Kan släkten styra över släktgård?

2019-09-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga beträffande uttrycket " taga över släktgården ", om man ärver den efter det att föräldrarna har gått bort! Heter det lika dant om man har köpt släktgården av sina föräldrar och sedan drev den vidare. Finns det någon form av juridisk skillnad i dessa två fall? Är man friare att taga beslut i det senare fallet, om man exempelvis vill testamentera gården till någon närstående vän som ej ingår i släkten, eller för den skull kanske fattar beslutet att sälja gården på öppna marknaden, utan hänsyn till syskon eller övriga släktingar! Är man då "EN FRI MAN" att kunna taga beslut som släkten förmodligen kommer att ogilla. Har man några juridiska förpliktelser mot släktingar, oavsett om man ärvt gården, eller friköpt den medans föräldrarna, eller någon av föräldrarna levde? Jag lägger inga moraliska aspekter i frågan, endast juridiska! Tacksam för svar!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar om några juridiska skyldigheter gentemot släktingar kan följa med ägandet av en släktgård.Utredning Enligt min uppfattning kan inga särskilda skyldigheter åläggas den som äger en släktgård enbart baserat på det faktum att gården gått i arv i något visst antal generationer. Jag vet inte varifrån du hämtat formuleringen "taga över släktgården", men jag kan säga att denna formulering med största sannolikhet inte har någon särskild juridisk-teknisk innebörd. När någon väl äger en fastighet är denne fri att förfoga över fastigheten såvida inget annat avtalats, exempelvis genom servitut. Förutsatt att exempelvis du äger gården själv har dina släktingar sålunda inga rättsliga möjligheter att påverka dina beslut avseende den. Sättet du förvärvat gården på, exempelvis genom arv eller köp, spelar enligt min uppfattning ingen roll i detta sammanhang. Du kan alltså exempelvis testamentera gården till vem du vill, förutsatt att ingen laglott kränks genom detta.HandlingsplanEftersom du inte presenterat ett konkret problem kan jag inte komma med en närmare rekommendation till dig. Förutsatt att det rör sig om en gård du äger kan jag dock rekommendera att du förfogar över den på det vis du finner lämpligt med hänsyn till relevanta omständigheter; dina släktingar kan inte komma med några anspråk baserat på att gården ägts av era släktingar tidigare.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Om att ställa grejer på annans tomt

2019-09-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får man ställa av en tv på en annans tomt?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man inte får använda någon annans egendom som sin utan ägarens tillstånd eller samtycke, detta omfattar även fastigheter. Om så sker kan den person som olovligt brukar annans fastighet anses ha begått brottet olovligt brukande (10 kap. 7 § brottsbalken) eller egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken), och innebär att du kan polisanmäla händelsen.Det som dock även behöver tas upp är att även om tv:n i sig står på din mark har den inte blivit din egendom i och med placeringen på din mark. Ägaren till tv:n äger fortfarande den och att flytta på annans egendom utan ägarens samtycke kan aktualisera brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) för dig som flyttar på den. För att undvika det kan du ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden, och ange att du vill få någon annans egendom borttagen från din fastighet. Du kan läsa mer om förfarandet här. Undantaget från brottet olovligt förfogande är om det är uppenbart att tv:n är skräp och att ägaren har avsagt sig äganderätt. I ett sådant fall kan egendomen anses vara herrelös och du kan slänga den om du vill. Observera dock att du inte ska vara tveksam på att egendom är herrelös, det ska vara uppenbart.Om du däremot vet vem som är ägaren till tv:n kan det vara en god idé, i syfte att komma till en lösning snabbare, att först prata med vederbörande om att denne ska flytta på tv:n, innan en eventuell polisanmälan och/eller handräckningsansökan.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man bli vräkt från studentboende på internatskola om man inte följer reglerna

2019-09-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Så jag är 17 år gammal och går på en friskola med internat (studentboende) på skolans område dom har regler om att man inte får ha alkohol eller vara onykter på skolans område, men nu har dom satt upp en ny regel om att du inte får gå på fester och om dom misstänker att du har druckit så riskerar du att bli vräkt från ditt boende jag undrar om dom så kan göra det ur ett lagligt perspektiv?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall man ser det ifrån ett fastighetsrättsligt perspektiv så säger hyreslagen att vräkning oftast är på grund av obetalda hyror. Andra orsaker som också är vanligt förekommande kan vara att hyresgästen stör grannarna, hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det, eller att hyresgästen bedriver brottslig verksamhet i lägenheten.I detta fall verkar det enligt min mening inte vara fråga om lag utan de regler som skolan satt upp för sina elever, så länge de inte gör något som uttryckligen strider mot lagen ser jag inga problem med de nya reglerna. Man kan även se det som att du blir "relegerad" från internatet om du inte följer de regler som skolan satt upp, vilket i ditt fall är ett alkohol- och festförbud, och att för att få bo på internatet måste man vara elev vilket faller sig naturligt. Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka in en till.Vänliga hälsningar,

påföljd oskälig hyra och olovlig andrahandsuthyrning

2019-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej om jag blir fälld för att tagit ut oskälig hyra i hyresnämnden; vad är påföljden?samt olovlig uthyrning i andra hand av hyresrätt, vad blir påföljden? Kommer detta att synas i belastningsregistret, jag arbetar inom barnomsorgen.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Påföljd oskälig hyra och olovlig uthyrning av hyresrätt i hyresnämnden:Om du har blivit fälld för att tagit ut oskälig hyra har personen i fråga rätt till att få hyran sänkt men även att få tillbaks den summan som hen betalat för mycket. Du blir alltså då återbetalningsskyldig. Återbetalning kan dock endast ske för hyra ett år tillbaks från och med anmälan.Om du olovligt har hyrt ut en hyresrätt i andrahand är påföljden att kontraktet mellan dig och hyresvärden rivs, dvs – att hyresrätten blir förverkad. Hyresrätten kan endast bli förverkad om följande förutsättningar är uppfyllda:- Upplåtelsen måste vara olovlig, och- hyresvärden måste ha begärt rättelse inom två månader från kännedom om upplåtelsen , och - Inte efter tillsägelse utan dröjsmål vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd för att få andrahandsuthyrningen beviljad ( se JB 12 kap. 42 § punkt 3). Eftersom olovlig uthyrning och oskälig hyra inte är kriminaliserat förekommer inga andra sanktioner än de jag nämnt ovan. Det skall dock observeras att riksdagen lade fram ett lagförslag 2017 om att kriminalisera otillåten andrahandsuthyrning med vinstsyfte, där det föreslås bötestraff eller fängelse upp till två år när det gäller grova fall. Dessa nya regler kommer träda i kraft 1 oktober, vilket gör att dessa åtgärderna kommer att kriminaliseras från och med då. Kommer det synas i belastningsregistret?Eftersom oskälig hyra och otillåten andrahandsuthyrning i skrivandets stund inte är kriminaliserat, så hamnar det inte i belastningsrgistert. (observera dock lagändringen som träder i kraft i oktober) Det är nämligen endast kriminella ageranden som är inkuderande. (se 3 § lagen om belastningsregister, för att se listan på vilka kriminella åtgärder som omfattas av registret). Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Gäller besittningsskyddet för hyra av radhus?

2019-09-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har investerat i ett radhus som ska hyras ut omöblerat. Jag avser att hyra ut huset som långtidsuthyrning. Gäller besittningsskyddet för hyra av radhus? Jag föredrar att exkludera det i avtalet med hyresgästen, ifall det visar sig senare, att hyresgästen inte sköter sig och jag vill avsluta avtalet, så att hyresgästen flyttar.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besittningsskyddet är oberoende vilken typ av bostad det rör sig om, utan det beror främst på om du hyr ut radhuset privat enligt lagen om uthyrning av egen bostad eller i näringsverksamhet enligt 12 kap. jordabalken. Privat uthyrningOm du hyr ut radhuset privat enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte besittningsskydd för hyrestagaren. Läs mer här om i vilka fall som besittningsskyddet inte gäller.Uthyrning i näringsverksamhetOm du hyr ut radhuset i näringsverksamhet är det möjligt att avtala bort besittningsskyddet under förutsättning att det anges i en särskild handling och att det godkänns av hyresnämnden. Du anses hyra ut i näringsverksamhet om du faller in under hyresförhandlingslagens definition av hyresvärd. Som hyresvärd anses i lagen den som för annat ändamål än fritidsändamål regelmässigt hyr ut mer än två bostadslägenheter, vilka ej utgör del av upplåtarens bostad (1 § 2 stycket hyresförhandlingslagen). I detta fall måste du alltså avtala bort besittningsskyddet för att det inte ska gälla. Du hittar information om förfarandet och om godkännande hos hyresnämnden här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vad gör jag om vi som äger fastigheten inte är överens om att sälja?

2019-09-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej har hade två hus med mitt ex där de var sagt att när de ena var sålt skulle hon ta över det andra huset 16 juni fråga ja hur de gick då hade hon ändrat sig å ska sälja men fortfarande inte lyckats att ens få ut en annons......men finns de nått ja kan göra för å komma nån vart ?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När man samäger en fastighet och inte kan komma överens om huruvida fastigheten ska säljas så har var och en av dom som äger fastigheten rätt att påkalla tvångsförsäljning (6 § lag om samäganderätt). Fastigheten säljs i så fall på offentlig auktion som delägarna får betala. Ofta är det förmånligare om man kan ordna med försäljningen på annat vis, så i första hand kan det vara bra att försöka komma överens om en försäljning. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Om högljudda barn i lägenhet

2019-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag bor i ett lägenhet och på samma hus bor ganska många folk från India. De låter sina barn skrika och spela på gård hela dagen från 12:00 till 21:00 utan kontroll. Lägenheten är riktig gammal så även man stänger fönster det hjälper inte. Hade pratat med de många gånger men det är värdelöst.
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det fallet att du bor i en hyresrätt:I 12 kap. 25 § jordabalken finns det ett förbud mot störningar i boendet och innebär att ljudnivån ska ligga på en normal nivå dygnet runt.Om ljuden är påtagligt störande kan du ringa störningsjouren som kan komma ut och kontrollera situationen. Ofta rapporterar störningsjouren till hyresvärden att de ha åkt ut till boendet och i vilket syfte till hyresvärden, vilket kan leda till att hyresgästerna får tillsägelser om att hålla ljudnivån nere, och slutligen förlora sin hyresrätt om de inte rättar sig.Du kan även vända dig till Hyresnämnden och anmäla problemet. Hyresnämnden kan då besluta att din hyresvärd måste lösa problemet. Alternativt kan du vända dig till Hyresgästföreningen för att få råd om situationen för handen är av det slaget att du behöver vidta åtgärder.För det fallet att du bor i en bostadsrätt: Det finns inga speciella regler i bostadsrättslagstiftningen om störande ljud förutom det allmänt hållna förbudet mot "störningar" och att man ska iaktta "allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset" som står i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Samma paragraf föreskriver även att om föreningen har meddelat särskilda ordningsföreskrifter så ska dessa följas. Ifall det finns sådana föreskrifter i er förening, där det t.ex. anges tider mellan vilka det måste vara tyst eller liknande bestämmelser är boende skyldiga att följa föreskrifter och du kan anmäla överträdelserna till föreningen.Oavsett bostadsform finns brottet ofredande i 4 kap. 7 § brottsbalken. Men den paragrafen tar sikte på störningar som sker på natten, t.ex. en granne som festar högljutt inpå småtimmarna. I ett sådant fall kan man ringa polisen, men störningsjouren finns framförallt för den här typen av situationer. Du kan även vända dig till din kommun och begära en bullerutredning. I en sådan utredning tittar man bl.a. på vad som allmänt anses vara störande ljud, hur gammal byggnaden är och när på dygnet störningen sker. Faktorerna som man tittar på jämförs mot de av Folkhälsomyndighetenallmänna råd med riktlinjer och rekommendationer för bullergränser inomhus.Eftersom det dock rör sig om barn som leker på dagtid finns det dock en risk att det är svårare att få gehör, det är oljud som ofta anses som något grannar kan få tåla och är inte en grund för uppsägning oavsett boendeform. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är hyresvärden skyldig att ordna med ersättningsboende vid sanering?

2019-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi hyr en fastighet privat, som nu har drabbats av vattenskada. Sanering har påbörjats. Har fått besked av firman att skadorna kan vara omfattande, och att lägenheten i så fal under tiden blir obebolig. Är fastighetsvärden skyldig att ordna med tillfälligt boende? Utgår från att ingen hyra skall betalas under perioden.
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller om hyresvärden är skyldig att ordna med ersättningsbostad eller inte. Hyresfrågor behandlas i 12 kap Jordabalken (JB), som också kallas för hyreslagen, varför svaret utgår från den. Det finns ingen bestämmelse i lagen som förpliktigar hyresvärden att ordna med ersättningsbostad till hyresgäster vars hem drabbats av skador. Hyresvärden är alltså inte skyldig att ordna en sådan. Det ni som hyresgäster dock har rätt till är en skälig nedsättning av hyran under tiden som lägenheten är i bristfälligt skick, 12 kap 16 § och 12 kap 11 § första st p. 3 JB. Det beräknas främst utifrån hur lång tid och i vilken omfattning hemmet varit obeboeligt.Även om ni som hyresgäster inte kan kräva att hyresvärden ordnar med en ersättningsbostad är det inte helt ovanligt att hyresvärden ändå gör det, speciellt om det rör sig om omfattande skador. Därför kan det vara bra att i första hand kontakta hyresvärden för att se om denne kan hjälpa till med att ordna med en sådan. Vidare är det vanligt att hemförsäkringen täcker en del kostnader som kan uppstå i samband med fuktsanering, bland annat. Ni kan därför också vända er till ert försäkringsbolag för att se vad det kan hjälpa till med i situationen. Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,