Vilka juridiska konsekvenser kan följa narkotikabrott?

2021-03-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag vet med största säkerhet att en bekant till mig frekvent innehar och brukar cannabis i en personlig/ej kommersiell mängd. Personen i fråga har brukat under lång tid, i stort sett varje dag, ibland flera gånger om dagen och nästintill alltid vid kvällstid innan läggdags. Jag är nu orolig att denne bekante person indirekt håller på att dra in en *annan* gemensam bekant i ett bruk liknande hens eget. Jag är osäker på vad som kan och bör göras för att sätta stopp för denna situation och har löst övervägt att göra en anonym anmälan till polisen. Jag undrar: Vilka juridiska konsekvenser skulle min bekante få om hen ertappas innehavandes/brukandes cannabis? Det rör sig alltså om en mängd i personlig och självmedicinerande storlek (dvs som mest några enstaka gram åt gången).
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § narkotikastrafflagen döms den som innehar, brukar m.m., narkotika för narkotikabrott till fängelse i lägst 14 dagar och högst tre år.Om brottet anses som ringa, med hänsyn till mängden, arten och omständigheter i övrigt, så är straffskalan enligt 2 § samma lag istället böter eller fängelse i lägst 14 dagar och högst sex månader. Det ringa brottet är huvudsakligen reserverat för gärningar som endast innefattar eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk (se RH 2006:3). I förarbeten har det uttalats att heroin och kokain anses vara av den arten att de inte kan höra samman med ringa narkotikabrott. Exakt hur en domstol kan komma att döma den aktuella situationen kan inte jag svara på då domstolen tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Vid påföljdsbedömningen kan dock nämnas att domstolen kommer att beakta principer som präglas av humanitet och proportionalitet. Det innebär att straffet ska svara till brottets svårhet och rätten har en medmänsklighet och tolerans på grund av respekten för människovärdet. Till detta hör att det finns en presumtion i 30 kap. 4 § brottsbalken (BrB) mot fängelsestraff, vilken innebär att rätten inte ska välja fängelse som påföljd om det inte är absolut nödvändigt. Domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Lindrigare påföljder anses vara villkorlig dom och skyddstillsyn, möjligen i förening med samhällstjänst t.ex. (se 27 kap. 2 a § BrB). Dessa påföljder ses alltså som alternativ till fängelse, även om det i brottsbestämmelsen står just fängelse. Enligt 27 kap. 1 § BrB och 28 kap. 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom och skyddstillsyn om påföljden inte bedöms stanna vid böter, vilket skulle vara fallet om brottet bedöms som narkotikabrott av normalgraden. Vid bedömningen om presumtionen bryts och fängelse ses som det lämpliga alternativet ska domstolen beakta brottets straffvärde, art och återfall enligt 30 kap. 4 § 2 st. BrB. Med straffvärde menas hur allvarligt brottet varit, art menas med att det finns vissa "artbrott" som samhället menar är sådana brott som i regel bör leda till fängelse. Det kan röra sig om svårupptäckbara eller särskilt farliga brott. Återfall kan uteslutas om det är personens första brott (man kollar på likartad brottslighet), men straffvärdet och arten är rättens sak att bedöma närmre. Om presumtionen inte är bruten står valet mellan villkorlig dom (27 kap.) och skyddstillsyn (28 kap.). Valet görs utifrån en bedömning av återfallsrisk och lämplighet. Om presumtionen bryts och fängelse ses som lämpligt ska rätten därefter även undersöka om lindrigare påföljd kan vara lämplig ändå, om det finns särskilda skäl. Man kan nämligen i enlighet med 30 kap. 7 § 2 st. BrB och 30 kap. 9 § 2 st. BrB förena skyddstillsyn eller villkorlig dom med t.ex. samhällstjänst. Ett särskilt skäl kan vara att straffvärdet inte är så högt, att den dömde förbättrat sin personliga och sociala situation m.m.För att sammanfatta krävs det mycket för att fängelsestraff ska vara aktuellt, även om det i straffbestämmelsen stadgas att straffet är just tid i fängelse. Det är något man gör i sista hand om det är absolut nödvändigt. Men jag kan inte svara på hur rätten kommer bedöma i detta specifika fall då rätten tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan alltså inte ge dig ett bättre svar än att det finns en möjlighet att personen får avtjäna ett fängelsestraff på grund av dina handlingar, men det krävs som sagt en del för att rätten ska utesluta alternativa påföljder och utdöma fängelsestraff. Om brottet bedöms som ringa är böter som sagt ett alternativ till straff. Det innebär att den som döms betalar pengar. Böter döms antingen som penningbot, en fast summa pengar till exempel 1 000 kronor, eller som dagsböter. Vid dagsböter anges två tal, till exempel 40 dagsböter à 100 kronor (det vill säga 4 000 kronor). Det första talet visar hur allvarligt brottet är och det senare talet bestäms av hur den tilltalades ekonomi ser ut. Se 25 kap. 1-2 §§ BrB. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?

2021-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Polisen knacka på för det luktat cannabis i trapphuset. Dom kommer in och hittar ungefär 5g cannabis i min lägenhet.Hur kan jag räkna ut hur mycket dagsböter jag får ?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att det rör sig om 5 gram cannabis kommer du att bli åtalad för ringa narkotikainnehav, enligt 2§ Narkotikastrafflagen (1968:64). I bedömningen tas också hänsyn till om det är för eget bruk eller för distribution, men eftersom det handlar om 5g och att det luktade i trapphuset, vilket tyder på eget bruk, så kommer du högst sannolikt att bli åtalad för ringa narkotikabrott. Ringa narkotikainnehav är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader, i praktiken döms ofta ut böter. Enligt 2§ Brottsbalken kan man som lägst få dagsböter i 30 dagar men ett belopp på 50 kronor. Faktorer som påverkar bedömning är dock om du blivit dömd innan, din inkomst, om du har någon försörjningsskyldighet och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Man gör alltså en bedömning från fall till fall. Det högsta beloppet är dock 1000 kronor i dagsböter. Man gör som sagt en bedömning från fall till fall, alltså finns ingen siffra som jag kan ge dig. För att bilda dig en uppfattning om hur mycket du kan tänkas få kan du ta vägledning från tidigare fall. I RH 2014:31 blev den tilltalade dömd för ringa narkotikabrott efter att ha odlat två små cannabisplantor. Mängden narkotika var 3,74 gram och var avsedd för eget bruk. Den tilltalade blev då dömd till 60 dagsböter å 70 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag blev nyligen stoppad av polisen när jag körde bil och då de misstänkte att jag var påverkad så tog dem in mig för urin/blodprov. Då jag rökt cannabis frekevent de senaste åren så kommer det garanterat vara positivt, jag blev dock stoppad i en rutinkontroll så mitt framförande på vägen ska inte ha varit i fara för medtrafikanter.Dem hittade samtigt cirka 100 gram cannabis i bilen och sedan i min lägenhet hittade de ytterligare cirka 400gram samt utrustning för att odla (eget bruk) och cirka 10gram psykedeliska svampar,detta med för eget bruk. Jag har haft körkort i ca 4 år.Jag blev 2012 dömd till fängelse för rån (16 månader) och har sedan min frisläppning januari 2014 inte haft något med polisen att göra samt arbetat fulltid sen dess. Min fråga är då vad tror ni påföljden kan bli samt hur det kommer påverka mitt körkort?Jag är 27 år gammal.
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga avser att du efterfrågar information om körkortet kommer att bli indraget om du kört påverkad av narkotika samt vilken straffksala narkotikalagstiftningen har. Jag kommer att använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Kommer även att nämna narkotikastrafflagen.Att köra påverkad av narkotikaAtt köra när man är påverkad av narkotika är en trafikförseelse som leder till återkallelse av ditt körkort, 5 kap 3§ Körkortslagen. Om överträdelsen ses som mindre allvarlig kan Transportstyrelsen välja att bara utfärda en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, alternativt begränsa körkortet genom att begränsa behörigheter på körkortet. Vid denna bedömning tittar Transportstyrelsen på omständigheterna som förelegat. Eventuellt kan de finna att en varning räcker, 5kap 9§ körkortslagen. Hur bedömningen exakt kommer gå till kan jag inte gå närmre in på då det är Transportstyrelsen som sköter det.RattfylleriLagen som reglerar olovlig körning är: 4 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Här finner vi information gällande att en person som fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika dömd för rattfylleri. Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att anses som grovt rattfylleri blir straffskalan fängelse i högst två år.Spärrtid Eftersom att du, om du agerar enligt ditt scenario, begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, detta i enlighet med 5 kap. 2-3 § Körkortslagen.Det finns även stor risk för att en spärrtid kommer att utfärdas. Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. Under en spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Påföljder vid narkotikabrottNär det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis.- För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader.- För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.SammanfattningAtt köra påverkad av narkotika leder oftast till att körkortet blir indraget. Eftersom att dem hittat narkotika hemma hos dig aktualiseras narkotikalagstiftningen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?

2021-02-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! jag blev stoppad av polis när jag körde bil. Jag har sedan tidigare ett ringa narkotikabrott vilket gjorde att dom tog in mig för prov. Jag hade en ganska bra dialog med poliserna som båda två uttryckte att dom inte uppfattade mig som påverkad vid tillfället. (vilket jag inte heller var). Provet visade 0,0019µg. Jag menar att jag inte hade rökt den dagen jag blev stoppad och således inte kan ha begått gärningen med uppsåt.. har jag någon chans alls? jag har begärt att kalla polispatrullen som vittne..
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga regleringenI 2 kap 4 § 2 st. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott anges att den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I din information framgår det inte exakt vilken narkotika det ev. skulle vara frågan om eller vilket ämne det var som provet visade att du hade i kroppen. Det här har betydelse i ditt fall, eftersom vissa ämnen inte medför straffansvar. Du skrivet att du inte "rökt" jag kan bara spekulera om att det ev. skulle kunna röra sig om cannabispreparat, hasch, marijuana? De substanser som regeringen narkotikaförklarar i förhållande till 8 § NSL tas upp i bilaga 1 i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I bilagan anges att tetrahydrocannabinol (THC) är narkotikaklassat, vilket är det huvudsakliga aktiva ämnet i hasch,marijuana och andra cannabispreparat. Däremot är det vanligt, i det fallen att det var ett tag sedan någon intog cannabis, att det finns kvar THC-SYRA i blodet, det är inte narkotikaklassat, och såldes inte straffbart, se NJA 2019 not 15 p.4. Skillnaden mellan THC och THC-syra, är att THC-syra är det ämne som nedbryts ur THC och är ett ämne som inte narkotikaklassat. SlutsatsSom sagt, utifrån din information, är det svårt för mig att säga hur dina chanser ser ut, eftersom svaret beror på vilket ämne du hade i kroppen. Är det t.ex. THC-syra, är det inte straffbart. Är det däremot ett narkotikaklassat ämne du hade i kroppen blodet, t.ex. THC, ser frågan annorlunda ut. Vad gäller mängden i ett sådant fall, är det en nolltolerans om det finns narkotika kvar i blodet, det betyder alltså att inte behöver göras en bedömning om mängden eller om körförmågan påverkas eller inte, utan det är straffbart automatiskt. Vidare krävs för straffansvar dock att du haft uppsåt i förhållande till att du har intagit narkotika, dvs. om du med uppsåt t.ex. hade rökt cannabis dagen innan och det finns kvar THC i kroppen, så är det straffbart. Om du däremot inte tagit narkotikan med uppsåt vid intaget, kan du inte dömas för brottet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Är det brottsligt att ofrivilligt bruka narkotika?

2021-03-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, om jag blivit tagen med MDMA i kroppen efter en kväll på krogen men inte tagit något finns det något sätt att slippa undan straff? Min gissning är att något lagt ett piller i mitt glas när jag inte kollade, dock är detta så klart omöjligt att bevisa.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Vilka kriterier uppställs för narkotikabrott?Att bruka narkotika är straffbart enligt 1 § narkotikastrafflagen. Enligt paragrafens andra stycke krävs det att brukandet har skett uppsåtligen för att personen ska dömas för brottet. Att ha uppsåt innebär att man medvetet har brukat narkotika, eller att man åtminstone var medveten om risken för att man brukade narkotika. Alltså, om du medvetet druckit en drink som du visste innehöll narkotika eller om du insett att det funnits en risk för att drinken kanske innehöll narkotika men du drack drinken ändå så föreligger uppsåt till narkotikabrott.Vem ska bevisa narkotikabrott?Det är inte du som har bevisbördan för att bevisa att du inte har begått ett narkotikabrott utan det är åklagaren som har bevisbördan för att du har begått ett narkotikabrott, dvs. åklagaren ska bevisa att du har brukat narkotika med uppsåt.SammanfattningFör att man ska bli dömd för narkotikabrott krävs det att man har brukat narkotika med uppsåt. Detta innebär att om du inte har haft någon som helst anledning att räkna med att drinken som du drack innehöll narkotika så har du inte haft uppsåt till brukandet, vilket innebär att du inte har begått en brottslig handling. Det är åklagaren som ska bevisa att du har brukat narkotikan med uppsåt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Åkte fast för ringa narkotikabrott på nyår och körde sen bil den 5/1 vilket jag blev stoppad och medtagen till sjukhus för blod och urinprov.Kan jag då bli dömd för 2st ringa narkotikabrott? Drograttfyllan går ju inte att säga så mycket om men eftersom jag brukade cannabis nån dag innan nyår så sitter det ju även kvar den 5/1.. tack för svar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du dömas för båda tillfällena?Utgångspunkten är att man inte ska bli dömd för samma brott två gånger, enligt Europakonventionens sjunde tilläggssprotokoll, 4 art. Ingen får lagföras för ett brott som man tidigare lagförts för. Detta är en grundläggande princip som kallas ne bis in idem. Den kommer även till uttryck i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Den brottsliga gärningen som kriminaliseras genom narkotikastrafflagen är i detta fall själva bruket av narkotika (1§ narkotikastrafflagen). Detta innebär att det är själva intagandet av narkotika som är brottsligt, och inte att vara påverkad. Min beömning är alltså att du alltså inte ska kunna bli straffad två gånger för ringa narkotikabrott, för samma bruk bara för att du blir tagen vid två olika tillfällen.Som du själv säger så är drograttfylleri ett annat brott, och en lagföring för ringa narkotikabrott vid ett tidigare tillfälle hindrar inte att man döms för drograttfylleri vid ett senare tillfälle, även om det är samma bruk som gärningen hänvisas till. Om åklagaren dock skulle göra gällande att du intagit narkotika fler gånger efter nyårsafton, utifrån bedömning i analysresultatet eller liknande, skulle du kunna dömas för två fall av ringa narkotikabrott och ett fall av rattfylleri. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har åkt dit för att ha det olagliga ämnet thc på kissprov av svensk polis sommaren 2019. Jag hade rökt Cannabis i Danmark dagen innan polisen i Kalmar tvingade kissprov på mig. Att ha thc i blodet eller kisset på drogtest är olagligt i Sverige. Men detta brott begicks i Danmark och inte i Sverige. Ska jag då bli straffad enligt svensk lag trots att brottet inte begicks i Sverige? Och om så är fallet pga att det skulle vara olagligt att ha thc i blod/piss även i Danmark kan jag då önska att bli dömd i Danmark istället för Sverige? Så att det inte blir "ringa narkotika brott" i mitt brottsregister i Sverige men istället att det hamnar i brottsregister i Danmark?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på denna fråga vill jag förtydliga att man måste skilja på vad som är straffbart enligt svensk lag, och vad som kan avgöras i svensk domstol. Det är alltså två olika moment. Är gärningen straffbar?I Sverige är bruk av narkotikaklassade medel, så som cannabis, olagligt så som ringa narkotikabrott (2§ narkotikastrafflagen). Det är alltså införseln av narkotika till kroppen som i Sverige är brottsligt, inte att man är narkotikapåverkad i sig. Detta innebär att det brott mot den svenska narkotikastrafflagen skett oavsett var i världen man har infört narkotika till kroppen, oavsett om det är laglig eller inte i det landet. Man har ändå begått ett brott mot svensk lag. I Danmark är denna gärning i inte kriminaliserad, utan det som är brottsligt i Danmark är innehavet, "besiddelse". Vilket land ska döma?Sverige får jurisdiktion i detta fall i första hand när brott begåtts i Sverige (2 kap. 1§ brottsbalken). Så är ju inte fallet här. Men Sverige har även jurisdiktion om det finns ett visst samband mellan Sverige och den som begått brottet, exempelvis om du är svensk medborgare (2 kap. 2§ brottsbalken). Men då krävs det att brottet även är kriminaliserat i det land där gärningen begicks, för att svensk domstol ska kunna döma i ärendet enligt svensk lag. Om gärningen inte är kriminaliserad i Danmark, kan Sverige alltså inte döma dig för brott här enligt svensk lag. Detta innebär att om det är bevisat att du intagit narkotika i Danmark, är detta inte straffbelagt i Danmark, och således kan inte Sverige döma dig. Men om det kan bevisas innehav av narkotika i Danmark, som är straffbelagt både i Danmark och i Sverige, då kan svensk domstol döma dig enligt svensk rätt. Svensk domstol får då inte döma ut strängare straff än det svåraste straffet i Danmark (2 kap. 2§ 3 st brottsbalken). Det har skett lite olika tolkningar i rättspraxis om hur det danska begreppet "besiddelse" ska tolkas, om det ska tolkas som det svenska ordet innehav, eller även bruk. I ett rättsfall har domstolen inhämtat yttrande från Danmarks Justitieministerium, som yttrat att enbart bruk inte är straffbelagt i dansk rätt (RH 2010:38).Det handlar i slutänden alltså om polis och åklagare kan bevisa att du antingen intagit narkotikan i Sverige, eller om du har innehaft narkotikan i Danmark. Då kan svensk domstol döma dig efter svensk lag. Detta innebär att om det inte kan bevisas att du innehaft narkotika, kan du inte heller dömas i Danmark då det inte är olovligt i Danmark att bruka. Då kan du inte prövas i Danmark. Prövning i Danmark?Om gärningen inte är kriminaliserad i Danmark, kan man som utgångspunkt inte heller prövas i Danmark. Om gärningen är kriminaliserad i både Sverige och Danmark (innehav) så är utgångspunkten att Sverige får döma enligt svensk lag. Dock kan man framställa om att få lagföras i annat land om du exempelvis har hemvist i Danmark. Då får åtal inte väckas om en sådan framställan gjorts (2§ lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott). Det är dock i detta fall Åklagarmyndigheten som kan göra en sådan framställan. Belastningsregistret?Det sker registrering i belastningsregistret även av utländska domar om det avser en svensk medborgare (4§ lag om belastningsregister). Detta innebär att det inte skulle spela någon roll om du döms i Sverige eller Danmark, för registreringen kommer ske i svenskt belastningsregister ändå. SammanfattningsvisDet är ett ganska komplicerat regelsystem när det gäller länders behörighet och vilken lag som är tillämplig. Men som utgångspunkt kan du bli dömd för brott i Danmark, även i Sverige, om brottet är kriminaliserat i både Sverige och Danmark. Brottet "bruk" är inte kriminaliserat i Danmark, vilket innebär att du inte kan bli dömd för ringa narkotikabrott i Sverige enligt svensk lag. Men om det kan bevisas att du även innehaft narkotika i Danmark, kan du dömas enligt svensk lag, i svensk domstol. Som utgångspunkt spelar det inte heller någon roll om du döms i Sverige eller Danmark, då registrering i svenskt belastningsregister här skulle skett även av utländsk dom. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Vilken brottsrubricering samt påföljd föranleder eget bruk av narkotika?

2021-02-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej vilket straff kan man få om man helt själv missbrukar ganska mycket narkotika vid ett tillfälle ? Räknas det förfarande som ringa narkotikabrott då?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken brottsrubricering samt påföljd som brukande av narkotika kan föranleda. Regler om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.NarkotikabrottDen som olovligen och uppsåtligen brukar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen). Straffskalan är fängelse i högst tre år. Om ett narkotikabrott, med hänsyn till arten och mängden av narkotika samt omständigheterna i övrigt, kan anses vara ringa kan brottsrubriceringen istället bli ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen). Straffskalan är då böter eller fängelse i upp till sex månader.Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgradenVanligtvis beaktas följaktligen narkotikans art, dess mängd samt omständigheterna i övrigt vid bedömningen av huruvida ett narkotikabrott är att betrakta som ringa eller av normalgraden. Störst betydelse brukar tillmätas narkotikans art respektive mängd. Med narkotikans art avses vilket preparat det rör sig om. Det mest relevanta i sammanhanget är preparatets farlighet och den skada eller risk för skada som det kan medföra. Ett farligare preparat kan således föranleda en strängare bedömning av brottet.Vad som avses med narkotikans mängd kräver knappast någon förklaring och det framstår som uppenbart att ju större mängd narkotika som den tilltalade har befattat sig med desto allvarligare kan brottet komma att bedömas vara.Hur ett visst narkotikabrott kan komma att bedömas kan således svårligen förutses utan att känna till omständigheterna i det enskilda fallet. Vad gäller eget bruk av narkotika brukar detta emellertid ses som en lindrigare befattning med narkotika då det normalt endast skadar brukaren själv. Det utgör därför något av ett "typexempel" på ett ringa narkotikabrott. Vid eget bruk blir dessutom narkotikans art eller mängd mindre intressant, bland annat därför att mängden som har konsumerats inte kan bestämmas med samma säkerhet som vid exempelvis innehav av narkotika och därför att narkotikan inte längre kan överlåtas till någon annan som därigenom kan skadas (NJA 2005 s. 348). Enligt praxis brukar därför påföljden för eget bruk av narkotika, oavsett vilket preparat som det rör sig om, bestämmas till 30 dagsböter (NJA 2005 s. 348; Åklagarmyndighetens bötespraxis, s.7).Vad som gäller i ditt fallUtan att känna till omständigheterna i just ditt fall är det svårt att med säkerhet uttala sig om vilken brottsrubricering respektive påföljd som kan bli aktuell. Givet bedömningen av eget bruk av narkotika i praxis förefaller det emellertid som fullt möjligt att eget bruk av "ganska mycket" narkotika vid ett tillfälle skulle kunna bedömas utgöra ringa narkotikabrott med 30 dagsböter som påföljd. Det är dock inget som jag kan säga med hundra procents säkerhet.Jag hoppas att du åtminstone har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma med fler frågor. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00 Vänligen,