Kan du bli dömd för narkotikabrott för innehav av pregabalin och kan du bli av med ditt körkort och annan medicin?

2021-02-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag har fått en kallelse till polisförhör och är misstänkt för narkotikabrott. I december försökte jag ta mitt liv och min rumskamrat larmade efter hjälp. Polis var först på plats och hittade en påse med (vad de uppger är) ca 100kapslar pregabalin, 300mg per kapsel. När polisen ställde frågor så var jag inte helt tilltalig och kunde ej svara dem. Jag har ej brukat det som var i påsen men har lyrica utskrivet på recept. Nekar till att påsen är min men blir jag straffad för innehav och vad blir konsekvenserna av det? Kan jag bli av med min medicin och körkort och lär jag få fängelsestraff, böter eller annat straff?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Jag beklagar den situation du är i och jag hoppas att det har blivit bättre. Bestämmelser om straff för narkotikainnehav finns i narkotikastrafflagen (NSL). Det blir även relevant att gå in på rättegångsbalken och körkortslagen för att besvara din fråga.Till att börja med så ska det dock klargöras att det receptbelagda läkemedlet Lyrica har pregabalin som aktiv substans, se här. Jag tolkar dock din fråga som att påsen med de 100 kapslarna inte är Lyrica som har skrivits ut till dig, utan att det är ett annat läkemedel/rena kapslar med pregabalin. Narkotikabrott för innehavet av pregabalinPregabalin är ett narkotikaklassat läkemedel, se här. Av din fråga framgår det att polisen hittade påsen med 100 kapslar av pregabalin hemma hos dig. Därmed har du innehaft narkotika och eftersom du inte hade kapslarna med pregabalin utskrivet så var även innehavet olovligt (NSL 1 § första stycket 6 p.). Det har därmed ingen betydelse att du inte har brukat kapslarna i påsen, eftersom ett innehav räcker. Därmed är det troligt att du kommer dömas för narkotikabrott. Det ska dock poängteras att om det är din rumskompis kapslar med pregabalin, så kommer inte du bli straffad för narkotikabrott. Det blir dock en bevisfråga om vem av er som har innehaft pregabalinet, men i vilket fall som helst så har någon av er innehaft det eftersom pregabalinet var i ert hem. Det får betydelse om polisen går vidare med brottsutredningen och om du kommer dömas för narkotikabrott.Narkotikabrott av normalgraden eller ringaVar gränsen går huruvida ett narkotikabrott ska anses som ringa framgår dock inte direkt av lagen utan följer av rättspraxis. För bedömningen tar man hänsyn till vilken typ av narkotika som det är, mängden narkotika och övriga omständigheter (NSL 2 §). Eftersom det rör sig om ca 100 kapslar av pregabalin på 300 mg per kapsel, så rör det sig om 30 g pregabalin. Straffvärdet för pregabalin kan jämföras med cannabis enligt tidigare domar (Mål: B 2178-19). Gällande cannabis så brukar man säga att gränsen för ringa narkotikabrott går vid ungefär 50 g. I och med att det rör sig om 30 g pregabalin, så talar detta för att det rör sig om ringa narkotikabrott. Däremot har jag inte alla omständigheter så att jag kan avgöra om det rör sig om ett ringa narkotikabrott, utan det har exempelvis betydelse om narkotikan användes för eget bruk och det kan även spela in om du använde det för självmedicinering.Det lutar därmed åt att det rör sig om ett ringa narkotikabrott och inte narkotikabrott av normalgraden, men jag kan tyvärr inte ge ett klart svar då jag inte har alla omständigheter. Vid ringa narkotikabrott så riskerar du böter eller fängelse högst sex månader. Det är därmed en presumtion att du får böter, och inte fängelse. Gällande narkotikabrott av normalgraden riskerar du fängelse i högst tre år, och då är det lägsta fängelsestraffet fjorton dagar. Blir du av med dina Lyrica-tabletter?För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för brottsutredningen (rättegångsbalk 27 kap. 1 §). Eftersom den aktiva substansen i Lyrica specifikt är pregabalin, och brottsutredningen handlar om innehav av pregabalin-kapslar, så kan det bli relevant för polisen att beslagta Lyrica-tabletterna. Eftersom du dock har Lyrica-tabletterna är utskrivna på recept till dig, så bör inte polisen ha rätt att beslagta din medicin, eftersom du innehar den lovligen. Blir du av med ditt körkort?Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet (körkortslag 5 kap. 1 §). Ett körkortsingripande kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom. Ifall du döms för ringa narkotikabrott, så hade det kunnat bli relevant att tala om ett återkallande för att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (körkortslag 5 kap. 3 § 5 p.). Däremot skriver du att du inte brukade pregabalin-kapslarna. Därutöver visar även tidigare rättsfall att en ringa narkotikadom inte var tillräckligt för att personen skulle bli av med sitt körkort (rättsfallet heter RÅ 1992 ref. 1). Du bör därmed inte behöva vara orolig för att få ditt körkort återkallat. SammanfattningTroligtvis så kommer du dömas för ringa narkotikabrott för innehavet av pregabalin-kapslarna. Om du blir dömd för ringa narkotikabrott så riskerar du böter eller fängelse högst sex månader, men troligtvis rör det sig om att du får betala böter. Polisen bör inte heller ha rätt att beslagta dina Lyrica-tabletter eftersom de är utskrivna till dig. Det är även högst troligt att ditt körkort inte kommer bli indraget.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Påverkas körkort av narkotikabrott

2021-02-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Tjena, jag åkte dit för ringa narkotika brott, jag hade kanske 1 gram på mig, det här skedde när ja satt som passagerare. Jag hade lämplighetsintyg då. Jag har varit ren i en längre tid. Jag har själv föreslagit att jag lämnar urinprover. Och har redan lämnat ett urinprov som jag själv bestämde att göra frivilligt. Nu igår tog jag äntligen körkortet. Och jag går sista året på gymnasiet i linjen fordonsmekaniker och kommer behöva körkortet efter studenten drf ja är ungdom o ska söka mitt första jobb. Hur tror du dem dömer detta?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i det följande att inledningsvis redogöra för vilket lagstöd som finns för att återkalla körkort/körkortstillstånd. Därefter redogör jag för förfarandet vid återkallelse av körkort/körkortstillstånd och besvarar slutligen den fråga du ställt.Lagstöd för återkallelse av körkort eller körkortstillståndBestämmelser om återkallelse av körkort och körkortstillstånd finns i körkortslagens 5 kapitel. Bestämmelserna om återkallelse av körkort är desamma som bestämmelserna för återkallelse av körkortstillstånd. Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. Transportstyrelsen får höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet (5 kap. 2 § körkortsförordningen). Bedömning - Vid bedömningen av om en person är opålitlig i nykterhetshänseende ska det göras en helhetsbedömning av personen och den situation som denne befinner sig i. Visar omständigheterna att vederbörande är opålitlig i nykterhetshänseende bör hen inte betros med körkort. Återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende omfattar även andra berusningsmedel än alkohol, till exempel narkotika (se prop. 1975/76:155 s. 77 f). Omständigheten att en körkortshavare dömts för narkotikabrott och även medgett enstaka bruk innebär inte i sig att denne kan anses opålitlig i nykterhetshänseende (jfr RÅ 1992 ref. 1).Hur drars körkort in? - Att man döms i domstol för ett brott såsom ringa narkotikabrott innebär inte per automatik att körkort/körkortstillstånd återkallas. Tingsrätten har ingen rätt att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd, eventuell återkallelse sker vid ett senare tillfälle. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen som gör en egen bedömning. För det fall att Transportstyrelsen överväger att återkalla körkortet kommer den dömde att få möjlighet att yttra sig varefter myndigheten tar ett beslut. Som svar på din fråga kan det ringa narkotikabrottet utgöra ett hinder men detta är inte säkert utan kommer bli en bedömning i ett senare skede. Hoppas att de var svar på din fråga!

Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott

2021-01-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min son 17 år vid denna händelse, har blivit kallad till rättegång för en ansökan om stämning ang ringa narkotikabrott. Min fråga är varför då han erkänt händelsen? Varför rättegång och inte strafföreläggande?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan hitta bestämmelser om strafföreläggande i 48 kap. Rättegångsbalken. Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande istället för rättegång. För att ett strafföreläggande ska vara aktuellt krävs det att den misstänkte erkänt brottet, vilket din son har gjort, och att den aktuella påföljden är böter och/eller villkorlig dom. Enligt praxis är fängelse, i regel, inte en påföljd för ringa narkotikabrott, utan i de flesta fall blir påföljden villkorlig dom. För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs bland annat att det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom, enligt 48 kap. 4 § Rättegångsbalken. Detta innebär att det finns en möjlighet för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande ifall du är misstänkt för ringa narkotikabrott, men ingen sådan skyldighet. Åklagaren kan välja att väcka åtal. Faktorer som kan påverka åklagarens bedömning kan vara eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (som bedöms vara narkotikabrott av normalgrad trots att mängden hade klassificerats som ringa narkotikabrott om det rörde sig om endast innehav). Ifall åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande ska ni ha fått brev hem där det framgår om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna föreläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Straff gällande cannabis

2021-01-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om jag skulle odla en cannabis planta hemma, kan min sambo bli straffad för det, ifall jag skulle bli påkommen?
Ranya Eliassi |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min utgångspunktMitt svar till dig kommer att bli väldigt generellt och mot bakgrund av hur domstolarna dömt i vissa fall. Jag vill dock poängtera att det i slutändan är domstolen som beslutar om straff och att det vägs in t.ex. om det är upprepad brottslighet, vilken mängd som kan tänkas utvinnas ur plantorna och om syftet varit för eget bruk eller att sälja till någon annan.Narkotikabrottet beräknas utifrån hela plantanFörbudet mot att odla och inneha cannabis finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Om gärningen sker med uppsåt kan man bli dömd för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § Narkotikastrafflagen). Vid innehav av mindre mängder eller bruk kan man istället dömas till ringa narkotikabrott för vilket straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen).Enligt bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika ska med cannabis avses de ovanjordiska delarna av växten cannabis (frön undantagna). Det avgörande för frågan om vilka delar av cannabisplantan som ska anses utgöra narkotika och ligger till grund för ett rent mängdresonemang är därmed inte vilka växtdelar som normalt används eller vilken THC-mängd som växtdelarna innehåller. Domstolar har i flera domar uttalat att det i mängdresonemanget därav inte ska utgås från endast vissa växtdelar utan hela plantan (se t.ex. Svea hovrätts dom den 22 oktober 2014 i mål B 5256-14 och Göta hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16). Domstolarna har dessutom uttalat att det vid bestämmandet av gärningens straffvärde ska beaktas utöver innehavet att man även framställt narkotikan (se Göra hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16).Narkotikabrott av normalgraden är ett artbrottNarkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Detta innebär att utom i ringa fall ska det normalt utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Innehav av två cannabisplantor kommer med stor sannolikhet inte att räknas som ett ringa narkotikabrott utan som ett sådant av normalgraden. Det är för mig omöjligt att sia om exakt hur långt fängelsestraff en domstol eventuellt utdömer. Två plantor borde dock utgöra en så liten mängd att man hamnar i det lägre intervallet av straffskalan. Sett utifrån de domar som hänvisats till ovan har straffet ofta hamnat kring en månads fängelse. För det fall att vederbörande inte är dömd sedan tidigare kan fängelsestraffet utdömas som villkorligt.Sammanfattningsvis kommer en odling och ett innehav av 1-2 cannabisplantor sannolikt att bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden. Domstolen kommer att göra en mängdberäkning utifrån hela plantan (den del som är över jord). Narkotikabrott av normalgraden har ett straffvärde om upp till tre års fängelse. Den låga mängden kommer dock att göra att den som innehar och odlar plantorna kommer att hamna i det lägre intervallet av straffskalan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Gränsen mellan Narkotika av normalgraden, ringa och grovt.

2021-02-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej kan det räknas som narkotikabrott av normalgraden eller grovt om en person brukar stor mängd narkotika för eget bruk eller räknas det alltid som ringa när det är eget bruk?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, undrar vad gränsen går mellan narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och även ringa narkotikabrott. För detta hänvisar du till bruk av en stor mängd narkotika för eget bruk. Dessa frågor aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. Narkotikabrott I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare! Bedömningen för huruvida en gärning ska klassas som narkotikabrott av normalgraden och ringa narkotikabrott avgörs främst med hänsyn till arten, mängden narkotika och övriga omständigheter (1–2 §§ Narkotikastrafflagen).Att hänsyn tas till arten innebär att gärningar som involverar tyngre typer av narkotika som är mer beroendeframkallande, som exempelvis heroin och kokain, vanligtvis klassas som narkotikabrott av normalgraden. Det finns emellertid ett undantag för obetydliga mängder, de kan komma att betraktas som ringa. När det kommer till mängden är det gärningar som involverar narkotika i större mängder som klassas som narkotikabrott av normalgraden, medan det finns en stor sannolikhet att brottet ses som ringa vid mindre mängder. Rör gärningen istället en typ av narkotika som ses som mindre farlig kan även innehav av något större mängder klassas som ringa narkotikabrott.Några exempel på avgöranden som illustrerar det som ovan sagt: I NJA 2008 s. 653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden. Lite senare, I rättsfallet NJA 2012 s. 849 framhöll domstolen att innehav av 50 ecstasytabletter ansågs som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av 5 ecstasytabletter ansågs vara ringa narkotikabrott. I hovrättsfallet RH 2014:31 bedömdes olovlig framställning av en mindre mängd cannabis för eget bruk som ringa narkotikabrott. Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen däremot särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel. Ditt fall Det är viktigt att komma ihåg gränsen mellan ringa, narkotikabrott av normalgraden och grovt narkotika avgörs utifrån omständigheterna i just det enskilda fallet. Bruk av narkotika är olovligt enligt 1§ p 6 narkotikastrafflagen. Vilken grad brottet just ditt fall omfattas av beror, som redan nämnts, på omständigheterna. En stor mängd kan vara normalgraden men även ringa beroende på vad det är för narkotika. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor. Vänligen,

Är det olagligt att planera att köpa droger?

2021-01-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, Vad jag vet så är det olagligt att planera mord. Men är det olagligt att planera andra brott. Diskussionen kom just upp om det är olagligt att planera att köpa droger, fastän att man inte gör det. Bara planerar.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör narkotikabrott och regler om detta finns i narkotikastrafflagen (NSL).Är det brottsligt att planera att köpa droger?Enligt 1 § 1 st. 6 p. NSL döms den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika till narkotikabrott, om gärningen sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (3a § NSL). Att köpa narkotika faller under denna punkt då köparen olovligen kommer att inneha narkotikan efter köpet.Att planera att köpa droger, så kallad förberedelse, är däremot inte straffbart (4 § NSL med hänvisning till 1 § 1 st. 6 p. NSL). Detta gäller dock inte övriga punkter i 1 § 1 st. 1–5 p. Att t.ex. planera att köpa droger i syfte att sälja dem vidare (1 § 1 st. 3 p.) är alltså straffbart (4 § NSL).SammanfattningAtt planera att köpa droger är inte olagligt, om inte köpet ska göras i syfte att sälja dem vidare.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Narkotikabrott - och vapenbrott

2021-01-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Husrannsakan. 139.6 g amfetamin. Våg zip och påsar. Flertalet svartkrutspistoler av äldre modell som inte ska kräva någon licens, samt 2 st vapen polisen hävdar kräver licens. Två gripna och anhållna för narkotikabrott av normalgraden, misstänkt försäljning, innehav eget bruk och även grovt vapenbrott. Allt i samförstånd. Gripna på en tisdag släppta på torsdagen. Känns inte så ljust vad har ni att säga om straffet? 29 resp. 35 år, yngsta tidigare ostraffad. Äldsta dömd för personrån för många år sen.Tack!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp brotten enligt nedanstående. Narkotikabrott Narkotikabrott kan begås på flera olika sätt , 1 § NSL. De sätten i vilka de begås i har betydelse för vilket straff man får. Den allvarligaste formen av narkotikabrott sker genom överlåtelse 1 § p. 1 NSL. Är brottet av normalgraden, så kan man dömas upp mot 3 års fängelse 1 § NSL. Försäljning av narkotika kan sällan ses som ringa, medan eget bruk oftast ses som ringa beroende på mängd och art av narkotika. Vapenbrott Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 VapL. Vapenbrott av normalgraden döms man högst till 3 år fängelse, om brottet är grovt döms man till fängelse i två år och högst fem år 9:1a VapL. Vid bedömningen om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om (1) vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i fordon på en sådan plats. (2) om vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet (3) om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen (4) vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller (5) gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Möjliga påföljder vid innehav av narkotika

2021-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad kan påföljden bli om man åker fast med 60 gram hash och 40 tabletter tramadol?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikastrafflagen (NSL) är lagstiftningen som behandlar innehav av narkotika.Enligt 1 § 6 punkten NSL, kan den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott Det finns tre olika nivåer av narkotikabrott som kan bli aktuella om du döms för att uppsåtligen begått ett narkotikabrott enligt 1 § NSL.Ringa narkotikabrott, där straffskalan är böter eller fängelse upp till högst sex månader, 2 § NSL.Narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i högst tre år, 1 § NSL.Grovt narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i lägst två år och högst sju år, 3 § NSL.Synnerligen grovt narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i lägst sex år och högst tio år, 3 § andra stycket NSL.När det gäller att göra en gränsdragning till vilken nivå av narkotikabrott som du riskerar att dömas till beror det på vilken typ av drog och volymen det handlar om. Enligt rättsfallet RH 2016:24 jämställs tramadol i farlighetshänseende med cannabis. Volymen spelar även roll, och i samma rättsfall ansågs gränsen för att innehav inte längre kan anses vara ringa vid 20 gram verksam substans, och gränsen för grovt narkotikabrott verkar ligga vid 2 kg verksam substans. Ett innehav över 20 gram verksam substans men under 2 kg verksam substans riskerar att anses som narkotikabrott enligt 1 § NSL.SlutsatsI ditt fall riskerar du att dömas för narkotikabrott om du blir påkommen med ett innehav av mer än 20 gram verksam substans av cannabis/tramadol.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,