Har jag rätt till inkomstförlust som egenföretagare vid personskada?

2019-02-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej I slutet av november 2018 blev jag attackerad av en hund när jag var ute och cyklade. Den hoppade upp och bet mig i armen och gjorde sedan utfall mot mig när jag låg ner på marken. Hunden var kopplad men som jag förstår det så har hundägaren ändå ett strikt ansvar. Förloppet efter besöket på akuten har varit problmeatiskt för mig, jag har fått äta antibiotika 3 kurer totalt sätt med att jag avslutade sista kuren början av januari 2019 då jag fick en kraftig infektion i armen. Jag har nu efter en fått ersättning för mina sakskador av hundägarens försäkringsbolag. Men nu är jag i en ny diskussion gällande ersättning för personskador. Jag har fått 2500 kr i ersättning för sveda och värk, som ersättning enligt tabell från trafikskadenämnden. När jag pratar med försäkringsbolaget om att jag trodde det skulle vara ett större belopp som skadestånd så nekar dom till det och säger att det är såhär sveda och värk räknas ut. Det är också problematiskt med min inkomstförlust då jag är egenföretagare. Jag har tagit ut full lön från företaget då jag har pengar för det men företaget gjorde en betydande inkomstförlust iom att jag inte kunde arbeta. Detta är något som de var väldigt tveksamma till om de kunde ersätta då jag tagit ut full lön. Så mina frågor, Har jag inte rätt till ett större skadestånd på 2500 kr? Om jag tittar på domar med hundattacker de senaste åren så är det helt andra summor. Bör inte försäkringsbolaget ersätta inkomstförlusten i företaget?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen grundläggande lagen för skadestånd enligt svensk rätt är skadeståndslagen (1972:207). Lagen är en ramlag, innebärande att lagen endast är avsedd att reglera vissa grundläggande frågor, medan detaljregler ofta återfinns i annan lagstiftning. Om något annat stadgas i speciallag gäller det i stället. När det gäller ansvar för hundar finns det specialreglering i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägaren ett strikt ansvar. Ansvaret innebär att hundägaren ansvarar för skador som hunden orsakat, oavsett om hundägaren varit oaktsam eller ej. Skadeståndsansvaret kan jämkas i fall av medvållande från den skadelidandes sida (jfr 6 kap. 1 § Skadeståndslagen). I ditt fall framkommer det inte att det skett någon jämkning på grund av medvållande från din sida, varför det ej torde vara aktuellt.Den ersättning du har rätt till är både för sakskador och personskador. Sakskador är skador om t.ex. dina kläder eller cykel skadades. Eftersom du inte ifrågasätter beräkningen om sakskadorna kommer jag att lämna de därhän i mitt svar och fokusera på personskadorna. I personskador ingår sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt eventuellt lyte och men. Med sveda och värk syftar man på antingen fysiskt eller psykiskt lidande. Sveda och värk är således besvär som är tillfälliga, till skillnad från ärr och invaliditet som är permanenta. Sveda och värk ger dig rätt att få pengar för den tiden som anses som akut sjuktid. Med akut sjuktid menar man fram tills man tillfrisknat eller invaliditet inträtt. Ofta används, precis som du själv beskrivit i din fråga, Trafikskadenämndens tabell vari stadgas att ersättningen för sveda och värk är 2.500kr / månad om du är helt sjukskriven.Som synes enligt ovan ingår det vid personskada även ersättning för inkomstförlust. Utgångspunkten är att skadan ska ersättas fullt ut och du ska försättas i samma ekonomiska situation som du skulle befunnit dig i förutan skadan. Det som försvårar i ditt fall är att du i teorin inte haft någon inkomstförlust eftersom du tagit ut lön under tiden du var sjukskriven. Om du hade varit anställd av en arbetsgivare hade du haft rätt till ersättning för den eventuella inkomstförlust du lidit under sjukskrivningen. Jag förstår dock din ståndpunkt och att du i praktiken lidit en förlust eftersom du varit sjukskriven. Frågan är då om du kan ha rätt till ersättning för den som egenföretagare.Det framgår inte av din fråga vilken bolagsform du bedriver din firma som. Om du driver rörelsen som aktiebolag, antingen som ägare eller delägare, räknas du formellt som anställd i bolaget. Aktiebolaget är en juridisk person som ansvarar för att betala lön och arbetsgivaravgifter för sina anställda, även för eventuella ägare. Om t.ex. en anställd skadas och arbetsgivaren får vidkännas förluster eller kostnader under den anställdes sjukdomstid, kan arbetsgivaren inte kompenseras för förlusten av arbetskraft. Den uppkomna förlusten betraktas som en s.k. tredjemansskada för vilka ersättning inte utgår. Om du istället bedriver verksamheten som enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag kan man tala om en ekonomisk identifikation mellan ägaren och rörelsen. I nämnda företagsformer betraktas du inte som formellt anställd i bolaget, och tredjemansproblematiken aktualiseras inte på samma sätt. Den kan dock aktualiseras i det fall du t.ex. driver en rörelse som ett handelsbolag och det är din partner i bolaget som lider skada. Om din firma är enskild alt. ett handelsbolag går det eventuellt att argumentera för att det faktiskt uppstått inkomstförluster till följd av personskadan. Dock är det viktigt att uppmärksamma att då det är du som påstår att en inkomstförlust har uppstått, är det du som har bevisbördan för det.Sammanfattning och rådEnligt lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägare ett strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Som skadelidande har du rätt till ersättning för både sakskador och personskador. Skadorna ska som utgångspunkt ersättas fullt ut och du ska försättas i samma situation som du hade varit utan skadan. I personskada ingår både sveda och värk och inkomstförlust. För beräkning av sveda och värk utgås i regel från Trafikskadenämndens tabell. Försäkringsbolag och domstolar är inte bundna av tabellen, men den används regelmässigt som en måttstock för vad som normalt sett betalas ut. För närvarande är ersättning 2.500 kr / månad under den tid du är sjukskriven. Inkomstförlusten ska täcka den förlust du haft i samband med sjukskrivning. I ditt fall skriver du att du tagit ut lön trots sjukskrivningen varför jag får uppfattningen att du driver din verksamhet som ett aktiebolag. Även om det är "ditt" bolag räknas du rent formellt som anställd av bolaget och eventuell förlust bolaget gjort är en tredjemansskada som inte kommer att ersättas. Bedriver du däremot verksamheten som enskild firma eller handelsbolag kan det eventuellt argumenteras för en förlust till följd av skadan. Det är dock du som har bevisbördan för att sådan förlust faktiskt skett, vilket i många fall kan vara svårt.Viktigt att uppmärksamma är att det i slutändan är din motpart (hundägaren) som är ersättningsskyldig för skadan hunden åsamkat dig, inte hens försäkringsbolag. Det innebär att för det fall att du inte får betalt från vederbörandes försäkringsbolag, eller mindre än vad du tycker att du har rätt till, kan du stämma hundägaren till domstol och begära ersättning för överstigande kostnader. Huruvida du vid en civilrättslig stämning kan få mer betalt för sveda och värk är dessvärre svårt att sia om. Även om domstolarna inte är bundna av tabellerna, så används de regelmässigt för vad som utbetalas för sveda och värk. Om du bedriver din verksamhet som aktiebolag kommer du inte att nå framgång med en stämning om inkomstförlust då det kommer att räknas som en tredjemansskada, vilka inte ersätts. Om du bedriver din verksamhet som enskilda firma eller handelsbolag kan det argumenteras för att en förlust har skett och att det inte är en tredjemansskada. Dock är det du som har bevisbördan för det, vilket i många fall kan vara svårt.Om du har för avsikt att stämma din motpart är min rekommendation att du bokar tid med en av Lawlines jurister. Juristen kan gå igenom ditt ärende och se vilka möjligheter som finns, samt även företräda dig för det fall att du går till domstol. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Med vänliga hälsningar,

Är en hundägare ersättningsskyldig för personskador?

2018-12-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min mamma blev påsprungen av 2 hundar och föll ner för en trappa. Resultat av detta blev 2 svåra frakturer på ena armen. Hon kommer bla annat att behöva sätta in en protes i axeln. Mamma har själv ingen sjuk/olycksfallsförsäkring. Eftersom fallet orsakades av en annan persons hundar så tycker vi att den personen bör vara ersättningsskyldig för kostnader, sveda värk och eventuell nedsatt funktion av arm. Är vi rätt ute och hur går man vidare i ett sådant fall? Vem kontaktar man?
Linn Gerhardsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Som kort svar på din första fråga kan sägas att du är rätt ute. En hundägare har något som kallas strikt ansvar vilket betyder att hundägare är ersättningsskyldiga för de skador som deras hundar orsakat.En hundägare har som sagt strikt ansvar. Att en person har ett strikt ansvar innebär att denna personen är skadeståndsskyldig oavsett om personen själv har orsakat den uppkomna skadan. Detta är ett undantag från vad som egentligen gäller inom skadeståndsrätten och därför krävs lagstöd för att en person ska anses ha strikt ansvar. För hundägare finns sådant ansvar i 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hund och katt. Där sägs just att en skada som har orsakats av en hund skall ersättas av dess innehavare eller ägare, även om han eller hon inte vållat skadan.Din mamma har lidit en personskada, vilken är ersättningsgill, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Skadestånd till den som har tillfogats en personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk och andra stadigvarande men (vilket träffar de skador som framgår av din fråga). Ersättning för sveda och värk och andra stadigvarande men (ideell skada) bestäms som utgångspunkt utifrån en tabell. Skadeståndets storlek kan dock komma att jämkas på grund av ett eventuellt medvållande från din mammas sida. Det framgår dock inte av din fråga huruvida det finns omständigheter kring det inträffade som tyder på att din mamma varit medvållande, 6 kap. 1 § Skadeståndslagen. Som svar på din andra fråga kan sägas att eftersom att din mamma inte har någon egen försäkring som täcker de inträffade skadorna, är alternativet att vända sig till hundägaren och framställa ett skadeståndsanspråk. Skadeståndsanspråket ska då motsvara de lidna skadorna och uttryckas i en fastställd summa pengar. Här råder jag din mamma att ta kontakt med något försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur mycket pengar personskadorna kan anses vara värda. Om inte hundägaren är villig att betala kan din mamma stämma personen i domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga!

En ryttares häst skadade min hund, kan jag begära ersättning?

2018-11-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag & min 12-åriga halvblinda dvärgpudel hälsade på pappa avlägset i skogen. Min hund är alltid lös där pga hennes lydnad. Pappas väninna kommer oväntat upp på sin häst. Vi pratar utomhus, hunden endast fokus på mig. När väninnan ska rida hem så står min hund i gräset och tittar på mig när hästen lyfter sitt framben och stampar på min hund, skrikandes av smärta ligger hon under hoven på 600 kg häst. Ryttaren försöker snabbt styra undan hästen, och min lilla hund märker när hon reser sig att hon har våldsamt ont. Hästen står en meter bort, och min lilla hund vinglar förvirrat just dit då hästen ÄNNU en gång lyfter benet och stampar på min hund. Följande timmar är horribla. Mot djursjukhus och jag tror hela bilresan att min hund ska dö i mitt knä av inre skador. Efter röntgen och smärtlindring visar det sig att hon har ett par frakturer, men risken för blödning var stor under följande timmar. Då vi omhändertog hunden när hon var 10 så gick det inte att försäkra henne, och därför skulle en natt sluta på 14 000 kronor. Vi fick med tårar i ögonen ta hem henne med smärtlindring och be för hennes liv. Det kostade oavsett 8000 kronor - och vi fick böna&be kliniken om avbetalning pga försämrad ekonomisk situation.Jag vet att hästen som så brutalt orsakade min hund detta är försäkrad. Om vi inte varit på hemmaplan, eller om min hund på något sätt provocerat hästen, så hade jag inte skrivit detta. Men hon var helt oskyldig. Så kan vi få hästägare att bekosta de 8000? Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hästägare har till skillnad från hundägare inte strikt ansvar och en hästägare är ansvarig för skador som hästen orsakar enbart om hästägaren varit det som inom juridiken kallas för culpös, det vill säga vårdslös/oaktsam. Ansvaret bedöms enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer i skadeståndslagen. Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en personskada eller sakskada ersätta den. Det som föreligger i detta fall är en sakskada (även fastän det är fråga om en hund).Rent generellt kan det förmodligen inte anses som oaktsamt av ägaren att hästen attackerar hunden. Om ägaren däremot vet att hästen är aggressiv och brukar anfalla och inte har upplyst om detta, samt driver hästen nära hunden, skulle det kunna ligga till grund för ett ansvar. Av den information som finns i din fråga finns det förmodligen inte grund att framgångsrikt rikta skadeståndsanspråk mot hästägaren. Dessvärre finns tydligen inte några försäkringar heller. Eftersom hästen är försäkrad ska det nämnas, att flera försäkringsbolag har en olycksfallsförsäkring inbakad i hästförsäkringen, som ersätter skador hästen orsakar. Ersättningsnivåerna i dessa försäkringar är oftast låga jämfört med rena olycksfallsförsäkringar och det kan finnas inskränkningar i villkoren. Men det kan i ditt fall vara värt att se om det finns något olycksfallsskydd i hästens försäkring och om du kan få någon ersättning därifrån.Jag rekommenderar att du kontaktar personen vars häst vållade skadan för att denne ska undersöka saken, alternativt att du kontaktar dennes försäkringsbolag.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Hundägares skadeståndsskyldighet när hund skadar katt

2018-11-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Passade en hund som dagmatte. Denna hund bet och nästan dödade min katt. Kan jag kräva skadestånd av hundägaren?
Louise Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar vilket innebär att ägaren är skyldig att ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller om det var en olyckshändelse. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Ägaren/innehavaren till hunden behöver inte själv ha agerat med uppsåt eller varit vårdslös. Denne är strikt ansvarig för skador som hunden orsakar.Djur räknas som saker inom skadeståndsrätten. Det innebär att du som ägare till katten har drabbats av en sakskada. Hundägaren är skyldig att betala kostnaden för de skador som hunden orsakat, exempelvis veterinärkostnader. Vänligen,

ansvar för katt - skadestånd

2019-01-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi har en katt från vår by som hela tiden går in hos oss (genom våran kattluckan till våra 3 katter) vi blir inte av med den. Då vi talar med ägarna säger dom bara stäng luckan och släng ut katten. Det har vi gjort och nu har olyckan hänt ,min man blev biten. Mycket Illa och till sjukhus och 2 operationer, 4 dagar på sjukhus och sjukskriven 2 veckor. Kan han få någon ersättning?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Tillsyn över sina djurI lagen om tillsyn över hundar och katter framgår det av 1 § att "hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn … som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Därmed har djurägaren en generell skyldighet att ansvara för sina djur och ha översikt över dessa. Uppsiktsmöjligheterna är svårare för det mesta för kattägare med tanke på att de flesta katter är utekatter. Katter är mer fria djur till sin natur än vad till exempel hundar är. Till skillnad från när det gäller hundar finns det inget strikt ansvar för katter och därmed gäller skadeståndslagens regler för kattägare. Skadeståndslagen Om jag uppfattar dig rätt så har detta hänt mer än en gång som katten kommit igenom er kattlucka. Därmed tolkar jag det som att katten har gått igenom er kattlucka vid upprepade tillfällen och att ni sagt till er granne om detta. Helt enkelt att ni upplyst er granne om problemet. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Därmed krävs det att kattägaren har agerat vårdslöst eller uppsåtligen. I detta fall tyder det på att det kan röra sig om att grannen har hanterat situationen vårdslöst. Eftersom ni pratat med er granne och upplyst denne om problematiken och han ger er lösningen på att ta upp katten och slänga ut den, så har inte ägaren tillräcklig tillsyn över sin katt och kan därmed bli skadeståndsskyldig. Att ni ska behöva stänga luckan, kan jag tycka inte är rimligt eftersom ni har katter som vill kunna gå in och ut ur ert hus. Jag skulle säga att kattägarens hanterade av denna situation är culpös (vårdslös – ni har sagt ifrån och kattägaren inte gjort något) och därmed skadeståndsgrundande. ErsättningI 5 kap 1 § skadeståndslagen framgår det var man kan få ersättning för – sjukvårdskostnader, inkomstförlust och även ersättning för sveda och värk samt lyte och men. SammanfattningJag skulle säga i denna situation så har kattägaren varit vårdslös och ni ska ha rätt till ersättning för det. Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite vägledning i din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är det bara att höra av dig. Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist så har vi väldigt duktiga jurister här på Lawline! Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist. Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Vänligen,

Strikt hundägaransvar vid vård

2018-11-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Gäller strikt hundägaransvar även hos veterinären? Om hunden skrivs in för vård, upphör det ev ansvaret då?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Precis som du skriver har hundägare ett strikt ansvar för sina djur, vilket regleras i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här benämnd hundlagen). Det uttrycks i 19 § samma lag där det anges att "en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare [...], även om han eller hon inte vållat skadan". Det finns ett par intressanta rättsfall på området. I NJA 1996 s. 104 hade en hundägare lämnat in sin hund till ett hundpensionat där den i domen sk. vårdaren hade skadat handleden till följd av att hunden orsakat henne ett fall. Slutsatsen högsta domstolen (HD) drog av att det huvudsakliga syftet med skadeståndsregeln i den dåvarande hundlagen (i målet kallad tillsynslagen) bl.a. var att "hos hundens ägare och vårdare inskärpa vikten av att genom noggrann tillsyn hindra hunden från att orsaka skada" och att lagen inte tog sikte på att reglera situationen då vårdaren själv skadades, skulle målet helt enkelt inte bedömas enligt hundlagen. Det skulle istället bedömas enligt sk. kontrakträttsliga regler, där det strikta skadeståndsansvaret inte föreligger; det krävs då att den skadeståndsansvariga har agerat vårdslöst. Hundägaren bedömdes inte ha agerat vårdslöst i den situationen och blev därför inte skadeståndsskyldig. Märk att målet bedömdes enligt 6 § i den gamla lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, dock är ändringen inte tänkt att ändra tillämpningen av bestämmelsen. I RH 2001:6 utvecklade Svea Hovrätt vad begreppet "vårdare" innefattar, där de kom fram till att det måste bestå av "ett mera varaktigt användande av någon annans hund eller att man fungerar som fodervärd eller liknande". Utgår man från det tidigare nämnda målet från HD skulle en veterinär möjligen kunna likställas med en skötare på ett hundpensionat.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vems ansvar är det när en hund orsakar en skada?

2018-11-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej !Jag äger en hund samt har personlig assistent. Om assistenten går ensam, eller med mig och assistenten håller hundens koppel (jag oförmögen till det).Som hundägare har man ju ett strikt ansvar för hunden.Var ligger ansvarsfrågan om hunden ställer till någon skada.
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Det är både ägaren och innehavaren av hunden som har ett strikt ansvar för skada tillfogats av hundenPrecis som du säger är det du som ägare till hunden som har ett strikt ansvar enligt 19 § Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I samma paragraf står det även att den som är innehavaren av hunden har ett strikt ansvar för den. Innehavare av en hund är en person som regelbundet ansvarar för hunden. Din personliga assistens skulle därför kunna falla under innehavare och därmed även hen ha ett strikt ansvar för hunden. Skada tillfogad av hunden gör att ägaren och innehavarens är skadeståndsansvarigaMed strikt ansvar menas att hundägaren och innehavaren av hunden blir skadeståndsskyldig oavsett vem det är som vållat skadan eller inte vållat skadan. Alltså:1. Om det skulle vara så att din hund skulle orsaka en skada när din personliga assistent är ute med hunden själv är både du och din assistent skadeståndsskyldiga och därför skyldiga att ersätta den skada som hunden tillfogat.2. Om det är så att ni är ute och går med hunden tillsammans och din personliga assistent håller i hunden är det även vid detta tillfället strikt ansvar för er båda och båda är därför skadeståndsskyldiga. Detta innebär att den som skadades av hunden kan begära skadestånd av er båda. Ni har båda två ett gemensamt ansvar för hunden och har därför gemensam skyldighet att ersätta om en skada uppkommer.Sammanfattning - både du och din personliga assistent är strikt ansvariga för hunden. - om hunden skadar någon/något har ni därmed gemensam ersättningsskyldighet.- detta gäller både om ni är ute med hunden gemensamt men även om sin personliga assistent är ute med hunden själv.RådEftersom ni båda är ansvariga kan det bli svårt, om det faktiskt uppstår en skada pga hunden, att gemensamt komma överens kring vem som ska stå för skadan som hunden orsakat. Jag skulle rekommendera er att prata om detta och i förväg försöka komma fram till hur ni vill att det ska vara. För att vara säkra på att det inte kommer stå ord mot vid eventuell skada kan ni skriva ett avtal som rör ansvar för hunden. Om ni inte gör det kommer ni gemensamt vara strikt skadeståndsskyldiga, vilket såklart kan vara så ni vill ha det! Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några fler funderingar kan du ställa en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning. Ha en fin dag!

Vad gäller strikt hundägaransvar?

2018-11-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en ovälkommen hund springer in i min lägenhet, där jag har tre hundar. Alla går i försvarsställning o kommer säkert döda. Vad gäller då?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis har alla hundägare ett strikt hundägaransvar innebärande att ägaren är skyldig att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Det strikta ägaransvaret framgår av 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadas din hund av andra hundar så lider du en så kallad sakskada och ägaren till hunden som orsakat skadan är då skadeståndsskyldig gentemot dig, på samma sätt som du blir skadeståndsskyldig för skada din hund gör på den andra ägarens hundar. Vad ägaren eller innehavaren eventuellt betalt i skadestånd har denne sedan rätt att få tillbaka av den som vållat skadan om någon annan var vållande. Sammanfattningsvis är hundägaren alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna tillbaka från den som egentligen har orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om det sker på din egendom och en annan lös hund kommer dit. Blir den andra hunden skadan är det du som blir skadeståndsansvarig trots att den andra hunden inte har på din egendom att göra. I ditt fall skulle du bli skadeståndsskyldig för eventuell skada dina hundar orsakar och vice versa. Sedan om det står klart vem som egentligen vållat skadorna har den andra parten rätt att kräva tillbaka pengarna som utgjorde skadeståndet. Vänligen,