Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?

2020-10-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Övergår äganderätt till mig på saker någon har lämnat hos mig?Jag har under en tid nu (ca. 8 månader) haft några ägodelar i mitt hem som tillhör en vän och lär ha dem i min ägo tills vidare. Vi diskuterade lite lätt hur ägande rätten kring dessa objekt var då jag har haft dem en längre period utan att dem har hämtats. Hur ser ägandet rätt ut i detta fall? Går den automatiskt över till mig efter en viss tid? Frågan härstammar väll mest från intresse men då vi inte kunde hitta något svar riktar vi oss till er och undrar just vem som äger vad och hur äganderätt överförs? Sakerna i fråga är kläder och annat dylikt.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du själv uppmärksammat finns inget givet svar på frågan. Det har att göra med att vi i Sverige inte helt erkänner "äganderätt" men detta ät en väldigt teoretisk fråga som jag inte kommer gå in på djupare. Jag antar att du snarare undrar vad du får och inte får göra med kläderna. Jag kan först säga att du inte får någon äganderätt till kläderna, dvs de blir inte dina att använda hur du vill. När din vän bad dig förvara kläderna fick du en vårdplikt över dessa som innebär att du varit tvungen att se till att de inte förstörs eller kommer bort. Denna vårdplikt har du fortfarande. Vad du kan göra är att du säger till din vän att du inte längre vill förvara kläderna åt honom, då minskar i vart fall din vårdplikt (HB 12:2 j. 12:6). Det betyder dock inte att du kan sälja/slänga kläderna bara sådär. Det kan nämligen utgöra brottet olovligt förfogande (BrB 4:1). Även om din vän fortfarande äger kläderna kommer så inte anses vara fallet i varje situation. Skulle t.ex du få ekonomiska problem och en utmätning ske skulle man utgå från att du äger kläderna (UB 4:18). Sammanfattningsvis går aldrig äganderätten över till dig men i vissa fall kan du anses vara ägare ändå. Du har dessutom en vårdplikt ifall du inte ber din vän hämta kläderna. Jag hoppas det är ett någorlunda svar på din fråga, just "äganderätt" är ett mycket oklart begrepp inom juridiken så det finns tyvärr inget fullgott svar. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.

2020-09-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar jag bodde på ett så kallat familjehem när jag var ung min familjehems pappa stal då min epa traktor från mig och nu när jag har blivit vuxen och jag hittade nuvarande ägaren till min epa traktor kan jag kräva tillbaka den av den nya ägaren då? För jag kunde inget göra när jag var 15-16år när min familjehems pappa (fosterpappa) stal den för mig och sålde den mot min vilja då
Pontus Fridén |Hej!Din fråga angår egentligen två områden; dels den straffrättsliga aspekten i form av stöld och dels den civilrättsliga i fråga om godtrosförvärv (sakrätt). Jag kommer inte närmare berör den straffrättsliga frågan eftersom du främst är intresserad av att återfå besittningen över epa-trakorn, kommer jag inte närmare beröra den straffrättsliga frågan utan nöjer mig med att det för utvecklingen av resonemanget, hyptotetiskt konstatera att du blivit bestulen på din epa-traktor. Om det har gått tio år eller mer sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägareSituationen regleras i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL). Lagen gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre (exv. Epa-traktor), 1 § GFL. Utifrån din fråga antar jag att viss tid har förflutit sedan stölden begicks. I 4 § GFL står det att den förvärvat och innehaft lösöret i tio år (dvs. köp, byte eller gåva) från en person som varken var ägare eller behörig att förfoga över den (exv. Någon som genom stöld tillskansat sig lösöret) får äganderätt på grund av hävd.Äganderätten tillfaller inte nuvarande ägare om han eller hon bort insåg alt. bort misstänkt att överlåtaren saknat rätt att förfoga över egendomen. Kraven är synnerligen stränga, vid minsta avvikelse bör i princip en misstänksamhet anläggas. Rekvisiten gäller bland annat tid, plats och pris, likaså givetvis köparens kunskap om säljarens person och bakgrund jfr 2 § andra stycket GFL. Om det inte har gått tio år sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägare.Består din rätt till egendomen även om den nuvarande ägaren anses ha varit i god tro i enlighet med 2 § på grund av att du frånhänts epa-traktorn genom uppräknat brott i 3 § GFL jfr "olovligen tagit den". En parantes är att den nuvarande ägaren då får vända sig till säljaren med ersättningskrav på köpeskillingen. Dina utsikter förbättras således avsevärt om det inte har gått tio år sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägaren, din äganderätt är ju i så fall intakt.SammanfattningsvisTio år eller mer har gått- Har du förlorat äganderätten genom hävd kan du mot lösen återfå egendomen 5 § första stycket GFL, priset bestäms enligt 6 § GFL (marknadspris). Mindre än tio år har gått- Du kan med stöd av 3 § GFL kräva din egendom åter, troligtvis under förutsättning att du kan styrka ditt tidigare ägarskapÖvrigt- Kvarstår någon oklarhet i svaret kan du kommentera mitt svar så reder vi ut det.- Behöver du du vidare hjälp att få rättsligt genomslag med ditt anspråk kan du kontakta någon av Lawlines jurister https://lawline.se/contactHälsningar,

Försäljning av varor man inte äger

2020-09-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min kompis har en snabb affärsidé som jag är tveksam om den är laglig. Det jag undrar är om det är tillåtet att sälja någon annans saker? Han tänkte att han skulle hitta saker på till exempel blocket och skapa en liknande annons om samma sak som säljes men till ett högre pris. Bara när någon nappar på hans annons köper han saken från den första personen med den orginella annonsen och säljer den vidare och tjänar lite pengar där emellan, bryter han mot någon lag?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns delar i denna affärsidé som kan vara juridisk tveksamma.Försäljningen i sig:Ett av problemen med affärsidén är att hen säljer någonting som hen de facto inte äger. Detta behöver inte nödvändigtvis i sig vara ett problem, men hen borde uppmärksamma potentiella köpare om detta. Ett problem som kan uppstå är till exempelvis om hen säljer en vara, som hen själv ska köpa av någon annan. Det kan då vara så att varan redan är såld, personen i frågan har då begått ett avtalsbrott eftersom varan inte kommer kunna levereras. Detta kan innebära en del civilrättsliga konsekvenser. Bland annat måste hen förstås skicka tillbaka pengarna till köparen, men kan även behöva betala för övriga kostnader som köparen haft vid köpet samt eventuell ränta för tiden personen i fråga innehaft pengarna.Upphovsrätt:Det framkommer inte om personen tänkt använda bilder av varan vid försäljningen. Gör hen det kommer hen eventuellt behöva använda bilder som denne inte äger, vilket kan innebära upphovsrättsintrång (1 kap. 2 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Sammanfattning:Personen i frågan bör klargöra för potentiella köpare hur affärsidén är uppbyggd för att vara säker på att inte begå något avtalsbrott, samt dessutom inte använda bilder vid annonseringen som denna inte har rätt till att använda. Så länge hen förklarar för köparen hur affärsidén är uppbyggd och meddelar köparen att varan eventuellt inte kommer kunna levereras, bör några juridiska problem inte uppstå.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Vilka angelägenheter fåren framtidsfullmakt avse?

2020-09-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan en framtidsfullmakt vara obegränsad?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om behörigheten enligt en framtidsfullmakt kan avse alla sorters angelägenheter eller om den behörigheten är begränsad till vissa angelägenheter.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, (1 § lag om framtidsfullmakter).Vilka angelägenheter får framtidsfullmakten avse?En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter). Med ekonomiska angelägenheter avses bland annat förvaltande av egendom. Personliga angelägenheter innebär att fullmaktshavaren ansvarar för att sörja för fullmaktsgivarens person. Detta innebär bland annat att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, en kontaktperson eller hemtjänst. Till detta hör även att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med den sociala omsorgsverksamheten samt med hälso- och sjukvården.En fullmaktshavare får inte vidta åtgärder om hälso- och sjukvård samt tandvård för fullmaktsgivaren. Detta innebär att fullmaktshavaren inte kan ta medicinska beslut gällande dig. En fullmaktshavare kan inte heller företräda fullmaktsgivaren i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär. Dessa angelägenheter kan alltså en framtidsfullmakt aldrig avse, (2 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).Du kan begränsa framtidsfullmakten ytterligareOm du känner att framtidsfullmakten ger för mycket behörighet och du exempelvis bara vill ge behörighet för vissa ekonomiska eller vissa personliga angelägenheter så kan du alltid göra det. Detta gör du genom att antingen specificera vad framtidsfullmakten endast får avse, eller vad den inte får avse.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Upprätta en framtidsfullmakt

2020-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mor har ej telefon med bank-id. Hur ordnar vi en framtidsfullmakt utan att det ska kosta 3000- som det gör hos företag X?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga så kommer vi behöva titta i Lagen om framtidsfullmakter. Jag förstår det som att du enbart undrar hur ni kan ordna en framtidsfullmakt. Först kommer jag reda ut vad som krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig för att därefter ge några förslag på hur ni kan gå till väga för att upprätta en framtidsfullmakt. Formkrav och upprättandet av en fullmakt När man ska upprätta en framtidsfullmakt så är det vissa formkrav som måste vara uppfyllda. Man måste vara över 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter), framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § stycke 1 lag om framtidsfullmakt). Vidare ska två vittnen närvara samtidigt när fullmaktsgivaren skriver under den. Vittnena ska känna till att det rör sig om en framtidsfullmakt för att sedan själva underteckna handlingen. Vad gäller vittnena och kraven på dem så hänvisas man till ärvdabalkens reglering. Vittnena får bland annat inte vara jäviga, innebärande att de själva inte får ha något personligt intresse av framtidsfullmakten, exempelvis så får inte ni som har fullmakt åt er mor själva vara vittnen. Vittnena får exempelvis inte heller vara under 15 år (4 § lag om framtidsfullmakt).Vissa saker behöver framgå i en framtidsfullmakt. Det som ska framgå är att det rör sig om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakt).Såvida de formella kraven för framtidsfullmakten är uppfyllda så är den giltig. Ni kan därför själva välja ett upprätta en framtidsfullmakt utan att behöva betala 3000 kronor hos X. När framtidsfullmakten börjar gällaFramtidsfullmakten börjar gälla då kraven i 3 och 4 § är uppfyllda och er mors situation är sådan att hon inte själv har förmågan att ta hand om angelägenheterna som fullmakten avser (9 § lag om framtidsfullmakt). Det är den som får fullmakten av er mor som bestämmer när fullmakten börjar gälla. SammanfattningDet är möjligt att själva upprätta en framtidsfullmakt. Såvida de formella kraven är uppfyllda så kommer den att vara giltig. Framtidsfullmakten ska inte registreras någonstans. För att inte själva behöva upprätta avtalet helt utan någon direkt vägledning så skulle jag råda er att använda er av en mall, exempelvis vår avtalsrobot. Detta för att vara säkra på att framtidsfullmakten kommer uppfylla de olika formkraven och således vara giltig. Hoppas att svaret har varit till hjälp för dig, annars är du alltid välkomna att skicka in en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?

2020-09-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vår son och hans ex fru fick låna pengar till insatsen av en bostadsrätt, tyvärr utan nedskrivna papper. Nu är de skilda och bostaden såld. Sonen har betalt tillbaka halva beloppet men inte exet. Kan man ändå driva in skulden. Banktransaktioner kan verifiera lånet. Vänligen Kenneth.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Så som jag förstår det handlar det om ett muntligt avtal genom vilket ni kommit överens om ett penninglån samt att det senare uppkommit fråga om möjligheten att driva in den här skulden. I ett scenario som detta gäller följande:AvtaletAvtal kan ingås på olika sätt, antingen muntligt, skriftligt eller genom att man gör något/handling (konkludent). I det här fallet handlar ju avtalet om ett penninglån (försträckning). Att avtalet ingåtts muntligen spelar ingen roll utan det handlar fortfarande om ett juridiskt bindande avtal . FORDRAN Genom penninglånet får den som lånat ut pengarna (långivaren/borgenären) en fordran mot den som tagit emot lånet (låntagare/gäldenär) som i sin tur får en skuld. Återbetalning av lånetOm långivaren vill att låntagaren ska betala tillbaka lånet så får denne kontakta låntagaren. Om då låntagaren trots uppmaning inte betalar tillbaka skulden kan långivaren vända sig till Kronofogden och ansöka om ett så kallat betalföreläggande. I ansökan om betalföreläggande måste långivaren kunna bevisa att en skuld existerar, det kallas att långivaren har bevisbörda. Exempel på bevisning kan vara kontoutdrag som visar transaktioner. Men bevisningen kan även vara andra saker som på ett eller annat sätt styrker att det finns en skuld. Om kronofogden beslutar om betalföreläggande kommer kronofogden därefter att påbörja arbetet med att driva in skulden från låntagaren. För detta tar kronofogden ut en avgift på 600 kronor.Med vänlig hälsning

Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?

2020-09-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan Formuleringen i ett läkarutlåtande avgöra om min mamma som är lite dement kan skriva en fullmakt till mig ?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en person med demens skriva en giltig fullmakt?För att en fullmakt ska vara giltig krävs att fullmaktsgivaren har rättshandlingsförmåga (förstår innebörden av en fullmakt och varför den upprättats). Om läkaren anger att din mamma är dement så påverkar detta hennes rättshandlingsförmåga och kan därför innebära att fullmakten ses som ogiltig (10 § AvtL). I ett rättsfall från Hovrätten tilläts dock en person med Alzheimers att skriva en fullmakt då hen var fullt medveten om avtalets innebörd. En påverkad minnesförmåga behöver därför inte nödvändigtvis innebära att personen mister sin rättshandlingsförmåga. (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).Sammanfattning Jag kan inte närmare än det ovan givna svaret kommentera i detalj hur situationen förändras efter läkarutlåtandet då jag inte har mer information i frågan. Just när det kommer till medicinska utlåtanden och avtalsgiltighet (fullmakten) är det mycket som spelar roll, och inget fall är det andra likt. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Då kan du även få närmare hjälp med att upprätta en fullmakt samt andra möjliga lösningar om läkarutlåtandet avsevärt påverkar situationen och ni ej kan få en fullmakt utskriven. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka är kraven för upprättande av framtidsfullmakt?

2020-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit framtidsfullmakt enligt blankett från nätet från Parkinsomförbundet ex, eller annat förbund Demensförbundet t ex, som innehåller förutom personuppgifter på givare och tagare, adresser, telefonnummer m m och fullmaktens omfattning. Jag beställer tid hos jurist och ber om råd om den fyller formkraven juridiskt. Underskriften bevittnad av 2 samtidigt närvarande personer. Har hört att någon meddelat att det skall vara juristen som fyller i enligt juristfirmans formulär, men jag tror inte att det stämmer.Någon har dessutom sagt att det skall helst vara en stämpel från jurist, men tror inte heller att det är något krav. Har jag fel eller vad gäller dessa frågor? Man kan väl under förutsättning att man är beslutsför göra detta om nödvändiga uppgifter tas med?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån frågan verkar det som att du har förståelse över vad en framtidsfullmakt innebär och därför kommer detta svar inte innehålla en sådan förklaring. Jag kommer istället att beskriva vilka krav det finns för upprättande av en framtidsfullmakt i förhållande till frågorna du ställde. Bestämmelser om framtidsfullmakter hittas i lag om framtidsfullmakter. Kraven för framtidsfullmaktDen som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt (3 §). En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 §). Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Vittnet får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är fullmaktsgivarens syskon får inte vara vittne.Av framtidsfullmakten ska följande framgå:- att det är fråga om en framtidsfullmakt,- vem eller vilka som är fullmaktshavare,- vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och- vilka övriga villkor som gäller (5 §).Kraven i förhållande till dina frågorFramtidsfullmakten som du skrivit ut och fyllt i är en giltig sådan så länge framtidsfullmakten uppfyller kraven jag nämnt ovan. Du har rätt i det du skriver om att det inte behöver vara en jurist som fyller i framtidsfullmakten enligt juristfirmans formulär. Det du skriver om stämpel är också korrekt då en sådan inte behövs. Framtidsfullmakterna som finns att skriva ut från nätet som du angett i frågan är mallar på hur en framtidsfullmakt kan se ut och fungerar alldeles utmärkt.Detta var en fråga du egentligen hade alla svar på själv. Jag hoppas dock att mitt svar förstärkte din redan korrekta uppfattning! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,