Vilka beskattningskonsekvenser följer om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde?

2020-02-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag är tillsammans med mina två syskon delägare till en sommarstuga. Stugan var en gåva från våran far. Taxerings värdet är ca 400.000kr. Jag funderar på att ge/sälja min andel av stugan till mina syskon. Vilka skatte pliket finns om jag sålde min 1/3 del för en 1/3 av taxerings värdet eller är det bäst skattemässigt om jag gav det som gåva.Mvh
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av att du antingen säljer eller ger din tredjedel av sommarstugan som gåva till dina syskon. Regler som behandlar dessa frågor finns i inkomstskattelagen (IL).Om fastighetens taxeringsvärde är 400 000 kr, är din del av fastigheten 400 000 * 0.33 = ca 132 000 kr.Vad blir beskattningskonsekvensen av att ge bort din del av fastigheten som gåva?Gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet, alltså att du inte får någon motprestation av gåvotagaren. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns en gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Vad blir beskattningskonsekvensen av att sälja din del av fastigheten till ett pris understigande 1/3 av fastighetens taxeringsvärde?Vid beskattning av fast egendom tillämpas huvudsaklighetsprincipen vid blandande fång. Ett blandat fång innebär att överlåtelsen delas upp i en benefik del (gåvodel) och en onerös del (köpdel). Om överlåtelsen till största delen är benefik definieras hela överlåtelsen som en gåva, och är därmed skattefri.Som referensvärde för att avgöra hur stol del som är benefik används fastighetens taxeringsvärde, som motsvarande din tredjedel av hela fastigheten utgör en summa på ca 132 000 kr. Om du överlåter sommarstugan till en lägre ersättning än detta anses därmed hela överlåtelsen vara en gåva, vilket resulterar i att den blir skattefri, under förutsättning kraven på förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet är uppfyllda (8 kap. 2 § första stycket IL). Vad blir beskattningskonsekvensen av att sälja fastigheten till ett pris överstigande 1/3 av fastighetens taxeringsvärde?Skulle fastigheten däremot överlåtas till en summa som överstiger taxeringsvärdet, definieras hela överföringen som onerös, vilket resulterar i att överföringen kommer kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL), om en kapitalvinst har uppkommit. Med kapitalvinst i inkomstslaget kapital avses en vinst eller förlust vid avyttring (försäljning/byte) av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom du och dina syskon fått sommarstugan i gåva av er far får ni använda er av hans omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Ni inträder i hans skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation. För din del hade detta inneburit att kapitalvinsten blir försäljningsersättningen minus 1/3 av din fars omkostnadsbelopp minus eventuella försäljningskostnader. Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).SammanfattningUtifrån dina uppgifter i frågan kan jag dessvärre inte beräkna exakt hur stora beskattningskonsekvenserna hade blivit om du sålt din del av stugan till ett pris överstigande 1/3 av taxeringsvärdet, eftersom jag inte vet vilket omkostnadsbelopp din far hade för fastigheten, eller vilka förbättringsutgifter ni haft. Mitt råd till dig är därför att du antingen ger bort hela fastigheten som gåva, eller säljer den till en summa som understiger 1/3 av taxeringsvärdet, då detta inte resulterar i några beskattningskonsekvenser eftersom gåvor är skattefria om de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Beräkning av kapitalvinst vid försäljning av skänkt fastighet

2020-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min syster fick 1981 ta över föräldrarnas skog. 50.000:- betalades för att slippa gåvoskatt. 1994 gjordes s.k. omarrondering. Vi var delägare i ett stort antal skiften, men nu fick vi mer sammanhängande skogsskiften. Man fick betala mellanskillnaden mellan sitt tidigare innehav och det nya. I vårt fall 50.000:-Taxeringsvärdet är nu c:a 4 miljoner, men vi har gjort avverkningar under årens lopp, så verkliga taxeringsvärdet borde ligga närmare 3 miljoner. 2014 överlät vi 1/3 till min son via gåvobrev. Nu har vi gjort avstyckning och sålt halva fastigheten för 1 miljon kronor.Frågan är hur reavinsten ska deklareras, dels för mig och min syster och dels för min son.Tacksam för svar.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL ska kapitalvinster beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med kostnader för avyttrandet och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses enligt 44 kap. 14 § IL kostnader för anskaffning ökade med kostnader för förbättring av egendomen. Av 45 kap. 1 § IL framgår att kapitlet behandlar specialregler avseende kapitalvinster vid försäljning av fastigheter. I 45 kap. 19 § IL anges att kapitalvinsten ska beräknas på grundval av förhållande på den avyttrade delen av en fastighet om en del av en fastighet har sålts. Enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen ska en överlåtelse av en fastighet skatterättsligt behandlas som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde och överlåtelsen inneburit en frivillig förmögenhetsöverföring och det funnits en gåvoavsikt hos givaren. Enligt 44 kap. 21 § IL inträder den som genom gåva förvärvar en fastighet i givarens skattemässiga situation, det vill säga att denne tar över givarens anskaffningsvärde.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera följande. När du och din syster tog emot fastigheten som gåva från era föräldrar utgjorde detta en gåva i skatterättslig mening eftersom ersättningen (antagligen) understeg fastighetens taxeringsvärde. Därmed hade ni inget anskaffningsvärde för fastigheten, utan ni tar istället över era föräldrars eventuella anskaffningsvärde. I samband med omarronderingen köpte ni i praktiken till mer mark för 50 000 kronor, vilket antagligen översteg taxeringsvärdet och därmed får betraktas som anskaffningsvärde. Eftersom ni skänkt en del av fastigheten till din son har han inget anskaffningsvärde för sin del av fastigheten, utan får istället ta över det som ni tagit över från era föräldrar. Med anledning av detta måste ni enligt min uppfattning kunna visa vad era föräldrars anskaffningsvärde uppgick till för att kunna tillgodoräkna er något anskaffningsvärde vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Er möjlighet att tillgodoräkna er anskaffningskostnaden för den del av fastigheten ni kan sägas ha köpt till i samband med omarronderingen är beroende av om den kostnaden kan anses hänförlig till en bestämd del av er fastighet och i sådana fall om det är den delen ni nu sålt. HandlingsplanMin rekommendation till er är att försöka ta reda på vad era föräldrars anskaffningskostnad uppgick till när de förvärvade fastigheten. Detta anskaffningsvärde, om ett sådant kan fastställas, kan ni i sådana fall använda för att minska er kapitalvinst när denna beräknas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Måste jag betala skatt om jag byter bostadsrätt?

2020-01-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag och bekanta till mig bor i samma BRF - kan vi byta lägenhet rakt av eller måste vi sälja/köpa från var sitt håll? På detta vis kan vi undvika höga mäklaravgifter - men vi undrar om det ändå praktiskt måste räknas som en försäljning som genererar skatt för oss båda? Tekniskt sätt så äger vi ju inte lägenheten utan endast en % av BRF, varpå det snarare endast blir en omskrivning av adress men % i föreningen förblir densamme. Eller tänker vi fel?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågaSåhär har jag förstått din fråga: Du vill byta lägenhet med någon i din bostadsrättsförening och undrar nu om du måste betala skatt på grund av detta. Jag kommer börja mitt svar med att förklara vad som gäller skatterättsligt för byten av bostadsrätter. Sedan kommer jag berätta vad skattekonsekvensen blir av ett byte. I slutet av svaret kommer jag förklara hur man gör för att begära uppskov med skatten. Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Måste jag betala skatt om jag byter bort min bostadsrätt?Om du gör en kapitalvinst vid en försäljning av en bostadsrätt, så ska du betala skatt på vinsten (42 kap. 1 § IL). Inom skatterätten likställs ett byte med en försäljning (44 kap. 3 § IL). Det betyder att du måste betala skatt vid en eventuell kapitalvinst, oavsett om du säljer eller byter bort lägenheten. Hur mycket skatt måste jag betala?Du ska betala skatt om du gör en kapitalvinst vid bytet. Du räknar ut kapitalvinsten genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Din ersättning är marknadsvärdet på lägenheten som du får i utbyte mot din nuvarande lägenhet. Ditt omkostnadsbelopp är vad du köpte din nuvarande lägenhet för, plus eventuella förbättringsutgifter som du har haft (44 kap. 14 § IL). En förbättringsutgift kan till exempel vara om du har gjort en ombyggnation, glasat in balkongen, tillfört vitvaror till lägenheten eller något likande. Om ersättningen är större än omkostnadsbeloppet så har du gjort en kapitalvinst som du måste betala skatt på. Skatten vid försäljning/byte av bostadsrätter är 22 % av vinsten (46 kap. 18 § IL och 65 kap. 7 § IL). Hur gör jag för att begära uppskov med skatten?Du kan begära att få uppskov med att betala skatten, vilket betyder att du skjuter upp beskattningen till ett senare beskattningsår. Regler om detta finns i 47 kap. IL. För att kunna begära uppskov så måste tre krav vara uppfyllda (47 kap. 2 § IL). 1: Du ska ta upp en eventuell vinst när du säljer/byter bort din ursprungsbostad (lägenheten du bor i nu). Bostaden ska dessutom vara din permanentbostad, vilket betyder att du bott där i minst ett år före det att du säljer/byter bort lägenheten, eller minst tre av de senaste fem åren. 2: Du har köpt/bytt till dig eller tänker köpa/byta till dig en ersättningsbostad. Ersättningsbostaden är den lägenheten som du ska bo i efter köpet/bytet. 3: Du måste flytta in i ersättningsbostaden. Om dessa krav är uppfyllda så har du rätt till uppskov med skatten. Du ska i så fall varje år ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten är 1,67 % av ditt uppskovsbelopp (47 kap. 11 b § IL). Skatten på schablonintäkten är 30 % (65 kap. 7 § IL).Om du vill läsa mer om beskattning vid byte av bostadsrätter och vad som gäller för att få uppskov med skatten, så rekommenderar jag att du går in och läser på skatteverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Sälja aktier

2019-12-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ärver pappas aktier han fått som gåva av sin arbetsgivare. Vad behöver jag göra vid en ev försäljning när det gäller köpnota? Skatt på det ?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Köpnota är ett kvitto man får när man köpt en aktie. Säljnota är det du får när du sålt en aktie. Skatt på aktier är 30 procent av vinsten, då skattar inte på hela delen därmed. När du säljer aktier ska du deklarera detta. Om du inte vet vad anskaffningsvärdet var ska du använda dig av schablonmetoden. Denna innebär att du får använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. Den resterande delen det vill säga 80 % av försäljningspriset räknas som vinst och ska beskattas med 30 %. Obs detta gäller för marknadsnoterade aktier. Om du vill läsa mer om hur du räknar ut vinsten så hittar du Skatteverkets hemsida här.

Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

2020-01-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har fått 3st bitcoin som gåva men vill växla in dessa mot riktiga pengar. Hur gör man rent skattemässigt? Spelar det nån roll att det är bitcoin jag har fått? Gåvoskatt är ju inget som finns längre.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital finns i 41-43 kap. IL. Regler om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44-55 kap. IL.Gåvor är skattefria i SverigePrecis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att gåvan ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Under förutsättning att dessa kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Att växla in bitcoin mot riktiga pengar resulterar i en avyttring, vilket gör att en eventuell vinst kommer kapitalvinstbeskattas.Enligt 42 kap. 1 § första stycket IL ska kapitalvinster tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster är avdragsgilla (42 kap. 1 § andra stycket IL). Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap. 13 § IL som ersättningen för tillgången som avyttras, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet. Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - OmkostnadsbeloppEnligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad man betalt för tillgången) plus förbättringsutgifter (utgifter för eventuella förbättringar). Eftersom du fått bitcoin i gåva, inträder du som gåvomottagare i givarens skattemässiga situation, vilket gör att du tar över givarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL). Detta är en allmän princip inom skatterätten som kallas kontinuitetsprincipen.För att beräkna kapitalvinsten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen minus eventuella försäljningsutgifter du haft, minskat med gåvogivarens omkostnadsbelopp.Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).När sker beskattning av bitcoin och andra kryptovalutor?Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL). Kapitalförluster ska inte dras av som kostnad förrän det år då förlusten är definitiv (44 kap. 26 § andra stycket IL). Om du säljer dina bitcoin år 2020 och gör en kapitalvinst, ska intäkten tas upp samma år. Gör du en kapitalförlust vid försäljningen ska den tas upp när förlusten är definitiv.Sammanfattning och rådDet spelar ingen roll att det är bitcoin du fått i gåva. Eftersom gåvor är skattefria kommer du inte beskattas för själva gåvan av bitcoin, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Däremot kommer avyttringen beskattas, dvs när du säljer eller byter dina bitcoin. En kapitalvinstberäkning ska göras där vinst beskattas med 30 % statlig inkomstskatt, medan förlust är avdragsgill till 70%. Försäljning av kryptovalutor ska redovisas på bilaga K4 under avsnitt D, som lämnas in tillsammans med din inkomstdeklaration. Du kan läsa mer om beskattning av kryptovalutor på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Kan jag använda schablonmetoden när jag säljer mitt aktieinnehav?

2020-01-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag skall sälja ärvda aktier och har inga avräkningsnotor från inköpet. I utdraget från mitt depåinnehavfrån SHB är marknadsvärdet 102.695,00 och anskaffningsvärdet angivet till 2.515,15. Kan jag användaschablonmetoden för att räkna fram vinsten vid försäljningen trots att jag inte har någon avräknings-nota från inköpet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När du ärver är detta förvärv skattefritt (8:2 IL), du inträder i arvlåtarens skattemässiga position. Detta innebär att du tar över arvlåtarens anskaffningsvärde, och den dagen du säljer så skattar du som om du hade köpt för deras anskaffningsvärde. Vid försäljning av aktier kan vinsten beräknas antingen med genomsnittsmetoden (48:7 IL) eller med schablonmetoden (48:15 IL). Det är valfritt vilken av metoderna du vill använda. GenomsnittsmetodenGenomsnittsmetoden bygger på att man känner till det faktiska anskaffningsvärdet för aktierna. Har aktierna köpts vid olika tillfällen läggs alla anskaffningsvärden ihop och delas på antal aktier, detta blir ditt anskaffningsvärde per aktie, och det är därför metoden kallas genomsnittsmetoden. I ditt fall har du inte kvar handling som styrker aktiernas värde vid förvärvet. När anskaffningsvärdet är okänt kan du vända dig till banken för att få hjälp att få fram uppgiften, om det är ett nyare förvärv. Om du kan göra sannolikt när aktierna köptes av arvlåtaren kan en uppskattning av anskaffningsvärdet göras utifrån prisnivån på aktien vid denna tidpunkt. Om det var väldigt länge sedan aktierna anskaffades av arvlåtaren kan anskaffningsvärdet vara mycket lågt. Vinsten efter avdraget anskaffningsvärde beskattas sedan med 30% (65:7 IL). Om det är så att anskaffningsvärdet hos SHB är det korrekta skulle skatten vid försäljning att bli 102.695 - 2.515 = 100.180 x 0.3 = 30.054.SchablonmetodenSchablonmetoden är bara tillämplig på marknadsnoterade aktier. Den innebär att du som anskaffningsvärde får dra av 20% av aktiernas marknadsvärde vid försäljning. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%, så du kan räkna ut den faktiska skatten genom att multiplicera marknadsvärdet med 24%. Skulle du sälja aktierna för 102.695 kronor skulle skatten enligt schablonmetoden bli 24.646 kronor.SammanfattningÄr ditt anskaffningsvärde lägre än 20% av marknadsvärdet är det mer förmånligt att använda schablonmetoden. Så länge du inte tror dig kunna få fram uppgifter på att aktierna haft ett högre anskaffningsvärde än så bör du alltså välja att använda schablonmetoden.Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.ebba.ekstrand@lawline.se

Skatteskyldighet för pengar utomlands

2019-12-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående intjänade pengar på t,ex aktier. Om man låter de växa på ett konto utan att ta ut en krona och sedan väljer att bosätta sig i Monaco där det är skattefritt, blir pengarna man där tar ut från kontot då skattefria eller behövs det skattas ändå för att pengarna tjänades in under tiden man var bosatt i Sverige?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du redan har sålt dina aktier så har du redan (förhoppningsvis) betalat skatt på den vinsten. Skattade medel som du sätter in på ett konto behöver du givetvis inte skatta för en gång till när du plockar ut dem (förutom möjligtvis den sparränta du uppbär, den ses som en kapitalinkomst och är skattepliktig). Men handlar det däremot om att du investerar pengarna på nytt, t.ex. i aktier eller på ett investeringssparkonto, så kan det uppkomma skatteskyldighet när du vill ta del av pengarna. Först och främst måste man avgöra huruvida du är obegränsat eller begränsat skatteskyldig i Sverige. Detta regleras i 3 kapitlet Inkomstskattelagen. Det föreligger en presumtion de kommande fem åren fr.o.m flytt från Sverige om att du har en väsentlig anknytning till Sverige, förutsatt att du inte visar annat. Om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige är du också obegränsat skatteskyldig och får skatta för dina kapitalvinster precis som om du hade bott kvar i Sverige.Om du däremot visar att du inte har väsentlig anknytning till Sverige är du att betrakta som begränsat skattskyldig (https://lagen.nu/1999:1229#K3P17S1). I sådant fall är man skattskyldig för kapitalvinst på aktier de kommande tio åren fr.o.m det att man lämnade Sverige (https://lagen.nu/1999:1229#K3P19S1). Är det aktier som har getts ut av ett utländsk företag finns dock en specialregel som säger att man bara är skattskyldig för dessa om de förvärvats under tiden man bodde i Sverige (och var obegränsat skattskyldig där) (https://lagen.nu/1999:1229#K3P19S4).Det finns undantagsregler för andelar i värdepappersfonder och specialfonder, samt aktier som förvaras på ett investeringssparkonto. Förra dessa tillgångar är du inte skattskyldig i Sverige (om du är begränsat skattskyldig)(https://lagen.nu/1999:1229#K3P19S2).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kapitalvinstskatt vid försäljning av fastighet som jag fick genom gåva

2019-12-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min mamma ska överlåta sin fastighet till mig som gåva. Det totala taxeringsvärdet är 2 166 000 kr. Hon kommer att få en ersättning på 1 700 000kr. vilket motsvarar ca 78% av taxeringsvärdet. Om jag mot förmodan bestämmer mig för att sälja fastigheten i framtiden. Jag säljer den för 2 500 000 kr. Hur kommer då vinstskatten att räknas ut om vi bortser från alla kostnadsavdrag så som försäljningsutgifter, förbättringsutgifter etc? Får man dra av ersättningen? Eller baseras det på vad mamma köpte huset för en gång i tiden?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör gåva av fastighet, samt beskattning ifall fastigheten skulle säljas, är inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) aktuell lag.Ses gåvan som en skattemässig gåva eller försäljning?Taxeringsvärdet är avgörande för ifall gåvan av fastigheten kommer att utgöra en skattemässig gåva eller försäljning. För att veta hur beskattningen ska gå till säger den s.k. huvudsaklighetsprincipen att ifall ersättningen är lika stor som taxeringsvärdet ska gåvan ses som en försäljning. Skulle taxeringsvärdet dock vara högre än ersättningen behandlas det som en skattemässig gåva. Eftersom taxeringsvärdet var 2 166 000 kr och ersättningen var 1 700 000 kr, dvs. att taxeringsvärdet är högre än ersättningen, ses gåvan även som en gåva skattemässigt. Att du får fastigheten som gåva innebär en skattefri transaktion, 8 kap. 2 § IL. Det innebär också att du övertar din mammas anskaffningsvärde på fastigheten, så när du ska sälja fastigheten beräknas kapitalvinstskatten utifrån vad din mamma köpte fastigheten för, 44 kap. 21 § IL.Beräkning av kapitalvinstskatt:Som exempel säljs fastigheten för 2 500 000 kr och din mamma köpte den för 1 000 000 kr. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, subtraherat med utgifterna för försäljningen, samt omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13-14 §§ IL. Eftersom jag inte skulle ta med försäljningsutgifter, förbättringsutgifter m.m. kommer beräkningen att se ut som följande:2 500 000 kr (vad fastigheten såldes för) – 1 000 000 kr (kostnaden när fastigheten köptes) = kapitalvinst på 1 500 000 kr.En kapitalvinst ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital när fastigheten har sålts, 42 kap. 1 § och 44 kap. 3 § IL. Det som ska tas upp är 22/30 av 1 500 000 kr, dvs. 1 100 000 kr, 45 kap. 33 § IL. Sedan kommer 30 % av 1 100 000 kr att beskattas, 65 kap. 7 § IL.Sammanfattande svar:Gåvan av fastigheten kommer också att ses som en gåva skattemässigt, vilket innebär en skattefri transaktion samt att du vid en eventuell försäljning av fastigheten använder dig av värdet på fastigheten då din mamma köpte den. Kapitalvinstskatten beräknas i princip genom att beräkna försäljningspriset minskat med vad fastigheten såldes för. Därefter kommer 22/30-delar att tas upp i inkomstslaget kapital och 30 % kommer att beskattas av den summan.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,