t.ex. samtyckesförbehåll måste bolaget först samtycka till överlåtelsen. I annat fall är det upp till dig att själv att välja vem du vill sälja, byta eller ge bort dina aktier till om något sådant förbehåll ej finns. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Brottsligt att undanhålla ett ägandebyte i aktieboken

2021-03-27 i Bolag
FRÅGA |Hej,Kan det vara ett brottsligt att undanhålla information om ägarbyten från aktieboken? Låt säga att ett ägarbyte äger rum, men sedan bestämmer sig den nya ägaren något år senare för att överlåta aktierna tillbaka till den förre ägaren. Att det fallet inte föra in dessa händelser i aktieboken, kan det vara ett brott på aktiebolagslagen?
Jakob Westling |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten mot ABL (aktiebolagslagen) regler i kap. 30 ABL. En av de möjliga brotten är den som "uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig". Brottet riktar sig mot styrelsen, vilket är dem som har ansvar över att upprätthålla aktieboken, 5:7 ABL. Så om ni endast är ägare, men inte arbetar inom styrelsen så kan inget brott ha begåtts. Däremot om ni sitter i styrelsen kan det utgöra ett brott att inte hålla aktieboken uppdaterad.