Preskription av skadeståndskrav från privatperson mot näringsidkare.

FRÅGA
Vad är preskriptionstiden för skadeståndskrav från privatperson till en hantverkare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag är osäker på om du menar den tid man har på sig att kräva skadestånd eller när en fordran som avser skadestånd preskriberas. Jag kommer därför svara på båda dessa frågor.

När kan man inte längre kräva skadestånd?

Jag utgår från att hantverkaren utfört arbete på fast eller lös egendom och att konsumenttjänstlagen (KtjL) därför är tillämpligt (KtjL 1§).

Eftersom privatpersonen lidit en skada utgår jag även från att det varit något fel i tjänsten - detta är ett krav för att denne ska ha rätt till skadestånd (KtjL 16§). För att ha rätt till skadestånd måste privatpersonen meddela hantverkaren om felet inom rimlig tid från det att denne upptäckte felet. Vad som är rimlig tid varierar beroende på tjänsten som utförts, 2 månader anses dock alltid uppfylla kravet (KtjL 17§ 1st).

Man kan alltså säga att möjligheten att begära skadestånd preskriberas om privatpersonen väntar längre än "rimlig tid" med att meddela om ett fel. Om konsumenten meddelar om felet börjar istället preskriptionslagen gälla (se nedan).

Notera att detta inte gäller om privatpersonen personligen (alltså dennes kropp) har skadats (KtjL 35§). Då gäller istället skadeståndslagen som inte har någon minimitid inom vilken man måste kräva skadestånd. Istället gäller preskriptionslagen.

När preskriberas ett skadeståndskrav?

Skadeståndskravs preskription regleras i preskriptionslagen (PreskL). Ett skadeståndskrav preskriberas tio år efter uppkomsten (PreskL 2§). Ifall det sker ett s.k preskriptionsavbrott - t.ex genom att den som riktar kravet påminner gäldenären om det - räknas dock tiden om från den punkten (PreskL 5-).

Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?