Vad gäller strikt hundägaransvar?

2018-07-02 i Strikt ansvar
FRÅGA |Får markägares hund gå lös och angripa personer på servitutsväg och även angripa/bita kopplad hund på servitutsväg som personen har rätt att gå på?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar innebärande att ägaren är skyldig att ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. En hundägare eller innehavare av hund ska ersätta en skada som har orsakats av en hunden, oavsett om hunden vållat skadan eller inte. Skadar hunden en annan hund är ägaren skyldig att betala eventuella veterinärkostnader för den andra hundens skador och vice versa. Skadar hunden en människa är ägaren skyldig att betala eventuellt skadestånd till den skadade personen.Vad ägaren eller innehavaren eventuellt betalt i skadestånd har denne sedan rätt att få tillbaka av den som vållat skadan om någon annan var vållande. Kort sagt så nej, hundens ägare är strikt ansvarig för att hunden inte ska angripa varken människor eller andra djur, oavsett vart det sker.Vänlig hälsning,

Skadestånd för skada som uppkommit till följd av sprängning i närheten av hus

2018-05-13 i Strikt ansvar
FRÅGA |Dom har sprängt ca 5 m från huset, jag har fått sprickor i murstocken. Jag efterlyste besiktning innan sprängning, hörde inget från dom, nästa gång jag kom ut var det redan sprängt Vad gör jag o vad säger lagen?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skador på till exempel hus, byggnad eller dylikt som uppkommit till följd av att någon utfört en sprängning som utgör ett led i arbeten på fastighet medför skadeståndsskyldighet för den som sprängt. När det gäller just sprängningar behöver det inte ens vara så att den som sprängt egentligen agerat klandervärt eller oaktsamt. I miljöbalkens 32 kapitel stadgas nämligen ett "strikt" ansvar för skador som uppkommer till följd av bland annat sprängningsarbeten. Detta strikta ansvar innebär att den som drabbats av skadorna, det vill säga du, har rätt till skadestånd för skadorna som uppkommit till följd av sprängningen. Att det ej genomförts någon besiktning innan sprängningen borde inte spela någon större roll då det i miljöbalkens 32 kap. 3 § 3 st. (HÄR) anges att en skada ska anses ha orsakats av störningen (i ditt fall sprängning), om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker m.m. föreligger övervägande sannolikhet för orsakssamband mellan störningen och skadan. Då sprängningen genomförts 5 m från ditt hus kan man ju tycka att sådan sannolikhet borde föreligga. Om skadan uppkommit till följd av skakningarna som sprängningen gett upphov till eller eventuell sprängsten spelar ingen roll, skadeståndsrätten kvarstår. Däremot blir det fråga om olika paragrafer i miljöbalken som ska tillämpas - 32 kap. 3 § (HÄR) eller 32 kap. 4 § (HÄR). Skulle det vara så att sprängningen ej utgjort ett led i verksamhet på fastighet (till exempel grannfastighet) kan istället utomobligatoriska skadeståndsregler om sakskada komma i fråga. Dessa regleras i skadeståndslagen (SkL). Är så fallet är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Produktansvar vid skada på lös egendom

2018-03-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vi köpte i oktober en helt ny hästtransport av ett känt fabrikat. Vid resa i februari skadade sig vår ena häst svårt i transporten. Hon slog i höftbenet i en aluminiumlist som sticker ut ca 15 mm. Skadorna på hästen är en spricka i höftbenet och vi har nu fått dyra veterinärräkningar. Troligen rör sig skadan om en kostnad på ca 40 000 kr varav vi betalar ca 15 000 kr, resten betalar hästförsäkringen. Tillverkaren har haft aluminumlisten på samma sätt i 20 år utan att ha hört att en häst blivit skadad så som vår har blivit.Kan vi i detta fallet vända oss till tillverkaren och rikta anspråk på ersättning för vården av skadorna på vår häst?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om skadestånd kan utgå till följd av att hästen skadat sig på listen i hästsläpet som ni köpt.ProduktansvarslagenVid situationen då en produkt orsakar sak- eller personskador är produktansvarslagen (PAL) tillämplig. Av 1 § andra stycket PAL framgår att skadan måste uppstå som en följd av en säkerhetsbrist. Med detta menas att det ska vara ett grundläggande fel på produktens konstruktion och att det är detta som har orsakat den aktuella skadan. Av 3 § PAL framgår också att en säkerhetsbrist föreligger då en produkt inte stämmer överens med vad som skäligen kan förväntas av den. Ett exempel är att en kaffebryggare exploderar när kaffet ska kokas.I ditt fall har hästsläpet (produkten) tillfogat din häst skada. En häst är i lagens mening lös egendom. Detta framgår inte av ett specifikt lagrum men av jordabalken (JB) 1 kapitlet 1 § framgår att allt som inte utgör fast egendom ska betraktas som lös egendom. Den skada som er häst tillfogats är därmed en sådan sakskada som nämns i PAL 1 § 2 stycket. Jag skulle även säga att det är rimligt att påstå att man som köpare av ett hästsläp inte kan förvänta sig att hästen ska skada sig vid transport. Detta eftersom släp av den karaktären ofta syftar till att tillförsäkra transporten för en häst. Därmed föreligger också en säkerhetsbrist.Vem ska skadeståndsanspråket riktas mot?Vid situationen då en produkt orsakat sakskada kan denna talan riktas i första hand mot tillverkaren och sedan importören, vilket följer av 6 § PAL. Av 7 § PAL framgår även att om det inte på något sätt framgår vem som tillverkat eller importerat produkten, kan ett skadeståndsanspråk riktas mot säljaren. Har du därför köpt släpet av ett företag som i sin tur endast köpt varan av en tillverkare i ett tidigare säljled är det därmed också den senare du ska väcka talan mot. Har varan dock importerats, alltså köpts in ifrån ett icke EU-bundet land, ska du vända dig mot den som fört in produkten i Sverige. I sista hand kan du som sagt väcka talan mot den som sålt produkten till dig. Detta förutsätter dock att det på något sätt inte framgår vem som tillverkat eller importerat det aktuella hästsläpet.Avdrag och jämkningSom regel har säljaren vid betalning av ersättning för en sakskada, alltid rätt att räkna av ett belopp om 3500 kr vilket följer av 9 § PAL. Skulle det även visa sig att den som lidit skada varit medvållande till denna, har tillverkaren eller importören rätt att jämka skadeståndet, se 10 § PAL. Ett exempel på detta kan vara att den som lidit skada använt produkten annorlunda mot vad som framgår av den aktuella brukshänvisningen till produkten.I ditt fall kommer skadelidande ha rätt att räkna av 3500 kr om du har rätt till skadestånd. Ska jämkning ske så åligger det produktens säljare eller tillverkare att visa att du har varit medvållande till skadan.RekommendationSom jag läser det verkar det finnas en tydlig säkerhetsbrist i det släp du köpt eftersom hästen skadat sig på listen. Som köpare till ett hästsläp ska man kunna förvänta sig att denna produkt är ett tillräckligt säkert medel att transportera ett sådant djur i. Grundförutsättningarna för att skadestånd ska utgå är därmed också uppfyllda. Jag skulle därför rekommendera att du i första hand tar reda på vem som tillverkat eller importerat produkten, därefter kan du inför denne göra gällande produktansvarslagen som grund för ditt skadeståndsanspråk. Bär detta ej frukt rekommenderar jag att du vänder dig till en advokat som är specialiserad på skadeståndsrätt.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilket ansvar har man som katt- och hundägare?

2018-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag har hamnat i en disput med min yngste son och hans sambo. Under jul och nyårshelgerna vistades vi alla i vårt fritidshus. Vi hade en 17 år gammal rasren norsk skjogskatt, som aldrig gjort en fluga för när. Min son hade 2 st retrivrar med sig. Då vi alla var medvetna om att den ena hunden inte var kattälskare höll vi katten instängd i vårt sovrum med möjlighet att gå ut och in genom det öppna fönstret. Hundarna hade däremot fritt tillträde till resten av huset.På nyårsnatten lyckades hundarna trots allt ta sig in i vårt sovrum och på något sätt skadas katten så illa att den måste avlivas hos veterinären samma natt.Min sambo valde det absolut billigate alternativet för att avliva katten mm. Fakturan hamnade på drygt 3000 kronor, vilket hon nu vill att min son och hans sambo skall betala.Vi har försökt tolka ansvarsfrågan för både katt och hundägare och kommit fram till att det strikta ansvaret för hundens/hundarnas agerande ligger hos min son och hans sambo.De har intet intresse av att ta på sig ansvaret då "det bara var en gammal katt".Hur skall vi tolka lagen om ansvar för både katt och hundägare i detta fall?Tacksam för svar!!
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I enlighet med 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska djuren hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vad gäller själva ansvaret regleras detta i 19 § som föreskriver att varje skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär, precis som du skriver, att din son och hans sambo har strikt ansvar för vad som hänt. Ni har därmed rätt att kräva de 3 000 kronor som krävdes för att avliva katten. Sammanfattningsvis ska lagen tolkas på följande sätt: Strikt ansvar för de skador som orsakats av hund. Ej strikt ansvar för de skador som orsakats av katt - här krävs även någon form av oaktsam tillsyn av ägaren. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Storlek på försäkringsersättning

2018-06-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej En hund spang mot mig och jag fick hård smäll på fotleden och jag ramlade på marken jag har fått fraktur på talus och knät och ryggen är skadad det hände för sex månader sen och jag är sjukskriven .jag har anmält till försäkringsbolaget men har ej fått beslut än vet ni hur mycket kan jag få i ersättning ? Tack
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dessvärre kan Lawline inte svara på frågor rörande försäkringsersättningens storlek utan att ha sett igenom försäkringsvillkoren som gäller för just ditt avtal. Detta för att försäkringsersättningens storlek regleras av det avtal du ingått med ditt försäkringsbolag. Men du är varmt välkommen att ställa andra frågor eller ta kontakt med någon av våra jurister genom att klicka här om du vill ha hjälp med att tyda avtalsvillkoren och komma fram till ungefärlig summa. Med vänliga hälsningar!

Vad kan man ha rätt till för ersättning när man har blivit biten av en hund (sveda och värk m.m.)?

2018-05-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag var ute med mina tre hundar och möter en joggare som springer rakt emot oss. Jag försöker få in hundarna i kort koppel men de trasslar sig och mannen saktar inte in utan springer rakt mot oss och trasslar in sig i kopplena varpå den ena hunden gör en markering i mannens vad. Mannen fick enligt honom själv åka till akuten (hunden är taxstorlek och kan knappt göra en skada och inte en stor sådan). Mannen vill nu ha ekonomisk ersättning. Jag köper att jag betalar hans utlägg för läkarbesöket men han fick endast tvätta såret och sätta på ett plåster men vill nu ändå ha pengar utöver för sveda och värk. Jag anser att han inte ska ha det då han själv hade kunnat undvika situationen genom att sakta in eller flytta sig längre från oss. Har han rätt att kräva ersättning för sveda och värk och han menar att han förlorat massa tid på att få åka till akuten och vill ha ersättning för detta med.Tacksam för svar.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För den här frågan hittar du reglerna i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter samt i Skadeståndslagen (SkL). Stämmer det att du är skadeståndsskyldig i förhållande till personen som blev bitenEnligt 19§ Lag (2007:1159) om tillsyn över hundar och katter gäller ett så kallat strikt ansvar för hundägaren/innehavaren när det kommer till skador som orsakas av hunden. Ett strikt ansvar innebär att du som ägare/innehavare måste ersätta sådana skador, oavsett om du själv har varit en bidragande orsak till att skadan uppkommit eller inte. Personen som blev biten av din hund har alltså rätt att kräva ersättning av dig för sina skador.Vad kan personen i fråga få ersättning för?Utgångspunkten är att personen som har lidit skadan ska försättas i samma ekonomiska läge som om skadan inte hade inträffat.Eftersom personen har fått ett sår till följd av bettet är det fråga om en personskada. Skadestånd (ersättning) för personskador regleras i 5 kap. 1§ SkL. Han kan få ersättning för: Sjukvårdskostnader och andra kostnaderHär verkar ni ju redan vara överens om att du ska betala sjukvårdskostnaderna. Som andra kostnader kan nämnas resekostnader i samband med sjukvården. De ska ersättas skadeståndsvägen endast om de inte ersätts på annat sätt, dvs. genom hans försäkring. InkomstförlustFör den förlorade tiden han vill ha ersättning för krävs lite mer konkreta omständigheter. Under den här punkten faller endast förlust av inkomst in och det blir alltså i princip endast aktuellt om mannen har missat jobb på grund av det här.Sveda och värkHär menas fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller med andra ord "plåster på såren". Psykiskt lidande måste kunna vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå och det verkar inte vara fallet här. Då är det alltså fråga om han kan ha rätt till ersättning för fysiskt lidande av skadan (lidande och obehag från själva läkningsprocessen under den akuta sjukdomstiden). I regel brukar det bedömas i förhållande till vårdformen, vårdtidens längd (sjukskrivningstid) och skadans art (smärtgrad m.m.) utifrån bestämda riktlinjer från domstol, olika myndigheter och nämnder (Brottsoffermyndigheten, Trafikskadenämnden och Ansvarsförsäkringens personskadenämnd för att nämna några). Här verkar det ju dock inte vara fråga om en så allvarlig skada att han har behövt sjukskriva sig eller behövt intensivbehandlas på något sätt. Det är därför väldigt tveksamt om ersättning ska utgå för sveda och värk då det i allmänhet krävs sjukskrivning. Särskilda olägenheterSom exempel under denna punkt brukar nämnas att det ska röra sig om speciella besvär i förhållande till någon speciell prestation eller händelse. Det är alltså tveksamt om endast den förlorade tiden i sig är skadeståndsgrundande.Ett sista tips är att kika på de allmänna riktlinjer som domstolarna brukar tillämpa för att få en uppfattning om vad det kan röra sig om för kostnader. Du hittar Trafikskadenämndens tabeller här. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Ansvar för hundägare

2018-01-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |En grannes hund har flertalet gånger kissat inomhus på väggarna i lägenhetskorridoren. Bryter detta mot någon lag eller är det upp till bostadsrättsföreningen att sätta regler för detta?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättning för skador som hunden orskarEnligt 19 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter stadgas att hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Med strikt skadeståndsansvar menas att det inte spelar någon roll om hundägaren har varit vårdslös eller inte. Även om hundägaren har skött sig exemplariskt och inte kan rå för att hunden kissar i korridorren, är hundägaren genom ovannämnda bestämmelse skyldig att ersätta all den skada som hunden orsakar. Om du kan visa att du har lidit ekonomisk skada av hundens kissande, har du alltså rätt till skadestånd från hundägaren. Eftersom hunden kissade i lägenhetskorridoren är det dock mer troligt att bostadsrättsföreningen gemensamt som har lidit skada av hundens kissande. Föreningen hade kunnat få skadestånd för eventuell skada på byggnaden och för uppstädningen efter hunden. Bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsreglerBostadsrättsföreningen kan på en stämma rösta igenom nya ordningsregler. Om man därefter inte följer ordningsreglerna kan man i vanlig ordning bli varnad och i värsta fall utesluten ur föreningen. Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa fler frågor eller kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.

Försäkringen täcker inte hela skadan på hund

2017-10-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej. Min hund var hos en dagmatte tillsammans med andra hundar. De gick till en hundrastgård där hundarna var lösa. Där bet en av dagmattens andra hundar min hund, varpå jag var tvungen att uppsöka veterinär för skadorna. Den andra hundens ägare har ansvarsförsäkring, men deras försäkringsbolag (Trygg-Hansa) säger nu att skadeståndet ska jämkas, de anser att jag är medvållande till skadan eftersom min hund också var okopplad i hundrastgården. "Enligt Trygg-Hansas bedömning är skadelidande alltid medvållande till att skadan uppkommit om deras hund inte har varit kopplad, eftersom att risken för att hunden skadas ökar markant när den inte är kopplad." Hur kan de besluta om jämkning utan att domstol är inblandad?Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag vill ha hjälp av mitt försäkringsbolag (Agria) så måste jag anmäla skadan, vilket innebär att mina premier påverkas även om Trygg-Hansa säger att de, efter jämkning, ersätter min självrisk. Om jag inte tar hjälp av mitt försäkringsbolag så får jag stå för hälften av kostnaderna trots att jag har rätt enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter. Har jag förstått det rätt att: även om Trygg-Hansa bara betalar ut hälften av ersättningen, så råder skadeståndsskyldighet för den skadevållande hundägaren, men att jag då måste lämna in en stämningsansökan för att få fullständig ersättning?Jag är enligt lag offer, men nu känns det som att jag inte har några rättigheter, hur jag än gör så förlorar jag.Vad kan jag göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fall beträffande skada orsakad av hund så är det som du säger, att ägaren har strikt ansvar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren ansvarar för alla skador som hunden skapar på andra och annan egendom. Eftersom detta är en utomkontraktuell skada (det finns inte något avtal er emellan), så är även vissa skadeståndsrättsliga regler tillämpliga. Det är fullt möjligt att jämka ett skadeståndsansvar om den skadelidande har varit medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Personens – vars hund skadat din – försäkringsbolag har alltså möjlighet att jämka ersättningen i viss mån eftersom du inte haft din hund kopplad. Vill du få ut resten av skadeståndet får du begära det av ägaren till den skadevållande hunden. Skulle denne inte vilja betala något, kan du alltid stämma in denne för att få ut resten av ersättningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen