Vad innebär force majeure?

2020-08-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Kan ni förklara vad Force majeure är?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I många avtal finns villkor om force majeure. Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Force majeure används för att befria en avtalspart från skyldigheter vid exceptionella händelser som ligger utanför denna parts kontroll och som inte kunnat förutses när avtalet tecknadesDet är alltså en händelse som inte har kunnat förutses eller förhindras. En naturkatastrof som innebär att ett flyg inte kan avgå i utsatt tid är exempel på en force majeure-situation som ofta innebär att passagerarna inte har rätt till ersättning. Andra exempel på sådana händelser är krig, uppror, strejk eller myndighetsåtgärd. Även omfattande sjukdomsutbrott och nedstängning av arbetsplatser till följd av detta kan, beroende på avtalets formulering, omfattas.Vänligen,

Vem äger fordonet?

2020-08-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag köpte för 1 år sen en motorcykel, vid tiden var jag inte gammal nog för att stå som ägare på motorcykeln och min får fick därför stå som ägare i papperna. Nu till problemet, jag har flyttat ut från mina föräldrars bostad och vill därför ha motorcykelns ägande överskrivet till mig men pågrund av ett bråk vägrar min far att skriva över det på mig. Finns det något jag kan göra. Vet inte om det hjälper något men det var jag som betalade den förra ägaren och gjorde det då via swish.Tack för hjälpen.
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bara för att en person är skriven som ägare till ett fordon betyder inte det att personen är den rättsliga ägaren. Personen presumeras däremot vara den rättsliga ägaren. Det finns således en presumtion att din pappa är ägare till motorcykeln. "Presumtion" innebär att din pappa förutsätts vara ägare till motorcykeln. För att du ska ses som den rättsliga ägaren till motorcykeln måste du kunna bevisa det. Finns det möjlighet att bevisa att du är ägaren?Ett skriftligt avtal som bevisar att du är ägare till motorcykeln är värdefull bevisning. Ett muntligt avtal väger lika mycket som ett skriftligt avtal. Det är däremot svårt att bevisa att man har ingått ett muntligt avtal. Att du har betalat för motorcykeln är en indikator på att är du är ägaren. Betalningen med swish kan du använda som bevis för att styrka att du är ägaren. Det handlar alltså om att du ska kunna bevisa att du är ägare till motorcykeln. Att du har betalt för motorcykeln talar för att du är ägaren. Det som talar för att din pappa är ägaren är att du var minderårig när du köpte motorcykeln och att din pappa står som ägare. Att din pappa har motorcykeln i sin besittning talar också för att han är ägaren. Vad kan du göra? Du bör först och främst försöka komma överens med din pappa om hur ni ska göra med motorcykeln. Funkar inte det finns det möjlighet att gå vidare med ärendet till domstol. Domstolstvister kan vara mycket kostsamma. Den som förlorar en tvist i domstol betalar vanligtvis både för sina och motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du kontaktar en advokat och frågar hur stor chans du har att vinna tvistenVänliga hälsningar,

Måste man beställa något från en pub för att få vistas där?

2020-08-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är man skyldig att beställa något om man vistas på en pub och är allmänt trevlig?
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inga lagar eller förordningar stadgar vem/vilka som får besöka en pub/krog/nattklubb. Således finns det inget lagligt stöd för att du måste beställa något för att få besöka en pub.

Immateriell tjänst och ekonomiskt ansvar

2020-08-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är i början på att starta en enskild firma där jag ska arbeta med rådgivning/konsultation åt privatpersoner vid hus och lägenhetsköp. Tillexempel gå igenom besiktningsutlåtanden och förklara begreppen. Det jag undrar är om jag tillexempel skulle missa en sak i utlåtandet eller om den punkten är större än man trodde. Skulle jag då kunna bli betalningsskyldig? Om ja, skulle man kunna upprätta ett avtal där jag skriver mig fri från kostnader som kan uppstå som jag inte kunde förutspå? Jag skulle ju inte ha några problem med reklamation av mitt jobb men skulle ju inte klara av en kostnad på tillexempel en fuskskada som var större än man trodde.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Immateriell tjänst och analog tillämpningRådgivning/konsultation brukar inom juridiken kallas för en immateriell tjänst. Immateriella tjänster är intellektuella prestationer som inte är kopplade till arbete på fysiska föremål (jämför exempelvis med konsumenttjänstlagen). Det finns ingen specifik lag som reglerar den typen av tjänst som din firma kommer att utföra. Därför måste man hämta vägledning från andra lagar, vilket brukar kallas för en analog tillämpning. Allmänna avtalsrättsliga principer kan också vara till hjälp. Man kan säga att det är oskrivna regler utan rättsföljd som de flesta anser är gällande rätt, trots att de inte finns nedskrivna i lagen.Lagar som man eventuellt kan titta på och tillämpa analogt är bland annat 18 kapitlet handelsbanken, köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, kommissionslagen och lagen om handelsagentur. KonsumenttjänstDitt företag kommer att erbjuda tjänster till privatpersoner (konsumenter). Detta kallas för en konsumenttjänst och därför blir det relevant att titta på konsumentlagstiftning (se rättsfallet NJA 2013 s. 1174 där högsta domstolen gör en analog tillämpning).Skulle du kunna bli betalningsskyldig?Jag tolkar det som att du undrar om du kan bli ekonomisk ansvarig om du exempelvis ger ett felaktigt råd. Svaret är ja. Om det föreligger ett fel i tjänsten så kan du bli skadeståndsskyldig (31 § konsumenttjänstlagen, 30 § konsumentköplagen). Som en allmän avtalsrättslig princip måste du ha varit vårdslös på något vis (slarvig, oförsiktig) för att kunna hållas ansvarig (om inte annat följer av avtalet). Det måste också finnas ett orsakssamband mellan det felet som har begåtts i tjänsten och skadan som uppstått för kunden. Frågan om fel i tjänst föreligger får bedömas utifrån varje enskild situation. Nedanför kommer jag att kortfattat beskriva hur man kan göra en sådan bedömning.Tjänsten ska motsvara kundens befogade förväntningar och om den inte gör det föreligger det ett fel i tjänsten (17 § tredje stycket köplagen, 16 § tredje stycket konsumentköplagen, 9 § konsumenttjänstlagen). Kundens befogade förväntningar bestäms framförallt av parternas avtal men också av graden av fackmässighet (se nästa stycke) som kan förväntas.Tjänsten ska alltid utföras fackmässigt ( 4 § konsumenttjänstlagen). Detta innebär att uppdragstagaren ska utföra tjänsten med den nivå av skicklighet, effektivitet och kunskap som typiskt sett kan förväntas av en normal uppdragstagare på området ( se rättsfallet NJA 2013 s. 1174 punkt 11). Inom immateriella tjänster brukar man säga att uppdragstagare kan ha en resultatförpliktelse eller en omsorgsförpliktelse. Resultatförpliktelser innebär att ett visst resultat ska uppnås. Omsorgsförpliktelse innebär att du som uppdragstagare ska visa omsorg för kundens intressen och sträva efter bästa möjliga resultat. Om du inte uppfyller din resultatförpliktelse/omsorgsförpliktelse så kan tjänsten anses vara felaktig. Vilken typ av förpliktelse det handlar om får avgöras i varje enskilt fall (NJA 2013 s. 1174 punkt 10). Jag anser att rådgivning angående köp av fastighet bör vara en typ av omsorgsplikt. Kan du friskriva dig från kostnader du inte kunde förutspå?Du kan friskriva dig från kostnader du inte kunde förutse och jag anser att de är bra att ta med en sådan klausul i avtalet. Det är dock viktigt att tänka på att en friskrivning inte alltid betyder att du är helt fri från ansvar, du måste fortfarande alltid utföra tjänsten fackmässigt och enligt avtalet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

2020-08-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min arbetsgivare påstår att jag skulle ha fått förmycket utbetalt i lön för cirka 2 år sedan.Då gick jag på tjänstledighet och efter 2 års studier har jag nu en ny arbetsgivare. När jag nu sagt upp mig hos dåvarande arbetsgivare så har jag fått en skuld på cirka 23.000 som jag tydligen skulle ha fått utbetalt förmycket. Jag har ingen aning om när jag skulle ha fått såhär mycket utbetalt och är helt i god tro.Kan dem komma 2 år efter och kräva detta utan att någonsin ha avviserat eller påpekat detta? Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har för fått för mycket lön gäller som huvudregel att lönen ska återbetalas till arbetsgivaren. Ett undantag till detta är om lönen mottagits i god tro. Vad som menas med god tro är att mottagaren varken insett eller borde ha insett att löneutbetalningen var felaktig. Detta slog domstolen fast i rättsfallet AD 2006 nr 105. Bedömningen av en persons goda tro görs med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som kan påverka är vilken tjänsteställning och erfarenhet mottagaren haft, se NJA 1958 s 475.I ditt fall låter det som att du inte kommer behöva betala tillbaka lönen eftersom du mottog lönen i god tro och mot bakgrund av att det gått två år antar jag att du har förbrukat pengarna. Jag kan dock inte lova att domstolen skulle komma fram till samma sak eftersom jag inte vet några fler detaljer om ditt ärende.Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Vilken typ av fullmakt bör någon som har alzheimers skriva?

2020-08-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Jag undrar vad för fullmakt man behöver som barn till en förälder med alzheimers. Tänker den dagen då gen blir oförmögen och ta beslut. Mvh
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din förälder fortfarande har den mentala förmågan att fatta egna och självständiga beslut. En framtidsfullmakt underlättar för dig om du vill hjälpa sin förälder Om du som barn till någon som har alzheimers vill försäkra dig om att du ska kunna hjälpa din förälder med vissa beslut och specifika ärenden är en vanlig lösning att skriva en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt är en fullmakt som börjar att gälla när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de ärenden som fullmakten avser. Om din förälder har gett dig rätten att företräda denne genom en framtidsfullmakt innebär detta att du som fullmaktstagare kommer ha rätten att företräda din förälder istället för en god man. Vad kan du som fullmaktstagare göra? Som fullmaktstagare har du rätt att sköta din förälders ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket framgår av 2 § lagen om framtidsfullmakter. Detta innebär exempelvis att du ska se till att din förälder ska ha ett lämpligt boende, att du hjälper din förälder vid kontakt med sjukvården och att du hjälper din förälder att betala sina räkningar. Du har dock inte rätt att fatta några beslut som rör sjuk- eller tandvård. När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Fullmaktshavaren, alltså du, beslutar när din förälder har uppnått ett sådant tillstånd att denne inte längre kan ha hand om de ärenden som fullmakten avser. För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig måste din förälder ha möjligheten att ha hand om dessa ärenden vid tillfället för upprättandet av fullmakten, vilket framgår av 3 § lagen om framtidsfullmakter. Dessutom ska framtidsfullmakten vara skriftlig. Din förälder ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att fullmakten är undertecknad i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och även underteckna fullmakten själva. Denna information återfinns i 4 § lagen om framtidsfullmakter. Du som fullmaktstagare får inte agera vittne. Av framtidsfullmakten ska det vidare framgå att: Handlingen är en framtidsfullmakt.Vem eller vilka dom är fullmaktshavare.Vilka angelägenheter fullmakten omfattar.Vilka övriga villkor som gäller. Detta innebär exempelvis att om du som fullmaktshavare ska ha rätten att hantera en eventuell bostadsförsäljning, eller avsluta ett bankkonto, så måste detta framgå av fullmakten. Om du ska hantera alla typer av ekonomiska angelägenheter bör detta framgå av fullmakten. För vidare vägledning i hur en framtidsfullmakt är utformad eller om du vill ha en ram att förhålla dig till rekommenderar jag vår avtalsrobot. Vänliga hälsningar,

Kan jag bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald lön?

2020-08-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har fått för mycket lön utbetald, nästan det dubbla. Men min chef säger att det stämmer, kan jag bli återbetalningsskyldig om/när de upptäcker felet?Mvh
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Felaktig utbetalningFelaktiga utbetalningar regleras inte i lagregler utan hamnar under en princip som kallas för condictio indebiti. Denna princip har utvecklats genom praxis och innebär att felaktiga utbetalningar som huvudregel ska återbetalas. Undantagen från denna princip är att du har mottagit betalningen i god tro och att du inrättat dig efter denna. Vad händer om jag får för mycket i lön och arbetsgivaren känner till detta? Principen om condictio indebiti fastslår att den felaktigt utbetalda lönen ska återgå i de fall du inte är i god tro (exempelvis om du vet att du fått för mycket men inte säger till) och inrättat dig efter denna (du har konsumerat lönen).Av vad jag kan tolka från din fråga så har du kontaktat arbetsgivaren som sedan bekräftat att du fått för mycket i lön och att denna dubbla utbetalning stämmer. I två rättsfall (AD 1989 nr 56 och AD 1989 nr 58) fastställs att det gäller som god tro ifall du som arbetstagare kontaktat ansvarig för löneutbetalning och fått lugnande besked om att utbetalningen stämmer. SammanfattningMycket talar i ditt fall för att du är i god tro vad gäller den felaktiga utbetalningen, då du fått lugnande besked från arbetsgivaren om att lönen är korrekt utbetald. Det gäller en stor felaktig utbetalning (dubbel lön), men man har större anledning att förlita sig på att arbetsgivare utbetalar korrekt. Det finns därför stor anledning att tro att du är i god tro samt inrättat dig efter betalningen, vilket torde leda till att du inte blir betalningsskyldig. Jag har dock endast gjort en översiktlig bedömning av ditt fall, och jag rekommenderar att du bokar tid hos en av våra jurister för närmare rådgivning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Måste banken godkänna min mors fullmakt efter hennes död?

2020-08-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har en fullmakt att ta hand om min mors pengar/fonder på banken, som omfattar allt - sälja, köpa, flytta etcVid min mors död frågade jag om fullmakten fortsatte att gälla, vilket de sa nej till. Jag har nu hittat originalet på fullmakten och där står tydligt att den gäller även vid fullmaktsgivarens död. Banken nekar mig att ta ut pengarna och kräver europeiskt arvsintyg då min mor dog i annat land. Bouppteckningen där är gjord och vi är helt överens om allt. Vi är överens om att jag ska ta ut pengarna, vilket banken alltså nekar. Banken kan väl inte ensidigt ändra på fullmakten utan att kontakta min mor, när hon levde och vad säger lagen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL). Dör fullmaktsgivaren är fullmakten fortsatt gällande om inte särskilda omständigheter föranleder att den ska vara förfallen (21 § första stycket AvtL). Genom uttalanden i förarbetena står klart att särskilda omständigheter föreligger endast i rena undantagsfall. Undantagsregeln tar enkelt sikte på fall då förutsättningarna för fullmaktens brukande upphört till följd av dödsfallet. Genom exempel i förarbetena och i litteratur tydliggörs att de rättshandlingar som avses typiskt är sådana som har ett starkt samband med fullmaktsgivarens person då denne levde och som förlorar sin mening i och med dödsfallet. Fullmakten din mamma ställt ut är därmed sannolikt giltig. Så hade varit fallet även om hon inte hade skrivit att den ska vara giltig. Huvudregeln är helt enkelt att en fullmakt inte förfaller för att fullmaktsgivaren avlider.Även om fullmakten är giltig finns det däremot ingen lagstadgad skyldighet för tredje man (i ditt fall banken) att acceptera den. Banker har ofta egna mallar de vill att ska användas för fullmakt och de flesta banker kräver att en fullmakt ska vara bevittnad av två personer för att den ska godkännas. Oavsett om fullmakten är bevittnad eller ej har banken däremot ingen skyldighet att acceptera den. Att en fullmakt rent juridiskt är giltig skapar inte en skyldighet för tredje man att acceptera den.Som svar på din fråga kan banken inte ensidigt ändra din mors fullmakt. Utifrån den information du delgett oss är fullmakten sannolikt giltig. Däremot har banken rent juridiskt ingen skyldighet att acceptera den trots dess giltighet.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,