Återbetalningsskyldig vid återkrav?

FRÅGA
Hej,Min gamla arbetsgivare har felaktigt debiterat en kund för 2 arbetsdagar trots att jag inte tidrapporterat dessa, man har samtidigt betalat ut lön till mig för dom dagarna, återigen trots att jag inte rapporterat dom dagarna.Nu kräver min förra arbetsgivare att jag ska betala tillbaka 7500 kr för dessa dagar trots att jag inte fått 7500 för hög lön utan endast 1200 per dag, en för mig normal dagslön, totalt ca 2400krJag noterade inte att jag ens fått dom då summan stämde väl överens med tidigare månader.Vad gäller, är jag skyldig att betala tillbaka den summan dom skriver eller?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill få reda på om du är återbetalningsskyldig vid ett återkrav från din tidigare arbetsgivare.

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

Inom svensk rätt finns det ingen lagreglering angående en felaktig utbetalning, dock finns det en del praxis (domstolsavgöranden) på området som används för vägledning. Den juridiska termen som beskriver situationen är principen om condictio indebiti och innebär att din gamla arbetsgivare har återkravsrätt vid felaktig utbetalning, alltså att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka beloppet från den som mottagit den felaktiga utbetalningen.

Undantag från återkravsrätten

Eftersom condictio indebiti enbart är en princip görs alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det finns vissa undantag från principen, och domstolarnas samlade riktlinjer är följande:

- Mottagaren måste vara i god tro, vilket innebär att mottagaren inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

- Tillhörande rekvisit till första punkten är även att mottagaren ska ha inrättat sig efter utbetalningen, exempelvis genom att ha förbrukat pengarna eller genom att aktivt spara dem.

- Förhållandet mellan parterna, det vill säga om någon av parterna har en starkare ställning och därav kan tänkas ha större ansvar och krav på sig (exempelvis en bank som dagligen hanterar pengar och en näringsidkare i förhållande till en konsument).

- Passivitet från utbetalaren. Om en längre tid (3 år enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen) har gått utan att utbetalaren återkräver pengarna får mottagaren behålla beloppet.

Din skyldighet att återbetala den felaktiga utbetalningen

Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol hade dömt eftersom domstolsavgöranden inom detta område inte ger en specifik riktlinje och varje situation bedöms enskilt.

Huruvida du är skyldig att återbetala beloppet är beroende av om du haft skäl att förstå att beloppet blivit felaktigt utbetalt, och bevisbördan för din onda tro faller på den som betalat ut beloppet.

Din goda tro skulle kunna motiveras av att summan för utbetalningen inte avvek från vad en vanlig daglön/månadslön för dig var då. Om du själv var medveten om att arbetsgivaren felaktigt debiterat kunden och betalat ut lön till dig, bör du dock ha vänt dig till arbetsgivaren för att säkra din goda tro.

Visserligen är det oaktsamt av någon som brukar hantera löner att betala ut en felaktig lön, men det bör inte vara tillräckligt för att det ska påverka arbetsgivarens rätt till återbetalning. Däremot kan förhållandet mellan dig och din gamla arbetsgivare vara till fördel för dig, då arbetsgivaren är den starkare parten i förhållandet och bör anses ha större krav på sig att betala ut rätt lön.

Angående passivitet kan jag inte riktigt diskutera, eftersom jag inte vet vilka datum som gäller. Men om det som sagt har gått 3 år från utbetalningen innan arbetsgivaren kom med återkrav, får du som mottagare behålla beloppet.

Sammanfattningsvis

Det är arbetsgivaren som har att bevisa att du varit i ond tro angående utbetalningen och att summan på återkravet stämmer överens med summan på utbetalningen. Situationen framstår som fördelaktig för dig, men eftersom jag inte vet detaljerna kring händelseförloppet är det inte med säkerhet jag skriver det.

Det är dock alltid bästa att göra rätt ifrån sig. Är du medveten om att du eventuellt visste om att lönen var felaktigt utbetald när du fick den, bör du inrätta dig efter arbetsgivarens återkrav och betala tillbaka summan. Är du däremot säker på att du vid tidpunkten för utbetalningen inte tänkte att det var en felaktig utbetalning, och att du inrättade dig efter att den utbetalade lönen var i sin ordning är du inte återbetalningsskyldig.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81794)