Personskada orsakad av defekt vinkelslipskiva

2016-09-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |Köpte en vinkelslipsplatta på Biltema, skruvade fast den i vinkel slipen och började att slipa en trappa, helt plötsligt gick den itu och för in i mitt ben. Jag var tvungen att uppsöka vårdcentralen och dom tvättade såret och tejpade med 4 st strips och jag fick en stelkrampspruta. Gjorde en anmälan hos Biltema visade kortet som jag tog på mitt skadade ben. Vinkelslipsplattan köptes på morgonen samma dag som olyckan. Biltema sa att det var ett fabrikationsfel. Har ej hört något från dom. Vad ska jag göra? Hur mycket kan jag kräva i skadestånd?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett fel i en vara leder till skada på en person aktualiseras produktansvarslagen (1992:18) (här). Enligt lagens första paragraf ska nämligen skadestånd betalas för personskador som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med ordet säkerhetsbrist menas enligt 3 § att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Vid bedömningen ska hänsyn tas bl.a. till hur man kunnat förutse att produkten skulle bli använd, hur produkten har marknadsförts, hur bruksanvisningarna är utformade och när produkten sattes i omlopp, men även andra omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet ska beaktas. I ditt fall verkar det sannolikt att skivan ska anses ha varit behäftad med en säkerhetsbrist, inte minst eftersom du tycks ha använt produkten på sedvanligt sätt och återförsäljaren själv medger att produkten har varit behäftad med ett fabrikationsfel.Av 6 § framgår dock att det i första hand är tillverkaren eller importören av en produkt som bär ansvaret för skadan, inte återförsäljaren. Biltema är alltså bara skyldigt att ersätta din skada enligt 6 § om slipskivan var av deras egna märke. Om Biltema endast var återförsäljare åt en extern tillverkare eller importör, är det istället tillverkaren respektive importören som bär ansvaret. Av 7 § framgår dock den som har tillhandahållit produkten är ändå är skadeståndsskyldig om det inte framgår vem tillverkaren eller importören är.För att utröna hur stor ersättning som kan krävas får man vända sig till 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här). Där framgår att skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som skadan orsakat för den skadelidande, inkomstförlust, samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. I ditt fall verkar det först och främst vara aktuellt med ersättning för ditt besök på vårdcentralen. Den ersättningen ska motsvara vad du har behövt betala för din vård. Du bör även kunna kräva ersättning för fysiskt (och eventuellt även psykiskt) lidande. Hur stor ersättning du kan kräva beror till stor del på om lidandet bara varit av övergående natur (så kallad sveda och värk) eller om det är av bestående art (så kallade lyte och andra stadigvarande men). Om du har varit sjukskriven på grund av skadan, kan ersättning för inkomstförlust också bli aktuellt. Ersättningen ska då motsvara den inkomst du har gått miste om på grund av din sjukskrivning.Om du vill kräva skadestånd bör du i första hand räkna ihop hur mycket du skadan har kostat dig ekonomiskt, samt hur mycket du vill kräva för fysiskt respektive psykiskt lidande. Sedan bör du kontakta tillverkaren eller importören och framföra dina krav. Om slipskivan var av Biltemas egna märke, eller om det inte framgår vem som har tillverkat eller importerat den, så kan du vända dina krav direkt till Biltema. Om den ansvarige vägrar att betala, så kan du väcka talan i tingsrätten för att få betalningsansvaret fastställt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadestånd för skada orsakad av hund

2016-07-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min kopplade hund har blivit attackerad av en annan lös hund som innebar stora medicinska skador som krävt totalt 10 st veterinärbehandlingar till en kostnad av 12.576:-.(kvitton finns) Vittnen till händelsen finns och polisen har uppgifter om hundens ägare samt hundens chipmärkning. Jag har på begäran fått ut polisens utredning. Polisen har beslutat att lägga ner förundersökningen och åklagare har vid prövning inte ändrat beslutet som är att det inte begåtts något brott.Hur går jag lämpligast vidare? stämma ägaren? vad är mina chanser att få igen mina utlägg, vilka ytterligare kostnader kan det innebära för mig?
Carl-Johan Lindman |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad säger lagen?En hundägare har som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Strikt ansvar innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden även om den var lös enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skador på djur anses vara sakskador. Grannens hund har därmed vållat en sakskada på din hund. I och med att det är en sakskada så krävs det inte att det ska röra sig om ett brott för att du ska kunna föra en framgångsrik skadeståndstalan. Vad ska ersättas?Det som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (alltså veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Alla kostnader som den andra hunden vållat, ska som huvudregel ersättas då det rör sig om en sakskada. I tidigare rättsfall har domstolen slagit fast att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. Ett exempel på detta är NJA 2001 s. 65. Där fick den skadelidande hundägaren motta ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären. För att sammanfatta så ska den lösa hundens ägare ersätta dina veterinärkostnader samt andra kostnader som direkt uppstått i anledning av attacken.RättegångskostnaderDu och den andra hundägaren kan undersöka möjligheten att få hela eller delar av skadeståndet betald genom era försäkringar och göra upp i godo vilket är en snabbare samt billigare process än att föra en skadeståndstalan i domstol. Om den andra hundägaren vägrar göra upp i godo och betala ett skadestånd så får du föra en skadeståndstalan i domstol. Då det rör sig om ett förenklat tvistemål (tvistevärdet understiger 22 200 kr) så är ansökningsavgiften 900 kr. Huvudregeln enligt rättegångsbalken 18 kap. 1 § är att den förlorande parten i målet ska ersätta den andres rättegångskostnader.Med vänlig hälsning,

Ansvar för skada orsakad av hund

2016-05-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min Hund passerar ett bostadsområde och 2 hundar kommer springandes mot oss naer vi passerar førbi huset. De springer från huset okopplade och huset saknar staket. 2 Hundar mot min hund gjør att min hund kanner seg trangd. Hundarna sjaller och vill slåss mot min hund. Min hund biter den ena hunden så denne få uppsøka veterinaren. Deras hundar var okopplade och min hund var kopplad, dock ganska stark hund. Vems ar ansvaret?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Av 19 § följer att en skada som orsakas av en hund, ska ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om ägaren inte vållat skadan. Detta är ett så kallat strikt ansvar, det krävs ingen oaktsamhet eller dylikt för att ansvar ska åläggas. Har din hund bitit en annan hund är det således du (som ägare) som är ansvarig.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Skada som hund orsakat

2015-08-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! En av mins hundar blev skadad(gick med tre i koppel) av fem utspringande lösa hundar från en husvagn på en camping. Det var två par som bodde ivarsin husvagn men alla hundar kom från samma husvagn . Jag tog reda på bådas personuppgifter genom campingen o skickade skadeanspråk till båda. En av dem skickar det vidare till sitt försäkringsbolags hemförsäkring!Nu vill försäkringsbolaget ha reda på vilken av hundarna som skadade min hund vilket jag ej kan säga med hundra procent säkerhet eftersom det var kaos med mina 3 kopplade o deras 5 lösa!För mig är det självklart att de som skickade in skadeanmälan på ärendet tagit på sig ansvaret! Har de inte samma ansvar om de nu passar även det andra parets hundar och är det inte hos dem ansvaret emellan ligger?
Lawline |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Enligt min mening spelar det inte så stor roll vilken av hundarna som orsakade skadan eftersom att de har strikt skadeståndsansvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. Det innebär att om en av deras hundar orsakar en skada så har behöver de ersätta skadan oavsett om de orsakat den eller inte. Så att de tagit på sig skulden spelar inte någon större roll. Om alla hundarna var deras så ser inte jag hur det skulle vara viktigt att veta vilken av hundarna som orsakade skadan. Du har åtminstone inte någon skyldighet att utreda vem av det som orsakat skadan. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Skadestånd vid skada orsakad av hund

2016-08-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund blev attackerad av lös hund och förlorade sina ögon. Vårat liv är förstört, jag hade bara min hund som jag gjorde saker med .Nu sitter vi ensamma och ingen hjälper oss.
Felix Sjöberg |Hej.Normalt gäller i fråga om skadestånd att en person har rätt till ersättning för en sakskada (vilket är aktuellt här då en hund anses vara lös egendom) om en annan person har varit vårdslös och därigenom orsakat skadan, alternativt om denne uppsåtligen vållat skadan, se Skadeståndslagen 2 kap. 1 §.Enligt 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter så ska skador som orsakas av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller inte. Du har alltså rätt att få ersättning för den skada du har lidit av personen som äger hunden oavsett om denne inte kan lastas för skada i "vanlig" mening. Denna konstruktion brukar benämnas strikt ansvar.Om du vet vem som äger hunden som attackerade din hund kan du alltså kräva skadestånd av denne, eftersom du har rätt till sådan ersättning.

Sammanstötning med hund på cykelväg

2016-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag cyklar på en cykelväg och hund i koppel rusar plötsligt över till andra sidan. Jag måste tvärbromsa och skadar mig och cykeln. Hundägaren hävdar att det är mitt fel som cyklat för fort. Jag tycker att man kan hålla sin hund på ena kanten. Vem har rätt?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta kallas för ett strikt ansvar. Det spelar således ingen roll om skadan har uppstått genom ägarens/innehavarens eget vårdslösa handlande eller någon annans eftersom denne ska ansvara för den uppkomna skadan oavsett. I NJA 1947 s. 594 ansågs en hundägare ansvarig för den skada som en cyklist drabbats av vid en sammanstötning med ägarens hund. I ditt fall är det således mycket som talar för att hundägaren ska ersätta de skador som har uppstått på både dig och din cykel, med hänvisning till det strikta ansvaret som råder för hundägare. Hoppas du fick den hjälp du behövde med din fråga.Med vänlig hälsning

Vem är hundägare?

2015-12-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har alla i hushållet ansvar för hunden? Till exempel om hundägaren befinner sig på en sida av villan på tomten och maka/sambo befinner sig på andra sidan tillsammans med hunden och den smiter ut under staket och attakerar annan hund. Är det endast hundägaren(maken) som har ansvaret för hunden?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man köper en hund skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden. Det här ägarregistret har dock ingen juridisk relevans beträffande äganderätten utan fungerar endast som ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra upphittade hundar till rätt ägare och hem. Som svar på vem som äger hunden skulle jag i första hand säga att det är den person som har köpt hunden som är ägaren och som bär det yttersta ansvaret för hunden. Det framgår av den allmänna äganderättsliga principen och påverkas alltså inte av att man är sambo eller gift. Det kan givetvis vara så att hunden har köpts gemensamt vilket i sin tur betyder att båda personerna kan vara ägare till hunden. Om så är fallet aktualiseras lagen om samäganderätt. Att köpa en hund gemensamt kan liknas med att personerna har "gemensam vårdnad" om hunden och har därmed lika stort ansvar för hundens agerande. Som svar på din fråga kan alltså alla i hushållet vara ansvariga för hunden. Det beror på vad som sades när hunden köptes och vad man har kommit överens om. Inom juridiken är det extremt viktigt att klargöra från början vad som gäller för att inte repressalier i framtiden ska kunna uppstå. Om man har köpt hunden gemensamt finns det rekommendationer om att man upprättar ett samäganderättsavtal gällande hunden, så att ägarfrågan är utredd redan från början. Avslutningsvis vill jag nämna att man som hundägare har ett strikt ansvar för hunden. Det innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte. Det strikta ansvaret finns reglerat i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det strikta ansvaret gäller inte endast hundägaren utan kan också gälla den som har hand om hunden vid enstaka tillfällen, till exempel om man är hundvakt. Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp - om inte är du mer än välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedan så ska jag hjälpa dig vidare! Vänligen,

Strikt ansvar för hundinnehavare

2015-08-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej...våran katt gick ute på en åker/täckt och jaga sork..då en dam var i ra stånden bredvid med sina två hundar..rätt som det är hoppar ena hunden över och attackerar vår katt sen kommer nästa hund och gör lika..en tjej gick emellan och fick tag på vår katt som fick ett brutet bröstbenet och hamna i chock...vem ska betala veterinär kostnader på katten? Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hundägare har ett så kallat strikt ansvar för sina hundar. Det innebär att damen i ert fall ansvarar för samtliga skador som hunden har orsakat på din katt, oavsett om hon har varit vårdslös eller brustit i sin uppsikt. Det spelar inte heller någon roll om hon är hundvakt eller hundägaren. Stöd för detta finner du i 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jag rekommenderar att du tar kontakt med hundinnehavaren och kräver skadestånd. Skadeståndet bör vara grundat på veterinärkostnader, utgifter i samband med besöket och eventuella andra utgifter som du har haft till följd av skadan. Vägar hon att gå med på det, är ditt enda alternativ att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten.Behöver du hjälp med att upprätta en korrekt skadeståndstalan/stämningsansökan, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.Vänligen