Förutsättningar för ersättning

FRÅGA
Min granne har skickat en faktura till mig på en lagning av ett bilfönster. Enligt grannen så har hen fått ett "stenskott" på rutan när min kompis körde röjsåg på vår tomt. Grannen har inte sett att så var fallet. Utan tog för givet att det var så det skedde. Vad gäller i detta? Jag har inte fått underlag från grannens försäkringsbolag. Utan jag har fått en del av bilden på faktura där dom bytte glas och nu kräver grannen en Swish av mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta de förutsättningarna som ger någon rätten till ersättning. Nedanför kommer jag redogöra vad som gäller vid skada utanför avtalsförhållande.

När det gäller skador utanför avtalsförhållande är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Skada på bilrutan klassas som en sakskada. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat skadan ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Enligt lagen så finns det tre rekvisit som ska uppfyllas för att man ska kunna få ersättning.

Skadan ska ha orsakats av någon annan, Skadan har orsakats med uppsåt (avsikt) eller av vårdslöshet, ochDet ska föreligga adekvat kausalitet.
Av din fråga kan jag tolka det som att det inte var meningen att orsaka skadan – alltså det var inte med uppsåt. Frågan blir då om skadan har orsakats av vårdslöshet. För att bedöma om någon har varit vårdslöst kan man göra en sammanvägd bedömning med hänsyn till
hur stor risken är för skadaär risken stort att man kan råka skjuta sten när man kör röjsåg?skadans storlekmöjligheten att förebyggahade man kunnat förebygga det?hade det varit kostsamt att förebygga?huruvida skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske.

Ifall att man konstaterat att personen har varit vårdslöst, måste man också kunna bevisa att det föreligger adekvat kausalitet för att man ska ha rätt till ersättning. Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan. Och att orsakssambandet ska vara tillräckligt förutsebart (adekvat). Handlingen ska alltså ha legat i farans riktning och att skadan ska vara en naturlig följd av handlingen.

Sammanfattningsvis kan det sägas att man måste uppfylla de tre rekvisiten för att kunna få rätt till ersättning. Skadan ska ha orsakats av någon annan, genom uppsåt eller av vårdslöshet och att det föreligger adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan. Vid tvistemål är det personen som påstår något som ska bevisa sitt påstående. För att sedan kunna slippa ersättningsskyldighet behöver du kunna motbevisa.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?