Min granne klippte ner min häck, vad är skälig skadestånd att begära?

FRÅGA
Hej, Min granne har (i helgen) utan att fråga mig i förväg och vid tillfälle då jag inte varit hemma, sågat ner en häck som står i sin helhet på min tomt. Häcken står visserligen intill grannens tomt, men som sagt helt och hållet PÅ min tomt. Häcken var 2,5 till 3 meter hög från början och är nu bara 1.5 meter hög. Hade han bara klippt av några grenar på hans sida då hade jag inte blivit arg, men nu har han förstörd MIN egendom!Jag är väldigt mån om min privacy och om den lantliga karaktären i min trädgård, båda är nu påverkade på ett mycket negativt sätt. Två grannar kan nu titta rakt in i mitt vardagsrum och häcken ser ut som en "radhushäck" och är i ful kontrast med resten av trädgården.Jag har läst en del på Lawline och läst vilka lagar som gäller (Jordabalken kap3, §2 / Brottsbalken kap 8, §8 och kap. 12, §1 7 Skadeståndslagen kap.2, §1)Igår skickade jag ett brev till grannen med mitt tyckande och hänvisningen till gällande lag och meddelat honom att jag vill ha skadestånd. Jag har gett honom 2 veckor att reagera innan jag gör en polisanmälan och skickar in en stämningsansökan. Det jag undrar är:- Hur starkt står man i ett sådant här ärende?- Hur hög skadestånd är rimligt att begära?Jag har tagit in offerter för borttagning av kvarvarande häcken och ersättningen med häck av den gamla höjden, det uppgår till cirka 96 tusen (det gäller 25 meter häck...)
SVAR

Hejsan,

Aktuell reglering
Tack för att du vänder dig till oss för hjälp. De lagar som är aktuella är jordabalk (JB), skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB). Dock bör sägas att ansvar för skadegörelse/egenmäktigt förfarande krävs uppsåt, se 1 kap 2§ BrB. Det innebär att för att bli fälld för dessa brott så måste din granne ha haft avsikt att skada din egendom. Huruvida grannen har haft uppsåt är oklart och kan vara svårt att bevisa - ändock kan det vara till fördel för dig att polisanmäla händelsen. Ersättning genom 3 kap 2§ jordabalken är mestadels aktuell när grannar "stör" varandra genom ljud, bygge eller dylikt i sin egna fastighet. Det kan även tillämpas när grannar använder en fastighet som är under servitut, samfälld eller liknande. Det är därför inte riktigt aktuellt i detta fall.

Eftersom det är din fastighet som har skadats genom annans vållande så kommer jag att mestadels behandla dina rättigheter enligt skadeståndslagen. Det är genom skadeståndslagen som du har mest sannolikhet att få ersättning.

Skadeståndslagen - 2 kap 1§
Enligt dina uppgifter har din granne klippt ner din häck som är på din fastighet. Det är uppenbart att grannen har gjort skada på din egendom och 2 kap 1§ är tillämplig. För ansvar enligt paragrafen krävs inte uppsåt utan endast oaktsamhet (jämfört med brott som kräver att man bevisar uppsåt). Det innebär att grannen endast behöver vara oaktsam för att bli skadeståndsansvarig. Det kan därför sägas att grannen har varit vårdslös. Även om han inte visste att det var din häck så bör han ha tagit reda på. Omständigheterna talar för att grannen, om inte har haft uppsåt, i varje fall har varit oaktsam när denne klippte häcken.

Vissa bevisfrågor
Det är den som påstår något som har att bevisa att detta har hänt. Det lättaste vore om grannen erkände att han klippt häcken. Men för att vara fulltäckande i mitt svar kan jag ge dig lite tips på bevisning som kan gå läggas fram. Eftersom det inte går att styrka att han har klippt häcken genom någon skriftlig dokumentation, så kan det bevisas genom att några som känner till omständigheterna vittnar för dig. Möjligtvis kan du styrka omständigheterna om ni har skriftväxlat (facebook, sms eller annat).

Skadeståndets storlek
En allmän skadeståndsrättslig princip är att den som har blivit skadat ska bli ersatt så att den är i samma ekonomiska situation som innan skadan. Detta kan utläsas i 5 kap 7§ skadeståndslagen som lyder på följande sätt:

"7 § Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för
1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,
2. annan kostnad till följd av skadan,
3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet"

Det innebär att de offerter som du har fått på 96 000 kr är en rimlig kostnad för att återanskaffa häcken i sitt originella skick. Eftersom man inte riktigt kan "fixa" en klippt häck, läs mer här om hur man bedömer skadestånd när häckar, träd och växter olovligen fälls.

Sammanfattningsvis
För att svara på dina frågor så menar jag att det är hög sannolikhet att skadeståndsbegäran vinner bifall. Skadeståndets storlek som du har kommit fram till är också rimlig. Du bör vara förbered på att behöva bevisa att han har klippt häcken (genom vittnesmål) och du bör även grunda ditt yrkande på storlek av skadeståndet på offerterna. Du bör därför skicka in de offerter du har fått till tingsrätten. Om tingsrätten inte vet vad du grundar storleken på skadeståndet på så kan det hända att de avslår ditt yrkande helt och hållet.

Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (334)
2021-01-10 Skadeståndsskyldighet vid sakskada
2020-12-23 Skadestånd för jacka
2020-12-09 Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil
2020-12-02 Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (88253)