Samägande av fastighet

2021-02-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur gör jag för att begära ut min del av huset från två syskon
Klara Zethraeus |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill få ut värdet av din del av huset. När två eller fler personer äger en fastighet tillsammans blir samäganderättslagens regler tillämpliga. Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att om ni avtalat om något annat gäller det i första hand annars ska samäganderättslagen tillämpas.För att kunna sälja en samägd fastighet krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäganderättslagen). Varje delägare förfogar dock över sin egen del, vilket innebär att en delägare kan sälja sin andel utan de övriga delägarnas samtycke. Men för att sälja hela fastigheten krävs samtliga delägares samtycke. Det finns dock en möjlighet till tvångsförsäljning av fastigheten genom att en delägare ansöker hos en domstol om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion. Delägare som motsätter sig försäljningen kan begära anstånd om det föreligger synnerliga skäl (6 § samäganderättslagen). Vad som menas med synnerliga skäl är en bedömning som domstolen gör från fall till fall, men tidigare i praxis har bland annat särskilt dåligt konjunkturläge som skulle innebära att delägaren gör en förlust på försäljningen ansetts som synnerliga skäl för anstånd.Så för att du ska få ut värdet av din andel kan du antingen komma överens med övriga ägare om att dessa ska köpa ut dig, annars kan du sälja enbart din andel av huset. Alternativet är att begära att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion via en domstol. Om du har flera frågor är du varmt välkommen tillbaka till oss på Lawline! Med vänlig hälsning

Färdiga gåvobrev och upprätta gåvobrev

2021-02-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |https://lagen.nu/1970:994#K4R6om jag vill överlåta, ge min sambo i gåva min halva del av fastigheten så blir det bara en expeditionsavgift på 850 kr har jag läst. Finns det färdiga gåvobrev?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att det är en gåva av del i fastighet så blir jordabalken, JB, tillämplig.Gåva enligt JBDet första du måste komma ihåg med ett gåvobrev gällande fastighet är att formkraven är tillämpliga (4 kap. 29 § JB). Det innebär bland annat att signering krävs och att du ska vara tydlig med vilken fastighet det gäller och hur mycket du ger din sambo. Tydlighet är viktigt så det inte går att tolka gåvobrevet fel.Mall till gåvobrevDet finns olika färdiga mallar till gåvobrev. Du kan enkelt hitta ett antal om du googlar "färdig mall gåvobrev" eller liknande. Är du osäker kan du använda dig av en av dessa mallar och sedan rådfråga en jurist om gåvobrevet är bra. Du kan enkelt göra en sådan koll med våra jurister på Lawline som jobbar med detta. Du kan då boka en tid på vår hemsida. Men vill du inte betala för det så är mitt tips att kolla lagen och mallarna samt vara tydlig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan man göra när grannar i villa stör?

2021-01-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej vi har grannar som stör oss. Kan vi på något sätt få de att inte störa? Pratat med dem utan framgång. Har polisen möjlighet att ingripa här eftersom ingen störningsjour finns då de bor i ett hus som de själva har köpt..
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller för grannar i villa?När det gäller grannar är den generella regeln att man skall visa skälig hänsyn till sina grannar (ex. 3 kap. 1 § Jordabalken). Du skriver inte exakt vad grannarna gör som stör er, jag kommer därför gå in på vad ni kan göra istället. Vad kan man göra åt störande grannar i villa?Första steget är självklart att tala med grannarna, precis som ni skriver att ni har gjort. Om det inte fungerar finns det andra steg att ta. Om ert hem ingår i en samfällighetsförening finns det ofta trivselregler, om era grannar inte följer dessa kan ni meddela föreningen. Om ni tror att era grannar stör er så pass mycket att det kan räknas som brottet ofredande kan man ringa polisen (4 kap. 7 § Brottsbalken). För ofredande krävs att man fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen skall också vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett märkbart sätt, vilket betyder att agerandet är stötande eller kränkande. Agerandet skall även ske uppsåtligt, alltså att man utför handlingen medveten om att det är hänsynslöst. T.ex. kan grannar som spelar hög musik, som blivit tillsagda att oljudet stör, utgöra ofredande. Eftersom jag inte vet vad grannarna har gjort kan jag inte bedöma om ofredande eventuellt föreligger. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Sambo vill köpa in sig i hus

2021-01-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min sambo vill köpa in sig i mitt hus till 50%. Vad måste vi göra?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni bor i huset och flyttade in i det i samband med att det köptes ska ni vara medvetna om att Sambolagen kan bli relevant, men jag utgår ifrån att det inte är så i ert fall. Att köpa en andel i en fastighet följer samma regler som om man skulle köpa en hel fastighet. Reglerna finns i 4 kap. Jordabalken (JB). Ni måste skriva ett köpekontrakt som måste innehålla allt det som krävs enligt Jordabalken (se 4 kap. 1-3 § JB). Sambon får sedan använda detta köpekontrakt för att söka lagfart (20 kap. JB). Enligt 4 kap. 8 § JB kommer fastigheten sedan bli samägd som utgångspunkt. När detta är klart kommer ert samägande regleras enligt Samäganderättslagen. Om ni vill avtala om ert samägande på något sätt, t ex hur försäljning av huset ska gå till så kan ni skriva ett samäganderättsavtal. Eftersom det är så viktigt att kraven för köpekontrakt är uppfyllda för att köpet ska bli giltigt kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga.

​Naturvårdsavtal.

2021-02-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad är ett naturvårdsavtal?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar var ett naturvårdsavtal är.Ett naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som kan tecknas mellan markägare och staten genom Skogsstyrelsen, länsstyrelserna eller kommuner, i syfte att skydda och utveckla miljön och naturen. Man upprättar då ett tidsbestämt kontrakt med markägaren och skapar en skötselplan i vilket det definieras hur den specifika marken ska skötas. Avtalet utvärderas kontinuerligt och vid ett avtals slut kan ett nytt ta vid. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skälig uppsägningstid vid benefik nyttjanderätt av fast egendom

2021-02-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår morbror har nyligen dött. Innan dess hann han sälja sin fastighet till sin dottersonson. Överlåtelsen hann ske, men morbrodern bodde kvar i sitt hus med stöd av en skriftlig nyttjanderätt, hyresfritt. När han nu avlidit har den nya fastighetsägaren meddelat dödsbodelägarna (5 systerbarn) att nyttjanderätten är uppsagd med 1 månads uppsägningstid. Huset ska tömmas. Detta kommer ju innebära att uppsägningsmånaden hinner förflyta innan bouppteckning, vilket komplicerar tömmandet av fastigheten. Stämmer det att uppsägningstiden ska vara 1 månad?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal (muntligen eller skriftligt) ska omfattas av hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)) krävs att ersättning utgått (12 kap. 1 § JB). I frågan nämns att det förelåg en skriftlig nyttjanderätt som var hyresfri. För nyttjanderätter gäller istället regleringen i 7 kap JB, i detta fall handlar det om en benefik nyttjanderätt.Ett avtal på obestämd tid kan sägas upp med skälig uppsägningstidEnligt praxis ska uppsägningstiden för benefika nyttjanderätter vara skälig (NJA 2004 s. 288). Här var det fråga om uppsägningstid avseende en obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom. I en sådan situation bör uppsägningstiden i alla fall inte understiga sex månader. Vad som är skälig uppsägningstid kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, exempelvis om nyttjanderättshavaren lagt ned kostnader samt hur lång tid upplåtelsen har bestått. Utslagsgivande blir enligt HD vad som kan utrönas om upplåtarens avsikter.Avtalslagen är tillämplig på alla nyttjanderättsavtalOm det finns ett nyttjanderättsavtal ska det anses gälla tills vidare, om inte annat har avtalats (7 kap. 5 § JB). Avtalslagen är tillämplig på alla nyttjanderättsavtal. Huvudregeln för avtal är att avtal skall hållas, part som har ingått avtal med annan part är bunden av det avtalet (1 § avtalslagen). Ett avtalsvillkor får dock jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 § avtalslagen).Jag kan dessvärre inte ge något klart svar huruvida uppsägningstiden är skälig (jfr 36 § avtalslagen). Om det finns ett avtal är dock huvudregeln att avtalet skall hållas. Hade det inte funnits en avtalad uppsägningstid hade en skälig uppsägningstid om minst 6 månader varit gällande.Med vänlig hälsning,

Muntligt löfte om rätt till bostad

2021-01-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min pappa lovade muntligen att min farbror skulle få ett vid det tillfället obeboeligt hus (ej tomt eller fastighet) på deras gemensamma landställe (50/50 ägande) för drygt 20 år sedan. Efter det har min pappa och mamma skilt sig (10 år sedan), i bodelningen fick min mamma pappas del i landet. Numer ägs fastigheterna 50/50 mellan mamma och farbror. Det hus som lovades har renoverats och endast nyttjas de sista 2 åren av farbror och hans familj.Nu ska vi dela upp landet och farbror hävdar laglig rätt till det hus han enligt honom "fått" inklusive omkringliggande mark. Är det gamla muntliga löftet bindande i detta fall?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga löften om fastighetsöverlåtelseTillämplig lag är jordabalken, då jag utgår ifrån att frågan gäller fast egendom (1 kap 1 § JB). Köp eller annan överlåtelse av fast egendom (som gåva) är bindande endast i de fall formkraven är uppfyllda - skrifltigt avtal, båda parter ska ha undertecknat avtalet, överlåtelseförklaring ska finnas och fastighetens namn ska anges i gåvobrevet (4 kap 29 § JB). Om dessa krav inte är uppfyllda, är det inte en giltig gåva av fastigehten (4 kap 1 § JB). Sammanfattning Ett muntligt löfte om att ge bort en fastighet som gåva till någon är inte att anse som bindande, förutsatt att ovanstående krav inte är uppfyllda. Din farbror har därmed inte laglig rätt till den fasta egendomen. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sälja andel av samägd fastighet

2021-01-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar byggde en fritidsfastighet, efter ett antal skrev de över 30% var till mig och mina 2 syskon , de behöll själva 10%. Nu dog min syster för ett antal år sedan, och hennes andel gick i arv till hennes make.Nyligen sålde min bror sin 30%iga andel till mig, vår svåger blev då rasande för att han inte fick vara med i affären och vill nu upphäva köpet får han tycker inte vi följt samägarlagen. Har vi gjort något juridiskt fel?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av informationen som framgår i din fråga verkar det verkligen inte som att ni gjort något juridiskt fel. Det är tillåtet att sälja eller ge bort den andelen man äger i en fastighet om man så önskar och samtycke behövs inte från övriga delägare.När flera personer äger egendom eller en fastighet till exempel så aktualiseras samäganderättslagen, om ni själva inte har avtalat något annat mellan er. I mitt svar utgår jag från att ni inte har något avtal och då gäller samäganderättslagen. Om det finns flera delägare behöver man allas samtycke om man vill ändra eller förvalta HELA fastigheten, dock får man i vissa situationer ensam ta beslut om det skulle röra sig om något brådskande för att skydda eller vårda fastigheten. Men när det kommer till varje delägares egna andel har denne rätt att ensam bestämma och förfoga över den. Alltså kan inte svågern påverka eller klandra er för att din bror valde att sälja sin andel till dig. De övriga delägarna måste inte samtycka till en sådan försäljning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkommaMed vänlig hälsning