Vilken säkerhetsklass på fängelse gäller för innehav av 90 gram kokain och kommer straffet kunna avtjänas på andra sätt?

2022-01-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hejsan min vän fick husrannsakan där dem hittade 90gram kokain i lägenheten som var hans och hans vänners, vad blir det för klass på fängelse han hamnar i om han blir dömd? Om han har studier på gång som leder till jobb skulle han då kunnat få fotboja eller möten hos kriminalvården? Han fick samtal från kriminalvården under häcktes tiden där dem sa att möten inte är helt omöjligt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte något om din väns ålder. Svaret utgår därför från att han är vuxen.

Risk att brottet bedöms som grovt och att ett fängelsestraff inte går att undvika

Att inneha kokain utgör narkotikabrott enligt 1 § 6 p. Narkotikastrafflagen (NSL). Straffet för brott av normalgraden är högst tre års fängelse. Omständigheter som att brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, kan medföra att narkotikabrottet är att betrakta som grovt enligt 3 § NSL. I farlighetshänseende brukar kokain anses som en av de farligaste drogerna, där mängden som indikerar grovt brott är ca 100 g. Vid bedömningen av brottets svårhet ska domstolen dock alltid grunda sina överväganden på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Utgångspunkten vid påföljd är att undvika fängelsestraff i högsta möjliga mån. Vid val av påföljd ska därför domstolen enligt 30 kap. 4 § Brottsbalken fästa avseende vid sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Istället för fängelsestraff skulle därför fotboja kunna användas eller skyddstillsyn som innebär att man har regelbunden kontakt med frivården.

Omständigheter som dock talar för att fängelse ska väljas som påföljd är brottslighetens straffvärde, där brott som har ett högre straffvärde än ett år bör föranleda ett fängelsestraff. Även brottslighetens art och tidigare brottslighet talar också för att brottet bör föranleda ett fängelsestraff.

I din väns fall finns det risk att innehavet skulle bedömas som grovt brott eftersom han innehade ca 90 gram kokain. Straffskalan för grovt brott är fängelse i lägst två år och högst sju år. Liksom gradindelningen gör domstolen en bedömning i varje enskilt fall vilket straffvärde brottsligheten har. I praxis ligger innehav av kokain på mellan 40-100 g på ett till två års fängelse. Att avtjäna fängelsestraffet med fotboja är därför uteslutet eftersom straffet sannolikt kommer uppgå till mer än sex månaders fängelse (se 1 § Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Skyddstillsyn skulle kunna vara möjligt, men med beaktande av att brottets straffvärde talar för att domstolen bör döma till fängelse samt att narkotikabrott av normalgraden och därmed även grövre narkotikabrottslighet i rättspraxis har ansetts utgöra brottslighet av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse, så är det också sannolikt att skyddstillsyn inte anses som en tillräckligt ingripande påföljd.

Säkerhetsklass på fängelset är beroende av vilken övervakning och kontroll som krävs

Gällande vilken säkerhetsklass på fängelse som kan bli aktuell är det Kriminalvården som gör den bedömningen. Huvudregeln enligt 2 kap. 1 § Fängelselagen (FÄL) är att en intagen inte får placeras så att denne underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas. Enligt förarbetena till lagen ska det vid beslut om placering göras en helhetsbedömning vari det bland annat ska beaktas risken för avvikande, risken för missbruk och risken för fortsatt brottslighet (Prop. 2009/10:135 s. 124). Det är inte möjligt för mig att göra någon vidare bedömning av vad det kan tänkas röra sig om för säkerhetsklass i din väns fall eftersom jag inte har kännedom om alla omständigheter.

Sammanfattningsvis finns det risk att din vän döms till ett fängelsestraff. Vilken säkerhetsklass det blir beror bland annat på flyktrisk, missbruksrisk och fortsatt brottslighet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?