Vilken ersättning kan man få vid halkskada?

FRÅGA
Hej!Tacksam för råd ang ett fall i en Lidlbutik den 23/6Jag halkade i något liknade flytande margarin. Inget som skulle vara på golvet med andra ord.Jag ådrog mig en kraftigt felställd handledsfraktur vid fallet och gipsad i 5 veckor. Sjukskriven i 8 veckor.En personal gick och hämtade en gul variningsskylt efter mitt fall och satte vid smörjan på golvet.Chefen blev tillkallad och lovade att ringa upp mig, då jag var nära att svimma av smärta och bara behövde komma därifrån. Vilket hon än idag inte har gjort.Jag fick själv kontakta deras ansvarsförsäkring. Tydligen har personal + chef i butiken ljugit och sagt att varningsskylt fanns på plats. Borde finnas övervakningskamera, jag föll i närheten av en nödutgång.Försäkringsbolag säger att de följt alla städrutiner och varningsskylt och att jag i princip får skylla mig själv att jag ramlade, man får räkna med hala fläckar i en livsmedelsbutik enl dem.Har besvarat deras beslut att jag ska försöka få hjälp på något vis och ev gå till tidning.Fick idag 3/9 ett brev ifrån dem att de var villiga att betala ut ersättning på 700 kronor, för läkarkostnader + medicin och samtidigt skriva under att jag avsäger mig rätten att vidare rikta anspråk mot Lidl, oavsett komplicationer o men som uppstår i framtiden. Jag har mer utgifter i form av läkarkostnader, rehab och förlorad inkomst under 8 v än de 700 kr. Är detta rätt av Lidl? Kan jag göra något?Begär endast det jag har förlorat i form av inkomst och utgifter.MvhCarina Lindhe
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilka krav på ersättning du kan rikta mot butiken till följd av din skada. Regler om skadestånd går att finna i flera olika lagar. I den aktuella situationen är emellertid bestämmelserna i den allmänna skadeståndslagen de mest relevanta. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Skadestånd enligt skadeståndslagen

Enligt den allmänna ansvarsregeln i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar en personskada ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Regeln ställer upp ett antal rekvisit, det vill säga villkor, som måste vara uppfyllda för att skadestånd ska utgå. Jag kommer nedan att kortfattat försöka förklara vad dessa innebär.

För att någon ska ha rätt till ersättning i form av skadestånd krävs det att denne har drabbats av en person- eller sakskada. Av din fråga framgår att du har drabbats av en handledsfraktur. Detta är ett exempel på en personskada.

Skadan ska, i sin tur, ha vållats av någon annan antingen genom en aktiv handling eller genom passivitet. Handlingen eller passiviteten måste därtill vara antingen uppsåtlig eller vårdslös. I ditt fall har din skada vållats, alltså orsakats, av butikens underlåtenhet att hålla butiksgolvet rent. Butiken har därigenom framkallat en fara för sina kunder. Hala fläckar bör nämligen inte vara något "man får räkna med" i en livsmedelsbutik. Dessutom har de underlåtit att varna om faran genom att exempelvis ställa ut en varningsskylt. Mycket talar därför för att de inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder och därför orsakat din skada genom passivitet. Givet de risker som ett halt butiksgolv medför och de relativt enkla åtgärder som hade kunnat vidtas för att förebygga din skada så är det dessutom troligt att detta är att bedöma som ett vårdslöst beteende från butikens sida.

Slutligen måste det föreligga adekvat kausalitet mellan butikens passivitet och din skada för att du ska vara berättigad till skadestånd. Med detta menas att din skada ska vara en förutsebar följd av butikens passivitet. Av informationen i din fråga framstår det som troligt att skadan aldrig hade uppkommit om golvet hade hållits rent eller om det hade funnits varningsskyltar på plats som upplyst kunderna om halkrisken. Adekvat kausalitet föreligger därför troligtvis.

Hur du kan gå vidare med ditt ärende

Mycket talar därför för att du har rätt till ersättning av butiken för din personskada. Ersättningen skulle, i så fall, omfatta sjukvårdskostnader, inkomstförluster och ersättning för sveda och värk, alltså mer än vad butiken har erbjudit dig (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Vill butiken inte utge sådan ersättning finns det därför anledning för dig att överväga om du vill väcka talan om skadestånd i domstol.

Det måste emellertid påpekas att skadeståndsmål kan vara mycket komplicerade och att det är svårt att sia i hur ett visst fall kan komma att bedömas av domstolen. Bevisningen är av förståeliga skäl av central betydelse och det är du som kärande som har bevisbördan för att butiken faktiskt har vållat din skada genom vårdslöshet. Därtill kommer en risk för dig som kärande att behöva ersätta både dina egna och motpartens rättegångskostnader vid ett eventuellt avslaget yrkande. Det krävs därför mer information om omständigheterna i den aktuella situationen för att avgöra hur du bör agera och om det är värt att föra talan i domstol. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?