Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Hej jag har en fråga som jag bara undrar över och den är vad för straff kan man få för 200st cannabisplantor som är ca 70-90cm höga

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta att beakta för din fråga finns i narkotikastrafflagen (NSL). Jag har tolkat din fråga som att du undrar vad för straff man kan få för innehav av 200 st. cannabisplantor, cirka 70-90 cm höga. Mitt svar kommer att vara väldigt generellt i och med att det i slutändan är domstolen som beslutar om straffet och olika faktorer kan komma att vägas in vid bedömningen. Bland annat om det rör sig om upprepad brottslighet, syftet med innehavet av dessa plantor o.s.v..

Är innehav av 200 cannabisplantor att betraktas som narkotikabrott?

Den som olovligen

1. överlåter narkotika,

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § NSL).

Om brottet anses som ringa, med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, så döms den skyldige istället för ringa narkotikabrott till böter eller i fängelse i högst sex månader (2 § NSL).

Vid bedömningen om brottet ska betraktas som grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt,

avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § första stycket NSL).

En person kan också dömas till synnerligen grovt narkotikabrott, i det fall brottet anses som synnerligen grovt. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex år och högst tio år (3 § andra stycket NSL).

Med cannabis avses de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis, med undantag av frön (bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika). Detta innebär att domstolen kommer att göra en mängdberäkning utifrån hela plantan. Det framgår inte av din fråga om personen har kommit i besittning av cannabisplantorna men det räcker med innehav av cannabisplantorna för att handlingen ska bedömas som narkotikabrott.

Vilket straff kan man få för innehavet av cannabisplantorna?

Narkotikabrott räknas enligt svensk rättspraxis som ett artbrott. Detta innebär att det ska utdömas fängelsestraff förutom när det handlar om ringa fall (se NJA 1997 s. 522). Med en stor mängd som 200 st. cannabisplantor så kommer brottet förmodligen att klassas som grovt narkotikabrott. Jag kan dock, som sagt, inte uttala om hur långt fängelsestraff en domstol eventuellt utdömer.

Framställning av cannabis har, med hänsyn till den mängd (3,5 kg) som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor skala, systematiskt och med användning av avancerad utrustning, av Högsta domstolen bedömts som grovt narkotikabrott (NJA 1998 s. 512). I ett annat rättsfall där det odlats 196 cannabisplantor, som hade en kapacitet att framställa 49 kilo cannabis, hade gärningen bedömts som grovt narkotikabrott av hovrätten.

Hoppas att det klarnade något för dig. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo