vad är skattekonsekvenserna för överlåtelse av bostadsrätt?

2020-04-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag äger en lägenhet till 50% tillsammans med min mor (10%) och min lillasyster (40%) som vi köpte för några år sedan för 3 200 000. Vi skulle vilja göra om ägandet så att jag kliver av och säljer 40% till min systers sambo samt ger bort 10% till min mor. Lägenheten är nu värderad till 3 500 000 och jag har kommit överens med sambon att han får överta 40% för 780tkr (inga lån överförs från mig utan han tar upp ett nytt). Lägenheten har lån på totalt 2 271 500 och det är mina föräldrars lägenhet som är intecknad. Vad innebär det för skattekonsekvenser för mig, sambon och min mor?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lag: inkomstskattelagen.Konsekvenserna för dig och sambon.Eftersom marknadsvärdet på 40% av lägenheten idag egentligen är 1 400 000 så har du överlåtit lägenheten till under marknadsvärdet. Det anses därför vara delvis gåva och delvis försäljning. Om en tillgång har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger, utgör mellanskillnaden gåva. En sådan transaktion utgör delvis köp, delvis gåva. Man talar då om blandat fång.Marknadsvärdet på din del som du ger bort är 1 400 000 som sagt ovan. Du säljer denna del för 780 000. Detta är köpdelen av överlåtelsen och är 56% av marknadsvärdet på dina 40% av äganderätten i lägenheten. Mellanskillnaden på det du säljer denna delen för och marknadsvärdet är 620 000 och detta är gåvodelen som är 44% av marknadsvärdet för din ägandedel i lägenheten.På de 44% som innebär gåva behöver inte sambon eller du skatta på då gåvoskatten är slopad enligt 8kap 2§. Men sambon kommer att ta över din beskattningsbara situation för den delen som han fick i gåva (620 000). Det innebär att han kommer äga 18% av hela lägenheten med din beskattningsbara situation.På de 56% som innebär köp så kommer du behöva skatta på vinsten. Skattesatsen för bostadsrätter är 22% av vinsten. Vad är då din vinst? Det är mellanskillnaden på anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. Ditt anskaffningsvärde för köpdelen är 56% av 1 280 000 (40% av marknadsvärdet vid anskaffning) vilket är 716 800 och försäljningsvärdet som är 780 000. Din vinst är alltså 63 200. 22% av detta är 13 904. Du ska alltså vinstbeskattas på 13 904 kronor. För sambon så har han fått 18% av hela lägenheten i gåva och när han säljer denna del så kommer hans anskaffningsvärde vara det du har nu. Det vill säga 3 200 000 (18% av detta). Resterande 22% som är köpdelen har han ett anskaffningsvärdet på 3 500 000. Om gåvoavsikt inte föreligger anses tillgången förvärvad i sin helhet genom köp. Den utgivna ersättningen utgör då tillgångens anskaffningsvärde, även om det skulle understiga marknadsvärdet. Ett lågt anskaffningsvärde innebär en stor vinst när man säljer av delen vilket leder till att man måste skatta mer. Vid överlåtelse till närstående bör man kunna utgå ifrån att gåvoavsikt föreligger. Bevisbördan för att gåvoavsikt ej förelegat bör i sådana fall ligga på den som vill hävda att gåvoavsikten saknas. Vad är konsekvenserna för din mor? Eftersom gåvoskatten är slopad så tar hon över din beskattningsbara situation, det vill säga, hon har ett anskaffningsvärde på 320 000 för de 10% som du ger henne i gåva (10% av 3 200 000). Men ingen skatt behöver betalas pga överlåtelsen. Jag förstår att det kan vara krångligt, har du några följdfrågor är du mer än välkommen att höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag se till att klargöra allt. Eftersom du har bokat en telefontid så kan jag ringa dig på måndag 27 april 14:00. Kan du inte den tiden så hör av dig till min mejl så löser vi en ny tid.Med vänliga hälsningar.

beskattning vid försäljning av andel i bolag

2020-03-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag ska sälja en andel av mitt företag till min kompanjon (som äger samma företag). Jag förstår att detta måste ske med privata pengar från min kompanjon och ej direkt ur företagskassan. Som jag förstår är den enklaste lösningen att jag och min kompanjon skriver ett skuldebrev där kompanjonen betalar mig beloppet i form av återbetalning av lån. I och med att det är privatlån, blir det då skattefritt för mig?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL).BeskattningskonsekvenserEn andel i ett företag räknas som en kapitaltillgång. En försäljning av en andel ska såldes beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § IL). För att beräkna hur mycket skatt du ska betala måste du först räkna ut kapitalvinsten. Kapitalvinsten är lika med det belopp din kompanjon betalar för andelen, minus så mycket du betalade för den (44 kap. 13 § IL). Beroende på vilken typ av andel du har kommer skattekonsekvenserna bli olika. Rör det sig till exempel om en andel i ett onoterat aktiebolag blir den effektiva skattesatsen 25 % (42 kap. 15a § och 65 kap. 7 § IL). Att betalningen inte erläggs direkt när överföringen sker utan att ni istället skriver ett skuldebrev, innebär inte att ersättningen för andelen är skattefri.Notera också att om din kompanjon ska betala ränta för lånet på andel så ska du även belopp ta med detta belopp till beskattning beskattning (42 kap. 1 § IL).Räkneexempel:Anta att du köpte din andel för 1000 kr och att din kompanjon köper den av dig för 2000 kr.Kapitalvinsten blir då: 2000 kr – 1000 kr = 1000 kr.Kapitalvinsten blev således 1000 kr, det är detta belopp du kommer betala skatt på. Det framkommer inte av frågan exakt vilket typ av andel det handlar om, vilket innebär att jag inte med någon säkerhet kan säga vilken skattesats som kommer tillämpas på försäljningen. Jag kommer i exemplet använda mig ev en effektiv skattesats på 25 %.Beskattningskonsekvens: 1000 * 0.25 = 250 kr.För kapitalvinsten på försäljningen blev skatten i detta fallet alltså 250 kr.Antag också att din kompanjon ska betala 100 kr i ränta på lånet. Hela det beloppet utgör beskattningsbar vinst och skattesatsen är 30 %.100 kr * 0.3 = 30 kr.Summa skatt: 250 kr + 30 kr = 280 kr.Sammanfattning:Det är inte möjligt att exakt besvara hur beskattningskonsekvenserna kommer se ut efter försäljningen. Det kan däremot sägas att försäljningen inte är skattefri, förutsatt att du går med vinst på försäljningen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

2020-01-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har fått 3st bitcoin som gåva men vill växla in dessa mot riktiga pengar. Hur gör man rent skattemässigt? Spelar det nån roll att det är bitcoin jag har fått? Gåvoskatt är ju inget som finns längre.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital finns i 41-43 kap. IL. Regler om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44-55 kap. IL.Gåvor är skattefria i SverigePrecis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att gåvan ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Under förutsättning att dessa kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Att växla in bitcoin mot riktiga pengar resulterar i en avyttring, vilket gör att en eventuell vinst kommer kapitalvinstbeskattas.Enligt 42 kap. 1 § första stycket IL ska kapitalvinster tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster är avdragsgilla (42 kap. 1 § andra stycket IL). Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap. 13 § IL som ersättningen för tillgången som avyttras, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet. Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - OmkostnadsbeloppEnligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad man betalt för tillgången) plus förbättringsutgifter (utgifter för eventuella förbättringar). Eftersom du fått bitcoin i gåva, inträder du som gåvomottagare i givarens skattemässiga situation, vilket gör att du tar över givarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL). Detta är en allmän princip inom skatterätten som kallas kontinuitetsprincipen.För att beräkna kapitalvinsten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen minus eventuella försäljningsutgifter du haft, minskat med gåvogivarens omkostnadsbelopp.Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).När sker beskattning av bitcoin och andra kryptovalutor?Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL). Kapitalförluster ska inte dras av som kostnad förrän det år då förlusten är definitiv (44 kap. 26 § andra stycket IL). Om du säljer dina bitcoin år 2020 och gör en kapitalvinst, ska intäkten tas upp samma år. Gör du en kapitalförlust vid försäljningen ska den tas upp när förlusten är definitiv.Sammanfattning och rådDet spelar ingen roll att det är bitcoin du fått i gåva. Eftersom gåvor är skattefria kommer du inte beskattas för själva gåvan av bitcoin, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Däremot kommer avyttringen beskattas, dvs när du säljer eller byter dina bitcoin. En kapitalvinstberäkning ska göras där vinst beskattas med 30 % statlig inkomstskatt, medan förlust är avdragsgill till 70%. Försäljning av kryptovalutor ska redovisas på bilaga K4 under avsnitt D, som lämnas in tillsammans med din inkomstdeklaration. Du kan läsa mer om beskattning av kryptovalutor på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Kan jag använda schablonmetoden när jag säljer mitt aktieinnehav?

2020-01-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag skall sälja ärvda aktier och har inga avräkningsnotor från inköpet. I utdraget från mitt depåinnehavfrån SHB är marknadsvärdet 102.695,00 och anskaffningsvärdet angivet till 2.515,15. Kan jag användaschablonmetoden för att räkna fram vinsten vid försäljningen trots att jag inte har någon avräknings-nota från inköpet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När du ärver är detta förvärv skattefritt (8:2 IL), du inträder i arvlåtarens skattemässiga position. Detta innebär att du tar över arvlåtarens anskaffningsvärde, och den dagen du säljer så skattar du som om du hade köpt för deras anskaffningsvärde. Vid försäljning av aktier kan vinsten beräknas antingen med genomsnittsmetoden (48:7 IL) eller med schablonmetoden (48:15 IL). Det är valfritt vilken av metoderna du vill använda. GenomsnittsmetodenGenomsnittsmetoden bygger på att man känner till det faktiska anskaffningsvärdet för aktierna. Har aktierna köpts vid olika tillfällen läggs alla anskaffningsvärden ihop och delas på antal aktier, detta blir ditt anskaffningsvärde per aktie, och det är därför metoden kallas genomsnittsmetoden. I ditt fall har du inte kvar handling som styrker aktiernas värde vid förvärvet. När anskaffningsvärdet är okänt kan du vända dig till banken för att få hjälp att få fram uppgiften, om det är ett nyare förvärv. Om du kan göra sannolikt när aktierna köptes av arvlåtaren kan en uppskattning av anskaffningsvärdet göras utifrån prisnivån på aktien vid denna tidpunkt. Om det var väldigt länge sedan aktierna anskaffades av arvlåtaren kan anskaffningsvärdet vara mycket lågt. Vinsten efter avdraget anskaffningsvärde beskattas sedan med 30% (65:7 IL). Om det är så att anskaffningsvärdet hos SHB är det korrekta skulle skatten vid försäljning att bli 102.695 - 2.515 = 100.180 x 0.3 = 30.054.SchablonmetodenSchablonmetoden är bara tillämplig på marknadsnoterade aktier. Den innebär att du som anskaffningsvärde får dra av 20% av aktiernas marknadsvärde vid försäljning. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%, så du kan räkna ut den faktiska skatten genom att multiplicera marknadsvärdet med 24%. Skulle du sälja aktierna för 102.695 kronor skulle skatten enligt schablonmetoden bli 24.646 kronor.SammanfattningÄr ditt anskaffningsvärde lägre än 20% av marknadsvärdet är det mer förmånligt att använda schablonmetoden. Så länge du inte tror dig kunna få fram uppgifter på att aktierna haft ett högre anskaffningsvärde än så bör du alltså välja att använda schablonmetoden.Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.ebba.ekstrand@lawline.se

Skatt på kapitalvinst vid avyttring bostadsrätt

2020-04-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag får ärva en bostadsrätt av min mormor som jag sedan säljer, ska man betala skatt på mellanskillnaden för inköp (1970) och försäljning 2020?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att frågan rör eventuell inkomstbeskattning vid försäljning av en bostadsrätt är det framförallt inkomstskattelagen (IL) som blir tillämplig.När du ärvde lägenheten betalade du med största sannolikhet ingen skatt på ditt förvärv. Detta beror på att förvärv genom bl.a. arv och gåva inte faller inom något av de inkomstslag som inkomstbeskattas i Sverige. Skatt på arv är även uttryckligen undantaget från inkomstbeskattning enligt IL 8:2. Inom skatterätten finns en princip som kallas kontinuitetsprincipen, som innebär att du träder i överlåtarens (din mormors) skattemässiga situation i och med förvärvet. Detta följer av IL 44:21 och innebär att den dag som du avyttrar bostadsrätten, så kommer du betala inkomstskatt på mellanskillnaden av din mormors anskaffningsvärde och ditt avyttringsvärde. Härigenom uppnås kontinuitetsprincipen. Om du vill veta hur skatten på kapitalvinsten på bostadsrätter beräknas mer exakt finns detta i kap. 46 IL. Du har t.ex. möjlighet att beakta eventuella förbättringsutgifter för att på så sätt minska skatteunderlaget.Sammanfattningsvis stämmer det alltså som du skriver, att du kommer betala skatt beräknat utifrån din mormors anskaffningsvärde (1970) som sätts i relation till avyttringsvärdet när du sedan avyttrar bostadsrätten.Hoppas det var svar på din fråga! Annars får du gärna höra av dig med ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Vilka beskattningskonsekvenser följer om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde?

2020-02-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag är tillsammans med mina två syskon delägare till en sommarstuga. Stugan var en gåva från våran far. Taxerings värdet är ca 400.000kr. Jag funderar på att ge/sälja min andel av stugan till mina syskon. Vilka skatte pliket finns om jag sålde min 1/3 del för en 1/3 av taxerings värdet eller är det bäst skattemässigt om jag gav det som gåva.Mvh
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av att du antingen säljer eller ger din tredjedel av sommarstugan som gåva till dina syskon. Regler som behandlar dessa frågor finns i inkomstskattelagen (IL).Om fastighetens taxeringsvärde är 400 000 kr, är din del av fastigheten 400 000 * 0.33 = ca 132 000 kr.Vad blir beskattningskonsekvensen av att ge bort din del av fastigheten som gåva?Gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet, alltså att du inte får någon motprestation av gåvotagaren. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns en gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Vad blir beskattningskonsekvensen av att sälja din del av fastigheten till ett pris understigande 1/3 av fastighetens taxeringsvärde?Vid beskattning av fast egendom tillämpas huvudsaklighetsprincipen vid blandande fång. Ett blandat fång innebär att överlåtelsen delas upp i en benefik del (gåvodel) och en onerös del (köpdel). Om överlåtelsen till största delen är benefik definieras hela överlåtelsen som en gåva, och är därmed skattefri.Som referensvärde för att avgöra hur stol del som är benefik används fastighetens taxeringsvärde, som motsvarande din tredjedel av hela fastigheten utgör en summa på ca 132 000 kr. Om du överlåter sommarstugan till en lägre ersättning än detta anses därmed hela överlåtelsen vara en gåva, vilket resulterar i att den blir skattefri, under förutsättning kraven på förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet är uppfyllda (8 kap. 2 § första stycket IL). Vad blir beskattningskonsekvensen av att sälja fastigheten till ett pris överstigande 1/3 av fastighetens taxeringsvärde?Skulle fastigheten däremot överlåtas till en summa som överstiger taxeringsvärdet, definieras hela överföringen som onerös, vilket resulterar i att överföringen kommer kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL), om en kapitalvinst har uppkommit. Med kapitalvinst i inkomstslaget kapital avses en vinst eller förlust vid avyttring (försäljning/byte) av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom du och dina syskon fått sommarstugan i gåva av er far får ni använda er av hans omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Ni inträder i hans skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation. För din del hade detta inneburit att kapitalvinsten blir försäljningsersättningen minus 1/3 av din fars omkostnadsbelopp minus eventuella försäljningskostnader. Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).SammanfattningUtifrån dina uppgifter i frågan kan jag dessvärre inte beräkna exakt hur stora beskattningskonsekvenserna hade blivit om du sålt din del av stugan till ett pris överstigande 1/3 av taxeringsvärdet, eftersom jag inte vet vilket omkostnadsbelopp din far hade för fastigheten, eller vilka förbättringsutgifter ni haft. Mitt råd till dig är därför att du antingen ger bort hela fastigheten som gåva, eller säljer den till en summa som understiger 1/3 av taxeringsvärdet, då detta inte resulterar i några beskattningskonsekvenser eftersom gåvor är skattefria om de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Beräkning av kapitalvinst vid försäljning av skänkt fastighet

2020-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min syster fick 1981 ta över föräldrarnas skog. 50.000:- betalades för att slippa gåvoskatt. 1994 gjordes s.k. omarrondering. Vi var delägare i ett stort antal skiften, men nu fick vi mer sammanhängande skogsskiften. Man fick betala mellanskillnaden mellan sitt tidigare innehav och det nya. I vårt fall 50.000:-Taxeringsvärdet är nu c:a 4 miljoner, men vi har gjort avverkningar under årens lopp, så verkliga taxeringsvärdet borde ligga närmare 3 miljoner. 2014 överlät vi 1/3 till min son via gåvobrev. Nu har vi gjort avstyckning och sålt halva fastigheten för 1 miljon kronor.Frågan är hur reavinsten ska deklareras, dels för mig och min syster och dels för min son.Tacksam för svar.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL ska kapitalvinster beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med kostnader för avyttrandet och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses enligt 44 kap. 14 § IL kostnader för anskaffning ökade med kostnader för förbättring av egendomen. Av 45 kap. 1 § IL framgår att kapitlet behandlar specialregler avseende kapitalvinster vid försäljning av fastigheter. I 45 kap. 19 § IL anges att kapitalvinsten ska beräknas på grundval av förhållande på den avyttrade delen av en fastighet om en del av en fastighet har sålts. Enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen ska en överlåtelse av en fastighet skatterättsligt behandlas som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde och överlåtelsen inneburit en frivillig förmögenhetsöverföring och det funnits en gåvoavsikt hos givaren. Enligt 44 kap. 21 § IL inträder den som genom gåva förvärvar en fastighet i givarens skattemässiga situation, det vill säga att denne tar över givarens anskaffningsvärde.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera följande. När du och din syster tog emot fastigheten som gåva från era föräldrar utgjorde detta en gåva i skatterättslig mening eftersom ersättningen (antagligen) understeg fastighetens taxeringsvärde. Därmed hade ni inget anskaffningsvärde för fastigheten, utan ni tar istället över era föräldrars eventuella anskaffningsvärde. I samband med omarronderingen köpte ni i praktiken till mer mark för 50 000 kronor, vilket antagligen översteg taxeringsvärdet och därmed får betraktas som anskaffningsvärde. Eftersom ni skänkt en del av fastigheten till din son har han inget anskaffningsvärde för sin del av fastigheten, utan får istället ta över det som ni tagit över från era föräldrar. Med anledning av detta måste ni enligt min uppfattning kunna visa vad era föräldrars anskaffningsvärde uppgick till för att kunna tillgodoräkna er något anskaffningsvärde vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Er möjlighet att tillgodoräkna er anskaffningskostnaden för den del av fastigheten ni kan sägas ha köpt till i samband med omarronderingen är beroende av om den kostnaden kan anses hänförlig till en bestämd del av er fastighet och i sådana fall om det är den delen ni nu sålt. HandlingsplanMin rekommendation till er är att försöka ta reda på vad era föräldrars anskaffningskostnad uppgick till när de förvärvade fastigheten. Detta anskaffningsvärde, om ett sådant kan fastställas, kan ni i sådana fall använda för att minska er kapitalvinst när denna beräknas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Måste jag betala skatt om jag byter bostadsrätt?

2020-01-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag och bekanta till mig bor i samma BRF - kan vi byta lägenhet rakt av eller måste vi sälja/köpa från var sitt håll? På detta vis kan vi undvika höga mäklaravgifter - men vi undrar om det ändå praktiskt måste räknas som en försäljning som genererar skatt för oss båda? Tekniskt sätt så äger vi ju inte lägenheten utan endast en % av BRF, varpå det snarare endast blir en omskrivning av adress men % i föreningen förblir densamme. Eller tänker vi fel?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågaSåhär har jag förstått din fråga: Du vill byta lägenhet med någon i din bostadsrättsförening och undrar nu om du måste betala skatt på grund av detta. Jag kommer börja mitt svar med att förklara vad som gäller skatterättsligt för byten av bostadsrätter. Sedan kommer jag berätta vad skattekonsekvensen blir av ett byte. I slutet av svaret kommer jag förklara hur man gör för att begära uppskov med skatten. Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Måste jag betala skatt om jag byter bort min bostadsrätt?Om du gör en kapitalvinst vid en försäljning av en bostadsrätt, så ska du betala skatt på vinsten (42 kap. 1 § IL). Inom skatterätten likställs ett byte med en försäljning (44 kap. 3 § IL). Det betyder att du måste betala skatt vid en eventuell kapitalvinst, oavsett om du säljer eller byter bort lägenheten. Hur mycket skatt måste jag betala?Du ska betala skatt om du gör en kapitalvinst vid bytet. Du räknar ut kapitalvinsten genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Din ersättning är marknadsvärdet på lägenheten som du får i utbyte mot din nuvarande lägenhet. Ditt omkostnadsbelopp är vad du köpte din nuvarande lägenhet för, plus eventuella förbättringsutgifter som du har haft (44 kap. 14 § IL). En förbättringsutgift kan till exempel vara om du har gjort en ombyggnation, glasat in balkongen, tillfört vitvaror till lägenheten eller något likande. Om ersättningen är större än omkostnadsbeloppet så har du gjort en kapitalvinst som du måste betala skatt på. Skatten vid försäljning/byte av bostadsrätter är 22 % av vinsten (46 kap. 18 § IL och 65 kap. 7 § IL). Hur gör jag för att begära uppskov med skatten?Du kan begära att få uppskov med att betala skatten, vilket betyder att du skjuter upp beskattningen till ett senare beskattningsår. Regler om detta finns i 47 kap. IL. För att kunna begära uppskov så måste tre krav vara uppfyllda (47 kap. 2 § IL). 1: Du ska ta upp en eventuell vinst när du säljer/byter bort din ursprungsbostad (lägenheten du bor i nu). Bostaden ska dessutom vara din permanentbostad, vilket betyder att du bott där i minst ett år före det att du säljer/byter bort lägenheten, eller minst tre av de senaste fem åren. 2: Du har köpt/bytt till dig eller tänker köpa/byta till dig en ersättningsbostad. Ersättningsbostaden är den lägenheten som du ska bo i efter köpet/bytet. 3: Du måste flytta in i ersättningsbostaden. Om dessa krav är uppfyllda så har du rätt till uppskov med skatten. Du ska i så fall varje år ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten är 1,67 % av ditt uppskovsbelopp (47 kap. 11 b § IL). Skatten på schablonintäkten är 30 % (65 kap. 7 § IL).Om du vill läsa mer om beskattning vid byte av bostadsrätter och vad som gäller för att få uppskov med skatten, så rekommenderar jag att du går in och läser på skatteverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!