Vad krävs för att överlåta lånet på min sambo vid en separation?

2018-10-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej.Min sambo har fått ett halvt hus i gåva av en faster, mot en ekonomisk ersättning som vi kommer att ta ett lån för. Vi kommer båda att stå som låntagare. Om vi separerar förstår jag att vi båda är betalningsskyldiga för lånet, även om jag inte står som ägare av halva huset. Min fråga är: Krävs det ett dokument upprättat av jurist för att avtala att min sambo, vid en eventuell separation, ensam skall överta hela lånet? Eller räcker det att vi skriver ett sådant avtal, som skrivs under av båda parter samt vittnen? Blir det då juridiskt giltigt?Mvh
Julia Amundsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ni båda står som låntagare innebär, precis som du säger, att ni är solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att borgenären, det vill säga den som lånar ut pengarna (vanligtvis banken), kan kräva antingen dig eller din sambo på hela lånesumman. Om ni separerar och du inte längre vill stå på lånet, krävs att det accepteras av borgenären. Detta eftersom lånet är ett avtal mellan er och borgenären, inte mellan dig och din sambo. Ni måste alltså fråga borgenären om det är okej att lånet överlåts på din sambo. Det räcker inte med ett avtal mellan dig och din sambo som säger att lånet ska överlåtas på honom vid en eventuell separation. Ni kan dock upprätta ett avtal sinsemellan också, men det är som sagt enbart gällande internt mellan er och inte i förhållande till banken. Det finns inga formella formkrav på ett sådant avtal, utan det kan vara utformat som du beskriver i frågan.SammanfattningOm lånet kan överlåtas till din sambo är alltså upp till borgenären att bestämma och någonting ni måste ansöka om. Är det hos banken ni lånat, brukar faktorer som lånets storlek och låntagarens ekonomiska situation vara av betydelse för bedömningen. Som nämnt ovan kan ni dock upprätta ett avtal sinsemellan också om att ni önskar att din man övertar lånet vid en separation. Det är dock ingen försäkran om att så kommer ske. Återigen, det är viktigt att ni får tillåtelse från borgenären att överlåta lånet, i annat fall kan denna komma att kräva dig på lånet trots att du och din sambo separerat. Hoppas detta var svar på din fråga! I annat fall är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar

När blir man ägare till en bil?

2018-10-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hej!Vid vilken tidpunkt blir jag ägare till en bil?1- när säljaren accepterar mitt anbud? 2- när vi skickar in ägarbytesdokument till transportstyrelsen?eller,3- när jag faktiskt tar kontroll över bilen?tack för din tid!Mvh
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Du "kan" bli ägare till en bil genom avtalet. Men bara avtalet kan inte göra att du också får skydd mot andra köpare av bilen eller mot själva säljaren. Säljaren kan ju alltid i detta fall välja att gå ur ett avtal där prestationen (bilen) ännu inte överlämnats. Säljaren blir i detta fall skyldig att ersätta de kostnader som kan ha uppstått för köparen som trott att allting varit klart. Säljaren är alltså bara tvungen att betala för den skada som kan ha uppstått för köparen pga. att köpet inte blivit av, och såklart måste säljaren lämna tillbaka alla pengar som denne fått av köparen. Så även om man har upprättat ett köpeavtal kommer säljaren kunna dra sig tillbaka eller ännu värre fortfarande kunna sälja bilen till en annan köpare (för att bilen fortfarande finns i säljarens besittning). Avtalsrättsligt kan det alltså räcka med att ditt anbud accepteras, men sakrättsligt skydd på så sätt att "saken är din och ingen annans" uppkommer bara när du också fått bilen i din besittning. Om du blir sakrättsligt skyddad kommer säljaren aldrig kunna rikta krav mot dig att återlämna bilen tillbaka, även om säljaren fortfarande står som ägare i Transportsstyrelsens register. Det krävs alltså lite mer för att man ska bli en rättmätig ägare till en bil. Förutom avtal (helst skriftligt, det går bra med ett muntligt avtal också, men som bevis är det bättre med ett skriftligt avtal) krävs att bilen hamnar i din besittning eller som du skriver att du "faktisk tar kontroll över bilen". I vissa fall när köparen inte har möjlighet att efter köpet hämta bilen och få den i sin besittning kan lösöreköpsregistrering hos Kronofogdemyndigheten ske istället – för att köparen ska få detta sakrättsliga skydd. Men det krävs då att man är säker på att säljaren inte kommer att sälja bilen till någon annan under tiden registreringen av lösöreköpet pågår (tar ungefär 30 dagar, därför kan lösöreköpregistrering vara något riskabelt att göra om man inte litar på säljaren).Ägarbytet hos Transportstyrelsen måste alltid göras. Men ägaruppgifterna hos Transportsstyrelsen är inte det som avgör vem som äger bilen på riktigt. Den som har ett köpeavtal och fått bilen i sin besittning kan alltid kräva att bilen överförs i hans/hennes eget namn genom att vända sig till tingsrätten eller i första hand vända sig till Transportsstyrelsen och förklara att säljaren vägrar skicka in ägarbytesdokument men att köpet gått igenom sakrättsligt. Slutsats: Om punkten 3 i din beskrivning innefattar att ett avtal skrivits så är svaret på din fråga punkten 3. Hoppas att du fått en inblick i vad som gäller och ha en fortsatt bra dag! Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få tillbaka utlånade pengar (försträckning) och en utlånad bil när mottagaren vägrar?

2018-09-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har lånat ut pengar till mitt ex i olika belopp som jag endast har swishat till henne om man räknar ihop allt så blir det drygt 20000kr. Min fråga räcker det med historiken från swish som bevis att kräva pengarna tillbaka? Sen använder hon en bil som står på mig där jag har sms om att jag vill att den ska skrivas över eller så ska den skrotas. Men ej fått något svar från det! Det kanske kan få min story om pengarna mer trovärdig också? Har också skrivit till henne om pengarna där jag också har skrivit att vi kan hoppa över alla belopp under 500kr. Men även hör ingen lycka.Sen vet jag inte om man kan få fram ett samta man har haft över telefon för där har hon sagt att hon ska betala lånetUrsäkta att det kanske är rörigt Mvh
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar flera juridiska aspekter som aktualiserar flertalet olika lagar. Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar de olika juridiska aspekterna.Lånat ut saker?För det första måste det konstateras att du faktiskt lånat ut de nämnda pengarna och bilen till ditt ex. I sådana här fall är frågan om bevisning central. För att du ska kunna kräva tillbaka pengarna krävs att du först och främst kan bevisa transaktionen. För detta bör Swish-transaktionerna räcka. Detta bevisar klart och tydligt att pengar från ditt bankkonto överförts till ditt ex konto.Det som händer när du har kunnat bevisa att en överföring föreligger från dig till henne är att hon har bevisbördan för att det rör sig om en gåva. Det blir alltså direkt ditt ex som då måste bevisa att det handlar om en gåva och inte om ett lån. Detta klargjordes i ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2014 s. 364). Där uppgavs bland annat följande."Den som i en rättegång kräver betalning på grund av ett påstått penninglån (försträckning) har som princip att styrka sitt påstående. Den principen tar dock inte sikte på det fallet att det står klart att ett visst belopp har förts över från en person till en annan och det råder oenighet om överföringens innebörd.""Bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mottagaren."Sammanfattningsvis ska det alltså räcka med att du bevisar att du betalat pengar till ditt ex. Därefter ska bevisbördan ligga på henne att bevisa att mottagandet av pengarna inte utgjorde gåvor.Ett problem kan dock vara att det här handlar om flera förhållandevis låga belopp. I rättsfallet jag ovan refererade handlade det om ett belopp om 100.000 kr givet av en person med dålig ekonomisk ställning. I ditt fall handlar det om mycket lägre belopp vid flera tillfällen och det är möjligt att beviskravet blir sänkt för ditt ex på grund av bland annat detta. Det kan även vara problematiskt med de låga beloppen på så sätt att denna typ av transaktioner (mindre belopp "swishade" mellan partners) mycket ofta är gåvor.Vad gäller bilen bör det inte vara svårt att bevisa att den tillhör dig, då den är skriven på dig och du förmodligen har något köpebevis kvar (som t.ex. kvitto).Jag kommer dock längre nedan att gå in på vilka alternativ du har att kräva tillbaka dessa pengar och bilen och hur bevisreglerna förhåller sig till de olika alternativen.Kan det röra sig om brott?Till att börja med är det sannolikt att det här rör sig om en eller flera brottsliga gärningar. En viktig skillnad måste dock göras mellan utlånandet av bilen och utlånandet av pengarna. Man säger att du lånat ut bilen, eftersom du har kvar äganderätten till bilen och har ett krav på att få tillbaka samma bil. Man säger dock angående pengarna att du lämnat en försträckning. Detta därför att du inte har ett krav på samma pengar, utan du har i stället ett krav på att få tillbaka samma summa pengar (eventuellt med tillägg för ränta).Därmed kan brottet olovligt förfogande eller olovligt brukande ha begåtts beträffande bilen. Dessa brott regleras i brottsbalken (BrB) 10:4 och 10:7 respektive.Brottet olovligt brukande begår den som gör följande:"Den som vållar skada eller olägenhet genom att olovligen bruka någon annans sak döms för olovligt brukande till böter eller fängelse i högst ett år."Detta kan alltså aktualiseras eftersom hon olovligen brukat din bil och att detta orsakat dig olägenhet. Även olovligt förfogande kan aktualiseras om du har krävt tillbaka bilen och hon vägrat göra detta och i stället innehållit den.Det är dock i allmänhet inget brott att inte betala tillbaka pengar man lånat.Kräva tillbaka lånade sakerHur kan du då kräva betalt för dina penningkrav och kräva tillbaka din bil? Du skriver att du vill att den ska skrivas över på henne eller skrotas. Du kan dock varken tvinga henne att köpa den eller att ta emot den som en gåva. Du kan inte heller tvinga henne att skrota den. Det du tog kan göra är att återta besittningen av den. Här nedan går jag igenom hur du kan göra detta och hur du kan få betalt för dina penningkrav.PengarnaTill att börja med kan du kräva betalt för dina penningkrav. Det kallas med juridiskt språkbruk att du har fordringar på ditt ex. Du har alltså flera fordringar på olika summor pengar på ditt ex.Det första medlet som finns till hands när någon vägrar betala för en fordran är att ta hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM).Det fungerar som så att du ansöker om ett utslag om betalningsföreläggande. När du har skickat in ansökan till KFM kommer de att skicka ett brev till svaranden (ditt ex) som får en viss tid på sig att bestrida kravet. Det finns alltså inget beviskrav för dig här, utan systemet fungerar så att KFM skickar ut brevet på din ansökan och det enda som behövs för att du ska få rätt är att hon inte bestrider kravet. Om hon inte bestrider inom den angivna tiden kommer skulden att fastställas, och hon kan då ansöka om så kallad återvinning om hon är missnöjd med utslaget och ändå vill bestrida kravet. Om hon inte bestrider och inte ansöker om återvinning kommer utslaget att stå fast och ditt krav kommer att kunna verkställas. Då kan KFM hjälpa dig att få tillbaka pengarna genom att de exempelvis utmäter pengar från hennes bankkonto. Problemet med detta är att du måste göra en ansökan för varje krav. Varje ansökan kostar dessutom 300 kr att göra, oavsett resultat. Ansökan gör du på KFM:s hemsida.Om ditt ex däremot bestrider kravet från KFM eller ansöker om återvinning av utslaget blir det svårare för dig. Det som då står till buds är att ta ärendet till domstol. Ärendet ska då tas upp av tingsrätten och då krävs det att du kan bevisa att alla dessa transaktioner skett som du begär betalt för. Jag har ovan beskrivit lite av bevisreglerna i en sådan process. Just eftersom det handlar om mindre belopp kan en sådan process vara krånglig för dig då beviskraven som sagt kan hamna lågt för ditt ex att bevisa att det rört sig om en gåva och eftersom det handlar om flera mindre transaktioner. Dock så talar bevisreglerna från ovan refererade rättsfall till din fördel och det bör då trots allt vara ditt ex som har bevisbördan för att överföringarna utgjorde gåvor och inte lån.Ett tips är att ladda ner en app som spelar in samtal på mobiltelefonen automatiskt. Ett sådant inspelat samtal kan du använda i bevissyfte. Jag kan dock tyvärr inte svara på hur stort bevisvärde det har att ditt ex ej svarat på dina SMS med krav på betalning. Det riskerar dock att ha mycket lågt, om ens något bevisvärde. I det svenska rättssystemet råder dock principen om fri bevisprövning (rättegångsbalken 35:1) som innebär att domstolen självmant ska värdera bevisen "efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit" i målet.RäntaFör att få ränta på dina krav måste du skicka meddelande (t.ex. genom mail och/eller rekommenderat brev) till ditt ex med krav på varje belopp som du kräver betalning på och att underlåtenhet att betala dessa belopp leder till att ränta börjar löpa på varje belopp 30 dagar efter kravet (se räntelagen 4 och 6 §§).BilenAngående bilen kan du göra en polisanmälan om brott för att ditt ex inte lämnar tillbaka din bil. Alternativt kan det kanske räcka med att du konfronterar henne med att du skulle kunna göra detta, så kanske hon lämnar tillbaka bilen självmant.Om hon ändå inte vill lämna tillbaka bilen kan du ansöka om handräckning för detta hos KFM. Även detta görs på KFM:s hemsida. Det fungerar på samma sätt som ansökan om betalningsföreläggande förutom att verkställandet handlar om att KFM hjälper dig att återta bilen.Om hon däremot bestrider brevet som KFM skickar är det återigen stämning i domstol som står till buds. Det skulle dock vara underligt om hon bestred ett sådant utslag då det som sagt bör vara lätt för dig att bevisa att bilen är din.SammanfattningJag tänker nu ställa upp vad du i stora drag bör göra och i vilken ordning.1. Konfrontera henne återigen med vad du vill (ha betalt och eventuellt ha bilen tillbaka). Spela gärna in samtal och spara SMS/mail i bevissyfte.2. Om hon fortfarande vägrar kan du konfrontera henne med att du kan ansöka om hjälp hos KFM samt anmäla henne för brott för brukandet av bilen och vägran att återlämna den.3. Du kan ansöka om betalningsföreläggande för att få betalt och handräckning för att få tillbaka bilen. Länkarna till hemsidan för ansökan finns ovan under rubrikerna "Pengarna" och "bilen".4. I sista hand, om hon bestrider kraven från KFM, är att du ansöker om stämning i domstol eller eventuellt hotar om detta om det räcker. Om det gått så här långt rekommenderar jag att du tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå.Jag hoppas att detta klargör situationen för dig. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du ställa dessa till mig via Joel.Herrault@Lawline.se.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kontrollavgift vid kortare parkering

2018-09-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått en påminnelse från Hojab. De påstår att jag parkerat i en stad i Norrland. Under de 1½ minut de påstår jag parkerat var jag hemma I min hemstad, I Götaland, 100 mil från platsen de påstår. De vill inte stryka kontrollavgiften. Nu har de skickat en ny påminnelse, för samma adress, men I min stad. Kan man lita på parkeringsvakter ?Får de redigera sina anmärkningar, när de gjort fel?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att inte bara du, utan också din bil, var i Götaland. Om du bestrider kontrollavgiften åligger det parkeringsbolaget att styrka att den är riktig. Var din bil inte på platsen kommer detta av naturliga skäl att bli svårt. Var det däremot bara en enklare miss på ortnamnet och att du faktiskt stod felparkerad blir det desto lättare, om de t.ex registrerat att bilen stått parkerad utan giltig biljett. Det finns inga lagreglerad tid för hur lång tid en bil kan stå still innan en p-vakt kan utfärda en kontrollavgift. Ofta väntar de några minuter för att föraren ska hinna köpa en p-biljett (och man kan naturligtvis inte få en bot under tiden man går för att köpa en biljett), men det finns ingen minimitid för hur kort en parkering kan vara.Huruvida man kan lita på parkeringsvakter är ingen fråga som lyfts under juristutbildningen, och jag behöver därför lämna den utan svar. Jag hoppas att du har överseende med detta.Med vänlig hälsning

Dubbelbetalning

2018-10-06 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |En bokningssajt har tagit betalt två gånger för övernattning. Hur får jag rätt?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid felaktiga betalningar då man av misstag exempelvis har betalat för mycket på en faktura gäller som huvudregel att återbetalning skall ske. Detta följer inte av någon lag utan har vuxit fram i rättspraxis och kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Jag skulle ge dig rådet att skicka ett mail, där du förklarar att det har skett en dubbelbetalning för en och samma övernattning samt att du vill ha en återbetalning på de pengar som drogs för mycket. Det är nog bäst att också bifoga underlag som styrker det du säger, exempelvis kontoutdrag som visar att du bookningsajten har dragit pengarna två gånger. Genom att skicka ett mail har du då också bevis på att du har klagat, och när du har gjort det. Vänligen,

Om möjligt att kräva personlig borgen när hyra ut en sak

2018-10-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag vill hyra ut en entreprenadmaskin är det möjligt att kräva personlig borgen från ett aktiebolag?
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Jag antar att du antingen (a) vill försäkra betalning av hyran eller (b) vill försäkra att du får ersättning för maskinen i fall den efter felaktig användning går sönder hos dem. Det finns inget som hindrar dig att avtala om personlig borgen för en sådan framtida betalning/ersättning. Du skulle bara tillförsäkra dig att du får din betalning från någon. Se bara till att detta skrivs ned i ett avtal för att du senare enklare ska kunna framställa krav mot denna person som gått i personlig borgen, i fall aktiebolaget inte betalar i rätt tid (det blir alltså lättare att bevisa detta för exempelvis Kronofogdemyndigheten om du har allting nedskrivet på papper). Ha en fortsatt bra dag! Med vänliga hälsningar,

Regressanspråk

2018-09-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Min exfru tänker inte betala sin del av vårat gemensamma lån. Det betyder att jag blir betalningsskyldig hennes del också för att inte hamna hos kronofogden. Hur kan man gå tillväga för att lösa det?
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om ni är solidariskt ansvariga för lånet eller inte. Om ni är solidariskt ansvariga gäller att fordringsägaren (d.v.s. den ni har en skuld hos) kan vända sig till vem som helst av er för att kräva betalning. Fordringsägaren kan då kräva ut hela betalningen hos bara en av er. Detta framgår av 1 kap. 2 § skuldebrevslagen.I det fall ni har en överenskommelse mellan varandra att ni ska betala hälften var av lånet, kan den som betalar hela skulden, vända sig till den andra låntagaren och kräva ut den del som denna skulle betala enligt överenskommelsen. Det kallas att man riktar ett regressanspråk.

Försenad betalning av villaförsäkring

2018-08-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad händer när jag missat betala villaförsäkringen den 1-aug ? Betalt den idag 31-Aug. Blir det straffavgift?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller försäkringsavtal mellan privatperson och försäkringsbolag, kan avtalsvillkoren skilja sig åt från bolag till bolag. Vid försent betalade räkningar brukar det dock finnas regler om detta i avtalet. Du kan antingen kolla upp ditt avtal själv eller höra med ditt försäkringsbolag ifall det finns någon straff- eller påminnelseavgift. Hoppas att detta var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar,