Skattemässiga konsekvenser när man köper in sig i en bostadsrätt

2019-05-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag bor med min sambo i en hyresrätt just nu. Hon jobbar och jag avslutar min utbildning på universitetet om 2 månader. Vi har planerat att flytta till en ny stad precis lagom till att jag avslutar utbildningen; hon har redan nytt jobb i den nya staden medan jag fortfarande letar. Vi har köpt en bostad och vi lät henne ensam skriva på kontraktet eftersom det just nu är hon som ensam står på lånet (jag fick inte vara med eftersom jag saknar giltig inkomst). Vi tänkte sedan att det skulle bli en enkel sak att skriva in mig på kontraktet både för lånet och för bostaden.När vi nu pratade med banken påtalade tjänstemannen att det är enkelt att skriva in mig på lånet, men att överlåtelsen av bostaden kan involvera extra skatt eftersom att jag ju då får eller köper en 1/2 bostad till ett stort värde från min sambo. Vi hade dock inte tänkt så, snarare att jag bara går in och delar ägandet genom att skriva om kontraktet med bådas namn istället för bara hennes. Vad gäller kring detta? Måste jag köpa halva bostaden från henne? Kommer någon av oss behöva skatta någon slags vinst, trots att ingenting ju egentligen händer i praktiken?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar vilka skattemässiga effekter samt kostnader som uppstår om du väljer att köpa in dig i din sambos bostadsrätt. Denna fråga regleras huvudsakligen i inkomstskattelagen (IL). En bostadsrätt räknas som en kapitaltillgång och regleras därav i inkomstslaget kapital. Om du får halva bostaden i gåva Gåvor är skattefria i Sverige då den tidigare gåvoskatten tagits bort (8 kap. IL). Om din sambo ger dig halva bostaden i gåva kommer du inte att betala någon skatt (8 kap. 2 § IL). Du tar istället över din sambos skattemässiga situation för den halvan du erhåller i gåva (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du istället kommer att betala skatt på den eventuella vinsten vid en framtida försäljning, precis som du hade gjort om du hade köpt bostaden tillsammans med din sambo från början. Om din sambo säljer halva bostaden till digI det fall din sambo säljer halva bostaden till dig kommer detta att klassificeras som en avyttring, det vill säga en försäljning. Skulle det innebära en vinst för din sambo kommer din sambo att beskattas för den vinsten med 22 % (46 kap. 18 § IL samt 65 kap. 7 § IL). Vad blir slutsatsen? Din bankman har till viss del rätt. Om du får halva bostaden i gåva kommer ni inte att få några extra kostnader, förutom när ni en dag väl säljer bostaden och går med eventuell vinst. Detsamma gäller inte om du köper in dig i bostaden. Då kommer din sambo att behöva betala en eventuell vinstskatt. Notera dock att vissa kostnader kan uppkomma om ni väljer att ta hjälp av till exempel en mäklare eller en jurist för hjälp vid upprättande av avtal. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan också alltid vända dig till Lawlines juristbyrå för kvalificerad juridisk rådgivning.Med vänlig hälsning,

Beskattning vid försäljning av en privat bostadsfastighet

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#A63 syskon ärver ett hus efter sin mor och har det tillsammans i 10 år,ett av syskonen har bott där hela tiden men vill nu köpa ut de andra vilket de är med på. Hur blir det med skatten vid försäljningen.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man som fysisk person säljer en fastighet så kommer denne beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital enligt 41 kap 2 § Inkomstskattelagen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att fastigheten har förvärvats genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, syskonen träder in i moderns skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det modern köpte fastigheten för, ökad med eventuella förbättrande reparationer och underhåll som har gjorts (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter kvoteras innan man beräknar skatten. Detta innebär att man endast tar upp en viss procentsats till beskattning. I detta fall gäller 22/30 delar, enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen. Denna del skattas sedan med 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Den effektiva skattesatsen blir alltså 22%. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att de två syskonen som kommer att sälja deras andel kommer att beskattas för kapitalvinsten med en skattesats på 22%. Med vänliga hälsningar,

Var ska mina utländska kapitalförsäkringar beskattas?

2019-04-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har bott utomlands i drygt 30 år och flyttade hem till Sverige med min hustru för ett antal år sedan. Min hustru var engelsk medborgare. Vi har båda utländska kapitalförsäkringar (våra pensioner). Vid hemflytten var det klart att jag skulle betala avkastningsskatt på mina kapitalförsäkringar i Sverige, men enligt ett dokument från Skatteverket var det annorlunda för min hustru (tyvärr kan jag inte hitta dokumentet ifråga). Som engelsk medborgare boende i Sverige och med kapitalförsäkringarna i Österrike skulle/kunde hennes avkastning beskattas i Österrike.Nu har situationen ändrats. Min hustru blev svensk medborgare i februari förra året (2018) men kapitalförsäkringarna skall beskattas baserat på ingångsvärdena januari 2018 då hon fortfarande var utländsk medborgare. Skall hon betala avkastningsskatt i Sverige eller Österrike för 2018. Tacksam för hjälp.Vänliga hälsningar
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om din hustru ska betala avkastningsskatt i Sverige eller i Österrike för tiden då hon ännu inte var svensk medborgare. Då din hustru under den aktuella beskattningstidpunkten var engelsk medborgare boende i Sverige, men kapitalförsäkringar i Österrike, gäller att Österrike beskattar kapitalet enligt österrikisk lag, då detta framgår av den territoriella skattskyldigheten. Efter att kapitalet har beskattats i Österrike, kan hon begära skattebefrielse i Sverige för det kapitalet, så kallad "excempt". Detta innebär att Sverige avstår från att beskatta samma kapitalförsäkring som Österrike redan har beskattat, för att undvika dubbelbeskattning som tyvärr är vanligt förekommande. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Gåva av blandat fång

2019-04-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min far, som avled år 2000, köpte 1963 en loge på ofri grund. Markarrendet skrevs till 49 år. Dödsboet har lämnat tillbaka logen till markägaren men står fortfarande som ägare till byggnaden. Aktuellt taxeringsvärde 129.000 kronor.Markägaren kan tänka sig att "köpa" logen för en symbolisk summa - dvs långt under byggnadens taxeringsvärde. Låt säga 1.000 kr. Som jag förstår det skulle det i så fall rent juridiskt röra sig om en gåva från dödsboet till markägaren. Blir vi därmed skyldiga att betala gåvoskatt? Och vad skulle i så fall gåvoskatten uppgå till? Mina bröder, som haft kontakt med skattemyndigheten, har fått väldigt luddiga svar. Dödsboet vill bara bli fria från logen utan en massa onödiga kostnader...
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur övergången av äganderätten skulle se ut skattemässigt. Då försäljning av en tillgång är en inkomst så regleras frågan i Inkomstskattelagen.Enligt 8:2 är gåvor undantagna inkomstskatt. Det betyder att gåvor behöver ingen skatta på. Då ni betalar mindre för fastigheten än vad den är värd, så likställs den som en gåva av blandat fång skattemässigt. Det betyder att man ser en del som en gåva och resten som ett köp. Så hur hanteras detta skattemässigt?Vi använder oss av en princip som kallas delningsprincipen. Det betyder att man ser övergången av äganderätten på en onerös del och en helt benefik del. I detta fall är "gåvan" majoriteten av övergången och köpet endast 1000kr. Alltså anses de 1000 kr som en avyttring som ska beskattas enligt inkomstslagen kapital enligt 41:1 IL Hoppas det besvarade din fråga!

Kapitalvinstbeskattning för begränsat skattskyldig person

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Frågan handlar om att en gammal mamma som inte orkar med sin sommarstuga längre vill skriva över den på sina barn. Dottern är svensk medborgare och skriven i Sverige. Sonen är svensk medborgare men arbetar sedan 30 år i Norge och är också skriven där.Om en överlåtelse sker räknar barnen med att sälja stugan värd ca 2 miljoner. Sonen menar då att stugan ska skrivas på honom, han säljer den utan vinstskatt (han säger att reglerna är sådana i Norge).Därefter för han över halva beloppet till sin syster. Är detta möjligt?Vänligen Håkan Alm
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att din son arbetar i Norge sedan 30 år tillbaka och är folkbokförd där. Det är högt sannolikt att han därför anses som begränsad skattskyldig här i Sverige. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen) (3 kap. 17 - 18 §§ Inkomstskattelagen). Enligt 3 kap. 18 § 1 st. 10p. Inkomstskattelagen ska en begränsad skattskyldig beskattas i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. Detta innebär att om du ger fastigheten i gåva till din som som sedan säljer den, kommer han att beskattas i Sverige för kapitalvinsten oavsett om han är folkbokförd i Norge. Med att fastigheten ligger i Sverige beskattas kapitalvinsten i enlighet med reglerna i den svenska Inkomstskattelagen utan hänsyn till de norska reglerna. Med vänliga hälsningar,

När räknas försäljning av fastighet som gåva?

2019-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Har sålt vår fastighet för 2100000 med ett tax.värde på 2400000 räknas det som gåva då
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ersättning som understiger taxeringsvärdet räknas som gåvaOm den ersättnings som du har fått för fastigheten understiger taxeringsvärdet brukar man behandla det som en gåva. Eftersom du har sålt fastigheten för 2 100 000 kr, fastän taxeringsvärdet är högre (2 400 000 kr), behandlas alltså överlåtelsen som en gåva, förutsatt att det också föreligger gåvoavsikt.Följden av att det räknas som en gåva är att du som givare inte behöver svara för ev. kapitalvinsbeskattning. Det är istället mottagaren som tar över din skattemässiga situation, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Detta innebär att det inte kommer ske någon beskattning för den vinst som du gör då du säljer fastigheten, utan det är först när mottagaren senare säljer fastigheten som den värdestegring som har skett, dels under den tid som du har innehaft fastigheten, dels under den tid som mottagaren har innehaft fastigheten, kommer att beskattas. Man kan säga att beskattningen av kapitalvinsten övergår till mottagaren i det fallet.När det istället räknas som avyttringMotsatt gäller att om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet så räknas det som en avyttring/försäljning. För den kapitalvinst som gjorts följer i så fall kapitalvinstbeskattning.Det bör dock tilläggas att du bör beakta stämpelskatt vid försäljning av fastigheten, vilken normalt utgår med 1,5% på egendomens värde.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Beskattning av fastighet vid offentlig auktion då delägare ropar in hela fastigheten

2019-04-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan, har frågor om köp vid offentlig akuktion. Första frågan är om Huvudsaklighetsprincipen skattemässigt även gäller då samma person både är köpare och säljare vid en offentlig auktion av en fastighet. I detta fall finns 2 ägare på 50% vardera, där ena ägaren köper 100% av fastigheten via offentlig auktion, Köparen är därmed både köpare och säljare i köpebrevet.Köpare till 100% av fastigheten, men säljare till 50%. Totalt blir ingen vinst utan en kostnad på 50% av köpeskillingen, men kan det ses som två olika transaktioner då anses den ägare som är både köpare och säljare, även få betala en vinstskatt för sin försäljningsdel? Nästa fråga är angående lagfarten. Skall den beräknas på hela köpeskillingen eller på 50%, dvs om att det är ett köp av ytterligare 50% (köparen har ju redan lagfart på 50% av fastigheten.Tacksam om ni kan reda ut dessa begrepp för oss.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är en avyttring? Med avyttring så avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. En eventuell kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppen (se 44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL)Huvudsaklighetsprincipen Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna fastighetens marknadsvärde, så brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång. Överlåtelsen har därmed skett genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning) och dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning).För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva används huvudsaklighetsprincipen. Ger man en ersättning som överstiger 50 % så är det ett köp, medan under 50 % är det en gåva och beskattning sker alltså inte. Ska huvudsaklighetsprincipen tillämpas när hus säljs på offentlig auktion? I ett ärende som har prövats tidigare avsåg en delägare i en fastighet att bli 100 % ägare till hela fastigheten. Fastigheten såldes på offentlig auktion och ropades in av delägaren. Då ansåg man att han inte avyttrat sin tidigare ägda andel i fastigheten trots att han var "säljare", eftersom den inte då bytt ägare. Förfarandet ledde därför inte till någon beskattning av köparen (SRN 1998-06-16)LagfartLagfartskostnader kommer att baseras på den kostnad som betalades för ägarandelen. Hoppas det var svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,vi är 5 personer som ärver en fastighet.Fastigheten säljs nu för 5,0 mio min del är 20% .Min Dotter köper ut de övriga 80 % .Fraga: är det bättre hon köper 100% direkt?(samed även mina 20%, Eller kann jag skänka henne del 20% vid senare tillfälle utan att betalavinstskatt för denna del (20 % delen)?Vi är bada bosatta i utlandet.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om din dotter köper din andel av fastigheten, kommer du att beskattas för kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Det framgår av din fråga att du har ärvt din andel av fastigheten. Vid förvärv genom arv, träder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift arlåtaren hade för fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Om du istället väljer att överlåta din andel av fastigheten till din dotter genom gåva kommer inte du att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria.Med vänliga hälsningar,