Vem har ansvar för felaktigt utbetalda löner?

Hej.Är landstingsanställd på 80 %.Nu säger min chef att jag har fått 20%mer i lön pga förväxling med en annan anställd med samma förnamn den personen arb.heltid.

Enl.lönespec, har jag den lön jag ska ha.

Detta har nu pågått i 1 år nu kräver de tillbaka pengarna

De har förresten redan gjort avdrag och de utan att meddela mig.

Var ligger ansvaret ? Enbart hos mig .Jag tycker mig inte fått speciellt mycket mer än de jag ska ha

i det här fallet rör det sig om ca 5000 kr.

Har de som betalar ut lön inget ansvar alls eller?

Tacksam för svar

Hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill få reda på vem som har ansvaret vid en felaktigt utbetald lön och om du egentligen är återbetalningsskyldig vid ett återkrav från din arbetsgivare.

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

Inom svensk rätt finns det ingen lagreglering angående en felaktig utbetalning, dock finns det en del praxis (domstolsavgöranden) på området som används för vägledning. Den juridiska termen som beskriver situationen är principen om condictio indebiti och innebär att din arbetsgivare har återkravsrätt vid felaktig utbetalning, alltså att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka beloppet från den som mottagit den felaktiga utbetalningen.

Dock innebär detta inte att arbetsgivaren har rätt att göra avdrag utan att meddela dig. Frågan gäller alltså din skyldighet att betala tillbaka den summan som återkrävs, inte att arbetsgivaren själv vidtar åtgärder, detta eftersom det finns ett par undantag från principen om återkravsrätt.

Undantag från återkravsrätten

Eftersom condictio indebiti enbart är en princip görs alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det finns vissa undantag från principen, och domstolarnas samlade riktlinjer är följande:

- Mottagaren måste vara i god tro, vilket innebär att mottagaren inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

- Tillhörande rekvisit till första punkten är även att mottagaren ska ha inrättat sig efter utbetalningen, exempelvis genom att ha förbrukat pengarna eller genom att aktivt spara dem.

- Förhållandet mellan parterna, det vill säga om någon av parterna har en starkare ställning och därav kan tänkas ha större ansvar och krav på sig (exempelvis en bank som dagligen hanterar pengar och en näringsidkare i förhållande till en konsument).

- Passivitet från utbetalaren. Om en längre tid (3 år enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen) har gått utan att utbetalaren återkräver pengarna får mottagaren behålla beloppet.

Din skyldighet att återbetala den felaktigt utbetalda lönen

Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol hade dömt eftersom domstolsavgöranden inom detta område inte ger en specifik riktlinje och varje situation bedöms enskilt.

Huruvida du är skyldig att återbetala beloppet är beroende av om du haft skäl att förstå att beloppet blivit felaktigt utbetalt, och bevisbördan för din onda tro faller på den som betalat ut beloppet, alltså din arbetsgivare.

Din goda tro skulle kunna motiveras av att summan för utbetalningarna inte avvek från din lönespecifikation. Om du själv var medveten om att arbetsgivaren betalat ut felaktig lön till dig, bör du dock ha vänt dig till arbetsgivaren för att säkra din goda tro. Var du dock i god tro angående att lönen du fick stämde, och att du därefter inrättade dig efter pengarna, torde arbetsgivaren inte ha rätt till återkrav på de felaktigt utbetalda lönerna.

Visserligen är det oaktsamt av någon som brukar hantera löner att betala ut en felaktig lön, men det bör inte vara tillräckligt för att det ska påverka arbetsgivarens rätt till återbetalning.

Däremot kan förhållandet mellan dig och din arbetsgivare vara till fördel för dig, då arbetsgivaren är den starkare parten i förhållandet och bör anses ha större krav på sig att betala ut rätt lön till rätt arbetstagare.

Enligt rättspraxis kan arbetsgivare anses ha agerat passivt om hen dröjt för länge med att korrigera en för stor löneutbetalning. För länge anses då vara mellan nio månader till drygt ett år. Passivitet föreligger dock inte enligt preskriptionsregeln som tidigare nämnts.

Sammanfattningsvis

Det är arbetsgivaren som har att bevisa att du varit i ond tro angående utbetalningen och att summan på återkravet stämmer överens med summan på den felaktiga utbetalningen. Situationen framstår som fördelaktig för dig, men eftersom jag inte vet detaljerna kring händelseförloppet är det inte med säkerhet jag skriver det.

Det är dock alltid bästa att göra rätt ifrån sig. Är du medveten om att du eventuellt visste om att lönerna var felaktigt utbetalda vid tidpunkten för utvetalningarna, bör du inrätta dig efter arbetsgivarens återkrav. Är du däremot säker på att du inte förstod att du fick felaktigt utbetalda löner, och att du inrättade dig efter att de utbetalade lönerna var i sin ordning är du inte återbetalningsskyldig. Företaget har då inte rätt att göra avdrag.

Skulle din arbetsgivare göra avdrag trots att du inte anser dig själv vara återbetalningsskyldig är du varmt välkommen att söka dig till någon av våra betaltjänster för juridisk rådgivning på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”