Narkotikabrott och mängden av kokain

2019-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är åtalad för innehav av 1.81gram kokain. Jag är hade precis fyllt 20 år när detta inträffade.Jag är ostraffad sen tidigare, bor själv i lägenhet samt är fast anställd.Vad kan jag förvänta mig för brott?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Om du har innehaft narkotikan och inte avsett att ex. överlåta eller annars bjuda ut den, är det narkotikabrott på grund av innehav som blir aktuellt, 1 § 1 st. 6 p. och 2 st. narkotikastrafflagen. Jag kommer nedan gå igenom vad för grad av narkotikabrott det kan röra sig om och även vad för tänkbar påföljd du kan få.Gränserna för narkotikabrott.När det kommer till kokain har Högsta domstolen (HD) uttalat sig om att gränsen för ringa narkotikabrott och brott av normalgraden, dvs. det som heter narkotikabrott, går vid 0,6 gram (se NJA 2008 s. 653). Domstolen kommer däremot inte endast titta på själva innehavet, utan bl.a. även hur länge du haft narkotikan i din besittning och om det endast var avsett för eget bruk. Emellertid skulle jag gissa på att det kommer röra sig om brott av normalgraden i och med att ditt innehav är mer än dubbla av det som kan anses som ringa.PåföljdenNarkotikabrott har en straffskala upp till tre år. Det innebär att man kan dömas till allt ifrån 14 dagar till högst tre år då man fälls för narkotikabrott. Därutöver har HD (se NJA 1997 s. 522) uttalat att narkotikabrott är ett artbrott, vilket normalt ska ge påföljden fängelse. Det finns således en presumtion för fängelse.Även om det finns en presumtion för fängelse, kan det bli tal om en annan icke frihetsberövande påföljd. Det är något som Kriminalvården föreslår utifrån en utredning gällande din situation. Jag vill även poängtera att i slutändan är det domstolen som bestämmer påföljderna och det är därför svårt att i förhand veta hur det kommer bli. Mycket vilar på hur omständigheterna kring brottet, ditt liv i övrigt och vad Kriminalvården föreslår för åtgärd. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Vad gäller om man blir ertappad med en marijuana cigarett?

2019-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,för några dagar sedan hittade polisen mig när jag rökt en cigarett med lite marijuana i. De tog mig till polisstationen och jag blev anklagad för innehav och bruk av marjuana. Jag pissade positiv ( så klart).Jag har aldrig försökt gömma vad jag gjorde utan jag va ärlig och erkände direkt vad jag gjorde.Vad händer nu? När de hittade mig hade jag inget annat på mig (bara halva cigaretten) och förklarade att jag vanligtvis inte röker, att jag fick den från en vän när vi var på en fest, och att jag inte betalade något för det och att jag har aldrig köpt marjuana.När de frågade mig om jag hade aldrig gjort det förut jag sa att "det har hänt tidigare" ( jag är för mycket ärlig kanske) men jag sa också att det var dumt, att jag ångrar vad jag har gjort och att de skrämde mig nog att inte göra det igen.Vad ska jag förvänta mig nu? Tror ni att det finns möjligheten att dettaKommer att ha mer konsekvenser än bara böter?Tack för hjälpen
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du haft narkotika (marijuana) på dig samt även visat positivt på de tester polisen utfört och dessutom erkänt detta. Att du uppger att du är ångerfull kan få betydelse senare i rättegången vid straffbedömningen men sammantaget med att du erkänt tidigare bruk av narkotika kan även detta få effekt på straffmätningen. Den som innehar eller brukar narkotika ska dömas för narkotikabrott (1 § 6 punkten). I ditt fall tar jag hänsyn till den ringa mängd du haft på dig samt att du innehaft det för eget bruk således tordes ditt fall klassas som ringa narkotikabrott enl. 2 § narkotikastrafflag. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader. Troligtvis lär ditt fall resultera i böter enligt min bedömning, men i och med att du erkänt till att ha brukat tidigare kan detta tillmätas betydelse i tuffare riktning. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vad krävs för att dömas för ringa narkotikabrott?

2019-11-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin son säger att han blev drogad på krogen med MDMA enligt provtagningen och analysen och nu är han misstänkt för ringa narkotikabrott.Anledningen för detta är att ett vittne har hört att han och hans vänner pratat om detta vid det aktuella tillfället.Därför anses det att han begick gärningen med uppsåt vilket han nekar till.Han får ingen offentlig försvarare därför ska jag följa med han och jag vill ha lite kött på benen så att säga, så att jag kan försvara han på bästa sätt.Han är 19 år och varken före eller efter denna händelsen provat droger samt att han inte har varit på krogen efter 6 juli när det hände, på grund av att han är rädd att det ska hända igen.Ringa Narkotikabrottlagrum: 1§ 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) Muntlig bevisning1. Förhör med den tilltalade som nekar brott.2. Förhör med vittnet angående vad hon hört den tilltalade och andra säga om dennes narkotikabruk vid det aktuella tillfället för att bevisa att den tilltalade haft uppsåt till gärningen.Övrig bevisningAnalysresultat för att bevisa att den tilltalade haft MDMA i sitt blod.Vad betyder detta och vad kan jag göra för att hjälpa han ??Tacksam för svar // Hjälplös mamma
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att din son är misstänkt för ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Regler om narkotikabrott återfinns i narkotikastrafflagen (NSL). Din fråga är hur du kan försvara din son som nekar till ringa narkotikabrott. Jag kommer därför att beskriva vad ringa narkotikabrott för eget bruk är, samt förutsättningarna för att kunna dömas för ringa narkotikabrott. Vad är ringa narkotikabrott för eget bruk och vad kan påföljden bli?I svensk rätt är det bland annat illegalt att bruka och inneha narkotika (1 § 1 st. 6 p. NSL). Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL).Med hänsyn till arten och mängden narkotika, samt övriga omständigheter kan ett narkotikabrott betraktas som ringa. Om ett narkotikabrott bedöms att vara ringa kan en åtalad dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL).Eget bruk av narkotika leder oftast till dagsböter oavsett vilken slags narkotika det rör sig om.Vilka är förutsättningarna för att kunna dömas för ringa narkotikabrott?För att en gärning ska betraktas som ett brott, är det en förutsättning att gärningen har begåtts med uppsåt av den misstänkte (1 § 2 st. NSL). Den olovliga gärningen i detta fall består i att inneha eller bruka narkotika. Det går att begå grovt oaktsamt narkotikabrott, men den formen av oaktsamhet gäller inte för narkotikabrott som avser innehav eller eget bruk (3a § NSL).Uppsåt betyder att gärningspersonen medvetet har gjort en olovlig gärning. För att någon ska kunna dömas till ansvar måste personen ha haft förmåga att kontrollera gärningen. En person kan inte dömas till ansvar om personen utan sin vetskap till exempel har blivit drogad. För att kunna beläggas med skuld krävs någon form av uppsåt. I svensk rätt finns det tre sorter av uppsåt:AvsiktsuppsåtInsiktsuppsåtLikgiltighetsuppsåtAvsiktsuppsåt föreligger då en gärningsperson har avsikt att en viss följd ska inträffa. Gärningspersonen ska enligt denna uppsåtsform haft en avsikt att bruka narkotika. Insiktsuppsåt kallas den form av uppsåt där gärningspersonen förstår och inser att en viss följd ska inträffa. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta graden av uppsåt, där gärningspersonen förhåller sig likgiltig inför att en viss följd kan inträffa. Likgiltighetsuppsåt kan föreligga om en gärningsperson är medveten om att det kan finnas narkotika till exempel i en drink, men bestämmer sig för att dricka den ändå.Vem har bevisbördan för en gärningsmans uppsåt och gärning?I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan för att det föreligger uppsåt hos en gärningsman. Åklagaren ska bevisa gärningsmannens uppsåt men även själva gärningen. Beviskravet i brottmål är bortom rimligt tvivel.Om en person har blivit drogad utan sin vetskap har personen inte haft uppsåt till gärningen och därmed inte begått ett brott. Det är därför åklagarens uppgift att lägga fram bevisning för det åklagaren påstår, det vill säga att den tilltalade har haft uppsåt till gärningen. Rätten ska sedan bedöma att åklagarens påståenden är bevisade bortom rimligt tvivel för att en person ska kunna dömas.Åklagaren har i detta fall åberopat muntlig bevisning i form av vittnesförhör för att styrka uppsåt hos den tilltalade. Åklagaren har även åberopat analysresultat för att styrka gärningen, det vill säga att den tilltalade har brukat narkotika genom att ha MDMA i blodet.SlutsatsFör att kunna dömas för brott krävs någon form av uppsåt enligt svensk rätt. Det är åklagaren som ska bevisa både uppsåt och gärning. Detta ska åklagaren bevisa utom rimligt tvivel vilket är anledningen till att åklagaren har åberopat både teknisk och muntlig bevisning.Det är svårt att ge tydliga rekommendationer då jag inte är tillräckligt insatt i ert fall. Rent generellt så kan din son framföra en alternativ förklaring till varför hans analysresultat visade på att han hade MDMA i blodet. Den alternativa förklaringen kan väcka tvivel rörande åklagarens påstående om att din son uppsåtligen har brukat narkotika. Förslagsvis kan din son berätta hur och varför han tror att han blivit ofrivillig drogad. Viktigt att komma ihåg är att domstolen kommer att pröva om förklaringen är trolig och om den är sannolik. Om det finns bevisning som stödjer den alternativa förklaringen kan de åberopas.Hoppas du fick svar på din fråga, du är alltid välkommen att ställa en till!Vänligen,

Innehav av narkotika för eget bruk och straffskalan

2019-11-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Polisen gjorde husrannsakan hos mig. Dom hittade ca 200 gram hasch som är eget bruk. Jag är tidigare odömd, har ej något på registret. Vad kommer det bli för straff och hur påverkar det mitt körkort? Jag kör mycket bil på jobbet.
Fiama Jimenez Flores |Hej,Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I 1 § narkotikastrafflagen anges straffskalan, alltså vad du riskerar att få som straff. Skalan uppgår från 14 dagar upp till tre års fängelse. Det går att få ett lägre straff om brottet är ringa men enligt förarbeten (Prop. 1992/93:142 s. 16) ska innehavet understiga 80 gram cannabishasch för att anses som ringa. Det är dock svårt att i förväg fastställa vad straffet kommer bli eftersom domstolen bedömer förmildrande eller försvårande omständigheter såsom återfallsbrottslighet, vårdslöshet, etc. Om det föreligger förmildrande omständigheter kan man istället bli dömd till skyddstillsyn eller samhällstjänst. Straffet kommer inte påverka ditt körkort såvida du inte har kört bil medan du varit berusad på grund av narkotika och/eller alkohol. Du nämnder i din fråga att de gjorde en husrannsakan och utifrån denna information kan jag inte se varför ditt körkort skulle återkallas. Jag kan dock inte ge dig ett mer exakt svar vad gäller straffet men om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänlig hälsning,

Straffet för innehav av 100*30mgs Oxycontin

2019-11-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad är straffskalan för Oxycontin? Och går de efter mängden piller eller hur många milligram oxycontin man blivit tagen med? Med andra ord hur bedömer de straffet när det handlar om Oxycontin? Tex vad är straffet om du torskar med 100st 30mgs Oxycontin (3000mg)
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oxikodon (som den verksamma substansen i Oxycontin (OXY)) är narkotikaklassat i Sverige och således bedöms straffet i din fråga enligt straffskalan i 1 § Narkotikastrafflagen. Det domstolen går efter i sin bedömning av straffvärde är bla. mängden hanterad narkotika och hur pass farligt preparatet är i förhållande till andra typer av narkotika och hur det hanterats av innehavaren. MängdenSvaret på din fråga i denna del är att det är mängden milligram OXY domstolen går på och inte antalet piller. Mängden milligram brukar beräknas efter antal missbruksdoser den hanterade narkotikan anses motsvara. Det tycks råda viss tveksamhet kring vad som egentligen utgör en missbrukardos av OXY bland Svenska domstolar men räkna med runt 10 mg=en missbruksdos. Farlighet/hantering Det råder även här viss oklarhet kring hur farlig OXY är i förhållande till andra droger. Det tycks dock räknas som mindre farligt än exempelvis buprenorfin men rättsläget är som sagt oklart. Gällande hantering kan dock till exempel överlåtelse av tabletter till andra personer ge högre straff än att själv ha tabletterna för eget bruk. Bedömning i detta fallI ett tidigare rättsfall hade två personer hanterat 350 tabletter OXY a la 10mg och 150 tabletter OXY a la 20mg vilket domstolen ansåg utgöra drygt 650 missbruksdoser. I din fråga blir det således med samma beräkningstänk 100*30=3000 /10 dvs. en missbruksdos= 300 missbruksdoser (vilket alltså är klart lägre). I samma rättsfall hade en person överlåtit del av sina tabletter till annan medan de andra inte gjort det. Personen som överlåtit tabletterna fick 1 år och 6 månader medan den andra fick fängelse i 1 år. Straff är alltid svårt att exakt veta då det beror på hur du hanterat denna mängd OXY. Domen ovan bör dock fungera som en fingervisning. Då det är en väsentligt mindre mängd OXY i din fråga än i domen skulle jag bli förvånad om straffet för innehavet i din fråga överstiger ett års fängelse. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Är det lagligt att sälja lustgas?

2019-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det laglig att bedriva försäljning av Lustgas (n2o)
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lustgas är i dagsläget inte narkotikaklassat i Sverige och är därmed helt lagligt. Lustgas säljs ofta över internet som tillbehör till så kallade gräddsifoner. Det är alltså lagligt att sälja lustgas i Sverige. Det är dock värt att poängtera att försäljning av lustgas i berusningssyfte är olagligt i vissa länder, däribland Finland, och att det därför kan utgöra ett brott att bedriva försäljning till länder där sådan är kriminaliserad. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag dömas till dagsböter trots att förundersökningen är nedlagd?

2019-11-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Förundersökning är nerlagd för narkotikabrott och innehav. Kan jag dömas till dagsböter ändå?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att bena ut de olika delarna i din fråga och avslutar med en sammanfattning.Dagsböter kan, förutom att dömas ut av domstolen, ges i form av strafföreläggande - vilket är en ersättning till rättegång i domstol. Detta kan ske om en misstänkt till exempel erkänner brottet. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom i en domstol och går till så att du får hem blanketten där du godkänner straffet. Detta är möjligt vid brott som är begränsade till böter och villkorlig dom. Vill man inte godkänna ett strafföreläggande kan åklagaren istället väcka åtal och förfarandet sker genom en rättegång i domstol.För att dömas till dagsböter krävs i annat fall att en domstol finner dig skyldig till brottet och det är här förundersökningen spelar roll. När en förundersökning läggs ned beror detta vanligen på att utredningen och/eller bevisningen inte räcker till för att åklagaren ska kunna väcka åtal. För att åklagaren ska väcka åtal krävs att denne på objektiva grunder tror att målet skulle leda till en fällande dom. En nedlagd förundersökning kan dock upptas igen, om ny bevisning skulle inkomma kan åklagare fatta beslut att återuppta den.Således utläser jag att förundersökningen i ditt fall helt enkelt lagts ned och du är inte i nuläget föremål för åtal. För att du ska ges dagsböter krävs i annat fall ett strafföreläggande (vilket jag inte kan utläsa i din fråga skulle vara aktuellt för dig) och är inget som annars utgår automatiskt av att förundersökningen lagts ned. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att försöka köpa narkotika?

2019-11-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har beställt narkotika via brev till mig själv för att bruka själv och betalat på swich. Narkotikan kom aldrig fram detta har åklagaren upptäckt i chattar( hans bevis mot mig) Han vill ge mig ett strafföreläggande om ringa narkotikabrott vid 2 tillfällen. Polisen vill nu att jag ska erkänna. Annars går det till rättegång. Är det ett brott jag begått ?Med vänlig hälsning,
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!För att besvara din fråga får man titta i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § 1st 6p föreskrivs att det straffbart såsom narkotikabrott att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. För att dömas till ansvar krävs att gärningen skett med uppsåt (se, 3a §). Det ovanstående gäller när brottet fullbordats, dvs. vanligtvis om narkotikan hittas på dig eller kan härledas till dig genom ett blodprov. I andra situationer rör det sig snarare om ett försök till en brottslig gärning. Enligt 4 § föreskrivs att det går att döma till försök eller förberedelse till narkotika, om gärningen avser annan befattning än avses i 1 § 1st 6p. Det innebär med andra ord att ett försök till att inneha eller bruka narkotika som utgångspunkt inte är straffbart. Det bör dock påminnas att övriga punkter i 1 § 1-5p är straffbara i försök och förberedelse.Med vänlig hälsning,