Narkotikabrott - och vapenbrott

2021-01-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Husrannsakan. 139.6 g amfetamin. Våg zip och påsar. Flertalet svartkrutspistoler av äldre modell som inte ska kräva någon licens, samt 2 st vapen polisen hävdar kräver licens. Två gripna och anhållna för narkotikabrott av normalgraden, misstänkt försäljning, innehav eget bruk och även grovt vapenbrott. Allt i samförstånd. Gripna på en tisdag släppta på torsdagen. Känns inte så ljust vad har ni att säga om straffet? 29 resp. 35 år, yngsta tidigare ostraffad. Äldsta dömd för personrån för många år sen.Tack!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp brotten enligt nedanstående. Narkotikabrott Narkotikabrott kan begås på flera olika sätt , 1 § NSL. De sätten i vilka de begås i har betydelse för vilket straff man får. Den allvarligaste formen av narkotikabrott sker genom överlåtelse 1 § p. 1 NSL. Är brottet av normalgraden, så kan man dömas upp mot 3 års fängelse 1 § NSL. Försäljning av narkotika kan sällan ses som ringa, medan eget bruk oftast ses som ringa beroende på mängd och art av narkotika. Vapenbrott Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 VapL. Vapenbrott av normalgraden döms man högst till 3 år fängelse, om brottet är grovt döms man till fängelse i två år och högst fem år 9:1a VapL. Vid bedömningen om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om (1) vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i fordon på en sådan plats. (2) om vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet (3) om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen (4) vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller (5) gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Möjliga påföljder vid innehav av narkotika

2021-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad kan påföljden bli om man åker fast med 60 gram hash och 40 tabletter tramadol?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikastrafflagen (NSL) är lagstiftningen som behandlar innehav av narkotika.Enligt 1 § 6 punkten NSL, kan den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott Det finns tre olika nivåer av narkotikabrott som kan bli aktuella om du döms för att uppsåtligen begått ett narkotikabrott enligt 1 § NSL.Ringa narkotikabrott, där straffskalan är böter eller fängelse upp till högst sex månader, 2 § NSL.Narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i högst tre år, 1 § NSL.Grovt narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i lägst två år och högst sju år, 3 § NSL.Synnerligen grovt narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i lägst sex år och högst tio år, 3 § andra stycket NSL.När det gäller att göra en gränsdragning till vilken nivå av narkotikabrott som du riskerar att dömas till beror det på vilken typ av drog och volymen det handlar om. Enligt rättsfallet RH 2016:24 jämställs tramadol i farlighetshänseende med cannabis. Volymen spelar även roll, och i samma rättsfall ansågs gränsen för att innehav inte längre kan anses vara ringa vid 20 gram verksam substans, och gränsen för grovt narkotikabrott verkar ligga vid 2 kg verksam substans. Ett innehav över 20 gram verksam substans men under 2 kg verksam substans riskerar att anses som narkotikabrott enligt 1 § NSL.SlutsatsI ditt fall riskerar du att dömas för narkotikabrott om du blir påkommen med ett innehav av mer än 20 gram verksam substans av cannabis/tramadol.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Påföljd vid ringa narkotikabrott

2020-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag är jätte rädd och behöver kolla av lite. En person i min närhet blev gripen för ringa narkotika brott då hen hade 11 tabletter lyrica samt 0,15 fram afetamin. Är det något man kan dömmas i rättegång för? Alltså kan man få fängelse av det? Eller blir det böter osv?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom jag inte vet alla omständigheter i fallet kan jag inte svara vilken exakt påföljd som kommer utdömas. Jag kan däremot svara på vilka påföljder som följer av brottet. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Den som döms för ringa narkotikabrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det vanliga straffet för ett ringa narkotikabrott är böter.Ett alternativ till åtal är strafföreläggande, vilket är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det innebär att åklagaren direkt utan rättegång meddelar exempelvis böter. Det förutsätter dock att den misstänkte erkänner brottet och accepterar föreläggandet. Det har alltså samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret men skillnaden är att det inte väcks något åtal och att det därmed inte blir någon rättegång.Sammanfattningsvis kan man alltså dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare kan det bli rättegång men ett alternativ är strafföreläggande. Det avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kommer jag få fängelse för narkotikabrott av normalgraden?

2020-12-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med 6,5 gram kokain, 5 kartor pregabalin, 3 kartor tramadol och 40 gram cannabis under en husrannsakan. Detta inträffade under ett husrannsakan och det är första gången jag har med polisen att göra.Jag erkände för dem att drogerna var mina och att jag har det till eget bruk då jag missbrukar på grund av mina psykiska problem. Polisen sa till mig att jag har blivit gripen för normal graden av narkotikabrott och att jag av förmodan inte kommer få något fängelse straff då det är mitt första straff någonsin, däremot blev jag misstänkt för försäljning av narkotika och att jag kommer hamna i fängelse om dem griper mig igen med narkotika. Jag väntar just nu på min dom och är väldigt nyfiken på vad som kommer att ske. Nu lyder min fråga, kommer jag få något fängelsestraff?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du innehaft narkotika uppsåtligen kan du dömas för narkotikabrott. Narkotikabrott av normalgraden kan ge fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet är att anse som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vid bedömning av om brottet är ringa eller av normalgraden tas bland annat hänsyn till arten och mängden narkotika. Du nämner bland annat att du innehade kokain, vilket är en substans som vanligen gör att brottet inte kan bedömas som ringa. I ett rättsfall från 2008 (NJA 2008 s. 653) gjorde HD bedömningen att innehav 0,73 gram kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Att du innehaft en större mängd kokain samt andra typer av narkotikaklassade substanser gör att det är troligt att brottet kommer bedömas vara av normalgraden. Du säger dessutom att polisen informerade dig om att du greps misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Om du är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden lär du troligtvis få påföljden fängelse eftersom böter inte finns i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. När rätten väljer påföljd ska de särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare påföljder än fängelse (30 kap. 1 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas särskild anledning att tro att du kommer begå fler brott (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten beakta om det finns anledning att tro att skyddstillsynen kommer göra att du i framtiden avhåller dig från brott (30 kap. 9 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse kan rätten även beakta om du missbrukar narkotika vilket bidragit till brottsligheten och du förklarar dig villig att gå igenom lämplig behandling för missbruket (30 kap. 9 § 2 stycket BrB). Eftersom du uppger att du missbrukar narkotika på grund av psykiska problem är min bedömning att skyddstillsyn skulle kunna komma ifråga istället för fängelse. Om du döms till skyddstillsyn kommer du få en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år kommer du även övervakas (28 kap. 5 § BrB). Rätten får även besluta om särskilda föreskrifter som du ska följa under prövotiden, exempelvis missbruksvård (28 kap. 6a § BrB). Min bedömning är slutligen att du troligtvis inte kommer dömas till böter. Som jag ser det är det troligaste att du döms till skyddstillsyn eller fängelse.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Straff gällande cannabis

2021-01-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om jag skulle odla en cannabis planta hemma, kan min sambo bli straffad för det, ifall jag skulle bli påkommen?
Ranya Eliassi |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min utgångspunktMitt svar till dig kommer att bli väldigt generellt och mot bakgrund av hur domstolarna dömt i vissa fall. Jag vill dock poängtera att det i slutändan är domstolen som beslutar om straff och att det vägs in t.ex. om det är upprepad brottslighet, vilken mängd som kan tänkas utvinnas ur plantorna och om syftet varit för eget bruk eller att sälja till någon annan.Narkotikabrottet beräknas utifrån hela plantanFörbudet mot att odla och inneha cannabis finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Om gärningen sker med uppsåt kan man bli dömd för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § Narkotikastrafflagen). Vid innehav av mindre mängder eller bruk kan man istället dömas till ringa narkotikabrott för vilket straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen).Enligt bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika ska med cannabis avses de ovanjordiska delarna av växten cannabis (frön undantagna). Det avgörande för frågan om vilka delar av cannabisplantan som ska anses utgöra narkotika och ligger till grund för ett rent mängdresonemang är därmed inte vilka växtdelar som normalt används eller vilken THC-mängd som växtdelarna innehåller. Domstolar har i flera domar uttalat att det i mängdresonemanget därav inte ska utgås från endast vissa växtdelar utan hela plantan (se t.ex. Svea hovrätts dom den 22 oktober 2014 i mål B 5256-14 och Göta hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16). Domstolarna har dessutom uttalat att det vid bestämmandet av gärningens straffvärde ska beaktas utöver innehavet att man även framställt narkotikan (se Göra hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16).Narkotikabrott av normalgraden är ett artbrottNarkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Detta innebär att utom i ringa fall ska det normalt utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Innehav av två cannabisplantor kommer med stor sannolikhet inte att räknas som ett ringa narkotikabrott utan som ett sådant av normalgraden. Det är för mig omöjligt att sia om exakt hur långt fängelsestraff en domstol eventuellt utdömer. Två plantor borde dock utgöra en så liten mängd att man hamnar i det lägre intervallet av straffskalan. Sett utifrån de domar som hänvisats till ovan har straffet ofta hamnat kring en månads fängelse. För det fall att vederbörande inte är dömd sedan tidigare kan fängelsestraffet utdömas som villkorligt.Sammanfattningsvis kommer en odling och ett innehav av 1-2 cannabisplantor sannolikt att bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden. Domstolen kommer att göra en mängdberäkning utifrån hela plantan (den del som är över jord). Narkotikabrott av normalgraden har ett straffvärde om upp till tre års fängelse. Den låga mängden kommer dock att göra att den som innehar och odlar plantorna kommer att hamna i det lägre intervallet av straffskalan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

2020-12-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Vid husrannsakan hittas en drog. Blir bägge parterna som bor i hushållet straffskylldiga på hälften var av mängden drog? Bägge röker det. Om t.ex 3 g hittas så delas det så de straffas för 1,5 g var. Tacksam för snabbt svar.
Jakob Westling |Den relevanta lagen för det du frågar över är narkotikastrafflagen. Av dessa är det §§1-2 som är av intresse för bevarandet av frågan. Det polisen uppdagar vid en husrannsakning är att det finns narkotika i hushållet - det rekvisit som kan komma att vara uppfyllt blir följdaktligen §1 p.6 d.v.s innehav. Att båda personerna i hushållet rökte det kan bli av intresse om det bevisas - det kan dock inte göras endast genom att det påfinns i hushållet.Det avgörande för frågan om innehav blir besittningsfrågan. Besittning innebär i denna kontext vem som innehade det. Ett annat sätt att förklara det skulle vara den som rådligen kunde använda det. Om ni båda hade möjlighet att självständigt från varandra använda drogen så besitter ni den båda två. Är det endast en av er som hade faktiskt möjlighet till att råda över drogen är den hen som besitter den.Med det sagt, och förutsatt att den besitts av er båda, så kommer inte mängden delas upp på det sätt som beskrivs i frågan, utan båda misstänkta kan bli dömda i enlighet med den totala vikten, då båda innehade den mängden.Hoppas det besvarade din fråga!Tack och god försättning.

Vad är straffet vid försäljning av narkotika?

2020-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Mamman till min sambos son har hittat droger och diverse tillbehör samt pengar i sin 20 åriga sons rum. Tydligt att han langar. Vad göra? Gå till polisen. Vilket straff?
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information kring vilket straff sonen kan få vid överlåtelse och brukande av narkotika samt hur man bär sig åt för att genomföra en anmälan. Jag kommer i mitt svar använda mig av narkotikastrafflagen och brottsbalken. Påföljder vid narkotikabrottNär det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis. - För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. - För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.StraffrabattOm man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder, detta finner du i 29 kap. 7 § brottsbalken. Bestämmelsen grundar i ett allmänt handlingsmönster att man ska, om möjligt, hålla ungdomar utanför fängelserna, och om fängelse inte kan undvikas ska vistelsen där vara kortvarig. Dock skall här nämnas att detta just nu är uppe för diskussion i regeringen, om detta skall tas bort eller inte. Därmed kan det vara att detta lagrum ej är aktuellt längre fram vid en lagändring. Anmälan vid misstänkt brottslighetVid misstanke om brottslighet bör en polisanmälan göras. Enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för polisen. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112. Den som säljer narkotika utsätter både sig själv och andra för risker, därmed är en polisanmälan att rekommendera. SammanfattningDet är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli. Beroende på mängden narkotika som är hittad kan det blir en fråga om grovt narkotikabrott, även eftersom att misstankar finns att sonen överlåter narkotika. Till frågan vad man kan göra om man misstänker brott är en polisanmälan att rekommendera. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Är det brottsligt att skämtsamt erbjuda knark till någon?

2020-12-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Är det brottsligt att gå fram till poliser på stan och fråga de ifall de vill köpa knark av dig? Du har inte knark med dig utan vill bara skämta med poliserna, men får man göra så?
Erica Lager |Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. NarkotikabrottBrott relaterade till narkotika finns i Nakotikastrafflagen. En person kan dömas till narkotikabrott om uppsåtligen överlåter, framställer, anskaffar/transporterar/förvarar som ej är till för eget bruk, företar en handling i syfte att främja narkotikahandel eller själv innehar/ brukar narkotika (1 § narkotikastrafflagen). Straffet kan dömas upp till 3 års fängelse. I ditt fall är punkt 5 relevant som beskriver när en person bjuder ut narkotika till försäljning eller annan åtgärd, som är ägnat att främja narkotikahandel. Den punkten har uttalats är ämnad att tillämpas på upprepade affärer som sker i mer organiserade, grövre eller mer omfattande narkotikabrottsligheten. Straffbarheten enligt denna punkten gäller inte för en enstaka försäljning av mindre mängd och för eget bruk. Dessutom är kravet för straffbarhet att handlingen ska vara uppsåtlig, vilket innebär ungefär att det ska vara en medveten handling och personen ska vara insatt i handlingens innebörd. Om det är mer än uppenbart att det är ett skämt uppfylls inte uppsåts-kravet. Något som i denna situationen kan peka på att det inte fanns uppsåt är att du inte hade någon narkotika på dig att sälja, och att det får anses mindre troligt att en person medvetet skulle göra en brottslig handling mitt framför okända poliser. Ditt "skämt" uppfyller således inte förutsättningarna för att uppfylla ett brott. Kan det vara ett annat brott? Nej det ser jag inte att det skulle kunna vara. Men det kan finnas andra anledningar att inte skämta med poliserna, var alltid respektfull och sätt inte dig i situationer som du inte kan förklara dig ur. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,