Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

2020-12-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Vid husrannsakan hittas en drog. Blir bägge parterna som bor i hushållet straffskylldiga på hälften var av mängden drog? Bägge röker det. Om t.ex 3 g hittas så delas det så de straffas för 1,5 g var. Tacksam för snabbt svar.
Jakob Westling |Den relevanta lagen för det du frågar över är narkotikastrafflagen. Av dessa är det §§1-2 som är av intresse för bevarandet av frågan. Det polisen uppdagar vid en husrannsakning är att det finns narkotika i hushållet - det rekvisit som kan komma att vara uppfyllt blir följdaktligen §1 p.6 d.v.s innehav. Att båda personerna i hushållet rökte det kan bli av intresse om det bevisas - det kan dock inte göras endast genom att det påfinns i hushållet.Det avgörande för frågan om innehav blir besittningsfrågan. Besittning innebär i denna kontext vem som innehade det. Ett annat sätt att förklara det skulle vara den som rådligen kunde använda det. Om ni båda hade möjlighet att självständigt från varandra använda drogen så besitter ni den båda två. Är det endast en av er som hade faktiskt möjlighet till att råda över drogen är den hen som besitter den.Med det sagt, och förutsatt att den besitts av er båda, så kommer inte mängden delas upp på det sätt som beskrivs i frågan, utan båda misstänkta kan bli dömda i enlighet med den totala vikten, då båda innehade den mängden.Hoppas det besvarade din fråga!Tack och god försättning.

Vad är straffet vid försäljning av narkotika?

2020-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Mamman till min sambos son har hittat droger och diverse tillbehör samt pengar i sin 20 åriga sons rum. Tydligt att han langar. Vad göra? Gå till polisen. Vilket straff?
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information kring vilket straff sonen kan få vid överlåtelse och brukande av narkotika samt hur man bär sig åt för att genomföra en anmälan. Jag kommer i mitt svar använda mig av narkotikastrafflagen och brottsbalken. Påföljder vid narkotikabrottNär det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis. - För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. - För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.StraffrabattOm man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder, detta finner du i 29 kap. 7 § brottsbalken. Bestämmelsen grundar i ett allmänt handlingsmönster att man ska, om möjligt, hålla ungdomar utanför fängelserna, och om fängelse inte kan undvikas ska vistelsen där vara kortvarig. Dock skall här nämnas att detta just nu är uppe för diskussion i regeringen, om detta skall tas bort eller inte. Därmed kan det vara att detta lagrum ej är aktuellt längre fram vid en lagändring. Anmälan vid misstänkt brottslighetVid misstanke om brottslighet bör en polisanmälan göras. Enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för polisen. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112. Den som säljer narkotika utsätter både sig själv och andra för risker, därmed är en polisanmälan att rekommendera. SammanfattningDet är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli. Beroende på mängden narkotika som är hittad kan det blir en fråga om grovt narkotikabrott, även eftersom att misstankar finns att sonen överlåter narkotika. Till frågan vad man kan göra om man misstänker brott är en polisanmälan att rekommendera. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Är det brottsligt att skämtsamt erbjuda knark till någon?

2020-12-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Är det brottsligt att gå fram till poliser på stan och fråga de ifall de vill köpa knark av dig? Du har inte knark med dig utan vill bara skämta med poliserna, men får man göra så?
Erica Lager |Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. NarkotikabrottBrott relaterade till narkotika finns i Nakotikastrafflagen. En person kan dömas till narkotikabrott om uppsåtligen överlåter, framställer, anskaffar/transporterar/förvarar som ej är till för eget bruk, företar en handling i syfte att främja narkotikahandel eller själv innehar/ brukar narkotika (1 § narkotikastrafflagen). Straffet kan dömas upp till 3 års fängelse. I ditt fall är punkt 5 relevant som beskriver när en person bjuder ut narkotika till försäljning eller annan åtgärd, som är ägnat att främja narkotikahandel. Den punkten har uttalats är ämnad att tillämpas på upprepade affärer som sker i mer organiserade, grövre eller mer omfattande narkotikabrottsligheten. Straffbarheten enligt denna punkten gäller inte för en enstaka försäljning av mindre mängd och för eget bruk. Dessutom är kravet för straffbarhet att handlingen ska vara uppsåtlig, vilket innebär ungefär att det ska vara en medveten handling och personen ska vara insatt i handlingens innebörd. Om det är mer än uppenbart att det är ett skämt uppfylls inte uppsåts-kravet. Något som i denna situationen kan peka på att det inte fanns uppsåt är att du inte hade någon narkotika på dig att sälja, och att det får anses mindre troligt att en person medvetet skulle göra en brottslig handling mitt framför okända poliser. Ditt "skämt" uppfyller således inte förutsättningarna för att uppfylla ett brott. Kan det vara ett annat brott? Nej det ser jag inte att det skulle kunna vara. Men det kan finnas andra anledningar att inte skämta med poliserna, var alltid respektfull och sätt inte dig i situationer som du inte kan förklara dig ur. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Återkallat körkort vid narkotikabruk

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev intagen på urinprov under en promenad på natten. Polisen som stannade mig tyckte det verkade konstigt att jag var ute och gick på natten som dom ville att jag skulle följa med på ett pissprov. Vad dom inte viste men vilket jag förklarade, var att jag jobbar natt så det här var inte så konstigt för mig att promenera på natten då jag sover på dagen. Men jag hade inget att dölja så jag följde med utan protest. Efter det hela låg jag och grubblade över hela incidenten, för det hade aldrig hänt mig tidigare så det hela var väldigt udda. Då kom jag på att jag har nog rökt cannabis helgen innan på en efterfest. Nu undrar jag vad som händer om det ger utslag i urinen? Jag är väldigt beroende av mitt körkort, vad händer med det? Jag är ostraffad.
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brukandet av narkotika Att bruka narkotika utgör ett narkotikabrott (1 § 1 st. 6 p. Narkotikastrafflagen). I Sverige tillämpas principen om fri bevisföring. Detta innebär att även om det skulle vara så att polisen bad dig om ett urinprov av en annan anledning än att de misstänkte narkotikabrott, så kan urinprovet ändå användas emot dig i en rättegång om det skulle vara så att narkotikan gav positivt utslag i provet. Återkallat körkortEn person som brukar narkotika kan riskera att få sitt körkort återkallat under en viss period (5 kap. 3 § Körkortslagen). Enligt lag så kan en person få sitt körkort återkallat om han eller hon inte betraktas som pålitlig i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen). Att bruka narkotika skulle kunna vara en sådan omständighet som gör att en person inte betraktas som pålitlig i nykterhetshänseende. En person kan även på sitt körkort återkallat när han eller hon har gjort sig skyldig till ett brott som innebär att personen inte kan förväntas respektera trafikreglerna, brottet måste inte ha utförts i samband med bilkörning (5 kap. 3 § 6 p. Körkortslagen). Ett exempel på ett sådant brott är grovt narkotikabrott. Att enbart bruka narkotika utgör dock som utgångspunkt inte ett grovt narkotikabrott då man vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt eller inte, ska ta särskild hänsyn till om brottet begåtts yrkesmässigt och inom ramen för en större verksamhet (3 § Narkotikastrafflagen). SammanfattningOm det skulle vara så att narkotikan ger positivt utslag i provet så kan detta prov användas emot dig i en rättegång. Om du skulle dömas för narkotikabrott så finns det en risk att du får ditt körkort återkallat om du skulle betraktas som opålitlig i nykterhetshänseende. Avvakta först för att se om urinprovet faktiskt var positivt eller inte. Om det skulle vara så att polisen misstänker brott så kommer en förundersökning att inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Du kommer att informeras om du är skäligen misstänkt för något brott (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Påföljd vid ringa narkotikabrott

2020-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag är jätte rädd och behöver kolla av lite. En person i min närhet blev gripen för ringa narkotika brott då hen hade 11 tabletter lyrica samt 0,15 fram afetamin. Är det något man kan dömmas i rättegång för? Alltså kan man få fängelse av det? Eller blir det böter osv?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom jag inte vet alla omständigheter i fallet kan jag inte svara vilken exakt påföljd som kommer utdömas. Jag kan däremot svara på vilka påföljder som följer av brottet. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Den som döms för ringa narkotikabrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det vanliga straffet för ett ringa narkotikabrott är böter.Ett alternativ till åtal är strafföreläggande, vilket är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det innebär att åklagaren direkt utan rättegång meddelar exempelvis böter. Det förutsätter dock att den misstänkte erkänner brottet och accepterar föreläggandet. Det har alltså samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret men skillnaden är att det inte väcks något åtal och att det därmed inte blir någon rättegång.Sammanfattningsvis kan man alltså dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare kan det bli rättegång men ett alternativ är strafföreläggande. Det avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kommer jag få fängelse för narkotikabrott av normalgraden?

2020-12-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med 6,5 gram kokain, 5 kartor pregabalin, 3 kartor tramadol och 40 gram cannabis under en husrannsakan. Detta inträffade under ett husrannsakan och det är första gången jag har med polisen att göra.Jag erkände för dem att drogerna var mina och att jag har det till eget bruk då jag missbrukar på grund av mina psykiska problem. Polisen sa till mig att jag har blivit gripen för normal graden av narkotikabrott och att jag av förmodan inte kommer få något fängelse straff då det är mitt första straff någonsin, däremot blev jag misstänkt för försäljning av narkotika och att jag kommer hamna i fängelse om dem griper mig igen med narkotika. Jag väntar just nu på min dom och är väldigt nyfiken på vad som kommer att ske. Nu lyder min fråga, kommer jag få något fängelsestraff?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du innehaft narkotika uppsåtligen kan du dömas för narkotikabrott. Narkotikabrott av normalgraden kan ge fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet är att anse som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vid bedömning av om brottet är ringa eller av normalgraden tas bland annat hänsyn till arten och mängden narkotika. Du nämner bland annat att du innehade kokain, vilket är en substans som vanligen gör att brottet inte kan bedömas som ringa. I ett rättsfall från 2008 (NJA 2008 s. 653) gjorde HD bedömningen att innehav 0,73 gram kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Att du innehaft en större mängd kokain samt andra typer av narkotikaklassade substanser gör att det är troligt att brottet kommer bedömas vara av normalgraden. Du säger dessutom att polisen informerade dig om att du greps misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Om du är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden lär du troligtvis få påföljden fängelse eftersom böter inte finns i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. När rätten väljer påföljd ska de särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare påföljder än fängelse (30 kap. 1 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas särskild anledning att tro att du kommer begå fler brott (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten beakta om det finns anledning att tro att skyddstillsynen kommer göra att du i framtiden avhåller dig från brott (30 kap. 9 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse kan rätten även beakta om du missbrukar narkotika vilket bidragit till brottsligheten och du förklarar dig villig att gå igenom lämplig behandling för missbruket (30 kap. 9 § 2 stycket BrB). Eftersom du uppger att du missbrukar narkotika på grund av psykiska problem är min bedömning att skyddstillsyn skulle kunna komma ifråga istället för fängelse. Om du döms till skyddstillsyn kommer du få en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år kommer du även övervakas (28 kap. 5 § BrB). Rätten får även besluta om särskilda föreskrifter som du ska följa under prövotiden, exempelvis missbruksvård (28 kap. 6a § BrB). Min bedömning är slutligen att du troligtvis inte kommer dömas till böter. Som jag ser det är det troligaste att du döms till skyddstillsyn eller fängelse.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att pratat om att köpa narkotika på sociala medier?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Min mobil blev beslagtagen av polisen eftersom jag blev misstänkt för droginnehav vilket jag inte har gjort men däremot har jag skämtat om droger, pratat om det med nära vänner genom sociala medier vilket jag aldrig har träffat i verkliga livet och skrivit att jag "ska köpa" men längre fram i våra konversationer ser man att jag hade backat ur och aldrig köpt det. Jag har aldrig köpt eller tagit narkotika i hela mitt liv. Kan detta användas som bevis? Jag är inte två år från myndig. Tacksam för svar!
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för narkotikabrott efter att du har pratat om att köpa droger med vänner på sociala medier även fast du i slutändan inte gjort detta. Regler som rör narkotikabrott hittar du i narkotikastrafflagen (NSL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Du har alltså inte begått något brott om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika. SlutsatsGenom dina konversationer om att köpa narkotika har du inte begått något brott. Att du är två år från myndig innebär att du är straffmyndig. Du kan alltså dömas till ett straff om du begår ett brott (1 kap 6§ brottsbalken). Om du är under 21 år när brottet begås ska detta särskilt beaktas vid bedömningen, detta kallas ofta för straffrabatt. Med vänliga hälsningar

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att under ett avlyssnat samtal pratat om att köpa narkotika?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |min fråga är om jag kan bli dömd och riskera mitt körkort. jag ringde till ett nummer som var avlyssnat och pratade om att köpa narkotika köpte inget och brukade inget, polisen har inget pissprov eller nån narkotika att styrka brottsmisstankarna räcker det att jag prata i telefon för en fällande dom och kommer jag då förlora körkortet? även fast jag inte brukat eller köpt
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för något brott efter att ha pratat om att köpa narkotika under ett avlyssnat samtal. Samt om du skulle kunna bli av med ditt körkort på grund av detta. Regler om detta hittar du i narkotikastrafflagen (NSL) och körkortslagen (KörkL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Det betyder att om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika är det inte brottsligt. Kan du riskera att förlora ditt körkort?Det krävs inte nödvändigtvis att du begår ett brott för att riskera att bli av med ditt körkort, utan detta kan ske även på andra grunder. Det kan vara att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap 3§ 5 punkten KörkL). Det vill säga exempelvis blivit omhändertagen för berusning vid ett flertal tillfällen eller dömd för narkotikainnehav och därför inte bör ha körkort. Att endast ditt telefonsamtal skulle ses som grund för att omhänderta ditt körkort är inte särskilt troligt. SlutsatsDu har alltså inte begått något brott. Det verkar inte heller troligt att du skulle bli av med ditt körkort. Skulle du ha fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen. Med vänliga hälsningar,