Förutsättningar för ersättning

Hej,

Jag tränade på gymmet och gjorde sit-ups då maskinen gick sönder (metallen bröts på mitten) så att jag landade platt på ryggen från ca 1 meter.

Jag har haft ont i ryggen och rumpan i flera dagar och har inte kunnat träna eller tävla i min idrott som jag skulle ha gjort.

Har jag rätt till skadestånd eller ersättning för detta?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta förutsättningar för att få ersättning. Nedan kommer jag redogöra i detalj. En kort sammanfattning kommer finnas längst ned i dokumentet.


Det finns två sätt olika sätt att söka ersättning i detta fall

Försäkring

Du kan söka ersättning från ditt försäkringsbolag. En olycksförsäkring brukar ge ersättning vid olyckshändelser. I vissa fall kan även hemförsäkring ge ersättning vid olyckshändelser – hemförsäkring gäller dock främst egendom, ansvarsförsäkring och överfall. Du kan se i ditt försäkringsavtal vad som gäller och om skadan täcks av försäkringen.


Skadeståndslagen

Ett annat sätt att söka ersättning är genom skadeståndstalan mot gymmet. Skadeståndslagen (SkL) är tillämplig lag vid utom kontraktsförhållande – alltså om det inte avtalats så är det reglerna i skadeståndslagen som gäller (1 kap. 1 § SkL). Du bör därför se i det avtal som du har ingått med gymmet om villkor för ersättning.

Om det har inte avtalats något om ersättning så är det, som sagt ovan, reglerna i skadeståndslagen som gäller. Den skada som du har lidit räknas som personskada. Huvudregeln är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). En annan förutsättning är att det ska föreligga adekvat kausalitet. Det ska alltså ha förelegat uppsåt eller vårdslöshet och att det finns ett samband mellan skadehandlingen och skadan för att du ska kunna få ersättning av gymmet.


Uppsåt eller vårdslöshet

Lagen kräver att handlingen ska ha uppkommit genom uppsåt (med filt) eller genom vårdslöshet. I detta fall är det nog tveksamt att gymanläggningen har orsakat skadan med uppsåt. Du ska då bevisa att skadan har uppkommit genom vårdslöshet. För att kunna bedöma om någon har varit vårdslöst brukar man titta på skaderisken, skadans storlek, huruvida personen hade kunnat förebygga skadan samt om den skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske.

Som exempel skulle man kunna argumentera att det är viktigt att man ser till att maskinerna i gymmet är säkra eftersom många använder dem och att det kan leda till fruktansvärda skador om maskinerna skulle gå sönder mitt i träningen. Gymmet har i så fall misslyckats med att upprätthålla säkerheten i gymmet. Detta är alltså en argumentationsfråga – du ska argumentera för att gymmet har varit vårdslöst.


Adekvat kausalitet

För att få ersättning måste man också bevisa att det föreligger samband mellan skadehandlingen och skadan och att det ska vara tillräckligt förutsebart (adekvat). Du ska alltså kunna bevisa att eftersom maskinen gick sönder och att du därefter landade på ryggen har orsakat ont i ryggen och rumpan. Detta tror jag inte skulle vara ett problem för dig att bevisa.


Skadeståndets omfattning

Skadestånd skulle då omfatta ersättning för

- Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande

- Inkomstförlust

- Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värd) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).


Jämkning av skadestånd

Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas om den skadelidande själv (du) uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (6 kap. 1 § SkL). Skadeståndet kan alltså jämkas om du har uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan. Notera att det krävs grov vårdslöshet för att skadeståndet ska jämkas. Detta eftersom man som regel försöker att ge ersättning till personer som lider av personskada.


Sammanfattning

Du kan få ersättning på två olika sätt. För det första kan du försöka söka ersättning genom ditt försäkringsbolag. För att se om skadan täcks av försäkringen ska du läsa ditt försäkringsavtal. För det andra kan du söka ersättning genom att kräva skadestånd av gymanläggningen. Du måste då kunna bevisa att gymanläggningen har varit vårdslöst och att det föreligger adekvat kausalitet.


För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000