Grannen förstör växterna - vad gäller?

2019-01-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Har en granne som skottar över sin snö över vårat staket och in på vår tomt, får hon göra detta utan vårt tillstånd?Vi har bett henne flera gånger att sluta eftersom hon förstört växter som vi har utefter staketet (tujor i detta fall).Vi vet inte vart vi ska vända oss eftersom hon inte lyssnar?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret kommer jag redovisa för vad för brott er granne har gjort sig ansvarig till, dennes risk för skadeståndsskyldighet och vilka åtgärder ni kan vidta. Vilka brott har er granne gjort sig skyldig till?Inledningsvis är det brott som ligger till handa för er grannes agerande är skadegörelse (12 kap 1§ brottsbalken). Er granne har förstört era växter (er egendom) och därför även kränkt er äganderätt till dessa. Den skada som har uppstått behöver inte vara av ekonomisk värde utan bestämmelsen omfattar även egendom av affektionsvärde och estetisk värde, förutsatt att egendomen inte är alltför obetydlig. Detta brott kan leda upp till 2 års fängelse.Om skadegörelsen är att se som lindrig har er granne gjort sig skyldig till ringa skadegörelse (12 kap 2 § brottsbalken). En lindrigare skada bedöms utifrån skadans obetydlighet. Detta brott kan leda till högst 6 månaders fängelse och lägst böter. Kan er granne bli skadeståndsskyldighet?Skadeståndsansvar kan komma i fråga för den skada som grannen åsamkat på växterna (2 kap 1 § skadeståndslagen). Er granne blir skadeståndsskyldig förutsatt att man kan visa att hon har vållat skadan genom vårdslöshet. Om det funnits ett effektivare sätt för grannen att skotta och hon inte gjorde detta kan det sägas att hon varit vårdslös. Innebörden av ett sådant skadeståndsansvar är att ersättning ska utgå för eventuella reparationskostnader eller värde på egendom (5 kap 7 § punkt 1 skadeståndslagen). Vilka åtgärder ska ni vidta?Då det verkar som att er granne inte vill sluta kan jag rekommendera att väcka skadeståndstalan genom att skicka in en stämningsansökan. För att se hur man skickar in stämningsansökan klicka här. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, önskar

Möjlighet till skadestånd för personskada vid utövande av idrott

2019-01-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om man är skyldig att betala skadestånd till person som man vid ishockey råkade tackla så näsbenet knäcktes
Sabrina Curan |Hej!Först och främst, tack för att du ställer din juridiska fråga till oss på Lawline! Vad är det juridiska problemet? Det juridiska problem som du har presenterat i din fråga är rätten till skadestånd för personskada i samband med idrottsutövning. Detta regleras i skadeståndslagen (SkL). PersonskadaDen som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). Det krävs därav vilja att skada någon eller vårdslöshet för att skadestånd för personskada ska utgå. Skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från motpartens sida. I detta fall är en aktiv handling mer aktuell då det rör sig om en tackling. Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att skadestånd ska kunna utgå. Med detta menas att det måste varit förutsebart att den aktiva handlingen, alternativt passiviteten, skulle leda till den uppkomna skadan. Medvållande och jämkningFör att kunna erhålla skadestånd för personskada krävs det att den skadelidande personen inte varit medvållande till sin egna skada. Om någon form av medvållande föreligger kan skadeståndets belopp minska, jämkas, eller upphöra helt, jämkas till noll, om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till sin egna personskada (6 kap. 1 § 1 st SkL). Detta är en viktig punkt för din fråga. Detta eftersom ishockey är en sport som i hög grad är kopplad till personskador. Genom att utöva ishockey har individen på så vis samtyckt till de risker som kommer med sportens utövande. Detta gäller dock inte om skadevållaren inte har hållit sig till sportens regler och tävlingsbestämmelserna i övrigt.Vad innebär detta?Det finns möjligheter till skadestånd i fallet du beskriver i din fråga. Möjligheterna till skadestånd är dock något snävare då individen genom att utöva sporten till viss del samtycker till att utsatta sig själv för sådana risker som sporten medför, vilket är att anses som medvållande till sin egna skada. Återigen gäller dock inte det förutnämnda om skadevållaren inte har hållit sig till sportens regler och tävlingsbestämmelserna i övrigt. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Fråga om skadeståndsansvar för klocka

2018-12-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En avlägsen bekant visade mig sin klocka, som inte fungerade.Han bad mig om hjälp att sätta in ett nytt batteri.Jag öppnade klockan och såg att batterifästet var skadat.Jag lämnade tillbaka klockan och sa att han måste lämna in klockan.Nu påstår han att jag skadat klockan och det har jag absolut inte gjort.Hur ställer detta sig juridiskt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) gäller det att den som på grund av vårdslöst beteende orsakar annan skada också ska ersätta den skadan. Dock så gäller det att den som hävdar att någon orsakat honom skada också har bevisbördan för detta. Om han du är bekant med hävdar att du förstört hans klocka och tar saken till domstol måste han också kunna bevisa att du förstört klockan. Lägger han fram tillräckligt med bevis går bevisbördan över på dig och du måste bevisa att du faktiskt inte förstört klockan.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Måste jag betala självrisken?

2018-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag var i helgen ute på en pub med mina vänner. Baren vi är på är väldigt trång och smockfull. Jag står mellan två bord och pratar med mina vänner när de vid bordet bakom undrar över betydelsen för en av mina tatueringar. Jag väder mig om och råkar välta ett vinglas som sen rullar på bordet. Vi torkar upp. Jag erbjuder mig att köpa ett nytt glas vin och berättar klart om tatueringen. Efter detta påstår hon att jag krossat hennes skärm på telefonen, en telefon jag varken rört eller sett tidigare. Sprickan på telefonen var ganska koncentrerad till mitten av glaset och för mig verkar det otroligt att vinglaset kan ha gjort det. Hon tvingar mig att lägga till henne på fb för att prata om hur jag ska kunna kompensera henne. Jag tar bort förfrågan pga råd från vänner och andra på puben (varav en av dem är hennes vän). Hon hör av sig och säger att en "Fair kompensation" är att jag betala halva av en ny telefon Hon redan "tänkt köpa ändå". Jag erbjuder mig att betala halva självrisken trots att det var en olycka. Det duger inte och hon ber om 1500 för att det är vad hon skulle ha fått för telefonen om hon sålt den begagnad. Jag blockar. Hon letar upp mitt telefonnummer, lägger till min mamma på fb och hör av sig igen. Jag blockar hennes nummer och upplever detta väldigt obehagligt. Hur och vad ska jag göra i denna situation? Som jag fattar det genom att läsa tidigare inlägg är jag inte ersättningsskyldig då det var en olycka. Ska jag betala hennes självrisk?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skadestånd är skadeståndslagen tillämplig i det fall inget annat (lagstiftning eller avtal) har företräde 1 § skadeståndslagenDet följer av 2 kap 1 § skadeståndslagen att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Det centrala begreppet här i ditt fall är "vårdslöshet". I det fall mobilen var skadad innan händelsen eller om händelsen inte är att betrakta som vårdslös (att det var en olyckshändelse) har du helt rätt i att du inte har någon skyldighet att ersätta skadorna. För att veta om du är ersättningsskyldig måste det fastställas huruvida du har varit vårdslös i skadeståndslagen mening.Har du agerat vårdslöst?Med tanke på att ni befann er på en bar finns det inga handlingsföreskrifter som avgör din potentiella vårdslöshet. Därför kommer jag att tillämpa en s.k. fri culpabedömning.I rättsfallet NJA 2011 s. 454 tillämpade högsta domstolen en fri culpabedömning. De uttryckte att för att fastställa vårdslöshet måste man beakta risken för att skada ska uppkomma och möjliga skadors storlek. Även möjligheten att inse risken för att skada skulle uppkomma och möjligheter att förebygga skada, samt kostnader för att göra så måste beaktas.Risk för skada att uppståI ditt fall har risken varit ganska stor för att någon typ av skada skulle uppkomma med tanke på platsen som du befann dig på. Det var enligt din utsaga trångt och mycket folk. Förvisso finns det inte särskilt många olika sätt för skador att uppstå, annat än att exempelvis drickor spills genom att folk krockar in i varandra. Sannolikheten för att skada ska uppkomma genom ditt agerande bedömer jag däremot vara liten. Du berättar att du vänt dig om och därmed råkat välta ett vinglas. Att vända sig om på ett normalt sätt torde inte medföra att särskilt stor risk för skada ska uppkommer, inte ens i ett sådant sammanhang som du befann dig i. Hur stor riskerar skadorna att bliOmfattningen på de skador som riskerar att uppstå i sådana sammanhang är inte särskilt höga med hänsyn till att folk inte har med sig särskilt dyrbara saker till en bar, annat än exempelvis mobil och kläder. Det finns därför många sammanhang där skadorna kan bli större. Ditt agerande medför alltså inte att eventuella skador riskerar att bli stora.Din möjlighet att inse risk för skadaMin uppfattning är att du varit medveten om sammanhanget (trång bar med mycket folk). Däremot har din riskinsikt inte varit så omfattande att du kunnat förvänta dig sådana skador som att en mobilskärm skulle kunna gå sönder. Ditt handlande ger inte heller upphov för att du måste ha förstått att risken för att skador skulle uppkomma skulle vara stor. Dina möjligheter att förebygga skadanFör att vinglaset inte skulle välta har du kunnat vidtagit, inte så särskilt omfattande åtgärder. Du hade kunnat sett dig för och eventuellt uppmärksammat vinglaset. Min bedömningJag bedömer att du inte varit vårdslös i detta fall givet den information jag har att utgå från. Risk för att skada skulle uppstå genom ditt agerande har varit liten, eventuella skador som hade kunnat uppstå har inte varit särskilt stor. Du har enligt min mening kunnat förstå att skada skulle kunna uppkomma och du hade eventuellt kunnat förebygga skadan. Däremot resulterar det inte till vårdslöst agerande. Min bedömning är att det rör sig om en olycka och du bör inte betala för självrisken.SammanfattningsvisOm sprickan inte orsakades av din handling ska du inte ersätta skadan. Min bedömning är att du inte varit vårdslös. Det medför att du inte är ersättningsskyldig. Observera dock att min bedömning är gjord efter de omständigheter och det jag kan förutsätta givet den information jag har fått av händelseförloppet. Det är de faktiska omständigheterna i fallet som avgör om du varit vårdslös eller inteJag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Är man skyldig att ersätta en skada på grannens egendom som orsakats av en olyckshändelse?

2019-01-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Under en kraftig blåst har några golvplattor lossnat från min balkong och en granne påstår att dessa träffat dennes bil som fick påstådda mindre skador. Det går ju inte att bevisa att det var dessa som orsakat skadorna eller om de redan fanns på bilen men grannen säger att jag är ersättningsskyldig. Vad gäller här?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skador utanför avtalsförhållanden gäller skadeståndslagen. Enligt lagen ska den som bland annat har orsakat sakskada ersätta denna om man har gjort det avsiktligt eller av vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Eftersom det inte har varit en skada som du orsakat avsiktligt krävs alltså att du har varit vårdslös när golvplattorna har skadat bilen. Det som främst aktualiseras i ditt fall är om du har varit vårdslös genom att du underlåtit att sätta fast plattorna på ett säkrare sätt och om du kunde förutse att dessa kunde lossna och skada grannens bil. Med lite vardagligare tal så kan man säga att skadeståndsskyldighet föreligger om du inte har handlat på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person skulle ha gjort om denna var i din situation. Min bedömning blir här att du inte är ersättningsskyldig. Ur informationen du gett mig ser det ut att vara en olyckshändelse som du inte har kunnat förutse på något sätt. Det spelar alltså ingen roll om din granne kan bevisa att det var golvplattorna som orsakat skadorna eftersom du inte har en ersättningsskyldighet.Vänligen,

Kan jag få ersättning för sveda och värk när min hund blivit påkörd?

2018-12-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Våran hundvalp blev ihjälkörd av en smitare, finns det någon ersättning att tillgå?Hon var försäkrad.Kommer få hennes liversättning troligtvis men finns det någon form av sveda-av-värk eller nåt liknande?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslagen föreligger skadeståndsskyldighet i de fall någon vållar – uppsåtligen eller vårdslöst – personskada eller sakskada (1 kap. 2 § skadeståndslagen). I detta fall är det fråga om sakskada; eftersom det inte är en person som skadats. Du har i detta fall rätt till den ekonomiska skada personen i förevarande fall orsakat, det vill säga, marknadsvärdet för hunden. Du har dessvärre inte rätt till ersättning för sveda och värk, eftersom sådan ersättning enbart kan utgå i fall det föreligger personskada (5 kap. 1 § 1 st. 3 p. skadeståndslagen).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Är kommunen ersättningsskyldig vid backning av bil in i släkt lyktstolpe?

2018-12-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag backade in bilen i en lyktstolpe. Lyktstolpen var släckt och därmed svår att se, den står i anslutning till väg/parkering som kommunen äger. Har jag rätt till skadestånd av kommunen som täcker självrisken på försäkringen?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är förmodligen nej. Det som kommer avgöra om du kan få skadestånd från kommunen är om de kan anses ha agerat vårdslöst i samband med skadan på din bil. Detta avgörs genom en oaktsamhetsbedömning som grundar sig på omständigheter från fall till fall, vilket alltid gör det svårt att på förhand definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej.Det som blir avgörande i oaktsamhetsbedömningen är om kommunen haft möjlighet att förhindra skadans uppkomst. Kommunen bör således, för att kunna bli skadeståndsskyldiga detta fall bevisligen ha vetat om att det stod en släckt lyktstolpe på en plats där bilar lätt kunnat backa in i den. Man skulle här exempelvis kunna tänka sig att kommunen fått in klagomål på denna släcka lyktstolpe, men ignorerat klagomålen och på så sätt genom underlåtenhet att tända den aktuella stolpen (eller flytta på den) blivit skadeståndsskyldiga. Är det så att det tidigare förekommit att bilar backat in i lyktstolpen skulle detta kunna göra det lättare för dig att bevisa vårdslöshet från kommunen. Det som måste bevisas är i princip att kommunen vetat om problemet men ändå valt att inte agera. Att bevisa underlåtenhet från kommunen kommer inte bli enkelt. Troligast är nog att kommunen inte alls vetat om situationen med den släckta lyktstolpen eller risken för denna typ av skador vid den aktuella platsen. Det är naturligtvis också svårt för kommunen att konstant hålla koll på huruvida deras lyktstolpar är tända eller inte. Sammanfattningsvis blir det alltså svårt att kräva ersättning från kommunen. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Kan man begära skadestånd av Kronofogden för dröjsmål?

2018-11-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Kan man begära Skadestånd av Kronofogden för Dröjsmål??
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdemyndigheten har en serviceskyldighet som innebär att de måste vara tydliga i handläggningen av ditt ärende (6 § förvaltningslagen). Ditt ärende ska som huvudregel handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § förvaltningslagen). Artikel 6 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillförsäkrar den enskilde ett skydd mot oskäliga handläggningstider (För EKMR klicka här och bläddra ner till artikel 6 och 13). Om handläggningen hos myndigheten tar oskäligt lång tid kan detta anses utgöra fel eller försummelse av myndighetens skyldigheter enligt lag.Vad som sagts innebär att om du lider ekonomisk skada på grund av en fel eller försummelse i myndighetsutövning kan du få ersättning för de skadorna (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Myndigheten kan också bli skadeståndsskyldig om den lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl (3 kap. 3 § skadeståndslagen). Skadeståndets omfattning är alla sådana kostnader som du haft som varit direkt hänförliga till felet från myndighetens sida. Deras fel i myndighetsutövning ska alltså vara skäligen kopplad (adekvat kausalitet) till dina kostnader för att du ska få skadestånd. Du har lagt dina pengar på sjukhusbesöket och har därför hamnat efter med räkningar i Sverige, det är en sådan koppling.Det kan anses vara givet att slutfakturan på en kostnad ska bifogas i en ansökan om ersättning för den kostnaden. I det fall en sådan inte bifogats så är det rimligt att myndigheten vill få in den uppgiften så snart som möjligt. Av frågan framgår inte detaljerna i hur lång tid det tagit hittills, vilken upplysning du fått av Kronofogdemyndigheten i samband med ärendet eller vad du bifogat i din ansökan. Handläggning av ett ärende kan ibland ta flera månader eller upp emot ett år i vissa fall, det beror just helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Kan du bevisa att dröjsmålet varit oskäligt eller handläggningen felaktig kan Kronofogdemyndigheten bli skadeståndsskyldiga.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!