Fråga om skadestånd för personskada

Min mor föll i ett hål i asfalten på gårdsplanen där hon bor. Det bar sig inte bättre än att hon bröt lårbenshalsen, fick en fraktur på axeln och slog i huvudet.

De två första skadorna har idag läkt någorlunda men slaget i huvudet har ställt till det för henne. Efter att levt ett gott och socialt liv, helt kunnat ta hand om sig själv, utan hemtjänst eller annat, har hon efter fallet fått en snabbt utvecklad demens. Den är diagnostiserad av läkare. Hon befinner sig nu på ett korttidsboende och kommer om en månad bli överflyttad till ett demensboende, för resten av livet. En total omvälvning av hennes och vårt (barnens) liv.

Jag kommer, i min mors namn (vi har framtidsfullmakt), begära ekonomisk kompensation. Dels att få tillbaka hyran under den tiden hon inte kunnat bo i sin lägenhet (från 4/12-19) och dels också ett skadestånd för fysisk skada, merkostnader i samband med tvångsfritt till nytt boende.

Det är inte skadestånd à la USA vi är ute efter men vad är skäligt efter en sådan här händelse?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga det som din mor har råkat ut för. Jag kommer att gå igenom vilka möjlighet du har att väcka talan om skadestånd, vem skadeståndstalan ska riktas mot, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vem ska ersätta personskada?

Huvudregeln enligt Skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada eller personskada ska ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här). Personskador kan vara såväl fysiska som psykiska skador.

Vad omfattar skadestånd för personskada?

Vad skadestånd för personskada ska omfatta framgår av 5 kap 1 § 1 st Skadeståndslagen (här). Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära ska ersättas (p. 1). Skadeståndet i denna del kompletterar samhällets insatser genom olika vårdformer och kostnadsersättningar. Kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära innebär att anhörigas inkomstförluster och kostnader vid sjukbesök hos den skadade liksom anhörigas kostnader för omvårdnad ersätts. Om du har drabbats av inkomstförluster till följd av att din mor blev skadad kan du i viss utsträckning få ersättning för dessa kostnader.

Även inkomstförlust ska ersättas (p. 2). Jag tolkar din fråga som att din mor är pensionär, och således inte haft inkomstförluster till följd av sina skador.

Även fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan ska ersättas (p. 3). I det här fallet har din mor brutit lårbenshalsen, samt fått en fraktur på axeln och slagit i huvudet. De skadorna bör hon kunna få ersättning för. När det gäller demensen misstänker jag att det kan vara svårt att bevisa att det är en direkt följd av skadan hon drabbades av, så här är det bra om det finns läkarintyg som styrker detta.

I ditt fall har din mor fått flera personskador, och bör få ersättning för dessa. Främst bör hon få ersättning för sjukvårdskostnaderna samt fysiskt och psykiskt lidande.

Vem ska du väcka skadeståndstalan mot?

Kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, se 6 kap 21 § Plan- och bygglagen (här). Detta gäller även om detaljplanen upphävs. Om kommunen är huvudman för asfalten på gårdsplanen är alltså kommunen ansvarig för underhållet. Därmed kan kommunen vara skadeståndsskyldig genom passivitet, genom att inte laga hålet i asfalten.

Det kan även vara bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som är ansvarig för underhållet, eftersom skadan inträffade på gårdsplanen utanför din mors hus. Jag rekommenderar därför att du tar reda på vem som är ansvarig för underhållet av gårdsplanen.

Övriga krav för att få skadestånd

För att kunna få skadestånd krävs adekvat kausalitet, alltså att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen eller passiviteten och den inträffade skadan. Du bör kolla om din mor kan få försäkringsersättning. Ofta är det lättare att få ersättning ur sin försäkring än att få skadestånd.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du tar reda på vem som är ansvarig för gårdsplanen utanför din mors hus, så att du vet vem en skadeståndstalan ska riktas mot. Jag rekommenderar även att du beräknar vilka kostnader din mor (och även du har haft) på grund av det inträffade, se under rubriken "Vad omfattar skadestånd för personskada?".

För att få ut skadestånd måste du väcka en skadeståndstalan mot den som är ansvarig. Du väcker skadeståndstalan genom att ansöka om stämning hos tingsrätten, se 42 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Det blir då ett tvistemål, och då ska stämning som huvudregel väckas där motparten (i detta fall den som är ansvarig för gårdsplanen) har sin vanliga vistelseort, se 10 kap 1 § Rättegångsbalken (här).

Du kan ansöka om stämning på egen hand, men du kan anlita en jurist, exempelvis en jurist från Lawline. Priset är 2 000 kronor per timme inklusive moms, och länk till formulär för att boka tid med jurist finns här.

Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000