Vad blir straffet för innehav av ett gram kokain?

2019-09-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Jag blev tagen på bar gärning med kokain ca1g samt att jag fick åka på blodprov.Jag erkännade allt på plats, men är mycket orolig för vad mitt straff kan bli efter jag efterforskat lite på nätet.Jag är mycket skötsam, har två barn, eget företag med flera anställda.Skulle vilja tillägga att jag är aboslut inte kriminell eller narkoman. har en sen fruktansvärd ångest.så mina frågor lyder.Jag blev dömd för ca 12 år sedan för 3 st inbrott, ringa narkotika brott, samt brott mot knivlagen.Kommer dom straffen påverkar mitt straff fast än att det var så länge sedan? dom finns inte med i något belastningsregister.kommer jag få fängelse?Väger polisen kokainet på rent kokain eller vägs det på utblandat?enl polisen i bilen skulle jag få böter lät det som, men då så klart visste inte han om att jag var dömd för 12 år sedan. Hade jag vetat att straffet på kokain var så här hårt skulle jag aldrig ha rört det, har sån fruktansvärd ångest.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § narkotikastrafflagen, NSL). Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till vilken sorts narkotika det rör sig om, hur farlig den är, samt mängden narkotika (2 § NSL). Att exempelvis bruka narkotika och därav lämna ett positivt urinprov räknas som ringa narkotikabrott. Normalstraffet för ett ringa narkotikabrott genom eget bruk är trettio dagsböter enligt praxis. Ett innehav av en mindre mängd narkotika för eget bruk kan även det räknas som ringa narkotikabrott.Gränsen för narkotikabrott av normalgraden går vid 0,6 gram kokainI ditt fall innebär framförallt mängden kokain att brottsrubriceringen sannolikt blir narkotikabrott av normalgraden istället för ett ringa sådant. Enligt Högsta domstolens praxis går gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden vid 0,6 gram kokain (NJA 2008 s. 653). Även om det kan finnas utrymme för att argumentera för att det skulle kunna röra sig om ett ringa narkotikabrott även vid en något större mängd, är ditt innehav så pass stort att det kommer att röra sig om ett narkotikabrott av normalgraden. Utgångspunkten vid narkotikabrott är att det ska utdömas fängelseNarkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Att det är ett artbrott innebär att det utom i ringa fall normalt ska utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Man brukar benämna det med att det finns en presumtion för fängelse. Även om ditt brott är av normalgraden är det sett till mängden i det lägre intervallet. Av förklarliga skäl riskerar du därmed inte tre års fängelse för ditt innehav. Enligt praxis motsvarar innehav av 1 gram kokain en månads fängelse. Att det finns en presumtion för fängelse innebär däremot inte att det är säkert att du kommer att dömas till fängelse; om innehavet var för eget bruk och du i övrigt lever under ordnade förhållanden är chansen stor att det istället kommer att resultera i en icke frihetsberövande påföljd. Jag vill poängtera att det i slutändan är domstolen som avgör straffet, men sett till hur det dömts i andra fall är det rimligt att anta att du kan räkna med en villkorlig dom och dagsböter. Den brottslighet du tidigare gjort dig skyldig till ligger så långt bak i tiden att den inte kommer att inverka på straffet. För att exemplifiera kommer jag nedan att hänvisa till två hovrättsavgöranden i vilka de tilltalade gripits med mindre mängder kokain. I en dom från Hovrätten för Västra Sverige (Mål nr B 4317-15, dom meddelad den 2015-12-15) fastställde domstolen tingsrättens dom. I målet dömdes en man för narkotikabrott då han innehaft 1 gram kokain. Mannen förekom tidigare under fyra avsnitt i belastningsregistret. Det senaste avsnittet avsåg en utländsk dom från Tyskland vari mannen dömts för körning under påverkan av alkohol eller narkotika. Övriga avsnitt i belastningsregistret låg så långt bak i tiden att de saknade betydelse för påföljdsbestämningen i målet. Domstolen uttalade att mannens brott enligt praxis motsvarade en månads fängelse och att påföljden för narkotikabrott normalt sett ska bestämmas till fängelse. Presumtionen kan dock variera beroende på brottslighetens karaktär i det enskilda fallet och omständigheterna vid brottet. Av betydelse var att innehavet rört en inte alltför stor mängd narkotika som, så vitt utredningen visade, inte varit avsett annat än för eget bruk. Mot den bakgrunden ansåg domstolen att brottets art inte utgjorde till tillräckligt skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Den tidigare domen i Tyskland var inte heller av sådan dignitet att en fängelsepåföljd av det skälet var påkallad. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter. Med hänsyn till brottets art sattes antalet dagsböter dock relativt högt (120 dagsböter).I ett något äldre rättsfall från Svea hovrätt (Mål nr B 4296-08, dom meddelad den 2008-11-20) hade en man innehaft 0,75 gram kokain. Domstolen uttalade att ett innehav av 0,75 gram kokain ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. Det var inte visat att det rört sig om ett särskilt kvalificerat innehav (t.ex. för överlåtelse) och mannen som levde under ordnade förhållanden och saknade övervakningsbehov, dömdes därför till villkorlig dom i förening med dagsböter (90 dagsböter).Sammanfattningsvis kommer brottet du är misstänkt för att rubriceras som ett narkotikabrott av normalgraden. Det som i ditt fall gör att det inte räknas som ett ringa narkotikabrott är mängden kokain du innehaft. Gränsen för ringa narkotikabrott vid innehav av kokain är 0,6 gram enligt praxis. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utgångspunkten är att det ska utdömas fängelse. Enligt praxis är straffet för innehav av 1 gram kokain en månads fängelse. Dock kan det i vissa fall istället utdömas en icke frihetsberövande påföljd, t.ex. villkorlig dom i förening med dagsböter. I ditt fall, sett till ovan redovisade rättsfall, är det rimligt att anta att även du kan räkna med villkorlig dom i förening med dagsböter. Du lever under ordnade förhållanden och den brottslighet du tidigare gjort dig skyldig till ligger så långt bak i tiden att den inte kommer att beaktas. I mål som det du är misstänkt för görs det normalt ingen analys av narkotikans koncentration. Narkotikans koncentration blir i regel mer aktuell vid större mängder.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa upp dig för att prata vidare om ditt ärende och ifall du har några frågor om svaret ovan. Jag kommer att ringa dig på torsdag (den 12 september) klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte kan den aktuella tiden är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post för att boka en annan tid. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Indraget körkort vid cannabisbruk?

2019-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Det är så att jag för någon dag sen blev stoppad av polisen när jag var och handlade med min flickvän. Han tog ett ögontest på mig och påstod att han tyckte se sig ett ryck i ögat vilket han menade indikerade på att jag möjligen kunde vara påverkad av narkotika. Jag fick lämna ett blodprov. I förhöret sa jag att jag aldrig hade rört eller använt någon form av narkotika (vilket är sant). Jag erkände även att jag har varit i närheten av marijuana vilket min kusin i kroatien, tillsammans med sina vänner, använder dagligen. Jag vågade dock inte erkänna att jag varje dag under två veckor umgicks med min kusin när jag var i Kroatien och var hemma hos honom och hans vänner när de rökte. Jag förmodar att jag kanske blev "hög" varje dag då jag kände mig lustig varje gång de gjorde det. Jag blev stoppad av polisen en vecka efter att jag hade varit i Kroatien. Jag är 99,9% säker att det inte är något att oroa sig för, men jag är en väldigt orolig person av mig och vågar inte lämna 0.1% åt slumpen. Jag har läst att man blir av med körkortet om man hittar narkotika i blodet. Då jag är väldigt beroende av mitt körkort för att ta mig till högskolan och till jobbet hade det varit katastrofalt att bli av med det. Min fråga är då: vad gör jag om, Gud förbjude, det visar sig att de har hittat ämnet i blodet och tar mitt körkort? Vad kan jag göra för att få tillbaka det eftersom jag faktiskt själv aldrig har rört någon form av narkotika? Kan även tillägga att jag är ostraffad sedan tidiga
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Inledningsvis vill jag säga att det är mycket osannolikt att cannabis hittas i ditt blod om det du skriver stämmer. Enligt Rättsmedicinalverket finns normalt inga mätbara mängder THC kvar i blodet 8–12 timmar efter intag av cannabis Nu skriver du i och förs sig inte när du var i Kroatien, men om du inte var precis hemkommen är det mycket osannolikt att något skulle finnas kvar i blodet (i urinen kan det dock finnas mycket längre men du säger att det var ett blodprov och inte ett urinprov)Om det förmodan skulle hittas spår av narkotika i blodet så kommer du inte bli av med ditt körkort endast för att narkotika hittats i blodet, utan det krävs att du blir dömd för rattfylleri för denna gärning. För alla brott krävs uppsåt - något förenklat innebär detta att man måste ha insett vad man höll på med. I ditt fall kan du hävda att du aldrig haft för uppsåt att bruka narkotika, att du aldrig själv brukade utan du satt endast i samma rum. Sedan är det upp till åklagaren att bevisa att du hade uppsåt till intaget av cannabis.

Narkotikabrott

2019-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Kan jag bli av med körkortet om jag omhändertas med narkotika i min bil utan att jag har det i systemet?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Körkortet kan återkallas med anledning av brottslig gärning, enligt 5 kap. 3 § körkortslagen. Enligt 1 § narkotikastrafflagen kan den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott. Med hänsyn till omständigheterna kan brottet dock komma att rubriceras som ringa narkotikabrott enligt 2 §. Vid bedömningen av detta ser man till om brottet med beaktande av samtliga omständigheter framstår som lindrigt, arten och mängden narkotika har därvid särskild betydelse. För att ett körkort ska återkallas krävs någonting som tyder på att föraren är olämplig att framföra fordon. Av körkortslagen 5 kap 3§ 5 punkt framgår att körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren är opålitlig i nykterhetshänseende. Denna bestämmelse kan aktualiseras om någon återkommande påträffas påverkad av alkohol eller narkotika, det krävs således inte att vederbörande påträffas påverkad i trafiken. Att endast inneha narkotika torde dock inte vara grund för något återkallande av körkort. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Resa till USA dömd för narkotikabrott

2019-08-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag blev dömd för ringa narkotikabrott nyligen, kommer jag kunna åka på familjeresa till USA (New York) i maj 2020?Tack
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige ingår i ett program som kallas för Visa Waiver Program och detta innebär att det är möjligt för svenskar att ansöka om ett ESTA för att resa till USA. När man ansöker om ett ESTA måste man svara på olika frågor. En av dessa frågor rör huruvida man har brutit mot någon lag gällande innehav, brukande av eller spridning av narkotika. Eftersom att du måste svara ja på denna fråga kan det försvåra dina chanser att beviljas visum.Det finns en annan möjlighet att få åka till USA och det är att ansöka om ett turistvisum. Vid ansöker om ett turistvisum kommer kallas man till en intervju på den amerikanska ambassaden. Under intervjun kommer får man berätta om sitt brott och omständigheterna kring detta. Det görs en individuell bedömning i varje fall för om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA trots dömd för brott eller andra omständigheter som försvårar ansökan om visum.En dom för ringa narkotikabrott är inget definitivt hinder mot att resa in i USA, visum kan forfarande beviljas.Jag rekommenderar att du påbörjar din visumansökan i god tid, då det kan ta lång tid att få både svar om ett ESTA och ett beviljat turistvisum, vilket kommer ta ännu längre tid att ansöka om på grund av intervjun.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Påföljd för innehav av 17 gram cannabis

2019-09-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, jag åkte fast med 17g cannabis, jag erkände, och fick höga böter. Jag meddelade om att jag var student, och nu blev det istället ett åtal som väcks. Min fråga är vad kan man få för straff för 17g weed för någon som är tidigare ostraffad? Vore väldigt snällt med svar
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har gjort dig skyldig till narkotikabrottEnligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen gör sig den som uppsåtligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika skyldig till narkotikabrott. Är brottet att se som ringa, döms istället till ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen).Brottet är troligtvis att se som ringaVid bedömningen av om brottet ska vara att se som ringa, ska hänsyn tas till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, såsom varför du hade narkotikan. Ett innehav av 17 gram cannabis ligger ganska klart inom gränsen för vad som är att betrakta som ringa och det är därför mest troligt att du kommer att dömas för ringa narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.Det ska dock tilläggas att om du har haft narkotikan i överlåtelsesyfte, t.ex. för att sälja det, är risken större för att brottet ska betraktas som narkotikabrott av normalgraden. Då ingår i straffskalan fängelse i högst tre år.Var innehavet dock för eget bruk, eller i stort sett bara för eget bruk, är brottet att betrakta som ringa. Att du är tidigare ostraffad talar till din fördel vid bestämmandet av straffet och troligtvis stannar påföljden vid böter, eventuellt förenat med en annan påföljd.SammanfattningEtt innehav av 17 gram cannabis ligger, om innehavet var för eget bruk, inom ramen för vad som är att se som ringa narkotikabrott. I straffskalan ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att svara på exakt vilken påföljd du riskerar att få. Det vanligaste straffet för ringa narkotikabrott är dagsböter och det är mest troligt att du får dagsböter, eventuellt i kombination med en annan påföljd, såsom skyddstillsyn.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

kan man bli av med körkort pga narkotikabrott även om man inte kört bil?

2019-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar om man sitter i sin bil på tillexempel en parkering och bilen är stillastående och polisen kommer fram och frågar om körkort mm. Och sedan säger att du ser påverkad ut och gör ett narkotikatest på dig och du är positiv, kan dom då ta ditt körkort? Dom har inte sett mig köra och nyckeln ligger brevid mig i passagerar sätet.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Enligt 5 kap. 1 § Körkortslagen kan ett körkortsingripande ske genom återkallelse av körkortet. Ett körkortsingripande kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom – så som tex om du visar positiv för narkotika och blir dömd för ringa narkotikabrott. Brottet behöver inte ha samband med bilkörningen för att transportstyrelsen ska kunna återkalla körkortet. Själva grunderna för återkallelsen finns i 5 kap. 3 § körkortslagen. Den punkt som är intressant i ditt fall är punkt 5. Den anger att en grund för återkallelse av körkort är att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhänseende inte bör ha körkort.Transportsstyrelsen ska enligt denna punkten göra en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. I fallet RÅ 1992 ref 1 hade en person dömt till böter för innehav av narkotika två gånger och erkänt att hen använt marijuana vid några tillfällen. I detta fallet ansåg inte regeringsrätten att körkortsinnehavaren var opålitlig i nykterhänseende, eftersom det inte framgick av utredningen att körkortsinnehavarens missbruk tagit en mera avsevärd omfattning eller att han skapat sig ett beroende av narkotiska medel. I detta fallet var det alltså inte en ringa narkotikadom tillräckligt för att personen blev av med sitt körkort. Om det är första gången du blivit dömd för ringa narkotika, så är det förmodligen inte tillräckligt för att återkalla ditt körkort. För att sammanfatta det hela: om förutsättningarna i 5 kap. 3 § Körkortslagen är uppfyllda, så kan körkortet återkallas – även om du inte körde bil vid tillfället.

Ringa narkotikabrott

2019-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad innebär ringa narkotikabrott, vad är det exakt dom tar dig för. Kan dom ta dig även fast du inte har något på dig, utan att det bara finns synligt i t.ex urinprov?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, såväl bruk som innehav av narkotika är straffbart i Sverige. Det spelar således ingen roll om du har narkotika på dig eller inte (se Narkotikastrafflagen 1§ 1 st. 6 p.). Har du narkotika i urinen kan du därför dömas för olovligt bruk av narkotika. Har du föreskrivits narkotika av läkare för medicinskt bruk så är det lovlig användning och då kan du såklart inte dömas. Huruvida brottet är ringa eller av normalgraden avgörs utifrån samtliga relevanta omständigheter vid varje enskilt fall men typ av narkotika och mängd är sådana parametrar som är högst relevanta. Vissa typer av narkotika med vanebildande eller hallucinogena egenskaperses med mer restriktiva ögon av lagstiftaren. Exempelvis kan innehav av en väldigt liten mängd heroin, LSD eller kokain komma att bedömas som narkotikabrott av normalgraden (se Narkotikastrafflagen 2§). Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad händer om man åker fast för innehav av cannabis?

2019-08-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Åkte fast igår för innehav- och bruk av cannabis när jag var ute. Var kraftigt påverkad så de kunde se det från polisbilen och försökte springa därifrån. Sedan blev jag gripen mitt på gatan där jag erkände bruk av cannabis till polisen, sedan hittade dom även en påse innehållandes 4g cannabis ungefär. Tog sedan pissprov på plats, och förhör i polisbilen sen var jag fri. Jag var även kraftigt berusad av alkohol under det här.Bad om försvarare under förhöret i polisbilen också. Som sagt var jag ju kraftigt påverkad under detta av både alkohol och cannabis och de frågade om hur mycket jag tjäna från mitt jobb, antagligen för för dagsböter. Kommer jag nu garanterat få detta straff pga pissprovet (som kommer va positivt) eller hur ska jag gå tillrätta med det här för bästa utfall för min del?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan förklara vad som gäller generellt för narkotikabrott, för att sedan ge dig ett råd kring hur du bör gå tillväga i ditt fall.Vad krävs för att dömas för narkotikabrott?Tillämplig lagstiftning för narkotikabrott är narkotikastrafflagen. Den som olovligen innehar eller använder narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen, 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen. Uppsåt handlar om att man gör något medvetet med syfte att åstadkomma en viss effekt. Att gärningen måste ske uppsåtligen innebär att gärningsmannen haft insikt att det hen gör är en brottslig handling men att insikten inte hindrar personen från att genomföra brottet. För att du ska dömas till narkotikabrott är en förutsättning att åklagaren kan bevisa att det förelåg ett uppsåt. Vad gäller i ditt fall?Du nämner att provet kommer visa positivt och att du redan har erkänt brottet under förhöret. Detta talar för att det finns tillräckliga bevis för att brottet har begåtts och är täckt av ett uppsåt. Därmed är min gissning att åklagaren har tillräckliga bevis för att meddela ett s k strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att åklagaren inte väcker åtal, vilket på så sätt ersätter en rättegång. Det har dock samma verkan som en dom och blir antecknat i belastningsregistret. Vid strafföreläggande får man en blankett hemskickad där den misstänkte kan välja att erkänna och acceptera straffet. Viktigt att poängtera här är att det är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och få saken prövad i domstol istället. Mitt råd till dig är att godkänna strafföreläggandet och på så sätt undvika en eventuell rättegång. Olika grader av narkotikabrottDet finns olika grader av narkotikabrott; ringa, normalgrad och grovt. Följaktligen finns också olika straffskalor för respektive narkotikabrott. Vid bedömningen av vilket narkotikabrott som man blir dömd till gör domstolen en sammanvägning av samtliga omständigheter som förekommer i målet. I praxis kan man se att gränsen för narkotikabrott av normalgraden är ungefär 50 gram cannabis. Mängder under denna gräns blir vanligen rubricerat som ringa narkotikabrott. Mot bakgrund av att du hade en liten mängd cannabis som antagligen var köpt för eget bruk så är min bedömning att det med största sannolikhet rör sig om ett ringa narkotikabrott i ditt fall. Vad kan du förvänta dig för påföljd?Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Inom svensk straffrätt är huvudregeln att man inte dömer någon till fängelse, men till denna huvudregel följer tre omständigheter som gör att man inte alltid tillämpar huvudregeln. 1) Om gärningsmannen har begått brott tidigare, 2) om straffvärdet för brottet kan bedömas vara mer än ett år och 3) om det rör sig om ett artbrott, 30 kap. 4 § Brottsbalken (BrB). Artbrott är den sortens brott som rätten ser allvarligare på jämfört med andra. Narkotikabrott räknas som ett artbrott, men däremot inte ringa narkotikabrott. Böter vid ringa narkotikabrottI praxis framgår det att böter är den troligaste påföljden för ringa narkotikabrott. Utgångspunkten är att man dömer ut böter i form av dagsböter, 25 kap. 1 § BrB. Man bestämmer antalet dagsböter baserat på brottets straffvärde och när man i sin tur bestämmer brottets straffvärde tar man hänsyn till försvårande och förmildrande omständigheter. Här kan faktorer så som gärningsmannens ålder inverka på så sätt att det kan leda till en mindre sträng och ingripande påföljd om hen är ung. Om det rör sig om återfall i narkotikabrott kan det också ha en inverkan. Hur bestämmer man dagsbotens storlek?Man bestämmer storleken på dagsboten enligt de omständigheter som är listade i 25 kap. 2 § BrB dvs den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Precis som jag har nämnt tidigare är min rekommendation till dig att godkänna ett eventuellt strafföreläggande. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny. Vänliga hälsningar,