Är det lagligt att odla Khat?

2019-11-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej är intresserad utav exotiska växter och undrar om det är lagligt att odla khat (catha edulis)
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Khat är narkotikaklassat i Sverige. Vad som är narkotikaklassat är också otillåtet och omfattas utav bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. Där framgår att det är otillåtet att bl.a. framställa och inneha narkotika, se 1 § Narkotikastrafflag. Straffet för narkotikabrott kan uppgå till fängelse i tre år. Svaret på din fråga är kort och gott att det är olagligt att odla Khat. Du är varmt välkommen att vända dig till oss vid ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Ringa narkotikabrott och uppsåtskravet

2019-10-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Har blivit ertappad med innehav en tablett narkotikaklassad medicin. Hade fått denna tablett av en nära anhörig för att minska min oro inför en flygresa. Åklagaren menar att jag uppsåtligen innehaft receptbelagt narkotikaklassat läkemedel och vill döma mig för ringa narkotikabrott. Jag undrar dock om det verkligen finns uppsåt i detta fall. Visst är det bevisligen så att jag innehaft denna tablett men jag hade ingen aning om att det var narkotikaklassat. Inte heller den som gav mig tabletten visste det då det inte fanns någon information om detta på varken läkemedelsförpackning eller bipacksedel och inte heller något som den läkare som skrev ut läkemedlet informerat om. Är det då rimligt att jag skulle haft kunskap om att läkemedlet var narkotikaklassat eller är det min informationsplikt att ta reda på det? Eftersom jag fick tabletten av en närstående tycker jag inte att det fanns anledning att ifrågasätta om det var narkotika eller ej. Med uppsåt menas ju att jag "skulle ha insett att det jag gjorde när jag tog emot tabletten var en brottslig handling och att insikten inte hindrade mig från att genomföra brottet." Men i detta fall hade jag ju ingen insikt om att det var en brottslig handling. Kan jag då ändå bli dömd för ringa narkotikabrott? Kan det ställas utom all rimlig tvivel att jag har handlat med uppsåt?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan jag besvarar din fråga så vill jag understryka att det i slutändan är en domstol som kommer måsta ta ställning till huruvida du ska dömas till ansvar för ringa narkotikabrott, eller inte.Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen skett uppsåtligen, till fängelse i högst tre år (1 § p. 6 Narkotikastrafflagen). Lagen definierar narkotika i 8 §. För att du ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för brottet ringa narkotikabrott krävs att du haft uppsåt till rekvisitet "narkotika". I praxis har gärningspersoner ansetts agera uppsåtligen (i förhållande till rekvisitet narkotika) om de varit medvetna om vilken substans som de hanterat (se hovrättens domskäl i NJA 2011 s. 799 samt RH 1997:50). Däremot behöver du inte ha uppsåt till att substansen är narkotikaklassad i lagens mening. Din invändning, att du inte kände till att du hanterat narkotika, kommer därför inte hanteras i själva uppsåtsbedömningen, utan snarare som en invändning om straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § Brottsbalken. Det innebär att du går fri från ansvar endast om ditt handlande varit uppenbart ursäktligt. Jag anser att det inte vore helt osannolikt om du faktiskt gick fri från ansvar med tanke på (1) du fick tabletten av en släkting i god vilja, (2) den skulle brukas under en flygresa, (3) det fanns ingen information på förpackningen eller bipacksedeln samt (4) att läkaren inte informerade om huruvida läkemedlet av narkotikaklassat eller inte. Jag vill dock poängtera att bedömningen som görs i enlighet med 24 kap. 9 § Brottsbalken är väldigt sträng, och det kan mycket väl vara så att domstolen dömer dig till ansvar för ringa narkotikabrott.Jag rekommenderar dig att, inför domstolen, tala om alla omständigheter som talar för att du inte varit medveten om vilken substans du hanterat samt alla omständigheter som talar för att ditt agerande varit försvarligt. Särskilt den delen om läkaren och bristande information på både förpackningen och bipacksedeln.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Test som enda bevis för narkotikabrott

2019-10-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag söker just nu nya jobb eftersom jag inte vet hur länge jag kan fortsätta med min nuvarande anställning. I samband med en jobbintervju gick jag med på ett drogtest om några dagar. tydligen så är det ett hårtest. Jag kände inte till hårtest sedan tidigare men man kan tydligen se vad man har använt några månader tillbaka i tiden. Med andra ord så är jag körd. Jag är inställd på att det kanske inte blir just det här jobbet men hur stor är risken för andra konsekvenser? Hur stor är risken att polisen blir inblandad?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).Utredning Av 1 § NSL framgår bland annat att den som brukar narkotika ska dömas för narkotikabrott. Det framgår av 2 § NSL att narkotikabrott som med hänsyn till arten och mängden och andra omständigheter är att betrakta ska bedömas som ringa narkotikabrott. Enligt 23 kap. 6 § BrB är underlåtenhet att anmäla misstänkta brott endast straffbelagt i fall då det är särskilt föreskrivet.Genom att bruka narkotika har du sannolikt gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, även om det beroende av typen och mängden skulle kunna utgöra narkotikabrott av normalgraden. Den i ditt fall relevanta frågan är om den som genomför testet kan komma att anmäla detta och om testet i sådana fall är tillräckligt starkt som bevis för att du ska kunna bli dömd. Båda frågorna är svåra att besvara utan närmare insikt i omständigheterna. Den som tar del av testens resultat kommer dock inte riskera straffansvar genom att inte anmäla detta till polisen eftersom bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott inte är tillämplig i ditt fall. Det kan alltså konstateras att detta beror helt på den som tar del av resultatet. Avseende bevisfrågan kan det konstateras att testets bevismässiga tyngd är beroende av hur säker testmetoden är, hur precist det kan identifiera vilken typ av och hur narkotika som brukats och när, om annan bevisning som styrker testet finns, och så vidare. I Sverige råder fri bevisvärdering vilket innebär att det inte är möjligt att säkert säga hur tungt ett visst bevis kommer väga i en straffrättslig process eftersom domaren är fri att värdera det efter eget förstånd.HandlingsplanJag kan inte lämna en konkret rekommendation om hur du bör agera i ditt fall. Med alla kända omständigheter sammanvägda bedömer jag det dock som osannolikt att du kommer dömas för brott i detta fall. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Uppsåt till brukande av narkotika

2019-10-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej när en polis misstänker att en person har brukat droger har dem rätt att göra urin prov men jag undrar om det räcker som bevis för att döma någon för brukande? Jag menar om man säger att man inte vet var det kommer ifrån kan man forfarande dömas för att ha brukat det? Är det änns olagligt att vara påverkad av droger eller att ha det i blodet/urinet?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Narkotikastrafflag (1968:64), som hädanefter refereras till som NSL. Det allra första steget för att kunna bli dömd för narkotikabrott är att själva preparatet är narkotikaklassat. Jag utgår från att så är fallet när besvarar frågan nedan. Det är inte olagligt att vara påverkad av narkotikaklassat preparat, utan en åklagare måste bevisa att gärningspersonen har brukat narkotika, 1 § 6 p. NSL. För att gärningspersonen ska kunna dömas för brott krävs att det finns uppsåt till själva brukandet av narkotika. Självklart kan person invända att en inte vet varifrån narkotikan kommer och därmed hävda att det inte finns något uppsåt. I sådant fall blir det upp till rätten att i det enskilda fallet avgöra (med hänsyn till all bevisning som finns i målet) om personen har haft uppsåt till själva brukandet eller om det finns annan anledning till varför det finns narkotika i blodet eller urinen. Sammanfattningsvis är det omständigheterna i det specifika fallet som avgör huruvida personen har ansetts brukat narkotikan uppsåtligen eller inte. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Misstänkt för ringa narkotikabrott, vad händer nu?

2019-11-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |När får jag besked om vad mitt straff blir. Jag blev tagen av polisen en kväll när jag hade tagit kokain. Det är inget jag har tagit innan. Jag röker gräs och det erkände jag till polisen att det kommer synas på provet. Sedan kommer dom även se kokain såklart efter den kvällen. Jag har inte haft något hos polisen innan förutom fyllecell. Fler gånger än jag vill erkänna. Jag hade ingenting på mig heller. Dom säger att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vilket jag förstår och jag förstår att straffet är fängelse eller böter. Förmodligen böter då jag inte haft något tidigare om jag har tur. När förväntas man få besked om vad straffet blir ? Hur lång tid tar det ?
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! UtredningAtt bruka narkotika är straffbart och utgör ringa narkotikabrott (1 § första stycket p.6 narkotikastrafflagen).Bestämmelsen syftar inte till att du måste ha över eller under ett visst värde för att kunna dömas; det är tillräckligt att provet är positivt. Antingen visar testet positivt för narkotika, eller så visar det negativt, vilket innebär att det inte finns några spår av narkotika.Såvida jag förstått det korrekt, har du tagit ett prov. Av din fråga framgår det inte vad för typ av prov har tagits. Jag utgår från att detta varit ett urinprov. Under nattens gång har du även förbrukat cannabis och kokain, vilket borde visa sig av det prov du tagit. Därmed borde ditt provresultat visa sig positivt och du har därmed uppfyllt de rekvisiten för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Vad som händer härnäst är att en utredning kommer följa. Om du är misstänkt för brott så kommer polisen att delge dig misstanke när det finns skäl till det, men man brukar avvakta till ett visst skede i utredningen innan detta sker. Om provtagningen visar ett positivt resultat kommer det förmodligen att riktas en formell misstanke mot dig, och du kommer att kallas till ett förhör för att ge din bild av vad som skedde den kvällen narkotikan förbrukats. Om misstankarna inte kvarstår, får du i regel inte något meddelande om det i ett såhär tidigt skede. Är ditt fall sådant att det visar sig positivt, kan fallet vara sådant att polisen skickat vidare ditt positiva resultat till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för att fastställa exakt vilken typ av narkotika du förbrukat. När polisen får ett svar från NFC bifogas svaret i ett förundersökningsprotokoll som polisen sedan skickar vidare till Åklagarmyndigheten. I förundersökningsprotokollet borde även ditt erkännande finnas med. Sammanfattningsvis kommer brottet du är misstänkt för troligtvis att rubriceras som ringa narkotikabrott. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utgångspunkten är att det ska utdömas fängelse. Detta gäller mestadels normalgraden av narkotikabrott och inte ringa narkotikabrott. Därmed är det därför mer troligt att böter gäller som alternativ till fängelse.Såvida jag förstått det korrekt, lever du under ordnande förhållanden. Att du hamnat i fyllecell ett par gånger borde ej vara relevant i detta fall. Jag rekommenderar dig att undvika dessa i framtiden. I ditt fall, sett till ovan redovisade omständigheter, är det rimligt att anta att du kan räkna med dagsböter. Vad gäller tiden det tar innan du får veta din påföljd, kommer ett bötesstraff i ett strafföreläggande, att nå dig via posten så snart polisen och NFC är klara med sin utredning och åklagaren har hunnit fatta ett beslut. Mediantiden för utredningar av alla brottstyper var 63 dagar (vilket framgår av Brottsförebyggande rådets analyser från 2014).Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fråga om det är mängden eller renhetsgraden av narkotika som spelar roll vid val av påföljd för narkotikabrott

2019-10-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin fråga är om det är vikten av narkotika (amfetamin) el halten, renhetsgraden, som man tar hänsyn till vid straffet? Med vänlig hälsning,
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott är ett väldigt speciellt brott eftersom det är väldigt många faktorer som kan vara av betydelse för bedömningen av vilket straff som ska bestämmas. Det framgår inte av din fråga vilken typ av narkotikabrott det skulle vara fråga om, dvs. om det är fråga om innehav eller något annat. Generellt sett gäller att domstolen ska göra en bedömning utifrån omständigheterna i just det enskilda fallet. Jag kommer vidare utgå fram att frågan syftar på just innehav av narkotika.När domstolen ska bestämma straffet för innehav av narkotika ska domstolen särskilt ta hänsyn till vilken typ av narkotika det är frågan om (vissa typer av narkotika ser man särskilt allvarligt på, t.ex. heroin eller kokain), mängden, renhetsgraden, gärningspersonens ålder, om innehavet är för eget bruk eller för distribution. För att svara på din fråga är det alltså både mängden och renhetsgraden som man tar hänsyn till när man beslutar om straff för innehav av narkotika. Om du är intresserad av att läsa mer om hur bedömningen görs kan jag tipsa om NJA 2013 s. 321 (här).Vänligen,

Straff vid innehav av 0,69 gram cannabis

2019-10-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |hur länge straffas man av att inneha 0,69g cannabis (Ringabrott)
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § i lagen kan den som olovligen innehar, brukar, förvärvar eller på annat sätt tar befattning med narkotika dömas för narkotikabrott av normalgraden. Anses brottet vara ringa med beaktande av omständigheterna ligger straffet på böter eller fängelse upp till sex månader, enligt 2 §. Enligt praxis ligger gränsens mellan ringa och normalgrad av narkotikabrott på 50 g. Över 50 g utgör brott av normalgrad enligt 1 § och straffet kan utgöra, om brottet är medvetet, fängelse i högst tre år.Däremot görs en bedömning utifrån varje enskilt fall, därmed kan det vara svårt att bedöma ifall brottet är av normalgraden eller ringa bara av mängden narkotika.Vänliga hälsningar,

Behöver jag som tilltalad inkomma med motbevisning i ett brottmål?

2019-10-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är anklagad för ringa narkotika brott då analys av mitt urinprov visade sig innehålla 2 bensodiazepiner som jag inte har rätt att använda. Jag har dock en annan bensodiazepin utskrivet. Jag har förnekat brott och har ingen aning hur dessa 2 bensodiazepiner hittades i min kropp. Jag går sällan ut på krogen och skulle jag göra det så håller jag alltid koll på mitt glas och mat. Nu ska jag jag snart upp på huvudförhandling då jag ej godtog föreläggandet. Jag har aldrig dömts för något liknade brott. Åklagaren menar jag tagit dessa med uppsåt, måste jag då komma med motbevis, dvs förklara hur dessa 2 bensodiazepiner hittades i min kropp för att bli frikänd?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bevisbördan i brottmålNär det gäller brottmål, som i ditt fall, är det alltid åklagaren som har den fulla bevisbördan för att du har handlat på det sätt som åklagaren påstår, det vill säga brukat narkotika med uppsåt. Du har ingen skyldighet att komma med motbevis, men det är fördelaktigt att ha en förklaring till hur situationen uppstod när du ska lämna din utsaga inför rätten under huvudförhandlingen. Misstänkt för brott när man blivit drogadDet som kan sägas om fall där någon är misstänkt för ringa narkotikabrott, men omedvetet fått i sig narkotikan — blivit drogad, är att det som du själv beskriver krävs uppsåt för att dömas till ansvar för brottet. Uppsåt finns alltså om du medvetet valt att bruka narkotikan. Det kan även finnas ett likgiltighetsuppsåt om du druckit en drink i vilken du var medveten om att det kanske kunde finnas narkotika, men inte brydde dig. Har du däremot druckit en drink som någon spetsat, då har du inte haft uppsåt till intaget av narkotika.Det är åklagaren som har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. Beviskravet gäller både bruket och uppsåtet. I ditt fall finns det inget tvivel över att du haft narkotika i blodet. Har det däremot gått till som du beskriver har du inte haft uppsåt till brottet och ska inte dömas för det.Det finns praxis på området i ett rättsfall från Hovrätten för Övre Norrland i vilket en man åtalades för ringa narkotikabrott på grund av att han lämnat ett positivt urinprov. Mannen berättade för domstolen att han några dagar före urinprovet varit på en fest och då tagit emot en hemmagjord cigarett av en okänd person. Varken cigarettens utformning eller situationen i sig var sådan att han insåg att det fanns en risk att den kunde innehålla cannabis. Enligt hovrätten var omständigheterna i fallet inte sådana att mannen kunde anses ha haft anledning att räkna med att cigaretten han rökt innehöll narkotika och han hade därför inte haft uppsåt till att bruka narkotika. Mannen friades.SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att du inte har någon skyldighet att komma med någon motbevisning, det är åklagaren som bär den fulla bevisbördan för att det har gått till på det sätt som denne påstår.Ringa narkotikabrott är ett brott som inte regelmässigt ger dig rätt till en offentlig försvarare, men det kan vara en idé för dig att kontakta en advokat som är expert inom narkotikabrott för att rådgöra med denne om hur du på bästa sätt framför din utsaga för rätten. Du kan på advokatsamfundets hemsida hitta kontaktuppgifter till advokater inom olika rättsområden.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 09:00 på torsdag den 3/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,