Kan jag få tillbaka mina pengar om jag betalat för mycket i hyra?

2020-08-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Råkade betala in hyran för min lägenhet två gånger i juni förra året. Har sedan dess försökt få tillbaka pengarna för ena hyran, men hyresvärden vägrar, säger att de inte är skyldiga mig nånting, de kan inte se att de fått in för mycket pengar. Enligt mitt kontoutdrag har jag betalat in 13 hyror på 12 månader och inte fått tillbaka nåt. Nu har hyresvärden slutat svara på mina mail. Vad göra?
Amila Zahirovic |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel inom svensk rätt finns en oskriven regel, som kallas condicito indebiti, och reglerar de fall när man råkat betala för mycket eller för många gånger. Regeln anger att den som betalat för mycket av misstag, ska kunna få tillbaka sina pengar. Undantaget är om mottagaren av pengarna är i god tro gällande betalningen och själv tror att han ska få så mycket.I ditt fall finns det förmodligen ett hyresavtal som reglerar hur mycket och hur ofta du ska betala per månad i hyra. Hyresvärden vet därmed att du har betalat för mycket denna gång ifall beloppet överstiger det överenskomna. Om hyresvärden påstår annat än vad du anger med ditt kontoutdrag så har han bevisbördan för detta. Sammanfattningsvis har du har därmed rätt att få tillbaka de pengar som inbetalades av misstag. Skulle det vara så att hyresvärden inte svarar, så kan du antingen fortsätta med att vända dig till hyresvärden tills det att han svarar eller vända dig till Hyresnämnden. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har hyresvärden en informationsplikt gentemot mig som borgensman om ändrade betalningsförhållanden?

2020-08-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag står som borgensman för någons lägenhet. Hen har inte betalt hyran på några månader och jag har vart helt ovetande. Efter 3 månader hör hyresvärden av sig till mig med krav om betalning för dessa obetalda månader. Har jag inte rätt att veta om obetald hyra redan första månaden och inte efter 3-4 månader? Borde inte hyresvärden informerat mig med en gång om att hyran är obetald så att jag då kan göra någon åt det än att vänta tills summan har tredubblats och sen kräva den av mig?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande informationsplikt för borgenären (den ni har skuld till, i detta fall hyresvärden) regleras detta genom praxis som utarbetats genom tidigare liknande rättsfall. Här stadgas att det föreligger viss informationsplikt för en borgenär att underrätta borgensmän om förändrade förhållanden gällande betalningen. Denna informationsskyldighet gäller dock endast om du som borgensman inte haft möjlighet att själv införstå dig i att betalningsläget har förändrats. Av frågan tolkar jag det som att du har varit ovetandes om situationen, och du kan därmed få hjälp att jämka betalningen på grund av omständigheterna med hjälp av 36 § Avtalslagen (en jämkningsparagraf). Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Bindningstid på mobilabonnemang

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller för bindningstid när det gäller mobil abbonnemang?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med bindningstid avses den tidsperiod som en avtalspart har förbundit sig att betala för en viss summa från en och samma tjänsteleverantör. Man är förpliktigad att betala för tjänsten under hela bindningstiden. Längden på bindningstiden för ett mobilabonnemang är olika beroende på vad man har avtalat om med motparten. För att ta reda på hur lång bindningstid man har för sitt abonnemang måste man således läsa villkoren i det ingångna avtalet. Man kan även kontakta företaget för att få information om avtalsvillkoren. Det finns emellertid en yttersta gräns gällande längden på bindningstiden för konsumentavtal. Följande regleras i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och inskränker avtalsfriheten mellan parterna. Den inledande bindningstiden mellan konsumenten och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte vara längre än 24 månader (5 kap. 15a § första stycket 2 LEK). I paragrafen stipuleras även att en slutanvändare ska erbjudas möjlighet att ingå ett avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader (5 kap. 15a § första stycket 1 LEK). Det innebär att slutanvändaren alltid ska ha möjlighet att ingå i ett tidsbegränsat avtal som gäller högst 12 månader. Det gäller både vid nyteckning av abonnemang och förlängning av befintliga abonnemang (prop. 2010/11:15 s. 178). Sammanfattningsvis, är det avtalsvillkoren mellan parterna som reglerar vad som gäller kring bindningstiden för mobilabonnemang. Den inledande bindningstiden vid konsumentavtal får dock inte överstiga 24 månader. En slutanvändare ska även erbjudas möjlighet till ett avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader. Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig sommar! Med vänlig hälsning

Finns det ett maxantal för hur många fullmakter som kan delas ut till en person?

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det finns någon gräns för hur många fullmakter man kan ha utställda på sig som fullmaktstagare. Om det finns något maxantal? Hur fungerar det sedan med betalningar från fullmaktsgivarens bankkonto, loggar man in via dennes bank fast med mitt bank ID?Tacksam för svar
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag delar upp din fråga i två moment nedan.1. Finns det något maxantal?2. Hur fungerar det sedan med betalningar från fullmaktsgivarens bankkonto, loggar man in via dennes bank fast med mitt bank ID?Svar1. Fullmaktsinstitutet regleras huvudsakligen i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, närmare bestämt i lagens andra kapitel. Vad en fullmakt har för rättsföljder stadgas i 10 § första stycket. I lagen anges inte något tak för antalet fullmakter som kan delas ut till en person. Med andra ord finns det ingen sådan begränsning såvitt ni inte har föreskrivit ett maxantal i ett avtal mellan er. En annan sak är att det kan bli otympligt rent praktiskt att hålla reda på var och en av de utgivna fullmakterna, vilka – vid behov -- måste återkallas enskilt.2. Hur ni gör med betalningen är upp till er, lagen uppställer endast vad som krävs för en giltig fullmakt, vad den innebär och konstruktionen för behörig/befogenhet. Ni kan kontakta banken som troligtvis har en etablerad och välfungerande praxis på området då fullmakter är ofta förekommande.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Återbetalning av handpenning mellan två privatpersoner?

2020-08-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Vad är det som gäller vid köp av hund på Blocket gällande ångerrätt och då retur av handpenning? Jag tingande en valp 24/7 14:27 genom att betala in handpenning om 5000kr. 25/7 09:40 skickade jag sms om ånger då jag inte beviljats ledighet pga sjukdom på jobbet. Då fick jag svar att handpenning inte återfås, men att jag skulle få tillbaka denna när valpen åter blev tingad. Jag förklarade att då valpen var en vecka (7 veckor före leverans) samt att jag tingat endast ett knappt dygn innan bad om återbetalning direkt, varvid säljaren skrev att (efter pratat med en jurist (en söndag 5 innan sms) inte skulle betala tillbaka alls. Jag påtalade att inget kontrakt via SKK gjorts och bad åter säljaren återbetala summan. Annonsen togs bort och jag hörde inget mer. Vad gäller? Kan jag få tillbaka min handpenning?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gällande rättJag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Eftersom du säger att valpen utannonserades på Blocket så utgår jag ifrån att säljaren är en privatperson och ingen näringsidkare. Hundvalpar anses vara lös egendom och köp av lös egendom mellan två privatpersoner regleras i köplagen (om säljaren skulle vara en näringsidkare så blir istället konsumentköplagen tillämplig). Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala bort vissa regler. Det framgår av 3 § köplagen att avtal, parternas praxis, handelsbruk och sedvana gäller före köplagens regler. Det innebär att avtalet mellan dig och säljaren gäller i första hand. Det finns heller ingen lagstadgad ångerrätt när en privatperson handlar av en annan privatperson (jfr. lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Värt att tillägga är att i princip samma regler gäller för köp mellan privatpersoner över internet som vid fysiska möten. I ditt fallI samband med att du betalade handpenningen till säljaren så ingick du och säljaren ett bindande avtal, därför är avtalslagen tillämplig om inget annat sagts. Handpenning är till för att säljaren ska ha en säkerhet ifall köparen drar sig ur. Ett handpenningsavtal kan dock upphävas om det visar sig att det funnits omständigheter som parterna inte känt till eller att fakta tillkommit sedan avtalet ingicks. Det brukar kallas force majeure som betyder att avtalsbrottet är ursäktligt. Force majeure avser oförutsedda händelser och konsekvenser som inte kan hanteras på sedvanligt vis, exempelvis naturkatastrofer och dylikt. Ribban är därför relativt hög och man kan inte åberopa force majeure för "vanliga" hinder. Att du inte har beviljats ledighet från jobbet är inget som motiverar ett ursäktligt avtalsbrott enligt min mening (med reservation för att jag inte vet hur hela situationen ser ut). Däremot skulle du kunna prova att argumentera för att det gick så kort tid från det att handpenningen erlagts till det att du avbröt köpet, och att säljaren således inte har lidit skada. Det finns dock ingen garanti att du kommer kunna få tillbaka din handpenning. Huvudregeln är som sagt att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) och det är bara vid enstaka tillfällen som det är okej att bortse från avtalets regler. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till. Med vänlig hälsning,

Vad får en framtidsfullmakt omfatta?

2020-07-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag och mina syskon har en framtidsfullmakt för vår pappa som nu har fått alzheimer. För någon månad sedan så bor han på ett äldreboende. Finns det någon begränsning med denna fullmakt? Jag har pratat med telefonoperatören X och för att kunna hjälpa pappa med att ändra där så måste vi fylla i deras fullmakt från X för att det ska funka. Stämmer det?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av lag om framtidsfullmakter samt propositionen (prop. 2016/17:30) till lagen som förklarar innebörden av bestämmelserna i lagen. Inledningsvis kommer jag att kort beskriva vad en framtidsfullmakt är och sedan förklara vad en framtidsfullmakt inte får omfatta. Därefter beskrivs och exemplifieras de frågor som en framtidsfullmakt får omfatta och vad som gäller enligt fallet i din fråga. Telefonoperatörens namn ändras i din fråga istället till "X" för att bibehålla anonymitet och inte eventuellt påverka telefonoperatörens renommé negativt.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för det fall denna person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).Vad får en framtidsfullmakt inte omfatta?Åtgärder som avses för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna enligt hälso- och sjukvårdslagen är sådana åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Framtidsfullmakten får inte heller omfatta frågor som rör tandvård enligt tandvårdslagen, eller sådana frågor som rör utpräglad personlig karaktär avseende gode män och förvaltares skyldigheter enligt föräldrabalken (2 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).Vad får en framtidsfullmakt omfatta?En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).Bestämmelserna i paragrafen som hänvisades till inom parantes är avsedda att överensstämma med de områden som ett godmanskap får omfatta, alltså att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Framtidsfullmakten får omfatta ett brett spektrum av åtgärder, vilka förklaras mer nedan, och fullmaktsgivaren har därför rätt att avgöra hur framtidsfullmakten ska begränsas, om den ska begränsas. Ekonomiska angelägenheter har sin motsvarighet i att förvalta egendom. Har fullmaktsgivaren angivit närmare anvisningar för förvaltningen i fullmakten gäller det. Uppdraget som fullmaktshavare kan avse såväl fast egendom som kontanta medel, aktier och andra tillgångar. Ekonomiska angelägenheter innebär även att se till att inkomster tas om hand och utgifter betalas i tid. Ekonomiska angelägenheter innebär även att myndigheter och andra aktörer har rätt uppgifter till fullmaktsgivaren för att kunna göra korrekta utbetalningar till denne (prop. 2016/17:30, s. 109).Personliga angelägenheter omfattar sådana frågor som för en god man innefattas i att sörja för någons person. Det kan avse att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, hemtjänst eller en kontaktperson. Inom kategorin personliga angelägenheter hör det också till att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten (prop. 2016/17:30, s. 109-110).En del frågor som enskilda måste ta ställning till kan inte kategoriseras som enbart ekonomiska eller personliga, då många frågor ofta går i varandra. Frågor som exempelvis ingående av avtal för el, telefon, tv och tidningar är frågor som innefattar moment av rättslig karaktär. Frågorna omfattas likväl av fullmaktshavarens rätt att bevaka den enskildes rätt i dessa angelägenheter (prop. 2016/17:30, s. 110). Svar på din frågaMed anledning av informationen ovan får fullmaktsgivaren begränsa framtidsfullmakten. Begränsningen kan exempelvis avse hur de ekonomiska angelägenheterna ska förvaltas. Avseende situationen med telefonoperatören ska det, mot bakgrund av stycket ovan, räcka med framtidsfullmakten för att ordna med din pappas telefonavtal.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Kan en framtidsfullmakt vara utställt till flera personer samt kräva att dessa fattar beslut i samråd med varandra?

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag funderar på att upprätta en framtidsfullmakt. Jag är ensamstående med två vuxna döttrar, varav en är folkbokförd i Sverige och den andra är folkbokförd i Tyskland. Jag vill gärna att framtidsfullmakten ska omfatta båda döttrar och att alla nödvändiga beslut ska fattas i samråd dem emellan.Båda är svenska medborgare med svensk personnummer.Finns det möjlighet att göra så?Med vänliga hälsningarMargot Vogel
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag om framtidsfullmakter. Formkrav för framtidsfullmakterEn framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, 1 §. Framtidsfullmakter får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, 2 §.Formkraven för framtidsfullmakter framgår av 4 §. Enligt bestämmelsen krävs för fullmaktens giltighet att den upprättas skriftligt. Dessutom krävs att fullmaktsgivarens underskrift bevittnas av två vittnen, som även de ska underteckna handlingen. Viktigt är att dessa vittnen inte får vara samma personer som utgör fullmaktshavare enligt fullmakten. I övrigt tillämpas reglerna om vittnen i 10 kap. Ärvdabalken. Enligt 5 § ska vidare följande framgå:1) att det rör sig om en framtidsfullmakt. Detta kan uppnås genom att rubricera handlingen som just en sådan. Det viktiga är dock att det framgår att fullmakten träder i kraft när någon av omständigheterna i 1 § aktualiseras, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i samma framtidsfullmakt. Om fullmakten är utställd på flera personer är det dock viktigt att du beskriver deras inbördes förhållande. Detta kan ske genom att kräva att fullmaktshavarna agerar gemensamt, att de tilldelas olika uppdrag eller att en turordning dem emellan upprättas, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar. Fullmaktsgivaren är fri att utforma fullmakten inom de ramar som anges i 2 §,4) vilka övriga villkor som ska gälla.Det finns inget lagkrav på var och hur fullmakten ska förvaras. Fullmakten bör dock förvaras på ett säkert ställe, förslagsvis bland andra viktiga dokument. För att underlätta för alla parter bör fullmaktshavarna ha kännedom vart framtidsfullmakten är förvarad. Bra att känna till är att framtidsfullmakten inte behöver registreras vid någon myndighet.SammanfattningDu som fullmaktsgivare har alltså stor frihet att utforma framtidsfullmakten hur du vill, under förutsättning att ovan nämnda formkrav är uppfyllda. Detta innebär att det inte föreligger något hinder för dig att förordna om att båda dina döttrar ska vara fullmaktshavare. Tänk dock på att tydligt utforma deras inbördes förhållanden, exempelvis genom att ange i vilka situationer som samråd krävs mellan dina döttrar. Att en av dina döttrar är folkbokförd i Tyskland innebär inte ett hinder för möjligheten att vara fullmaktshavare enligt lagen om framtidsfullmakter.Önskar du hjälp med att upprätta din framtidsfullmakt är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister här på Lawline. Hoppas du fick svar på din fråga.

Krävs det något särskilt för att ge juridisk rådgivning?

2020-07-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man är student vill erbjuda folk juridisk rådgivning, behöver man först försäkra sig eller är det fritt att ge rådgivning?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige finns det inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning. Det är fritt att ge rådgivning, men innan du erbjuder rådgivning är det bra om du försäkrar dig genom att ingå avtal med personen som får rådgivning.Jag utgår från att du ska ge kostnadsfri rådgivning och då rekommenderar jag att du upprättar ett avtal. För att om du ska exempelvis hjälpa en person med att skriva ett hyresavtal är det viktigt att du är tydlig med att, om det blir fel så friskriver du dig från all ansvar, samt att din och motpartens namnteckning finns på det skriftliga avtalet. Muntliga avtal är giltiga precis som skriftliga. Dock, rekommenderar jag starkt att du skriver skriftligt, för att om det skulle vara så att det blir ord mot ord så finns allt skrivet på papper (bevis). Det är upp till varje individ om han/hon vill ha råd från någon som friskriver sig från ansvar. Det råder avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär att varje individ bestämmer själv om de vill ingå avtal eller inte och om vad. Om du vill upprätta ett avtal så rekommenderar jag dig starkt Lawlines jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra! Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,