Har jag rätt till en offentlig försvarare vid narkotikabrott?

Hej, jag har fått en kallelse till att gå till rättegång. Misstänkt för narkotikabrott. Kokain 1.4g Under förhör med polis bad jag om en offentlig försvarare går det att utläsa i brevet jag fått hemskickat av domstolen. Vidare står det dock : domstolen har preliminärt bedömt att du inte behöver en offentlig försvarare. Vad innebär detta? Vilket straff kan det då bli? Brottet är av normalgraden. Varför får jag inte en offentlig försvarare? Jag lever under ordnande förhållanden, inga skulder och har fast jobb.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du har rätt till en offentlig försvarare

Man har rätt till en offentlig försvarare i följande fall:

  1. Om man är anhållen eller häktad.
  2. Om man är misstänkt för ett brott som kan resultera i som minst 6 månaders fängelse.
  3. Om en försvarare behövs med hänsyn till utredningen, om det är tveksamt vilken påföljd som kan komma att användas av rätten och det finns anledning att välja skyddstillsyn eller fängelse eller om det finns särskilda skäl på grund av den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör. (21 kap. 3 a § rättegångsbalken)

Eftersom du varken är anhållen eller häktad blir inte 1 p. tillämplig. Minimistraffet för narkotikabrott av normalgraden är vidare fängelse i 14 dagar (1 § 2 stycket narkotikastrafflagen). Att en försvarare skulle behövas med hänsyn till utredningen tar inte sikte på enklare mål som det troligtvis är fråga om i detta fall. Beträffande personliga förhållanden åsyftas om du som misstänkt lider av någon psykisk eller fysisk sjukdom, är väldigt gammal eller har något handikapp. 

Att du inte har fått en offentlig försvarare beror troligtvis på att polisen har bedömt att du inte uppfyller något av kraven ovan.

Överklagan

Du kan överklaga ett beslut om avslag om offentlig försvarare (49 kap. 5 § rättegångsbalken). Då måste du först anmäla missnöje hos tingsrätten inom en vecka från beslutet fattades, annars förloras rätten att överklaga (49 kap. 6§ rättegångsbalken). I överklagandet skriver du grunderna till varför du anser att du behöver en försvarare. Ett tips är då att försöka ta utgångspunkt i någon av ovan nämnda förutsättningar för offentlig försvarare.

Om överklagandetiden har gått ut kan du dock skicka in en ny begäran om offentlig försvarare och då får tingsrätten pröva det igen. Du kan ringa tingsrätten och fråga hur överklagandet ska gå till, men du ska meddela dem detta så snart som möjligt efter beslutet.

Om du inte vinner framgång i ditt överklagande, kan du anlita en privat försvarare om du vill ha ett försvar. Utgångspunkter för detta är dock att du får bekosta det själv. I det fall du blir friad från brott, kan du yrka på att staten ska betala ersättningen för ditt privata försvar.

Vilket straff du kan få

Narkotikabrott är enligt praxis ett artbrott, vilket innebär att det utom i ringa fall normalt ska utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Man brukar benämna det med att det finns en presumtion för fängelse.

Även om ditt brott är av normalgraden är det sett till mängden i det lägre intervallet. Enligt praxis motsvarar innehav av 1 gram kokain en månads fängelse. Att det finns en presumtion för fängelse innebär dock inte att det är säkert att du kommer att dömas till fängelse. Om innehavet av narkotikan var avsedd för eget bruk och du i övrigt lever under ordnade förhållanden är chansen stor att du istället kommer att få en icke frihetsberövande påföljd vid en eventuell dom. Det är domstolen som i slutändan kommer att avgöra vilket straff som blir aktuellt vid en eventuell dom, men sett till att du lever under ordnade förhållanden och att innehavet var relativt litet, är det inte otroligt att påföljden blir villkorlig dom samt dagsböter.

Sammanfattning

Att du inte har fått en offentlig försvarare beror troligtvis på att polisen inte har ansett att du uppfyller något av de kriterierna som ställs för att bli tilldelad en försvarare. Du kan överklaga beslutet genom att anmäla missnöje hos tingsrätten inom en vecka från beslutet fattades. Har överklagandetiden gått ut kan du skicka in en ny begäran och då får tingsrätten pröva det igen. 

Det finns en presumtion för fängelse vid narkotikabrott av normalgraden, men det betyder inte att du säkert kommer att dömas till fängelse. Om du tidigare är dömd för brott, hur dina levnadsförhållanden ser ut samt om innehavet var avsett för eget bruk spelar också in i bedömningen av vilken påföljd som blir aktuell.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Linnéa HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo