Har jag rätt till inkomstförlust som egenföretagare vid personskada?

FRÅGA
Hej I slutet av november 2018 blev jag attackerad av en hund när jag var ute och cyklade. Den hoppade upp och bet mig i armen och gjorde sedan utfall mot mig när jag låg ner på marken. Hunden var kopplad men som jag förstår det så har hundägaren ändå ett strikt ansvar. Förloppet efter besöket på akuten har varit problmeatiskt för mig, jag har fått äta antibiotika 3 kurer totalt sätt med att jag avslutade sista kuren början av januari 2019 då jag fick en kraftig infektion i armen. Jag har nu efter en fått ersättning för mina sakskador av hundägarens försäkringsbolag. Men nu är jag i en ny diskussion gällande ersättning för personskador. Jag har fått 2500 kr i ersättning för sveda och värk, som ersättning enligt tabell från trafikskadenämnden. När jag pratar med försäkringsbolaget om att jag trodde det skulle vara ett större belopp som skadestånd så nekar dom till det och säger att det är såhär sveda och värk räknas ut. Det är också problematiskt med min inkomstförlust då jag är egenföretagare. Jag har tagit ut full lön från företaget då jag har pengar för det men företaget gjorde en betydande inkomstförlust iom att jag inte kunde arbeta. Detta är något som de var väldigt tveksamma till om de kunde ersätta då jag tagit ut full lön. Så mina frågor, Har jag inte rätt till ett större skadestånd på 2500 kr? Om jag tittar på domar med hundattacker de senaste åren så är det helt andra summor. Bör inte försäkringsbolaget ersätta inkomstförlusten i företaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den grundläggande lagen för skadestånd enligt svensk rätt är skadeståndslagen (1972:207). Lagen är en ramlag, innebärande att lagen endast är avsedd att reglera vissa grundläggande frågor, medan detaljregler ofta återfinns i annan lagstiftning. Om något annat stadgas i speciallag gäller det i stället. När det gäller ansvar för hundar finns det specialreglering i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägaren ett strikt ansvar. Ansvaret innebär att hundägaren ansvarar för skador som hunden orsakat, oavsett om hundägaren varit oaktsam eller ej. Skadeståndsansvaret kan jämkas i fall av medvållande från den skadelidandes sida (jfr 6 kap. 1 § Skadeståndslagen). I ditt fall framkommer det inte att det skett någon jämkning på grund av medvållande från din sida, varför det ej torde vara aktuellt.

Den ersättning du har rätt till är både för sakskador och personskador. Sakskador är skador om t.ex. dina kläder eller cykel skadades. Eftersom du inte ifrågasätter beräkningen om sakskadorna kommer jag att lämna de därhän i mitt svar och fokusera på personskadorna. I personskador ingår sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt eventuellt lyte och men. Med sveda och värk syftar man på antingen fysiskt eller psykiskt lidande. Sveda och värk är således besvär som är tillfälliga, till skillnad från ärr och invaliditet som är permanenta. Sveda och värk ger dig rätt att få pengar för den tiden som anses som akut sjuktid. Med akut sjuktid menar man fram tills man tillfrisknat eller invaliditet inträtt. Ofta används, precis som du själv beskrivit i din fråga, Trafikskadenämndens tabell vari stadgas att ersättningen för sveda och värk är 2.500kr / månad om du är helt sjukskriven.

Som synes enligt ovan ingår det vid personskada även ersättning för inkomstförlust. Utgångspunkten är att skadan ska ersättas fullt ut och du ska försättas i samma ekonomiska situation som du skulle befunnit dig i förutan skadan. Det som försvårar i ditt fall är att du i teorin inte haft någon inkomstförlust eftersom du tagit ut lön under tiden du var sjukskriven. Om du hade varit anställd av en arbetsgivare hade du haft rätt till ersättning för den eventuella inkomstförlust du lidit under sjukskrivningen. Jag förstår dock din ståndpunkt och att du i praktiken lidit en förlust eftersom du varit sjukskriven. Frågan är då om du kan ha rätt till ersättning för den som egenföretagare.

Det framgår inte av din fråga vilken bolagsform du bedriver din firma som. Om du driver rörelsen som aktiebolag, antingen som ägare eller delägare, räknas du formellt som anställd i bolaget. Aktiebolaget är en juridisk person som ansvarar för att betala lön och arbetsgivaravgifter för sina anställda, även för eventuella ägare. Om t.ex. en anställd skadas och arbetsgivaren får vidkännas förluster eller kostnader under den anställdes sjukdomstid, kan arbetsgivaren inte kompenseras för förlusten av arbetskraft. Den uppkomna förlusten betraktas som en s.k. tredjemansskada för vilka ersättning inte utgår. Om du istället bedriver verksamheten som enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag kan man tala om en ekonomisk identifikation mellan ägaren och rörelsen. I nämnda företagsformer betraktas du inte som formellt anställd i bolaget, och tredjemansproblematiken aktualiseras inte på samma sätt. Den kan dock aktualiseras i det fall du t.ex. driver en rörelse som ett handelsbolag och det är din partner i bolaget som lider skada. Om din firma är enskild alt. ett handelsbolag går det eventuellt att argumentera för att det faktiskt uppstått inkomstförluster till följd av personskadan. Dock är det viktigt att uppmärksamma att då det är du som påstår att en inkomstförlust har uppstått, är det du som har bevisbördan för det.

Sammanfattning och råd

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägare ett strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Som skadelidande har du rätt till ersättning för både sakskador och personskador. Skadorna ska som utgångspunkt ersättas fullt ut och du ska försättas i samma situation som du hade varit utan skadan.

I personskada ingår både sveda och värk och inkomstförlust. För beräkning av sveda och värk utgås i regel från Trafikskadenämndens tabell. Försäkringsbolag och domstolar är inte bundna av tabellen, men den används regelmässigt som en måttstock för vad som normalt sett betalas ut. För närvarande är ersättning 2.500 kr / månad under den tid du är sjukskriven.

Inkomstförlusten ska täcka den förlust du haft i samband med sjukskrivning. I ditt fall skriver du att du tagit ut lön trots sjukskrivningen varför jag får uppfattningen att du driver din verksamhet som ett aktiebolag. Även om det är "ditt" bolag räknas du rent formellt som anställd av bolaget och eventuell förlust bolaget gjort är en tredjemansskada som inte kommer att ersättas. Bedriver du däremot verksamheten som enskild firma eller handelsbolag kan det eventuellt argumenteras för en förlust till följd av skadan. Det är dock du som har bevisbördan för att sådan förlust faktiskt skett, vilket i många fall kan vara svårt.

Viktigt att uppmärksamma är att det i slutändan är din motpart (hundägaren) som är ersättningsskyldig för skadan hunden åsamkat dig, inte hens försäkringsbolag. Det innebär att för det fall att du inte får betalt från vederbörandes försäkringsbolag, eller mindre än vad du tycker att du har rätt till, kan du stämma hundägaren till domstol och begära ersättning för överstigande kostnader. Huruvida du vid en civilrättslig stämning kan få mer betalt för sveda och värk är dessvärre svårt att sia om. Även om domstolarna inte är bundna av tabellerna, så används de regelmässigt för vad som utbetalas för sveda och värk. Om du bedriver din verksamhet som aktiebolag kommer du inte att nå framgång med en stämning om inkomstförlust då det kommer att räknas som en tredjemansskada, vilka inte ersätts. Om du bedriver din verksamhet som enskilda firma eller handelsbolag kan det argumenteras för att en förlust har skett och att det inte är en tredjemansskada. Dock är det du som har bevisbördan för det, vilket i många fall kan vara svårt.

Om du har för avsikt att stämma din motpart är min rekommendation att du bokar tid med en av Lawlines jurister. Juristen kan gå igenom ditt ärende och se vilka möjligheter som finns, samt även företräda dig för det fall att du går till domstol. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (341)
2019-05-23 Skada orsakad av hund
2019-05-15 Kan det strikta skadeståndsansvaret för hundägare jämkas om medvållande anses föreligga på den skadelidandes sida?
2019-05-05 Vad gäller om tillsyn över katter?
2019-04-17 Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur

Alla besvarade frågor (69309)