Fråga om skadeståndsansvar för klocka

2018-12-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En avlägsen bekant visade mig sin klocka, som inte fungerade.Han bad mig om hjälp att sätta in ett nytt batteri.Jag öppnade klockan och såg att batterifästet var skadat.Jag lämnade tillbaka klockan och sa att han måste lämna in klockan.Nu påstår han att jag skadat klockan och det har jag absolut inte gjort.Hur ställer detta sig juridiskt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) gäller det att den som på grund av vårdslöst beteende orsakar annan skada också ska ersätta den skadan. Dock så gäller det att den som hävdar att någon orsakat honom skada också har bevisbördan för detta. Om han du är bekant med hävdar att du förstört hans klocka och tar saken till domstol måste han också kunna bevisa att du förstört klockan. Lägger han fram tillräckligt med bevis går bevisbördan över på dig och du måste bevisa att du faktiskt inte förstört klockan.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Måste jag betala självrisken?

2018-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag var i helgen ute på en pub med mina vänner. Baren vi är på är väldigt trång och smockfull. Jag står mellan två bord och pratar med mina vänner när de vid bordet bakom undrar över betydelsen för en av mina tatueringar. Jag väder mig om och råkar välta ett vinglas som sen rullar på bordet. Vi torkar upp. Jag erbjuder mig att köpa ett nytt glas vin och berättar klart om tatueringen. Efter detta påstår hon att jag krossat hennes skärm på telefonen, en telefon jag varken rört eller sett tidigare. Sprickan på telefonen var ganska koncentrerad till mitten av glaset och för mig verkar det otroligt att vinglaset kan ha gjort det. Hon tvingar mig att lägga till henne på fb för att prata om hur jag ska kunna kompensera henne. Jag tar bort förfrågan pga råd från vänner och andra på puben (varav en av dem är hennes vän). Hon hör av sig och säger att en "Fair kompensation" är att jag betala halva av en ny telefon Hon redan "tänkt köpa ändå". Jag erbjuder mig att betala halva självrisken trots att det var en olycka. Det duger inte och hon ber om 1500 för att det är vad hon skulle ha fått för telefonen om hon sålt den begagnad. Jag blockar. Hon letar upp mitt telefonnummer, lägger till min mamma på fb och hör av sig igen. Jag blockar hennes nummer och upplever detta väldigt obehagligt. Hur och vad ska jag göra i denna situation? Som jag fattar det genom att läsa tidigare inlägg är jag inte ersättningsskyldig då det var en olycka. Ska jag betala hennes självrisk?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skadestånd är skadeståndslagen tillämplig i det fall inget annat (lagstiftning eller avtal) har företräde 1 § skadeståndslagenDet följer av 2 kap 1 § skadeståndslagen att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Det centrala begreppet här i ditt fall är "vårdslöshet". I det fall mobilen var skadad innan händelsen eller om händelsen inte är att betrakta som vårdslös (att det var en olyckshändelse) har du helt rätt i att du inte har någon skyldighet att ersätta skadorna. För att veta om du är ersättningsskyldig måste det fastställas huruvida du har varit vårdslös i skadeståndslagen mening.Har du agerat vårdslöst?Med tanke på att ni befann er på en bar finns det inga handlingsföreskrifter som avgör din potentiella vårdslöshet. Därför kommer jag att tillämpa en s.k. fri culpabedömning.I rättsfallet NJA 2011 s. 454 tillämpade högsta domstolen en fri culpabedömning. De uttryckte att för att fastställa vårdslöshet måste man beakta risken för att skada ska uppkomma och möjliga skadors storlek. Även möjligheten att inse risken för att skada skulle uppkomma och möjligheter att förebygga skada, samt kostnader för att göra så måste beaktas.Risk för skada att uppståI ditt fall har risken varit ganska stor för att någon typ av skada skulle uppkomma med tanke på platsen som du befann dig på. Det var enligt din utsaga trångt och mycket folk. Förvisso finns det inte särskilt många olika sätt för skador att uppstå, annat än att exempelvis drickor spills genom att folk krockar in i varandra. Sannolikheten för att skada ska uppkomma genom ditt agerande bedömer jag däremot vara liten. Du berättar att du vänt dig om och därmed råkat välta ett vinglas. Att vända sig om på ett normalt sätt torde inte medföra att särskilt stor risk för skada ska uppkommer, inte ens i ett sådant sammanhang som du befann dig i. Hur stor riskerar skadorna att bliOmfattningen på de skador som riskerar att uppstå i sådana sammanhang är inte särskilt höga med hänsyn till att folk inte har med sig särskilt dyrbara saker till en bar, annat än exempelvis mobil och kläder. Det finns därför många sammanhang där skadorna kan bli större. Ditt agerande medför alltså inte att eventuella skador riskerar att bli stora.Din möjlighet att inse risk för skadaMin uppfattning är att du varit medveten om sammanhanget (trång bar med mycket folk). Däremot har din riskinsikt inte varit så omfattande att du kunnat förvänta dig sådana skador som att en mobilskärm skulle kunna gå sönder. Ditt handlande ger inte heller upphov för att du måste ha förstått att risken för att skador skulle uppkomma skulle vara stor. Dina möjligheter att förebygga skadanFör att vinglaset inte skulle välta har du kunnat vidtagit, inte så särskilt omfattande åtgärder. Du hade kunnat sett dig för och eventuellt uppmärksammat vinglaset. Min bedömningJag bedömer att du inte varit vårdslös i detta fall givet den information jag har att utgå från. Risk för att skada skulle uppstå genom ditt agerande har varit liten, eventuella skador som hade kunnat uppstå har inte varit särskilt stor. Du har enligt min mening kunnat förstå att skada skulle kunna uppkomma och du hade eventuellt kunnat förebygga skadan. Däremot resulterar det inte till vårdslöst agerande. Min bedömning är att det rör sig om en olycka och du bör inte betala för självrisken.SammanfattningsvisOm sprickan inte orsakades av din handling ska du inte ersätta skadan. Min bedömning är att du inte varit vårdslös. Det medför att du inte är ersättningsskyldig. Observera dock att min bedömning är gjord efter de omständigheter och det jag kan förutsätta givet den information jag har fått av händelseförloppet. Det är de faktiska omständigheterna i fallet som avgör om du varit vårdslös eller inteJag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Kan jag erhålla skadestånd från kommunen för att den placerat en skylt för lågt och jag skadats av detta?

2018-11-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag lutade min cykel mot en vägmärkesstolpe på kommunens väg för att låsa den. När jag reste mig upp slog jag i huvudet i underkant på vägmärket, varvid blodvite och smärta uppstod. Strax efteråt fick jag en bula,och smärtan höll i sig i ca 5 dagar. Bör jag begära ersättning för sveda och värk av kommunen?Enligt "Vägars och gators utformning", VGU, ska vägmärken monteras så att underkant sitter lägst 2,1 meter över gångbana. Detta vägmärke satt på en trottoar, men underkant var bara ca 1,6 meter över trottoaren.Tacksam för svar :)
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt ansvarssubjekt Det första du behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om Västerås kommun är ansvarig tar du kontakt med kommunen. SkadeståndsansvarI ditt fall har du råkat ut för en personskada utan att något kontraktsförhållande föreligger, vilket gör att skadeståndslagen och dess 2 kap. 1 § blir tillämplig. För att du ska kunna erhålla skadestånd av ansvarig för marken krävs enligt paragrafen att denne varit vårdslös. Att bedöma huruvida kommunen varit vårdslös eller inte görs i enlighet med vissa riktlinjer. Domstolen ser till hur stor risken för skada är på platsen där det skedde, huruvida kommunen bort inse denna risk för skada, samt ser till kostnaderna för att ha kunnat förebygga skadan. I ditt fall kan man argumentera för att kommunen agerat vårdslöst genom att inte placera denna skylt enligt gällande föreskrifter och därmed vållat skada. Kommunen har ett ansvar att göra detta just för att passerande personer inte ska komma till skada. En normalt aktsam person skulle förmodligen kunna göra samma misstag som du gjorde. Sammanfattning och rekommendation Kommunen ska sammanfattningsvis ha agerat vårdslöst. Anses kommunen vårdslös kan du få ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust, samt för eventuell sveda och värk. Det bästa för dig är att först vända dig till ditt försäkringsbolag om du har t.ex. en olycksfallsförsäkring, för att höra vilka möjligheter du har att få ersättning från denna eller vilka krav du kan rikta mot Västerås kommun/ ansvarige för marken. Du skulle även kunna stämma in kommunen i tingsrätten. Det är dock inte möjligt att med säkerhet anföra, att du skulle tilldelas ersättning, eftersom domstolen skulle kunna anföra att du bort varit aktsam vid skylten eftersom den var så låg. Eftersom du böjde dig under skylten borde du nämligen varit aktsam när du rätade på dig, må så vara att den var lägre än föreskrivet.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Måste man ersätta skador man orsakat på annan persons ägodel?

2018-10-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan! En vän till mig innehavande av MC-körkort lånade min motorcykel och körde omkull. Hon vägrar nu betala för skadorna hon åsamkat. Vi har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Vad gäller i en situation där man har sönder någon annans ägodel?
Alicia Abreu |Vad gäller i en situation då en person skadar en annan persons ägodel?Under förutsättningen att ni inte avtalat om annat ska den som orsakar sakskada på grund av vårdslöshet ersätta skadan, enligt skadeståndslagens 2 kapitel 1 §. Det här är den så kallade culparegeln och du har rätt till ekonomisk ersättning.Vad händer om hon bestrider betalningsföreläggandet?Då får du fyra veckor på dig att begära att målet lämnas över till tingsrätten för vidare handläggning. Om du inte gör det kommer ditt skadeståndskrav att förfalla, se 33 & 34 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Vänliga hälsningar

Är kommunen ersättningsskyldig vid backning av bil in i släkt lyktstolpe?

2018-12-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag backade in bilen i en lyktstolpe. Lyktstolpen var släckt och därmed svår att se, den står i anslutning till väg/parkering som kommunen äger. Har jag rätt till skadestånd av kommunen som täcker självrisken på försäkringen?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är förmodligen nej. Det som kommer avgöra om du kan få skadestånd från kommunen är om de kan anses ha agerat vårdslöst i samband med skadan på din bil. Detta avgörs genom en oaktsamhetsbedömning som grundar sig på omständigheter från fall till fall, vilket alltid gör det svårt att på förhand definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej.Det som blir avgörande i oaktsamhetsbedömningen är om kommunen haft möjlighet att förhindra skadans uppkomst. Kommunen bör således, för att kunna bli skadeståndsskyldiga detta fall bevisligen ha vetat om att det stod en släckt lyktstolpe på en plats där bilar lätt kunnat backa in i den. Man skulle här exempelvis kunna tänka sig att kommunen fått in klagomål på denna släcka lyktstolpe, men ignorerat klagomålen och på så sätt genom underlåtenhet att tända den aktuella stolpen (eller flytta på den) blivit skadeståndsskyldiga. Är det så att det tidigare förekommit att bilar backat in i lyktstolpen skulle detta kunna göra det lättare för dig att bevisa vårdslöshet från kommunen. Det som måste bevisas är i princip att kommunen vetat om problemet men ändå valt att inte agera. Att bevisa underlåtenhet från kommunen kommer inte bli enkelt. Troligast är nog att kommunen inte alls vetat om situationen med den släckta lyktstolpen eller risken för denna typ av skador vid den aktuella platsen. Det är naturligtvis också svårt för kommunen att konstant hålla koll på huruvida deras lyktstolpar är tända eller inte. Sammanfattningsvis blir det alltså svårt att kräva ersättning från kommunen. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Kan man begära skadestånd av Kronofogden för dröjsmål?

2018-11-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Kan man begära Skadestånd av Kronofogden för Dröjsmål??
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdemyndigheten har en serviceskyldighet som innebär att de måste vara tydliga i handläggningen av ditt ärende (6 § förvaltningslagen). Ditt ärende ska som huvudregel handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § förvaltningslagen). Artikel 6 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillförsäkrar den enskilde ett skydd mot oskäliga handläggningstider (För EKMR klicka här och bläddra ner till artikel 6 och 13). Om handläggningen hos myndigheten tar oskäligt lång tid kan detta anses utgöra fel eller försummelse av myndighetens skyldigheter enligt lag.Vad som sagts innebär att om du lider ekonomisk skada på grund av en fel eller försummelse i myndighetsutövning kan du få ersättning för de skadorna (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Myndigheten kan också bli skadeståndsskyldig om den lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl (3 kap. 3 § skadeståndslagen). Skadeståndets omfattning är alla sådana kostnader som du haft som varit direkt hänförliga till felet från myndighetens sida. Deras fel i myndighetsutövning ska alltså vara skäligen kopplad (adekvat kausalitet) till dina kostnader för att du ska få skadestånd. Du har lagt dina pengar på sjukhusbesöket och har därför hamnat efter med räkningar i Sverige, det är en sådan koppling.Det kan anses vara givet att slutfakturan på en kostnad ska bifogas i en ansökan om ersättning för den kostnaden. I det fall en sådan inte bifogats så är det rimligt att myndigheten vill få in den uppgiften så snart som möjligt. Av frågan framgår inte detaljerna i hur lång tid det tagit hittills, vilken upplysning du fått av Kronofogdemyndigheten i samband med ärendet eller vad du bifogat i din ansökan. Handläggning av ett ärende kan ibland ta flera månader eller upp emot ett år i vissa fall, det beror just helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Kan du bevisa att dröjsmålet varit oskäligt eller handläggningen felaktig kan Kronofogdemyndigheten bli skadeståndsskyldiga.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Ersättning för förlorad inkomst på grund av vägarbete

2018-10-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälp med att få veta vad som gäller juridiskt när...Uppsala kommun håller på med vägarbeten som gör att 3 st. företag förlorat kunder/intäkter p.g.a. att det är så krångligt att ta sig till företagen att deras kunder nu väljer att åka till någon annan.Vägarbetet skulle vara avslutat 31/10-18 men har nu blivit försenat till slutet av januari-19. Företagen vill nu ha ekonomisk ersättning men Uppsala kommun säger att de har rätt att bygga om gator utan att någon kan kräva ersättning för förlorad inkomst.Kan man juridiskt kräva ersättning av Uppsala kommun?Tacksam för svar.
Azalea Safaei |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Jag kommer att besvara din fråga så översiktligt som möjligt, då jag inte har någon mer ingående information kring de ekonomiska förutsättningarna eller omfattningen att byggnationen.Rent generellt gäller det att ersättning skulle kunna utgå, detta genom skadestånd på grund av att vägarbetet orsakar en skada. Detta gäller skadestånd utanför ett kontraktsförhållande och jag kommer därför att tillämpa miljöbalkens bestämmelser utifrån principen om lex specialis. Speciallagen (lex specialis) har i lagtolkningen företräde framför en lag som enbart reglerar allmänna frågor (lex generalis). Bestämmelserna om skadestånd för miljöskador finns i 32 kap. miljöbalken (MB).Miljöbalken (MB):För att 32 kap. ska vara tillämpligt krävs att den skadegörande störningen ska ha uppkommit till följd av verksamhet på en fastighet. Härmed avses alla slags former av mark- eller vattenanvändning som kan medföra olägenhet. Skadan ska vidare ha drabbat omgivningen och det är den skadegörande verksamhetens omgivning som åsyftas. 32 kap. ger den skadelidande rätt till skadestånd i de fall där skadan har orsakats genom immissioner, sprängningar och grävningar. Immissioner beskrivs som Inverkan (rök, hetta, buller, skakningar, m.m.) från en fastighet på omgivande fastigheter. Huvudregeln i MB är att ansvarsgrunden är rent strikt ansvar, vilket innebär att någon oaktsamhet inte behövs för att skadeståndsansvar skall uppkomma. Detta med undantag för vad som är "ortsvanligt" eller allmävanliga skador. I sådana fall träder ett culpaansvar in, det vill säga, vad bör man få tåla? (32:1 MB)För vårt fall relevant är immissionen "annan störning" som beskrivs i 32 kap 3 § 8 p. Här finns det ett krav på ett orsakssamband mellan skadan (inkomstförlusten) och den orsakande immissionen, det vill säga vägarbetets effekter. Tidigare har det ansetts att gatuarbeten som har lett till avspärrningar som i sin tur har försvårat tillträde till affärslokaler har utgjort grund för ersättning, se närmre i NJA 1996 s 634. Detta rättsfall är dock endast ett exempel, som dessutom har kritiserats i efterhand och anses av många inte ska tolkas som ett utvidgande av den nuvarande miljöbalkens bestämmelser. Det är därför inte helt klart ifall kommunen skulle gå med på ersättning med stöd av miljöbalken, utan de kan å sin sida hävda samhällsnyttan med grävningarna. Där tyngden ligger för företagen att bevisa är att denna förlängning beror på en omständigheter hos kommunen. Ersättningsmålet kan drivas som en grupptalan (32:13). Tyvärr är det vanligt att bli nekad en ersättning för förlorad inkomst och förmodligen kommer inte kommunen gå med på att betala hela beloppet som yrkas, men eventuellt kan de gå med på en förlikning i frågan. Viktigt för företagens del blir att tydligt redovisa inkomstförlusten samt kunna bevisa dess orsakssamband med vägarbetets dröjsmål.Lycka till!Vänligen,

Kommunens träd har orsakat skada på min bil, vem bär ansvaret?

2018-10-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Har en stor ek som sträcker sig delvis över min p-plats på tomten,Nu har massor av ekollon o grenar blåst ner och skadat taket på Husbiilen. Eken står på kommunens mark och är dom vill ej röra den.Vem har ansvaret för skadorna? Tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I jordabalkens (1970:994) 3 kap. 2 § (här) regleras det fall rot eller gren medför olägenhet för fastighetsägare med anledning av att den tränger in på fastigheten från ett annat område intill fastigheten. Bestämmelsen ger fastighetsägaren som besväras av roten/grenen rätten att ta bort denna. Innan en sådan åtgärd vidtages ska dock områdets ägare beredas tillfälle att själv utföra åtgärden. Värt att notera i sammanhanget är att kommunen, som i egenskap av markägare och därmed ansvariga för det ifrågavarande trädet, är att jämställas med ägare i paragrafens mening. Även i plan- och bygglagen (2010:900) (här) har i 8 kap. 15 § ålagts tomtägare ansvar att se till så att en tomt sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.Det du som besvärad fastighetsägare i första hand ska göra är att ta kontakt med kommunen och ansöka om lov att fälla trädet. I ansökan beskriver du vilket träd som avses och varför.Kommunen, som generellt sett är väldigt restriktiva med trädfällningar, gör en bedömning i varje enskilt fall. Kommunen har att beakta omständigheter såsom trädets betydelse för området, huruvida trädet är skyddsvärt och andra omständigheter såsom de olägenheter som kan komma att uppstå med anledning av trädfällningen.Det finns ett särskilt skadeståndsansvar för kommunen som avser myndighetsutövning. Ditt fall handlar inte om myndighetsutövning och därmed kommer skadan att regleras enligt vanliga regler. I skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 1 § anges, att om någon (kommunen i ditt fall) orsakar skada genom oaktsamhet ska denne ersätta skadan. Då behöver först utredas om det förelåg oaktsamhet. Det bör vara oaktsamt att låta ett så stort träd stå kvar så nära andras egendom. Sen ska den oaktsamheten ha "orsakat" skadan, med andra ord ska det ha förelegat adekvat kausalitet, vilket kan avgöras genom huruvida skadan hade undvikits om kommunen exempelvis fällt trädet. Hade trädet inte funnits där, hade skada sannolikt inte uppstått, varför man kan anföra att det föreligger kausalitet.Du bör sålunda rikta ett skadeståndskrav mot kommunen.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!