Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

FRÅGA
Hej!Jag och min närmaste chef KOMMA överens att jag går ner i tid från 100 till 80%, och jag har antecknat på ett litet överenskommelse papper att jag kan när som helst kan återkomma tillbaka till 100 %,.Efter 9 månader kom min chef till mig och meddelat att jag hade jobbat under sista 9 månaderna 80% Tid mässigt men fått lön för 100% i stället.Nu de begära at jag ska lämna tillbaka alla penger som är över 80% tillbaka inom 2 månader.Det var inte mitt fel men min närmaste chef hen har inte anmält förändringar till lönekontoren, jag har ingen aning om och jag trodde Hella tiden detta var min månads lön. Vad ska jag göra.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill få reda på vem som har ansvaret vid felaktigt utbetald lön och om du är återbetalningsskyldig vid ett återkrav från din arbetsgivare.

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

Inom svensk rätt finns det ingen lagreglering angående en felaktig utbetalning, dock finns det en del praxis (domstolsavgöranden) på området som används för vägledning. Den juridiska termen som beskriver situationen är principen om condictio indebiti och innebär att din arbetsgivare har återkravsrätt vid felaktig utbetalning, alltså att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka beloppet från den som mottagit den felaktiga utbetalningen.

Undantag från återkravsrätten

Eftersom condictio indebiti enbart är en princip görs alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det finns vissa undantag från principen, och domstolarnas samlade riktlinjer är följande:

- Mottagaren måste vara i god tro, vilket innebär att mottagaren inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

- Tillhörande rekvisit till första punkten är även att mottagaren ska ha inrättat sig efter utbetalningen, exempelvis genom att ha förbrukat pengarna eller genom att aktivt spara dem.

- Förhållandet mellan parterna, det vill säga om någon av parterna har en starkare ställning och därav kan tänkas ha större ansvar och krav på sig (exempelvis en bank som dagligen hanterar pengar och en näringsidkare i förhållande till en konsument).

- Passivitet från utbetalaren. Om en längre tid (3 år enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen) har gått utan att utbetalaren återkräver pengarna får mottagaren behålla beloppet.

Din skyldighet att återbetala den felaktigt utbetalda lönen

Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol hade dömt eftersom domstolsavgöranden inom detta område inte ger en specifik riktlinje och varje situation bedöms enskilt.

Huruvida du är skyldig att återbetala beloppet är beroende av om du haft skäl att förstå att beloppet blivit felaktigt utbetalt, och bevisbördan för din onda tro faller på den som betalat ut beloppet, alltså din arbetsgivare.

Din goda tro skulle kunna motiveras av att du och din arbetsgivare hade ett avtal om att du gått ner till 80 % istället för 100 % och att du haft skäl att tro att arbetsgivaren reglerat lönesumman efter överenskommelsen. Om du själv var medveten om att arbetsgivaren betalat ut felaktig lön till dig, bör du dock ha vänt dig till arbetsgivaren för att säkra din goda tro. Var du dock i god tro angående att lönen du fick stämde, och att du därefter inrättade (dig efter pengarna, torde arbetsgivaren inte ha rätt till återkrav på de felaktigt utbetalda lönerna.

Visserligen är det oaktsamt av någon som brukar hantera löner att betala ut en felaktig lön, men det bör inte vara tillräckligt för att det ska påverka arbetsgivarens rätt till återbetalning.

Däremot kan förhållandet mellan dig och din arbetsgivare vara till fördel för dig, då arbetsgivaren är den starkare parten i förhållandet och bör anses ha större krav på sig att betala ut rätt lön till rätt arbetstagare.

Enligt rättspraxis kan arbetsgivare anses ha agerat passivt om hen dröjt för länge med att korrigera en för stor löneutbetalning. För länge anses då vara mellan nio månader till drygt ett år. Passivitet föreligger dock inte enligt preskriptionsregeln som tidigare nämnts.

Sammanfattningsvis

Det är arbetsgivaren som har att bevisa att du varit i ond tro angående utbetalningen och att summan på återkravet stämmer överens med summan på den felaktiga utbetalningen. Situationen framstår som fördelaktig för dig, men eftersom jag inte vet detaljerna kring händelseförloppet är det inte med säkerhet jag skriver det.

Det är dock alltid bästa att göra rätt ifrån sig. Är du medveten om att du eventuellt visste om att lönerna var felaktigt utbetalda vid tidpunkten för utvetalningarna, bör du inrätta dig efter arbetsgivarens återkrav. Är du däremot säker på att du inte förstod att du fick felaktigt utbetalda löner, och att du inrättade dig efter att de utbetalade lönerna var i sin ordning (till exempel genom att du köpt något för pengarna eller överfört pengarna till ett aktivt sparkonto) är du inte återbetalningsskyldig.

Du är varmt välkommen att söka dig till någon av våra betaltjänster för juridisk rådgivning på info@lawline.se om du inte kommer överens med din arbetsgivare.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81800)