Vad jag kan begära i ersättning

2019-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev påkörd bakifrån och motparten blev dömd för vårdslöshet . Ni vill polise veta vad jag begär i ersättning för kroppsskada. Jag fick wishplashsskada ( medicinsk invalitet) hur mycket kan man begära?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina krav (yrkanden) kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen.Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i skadeståndslagen (SkL).Vad du kan få för ersättningDu har drabbats av en personskada då du fått en whiplashskada och enligt regel har du rätt till ersättning för följande saker: 1.Kostnader för sjukvård och andra liknande kostnader som du haft, 2.Inkomstförlust som du kan ha drabbats av. Har du inte kunnat arbeta på grund av Whiplashskadan så kan detta ersättas, 3.Ersättning på grund av psykiskt och fysiskt lidande (sveda och värk) eller skador som är bestående, exempelvis ärr eller en kronisk nackskada. Just den formen av ersättning som skrivits i tredje punkten är svårare att räkna ut eftersom det rör sig om en ideell skada. Det är en form av ersättning för att det har gjort ont eller att du haft bestående effekter av personskadan. Till skillnad från punkt 1 och 2 är det alltså svårt att ge ett exakt prisbasbelopp här.Trafikskadenämnden har skapat tabeller för ideella skadorna och domstolen följer i huvudsak dessa. Ersättning för sveda och värk hittar du här.Sammanfattningsvis kan du alltså få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust, dessa är enkla att räkna ut. Det är däremot svårare att bestämma en exakt summa för de ideella skadorna, här har du de olika tabellerna från trafikskadenämnden till hjälp (förutsatt att du fått en bestående skada av whiplashen).Om du är osäker på viket belopp du ska kräva räcker det med att säga att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Det måste göras innan rättegången.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur skriver jag en stämningsansökan och måste jag anlita ett ombud?

2019-05-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag skrev en fråga (se här: https://lawline.se/answers/skadestandsansvar-for-att-ha-tappat-hund) men efter jag varit i kontakt med juristfirmor får jag ingen hjälp och inget utförligt svar på varför de inte kan hjälpa mig, varför jag vänder mig till er igen. Jag undrar hur jag ska gå tillväga. Hur gör man en stämningsansökan till exempel? Behöver man i sådana fall ha med ett ombud, vad är det vi i sådana fall behöver bevisa?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett tvistemål som ditt består av två parter; kärande (du) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du ange först och främst vad du yrkar. Ett yrkande kan vara t.ex. "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet. Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (t.ex. vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det. Det innebär att om du påstår att din motpart skadat hunden och att det skett av oaktsamhet måste du dels visa att hunden skadats, dels att det skett av oaktsamhet.För en förenklad form av stämningsansökan kan du ladda hem en ansökan via Sveriges domstolars hemsida. Det kan dock vara svårt att skriva en stämningsansökan korrekt själv. Du är inte tvungen att ha ett ombud, det kan däremot vara en god idé att ha det om du inte är juridiskt bevandrad.Om du vill ha hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå som skriver stämningsansökan och företräder dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning för fel utförd operation?

2019-05-08 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Sommaren 2017 så stelopererad jag en av mina tår pågrund av att den vuxit snett och bidrog till smärta. Cirka ett halvår efter operationen så kom denna smärta tillbaka, och min tå låg snett igen. Gick sedan tillbaka till en annan kirurg som kollade på röntgen bilderna före operationen och röntgen bilderna efter operationen. Hon kom då fram till att den förra kirurgen har stelopererat fel led och att jag därav måste göra ytligare en operation. Både mitt sociala liv och mitt ekonomiska perspektiv blev påverkade av denna felaktiga operation. Kan jag få ersättning för detta?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst beklagar jag det inträffade. Har du varit i kontakt med verksamheten som utförde operation? Kommer ni inte fram till en gemensam lösning kan du kontakta patientnämnden. De är en egen instans som mha. egna medicinska bedömningar tar ställning till om vårdgivaren gjort rätt eller fel. Ersättning pga. skada genom offentlig vård kan utgå i vissa fall enligt patientskadelagen. Det är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF) som tar ställning till om sådan ersättning ska utgå. Enligt Löf måste patienten lidit av en patientskada för att ha rätt till ersättning. Exempel på sådan patientskada kan vara när patient drabbas av lidande alt. fysisk eller psykisk skada etc .(6 § patientskadelagen). Som patient kan du få ersättning även om det inte går att ta reda på exakt vem som orsakade skadan. Mitt råd är att du går in på LÖF:s hemsida och anmäler ditt ärende. Anmälan görs på www.lof.se. Du kan även anmäla på en särskild blankett via vårdgivaren eller patientnämnden. I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken personskada som du anser vården har orsakat.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur bör jag gå tillväga för att kräva personen på pengar för skadorna?

2019-05-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag hyrde ut min lägenhet i andrahand till en person, men denna person har nu förstört allting i min lägenhet samt att hen även stört grannar så mycket att polisen fått ingripa vid flera tillfällen. Blev så illa att hyresvärden även fick säga upp mitt hyreskontrakt för att få ut hen från lägenheten. Eftersom jag står på hyreskontraktet så får jag stå för skadorna i lägenheten. Jag och personen skrev på ett kontrakt mellan oss innan hen flyttade in om villkor för lägenheten. Nu undrar jag hur jag bör gå tillväga för att kräva personen på pengar för skadorna på mina möbler och skador på själva lägenheten.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att ni i ert andrahandskontrakt inte har avtalat om vad som skulle hända ifall andrahandsuthyraren skadar dina möbler eller lägenheten. Skulle det däremot finnas ett villkor som exempelvis nämner ett belopp som denne behöver betala, gäller avtalsvillkoret. Finns inget angivet i avtalet gäller istället skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Till att börja med skulle jag kontakta personen och säga att denne ska betala för de skador som denne framkallat, samt kontaktat försäkringsbolaget och se ifall din eventuella hemförsäkring skulle täcka skadorna. Annars finns möjligheten att stämma personen hos tingsrätten genom en skadeståndstalan. Bilagan till en stämningsansökan finner du här.Enligt rättegångsbalkens (1942:740) bestämmelser ska du ansöka om stämning hos den tingsrätt som ligger närmast där skadevållaren var folkbokförd 1 november 2018. Sådan information kan man hitta på Skatteverket. I en stämningsansökan skriver man först sina egna uppgifter, såsom namn, adress eller eventuellt ombud. Detsamma med motparten. Innan jag går vidare med vad mer som behövs för att gå tillväga med en stämning ska jag förklara hur situationen ser ut skadeståndsrättsligt:Skadeståndstalan:Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Jag tolkar det från att personen skadat din lägenhet och dina möbler med flit, dvs. uppsåtligt. För att personen ska vara skadeståndsskyldig krävs dessutom att några grundläggande förutsättningar ska uppfyllas, vilka är uppfyllda. Skadan har drabbat annan, dvs. dig och genom att skadevållaren framkallat situationen. Det finns dessutom ett orsakssamband mellan skadorna och handlandet som förekommit från dennes sida. Det som du kan kräva skadestånd för med anledning av sakskadorna är enligt 5 kap. 7 § SkL ersättning för sakernas värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan. Jag utgår ifrån att möblerna har blivit så pass skadade att de inte kan repareras, medan lägenheten är delvis skadad och kan repareras.För att veta hur mycket du kan kräva i skadestånd ska du för möblerna använda dig av kostnaden för att köpa likvärdiga möbler igen. Möblerna ska vara i samma skick som vid tiden för skadan, dvs. inte i nyskick. Detta för att du som skadelidande inte ska överkompenseras, eftersom du har rätt till att återställas i samma situation som det var om en skada inte hade inträffat. För lägenheten kan du exempelvis begära skadestånd för eventuell ersättning för reparationskostnader och den ersättning du fått betala till hyresvärden. Mer om vad som ska vara med i en stämningsansökan enligt rättegångsbalken:I yrkandet ska du skriva vad du vill, vilket är att andrahandsuthyraren ska utge skadestånd på ett visst belopp till dig. I bakgrunden till yrkandet beskriver du varför domstolen ska döma till din fördel, för att sedan bifoga de bevis du har som stödjer din talan. Till exempel att du har betalat hyresvärden, foton på skadorna etc.Hoppas att du fick svar på sin fråga!Med vänlig hälsning,

Jag har skadat armen när jag halkade på rullgrus, hur går jag vidare?

2019-05-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej För 2 veckor sedan gick jag av min cykel vid en väg, för att längre fram håller dom på att göra ordning vägen vid hela kvarteret i stan, det är lastbilar och grävmaskiner överallt på denna väg. Nu var det här på kvällen och ingen jobbade på vägen, vad jag inte såg var att det var rullgrus på vägen jag halkade till och for med fötterna under cykeln och ramlade om kull fick en fraktur på vänster arm och är sjukskriven, har varit in på Sjukhuset flera ggr och lagt ut mycket pengar på sjuktransporter och förlorad arbetstid vet i dagens läge inte hur länge jag blir hemma från mitt arbete och vilka men jag får av skadan, på något sätt känner jag att det är kommunens fel som inte kan sopa upp och hålla rent på vägen. Jag vore tacksam om ni kunde tala om hur jag går till väga med det här ärende.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha ekonomisk ersättning för sjukvårdskostnader och förlorad arbetstid som du haft till följd av din olycka. FörsäkringsersättningOm du har en olycksfallsförsäkring skulle jag råda dig att först vända dig till ditt försäkringsbolag för ersättning för sjukvårdskostnaderna. Eftersom du har råkat ut för en plötslig och oförutsedd händelse som lett till kroppsskada kan olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för vissa kostnader du har lidit på grund av olyckan. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad som gäller för din försäkring. Sjuklön, sjukpenningFör ersättning för förlorad arbetstid har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Om du behöver vara hemma i mer än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer då om du har rätt till sjukpenning som kan ersätta en del av dina inkomstförluster.SkadeståndOm ersättning ur försäkringen eller sjukpenning från Försäkringskassan endast täcker en del av dina kostnader är skadestånd ett alternativ. Du kan dock inte få dubbel ersättning, skadeståndet får endast täcka de kostnader du inte har fått ersatt från försäkringen eller Försäkringskassan. För att du ska få skadestånd krävs dock att kommunen anses ha varit vårdslösa genom att inte sopat rent gatan, och på grund av det orsakat din olycka (SkL 2 kap. 1 §). Det är domstolen som gör en bedömning om kommunen har varit vårdslös eller inte, och om du har rätt till skadestånd. Om du vill begära skadestånd skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten. Dock vill jag upplysa om att det läggs till en ansökningsavgift om du ansöker om stämning. Du kan också behöva betala kommunens kostnader för rättegången om domstolen bedömer att du inte har rätt till skadestånd. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag få ersättning för fel utförd tandvård?

2019-05-11 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej jag undrar hur det ligger till lagmässigt och försäkringsmässigt vid munskada, orsakad av tandläkaren?Min tandläkare borrade bort amalgam ur en lindrande, som jag sedan ska få krona på. Han slant med borren och skar upp min tunga undertill. Ytterligare en tandläkare fick kallas in, då de var tvungna att sy min tunga. Dessutom fick jag utskrivet antibiotika, ganska stor dos, I en vecka.Jag fick betala antibiotikan själv. Jag kunde inte äta på ett par dagar och får ta värktabletter. Har inte barnkliniken någon försäkring som ersätter för utgifter och/eller ersättning för sveda o värk?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan man säga att alla tandvårdsmottagningar ( d.v.s privata som offentliga) är skyldiga att ha en patientförsäkring som ska reglera ersättning för felaktigt utför tandvård (12 § patientskadelagen). Lagen täcker personskador (d.v.s både fysiska och psykiska skador) om det "föreligger övervägande sannolikhet" att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller att den beror på ett misstag, olycksfall, feldiagnostisering, bristande hygien eller undermålig utrustning. Ersättning ges inte för komplikationer som varit omöjliga att undvika (6 § patientskadelagen). Här är det du som patient som ska bevisa att skadan på din tunga har skett just p.g.a tandläkarens misstag, vilket inte borde va så svårt med hänsyn till det du förklarat i din fråga. Det låter som att din skada är en skada som faller in under patientskadelagen och du har således rätt till ersättning som är beräknad enligt skadeståndslagen (8 § patientskadelagen). Praktiskt taget innebär det att du har rätt till ersättning för inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk.Så du bör anmäla din skada till försäkringsbolaget. Om tandläkaren tillhörde Folktandvården eller annars hör under landstingsvården så kontaktar du vid Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Är det en privat tandläkare kontaktar du dennes försäkringsbolag och om tandläkaren saknar försäkring kontaktar du Patientförsäkringsföreningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att du blir bättre! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen åter med flera frågor.Med vänliga hälsningar,

Barn som tillfogats personskada utanför skolområde

2019-05-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min bonusson på 10 år fick en övergångsskylt nedkörd på sig av en stadsbuss. Chauffören smet från platsen. Händelsen är polisanmäld. Skolsköterskan skickade hem honom. Tilltro till skolan som man har så bokade vi en tid till vårdcentralen. Läkaren där konstaterade inget allvarligare än blåmärke, viss ömhet och skrubbsår. När sonen sedan kräktes och förblev hängig dag 2 gick vi till akuten där brusten mjälte konstaterades vilket innebar 9 dagas sjukhusvistelse med inkomstbortfall då hans mamma vab:ade 12 dagar, hans pappa tog vab 2 dagar och jag fick ta akut föräldraledigt med våran dotter i 5 dagar. Skolans biträdande rektor ringer och vill ha hans journal för att sonen inte ska vara med på gympan resten av terminen och behöver uppsikt under rasterna, påstår denna, men ska det verkligen behövas eller är skolan rädda för att deras sköterska inte ringde ambulans eller är det bristande uppsikt under rasterna som kan göra skolan ansvariga vid eventuell händelse? Var ska man juridiskt börja dra i hela denna händelse, vad kan man göra? Vilken typ av ombud ska man eventuellt anlita? Vilka ersättningar kan man kräva och från vem?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om det är juridiskt korrekt att rektorn begär det drabbade barnets läkarjournal för att det ska vara okej för barnet att inte vara med på idrottslektionerna samt ha uppsikt på rasterna, samt om skolan kan göras ansvarig för händelsen och avslutningsvis vilken typ av ombud ni bör anlita för att driva en skadeståndsprocess. 1. Läkarjournalen En läkarjournal är sekretessbelagd (3 kap. 1§ sekretesslagen), och ingen obehörig person får ta del av uppgifter i en individs läkarjournal. Undantagsvis kan myndigheter som Socialtjänsten och Försäkringskassan (4 kap. 1§ sekretesslagen). Rektorn har således ingen rätt att ta del av innehållet i barnets journal, utan kan kräva ett läkarutlåtande som underlag för beslutet gällande idrottslektionerna och uppsikt under raster. 2. Kan skolan göras ansvarig för situationen? Skolan kan inte göras ansvarig för personskador som sker utanför skolan. En skolsjuksköterska har ansvar att till sin bästa förmåga bedöma en situation utifrån omständigheterna. Då även läkaren på vårdcentralen inte lyckades konstatera att pojken hade en brusten mjälte, kan skolsjuksköterskan med högsta sannolikhet inte göras ansvarig för att exempelvis vara vårdslös i denna situation, 3. Vilket ombud kan man anlita? Situationen gäller personskada och utomkontraktuellt skadestånd. Enligt (5 kap. 1§ skadeståndslagen) ska skadestånd till den som har tillfogats personskada omfatta ersättning för Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust,Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Då händelsen är polisanmäld, har ni påbörjat processen i rätt ände. Om ni vill kräva bussföretaget på skadestånd, bör ni anlita en skadeståndsjurist som börjar med att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Vi har erfarna skadeståndsjurister på Lawline som arbetar med denna typen av frågor om ni önskar bli slussade till en av dem för att påbörja hanteringen av ert ärende. Om ni önskar bli slussade till våra skadeståndsjurister, eller har någon följdfråga, är ni välkomna att kontakta mig på följande e-mail; Lena.famulak@lawline.se Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Jag skadade fotleden på jobbet, kan jag begära skadestånd?

2019-04-01 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Har jag rätt att ansöka om skadestånd? Jag skadade mig på jobbet och fick opereras fotleden. Jag har varit sjukskriven i 6 månader nu. Jag har blivit arbetslös på grund av arbetsbrist.Hur ansöker man?Tack för hjälpen.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadestånd För att du ska ha rätt till skadestånd för din skadade fotled, d.v.s. personskada, krävs att någon annan har orsakat skadan, eller kan hållas strikt ansvarig för skadan (SkL 2 kap. 1 §). T.ex. om skadan berodde på att arbetsmiljön på din arbetsplats inte var säker kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig om han eller hon på ett oaktsamt sätt har orsakat skadan genom att inte se till att arbetsplatsen var säker nog. Eftersom jag inte vet hur du skadat dig kan jag inte bedöma om du har rätt till skadestånd eller inte. Vill du ansöka om skadestånd ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Mer information om hur du lämnar in en stämningsansökan hittar du här (information från domstolsverket): http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ArbetsskadeersättningEftersom du råkat ut för en olycka under arbetstid klassas det som en arbetsskada (SFB 38 kap. 3 §). Du kan få ersättning för arbetsskadan ur arbetsskadeförsäkringen från Försäkringskassan. Ur denna försäkring kan du få ersättning för inkomstförlust och ersättning för sjukvårdskostnader. För att få arbetsskadeersättning ska du anmäla sin skada till närmaste chef, föreståndare eller motsvarande som sedan ska anmäla skadan till Försäkringskassan. Läs mer om arbetsskadeersättning här:: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/underlag-for-arbetsskada och här: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/fackforbund/arbetsskadeforsakringen (information från Försäkringskassan)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,