Skadestånd för psykiskt lidande

2019-03-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej har levt med en man i 5 år. som har psykisk ohälsa. Han har dragit kniv 2 ggr, krossat glas i pannan på sig själv för att skrämma mig, tagit tag i madrass så jag rullat ur säng flertal ggr. Slängt ut mig ur sovrum med madrass och stängt dörr. Rivit ner garderober.Tog tag i mina armar och slängde ut mig ur badrummet. Hade blåmärken i 2 månader. Psykat min dotter kallat henne för psykisk sjuk, tvångsunge, värdelös snorunge mm mm. skrikit att hon ska suga hans kuk när han varit arg. Listan kan göras lång. Nu har jag tagit min dotter därifrån och bor i andra hand med henne sedan nov. . Men min fråga?? Jag anser att han utsatt mig och min dotter för psykisk misshandel. /psykiskt lidande. Hur går jag vidare. Jag tycker han ska betala skadestånd till mig för mig och dotters psykiska lidande. Vill ha svar på detta.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår att du vill ha ersättning för den typen av behandling du beskriver att du och din dotter har blivit utsatt för.Eftersom din man avsiktligen har orsakat dig och din dotter personskada, i form av psykiskt lidande, har ni som utgångspunkt rätt till skadestånd (SkL 2 kap. 1 §). Det verkar från det du beskriver att din man har utsatt er för brott. Jag råder dig att polisanmäla detta om du vill ha skadestånd. I samband med en polisanmälan kan du framställa en begäran om skadestånd för psykiskt lidande, och eventuellt andra skador. Du kan läsa mer om hur du begär skadestånd genom polisanmälan på denna hemsida (information från brottsoffermyndigheten): https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestandDu kan även skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det innebär en ansökan om att tingsrätten ska besluta i frågan om du har rätt till skadestånd. Du kan läsa mer om stämningsansökan här (Information från domstolsverket): http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Hoppas du fått svar på din fråga!

skadeståndstalan

2019-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur skriver man en Skadeståndstalan?Uppställning av rubriker etc. och avslutning. Vad måste vara med?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns ingen exakt mall utan det viktigaste är att du är saklig och tydlig samt tar med allt du tycker är av betydelse. Dessa punkter kan du dock använda som utgångspunkt:- Ditt namn, personnummer och din adress.- Vem skadeståndskravet riktar sig mot.- Beskrivning av vad som har hänt och vad din hyresvärd har gjort för fel, dvs att han kastat alla dina saker.- Vad detta fel har inneburit för dig.- Hur mycket skadestånd du kräver och hur du kommit fram till den summan, till exempel genom att bevisa vad du hade för saker i förrådet som nu kastats.- Dina kontaktuppgifter.Hoppas detta var till hjälp! Vill du ha ytterligare hjälp och diskutera mer exakta formuleringar, är du varmt välkommen att boka tid med Lawline Juristbyrå här.Vänligen

Kan jag kräva skadestånd från mitt barns skola när han skadade sig i skolan?

2019-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min son klämde allvarligt sitt finger i en av skolans ståldörrar. Han har fått sy 5 stygn samt gipsas pga att benet krossats i fingret. Enligt flera barn i klassen beter sig den här dörren inte som den ska och således anser jag att det förekommer en säkerhetsbrist som denna kommunala skola ansvarar för. Vilka möjligheter till skadestånd har man och hur går man tillväga i en sådan här situation?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det första jag kan säga är att elever i förskola, grundskola och gymnasieskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring genom kommunen. Så min första rekommendation är kontakta kommunen.Nästa fråga är huruvida det utöver försäkringen går att begära skadestånd från skolan. Du beskriver hur dörren inte betedde sig som den skulle och hur detta skulle kunna anses som en säkerhetsbrist. Om skolan visste om, eller borde ha vetat om, att dörren kunde orsaka skada men inte gjort något åt det skulle det kunna utgöra vårdslöshet. Att uppsåtligen eller genom vårdslöshet vålla annan skada är skadeståndsgrundande (2 kap. 1 § skadeståndslag). Det kan alltså vara så att det finns en möjlighet att kräva skolan på skadestånd. Det jag först skulle göra är att kontakta skolan och föra fram dina synpunkter angående detta. Om du känner att skolan inte är tillmötesgående eller att du inte får skadestånd men fortfarande känner att du vill driva detta vidare kan det vara en idé att undersöka om det här specifika fallet skulle kunna utgöra just en sådan vårdslöshet som är skadeståndsgrundande. Det kan i så fall vara hjälpsamt att anlita en jurist som kan undersöka detta mer noggrant och eventuellt hjälpa dig att driva detta. Om det är så att du väljer att anlita en jurist rekommenderar jag dig även att ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag då denna situation skulle kunna falla in under rättsskyddet i hemförsäkringen och att försäkringsbolaget då står för en stor del av eventuella kostnader för ett juridiskt ombud.Med vänliga hälsningar,

Kommunen har förstört min mark. Vilken ersättning kan jag begära och hur går jag tillväga?

2019-01-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har köpt en nystyckad, obebyggd tomt i ett nytt fritidsstugeområde i fjällen. I samband med att kommunen byggde VA-nät under vägarna i området så fällde de alla träd på mer än halva min tomt samt grävde upp marken på halva tomten. Inget av VA-nätet är draget under min tomt, och de har inte avtalat med mig om att få tillgång till min tomt under arbetena. De har i mail erkänt skadan, och har hävdat dels att de sökte ledningsrätt trots att de inte drog ledningar under min tomt, dels att de hade den som upplag för grävmassorVad kan jag begära ersättning för, och hur går jag tillväga? Vad skall jag ta med i en cost-benefit beräkning för att ta kommunen till Tingsrätten? (Om jag förlorar lär det bli dyrt att stå för deras kostnader)Jag har för avsikt att hyra ut stugan då den blir klar, kan jag begära ersättning för förlorad hyresinkomst under de 2-3 år som marken måste ligga till sig (enligt geolog) efter ingreppet för att inte huset skall sätta sig? Eller kan jag endast få ersättning för skadan på marken där huset skall byggas genom att begära att kommunen gör aktiva åtgärder såsom att gräva bort material och ersätta med sådant material som inte behöver ligga till sig? (Ersätta nuvarande silt med grus.)Eller kan jag endast begära ersättning för att plantera nya träd, lika stora som de var då de fälldes? Kan jag begära att kommunen hanterar allt arbete/inköp av planteringen eller kan jag bara begära ersättning i form av pengar för kostnaden som jag då själv måste lägga ut?
Vega Schortz |Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen. Hur jag uppfattat din fråga och din situationJag uppfattar det som att du har köpt en tomt vars träd och mark blivit skadade när kommunen i angränsande område har anlagd VA-nät. Jag förstår det också som att en företrädare för kommunen, via mail, har erkänt att skadorna på din tomt har orsakats av kommunen och kommunen tar på sig ansvaret. Din fråga gäller vilket skadeståndsanspråk du kan rikta mot kommunen med anledning av din skadade tomt. Du undrar om du kan begära ersättning för: 1)Förlorad hyresinkomst under 2–3 års tid?2)Istället för kompensation i pengar begära att kommunen avhjälper skadan genom att "gräva bort material och ersätta sådant material som inte behöver ligga till sig"? 3)Vad det kostar att plantera träd, likvärdiga med de som skövlades? 4)Både nya träd och att kommunen tillhandahåller plantering av de nya träden? Du undrar också hur du ska gå tillväga för att kräva ersättning av kommunen. Vad du kan begära ersättning för och hur ersättningens storlek ska beräknasHuvudregeln inom den svenska skadeståndsrätten är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. Till skillnad från amerikansk rätt är de svenska skadestånden låga. Den skadelidande har en skyldighet att försöka minimera sin skada och skadevållaren ska inte behöva ersätta den skadelidande med mer än att den skadelidande hamnar i samma ekonomiska läge som innan skadan. Det innebär att skador som inte är ekonomiska i regel inte ersätts. I 3 kap. skadeståndslagen (SkL) finns regler om kommunens ansvar för skador. Dessa regler är speciella och gäller när kommunen orsakat skada vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § SkL) eller vid rådgivning (3 kap. 3 § SkL). Jag anser att din situation inte passar in under något av dessa paragrafer och att regeln i 5 kap. 7 § SkL istället är tillämplig. Av den bestämmelsen framgår sammanfattningsvis att du ska försättas i samma ekonomiska läge som innan skadan, att du även har rätt till ersättning för merkostnader som uppkommer i samband med skadan och att du kan få ersättning för inkomstbortfall i näringsverksamhet ifall du kan bevisa inkomstbortfallet.1) Du undrar om du kan begära ersättning för förlorad hyresinkomst under 2–3 års tid. Detta är en skada som inte inträffat för dig ännu men som har potential att inträffa. Den som påstår sig ha lidit en skada har bevisbördan för att skadan faktiskt har uppstått. Du måste alltså bevisa att du faktiskt förlorar en hyresinkomst under 2–3 års tid med anledning av kommunens agerande. Skulle det vara så att du redan nu har skrivit ett hyreskontrakt med en person som gäller för 2-3 års tid har du bevis för att du faktiskt förlorar en inkomst med anledning av kommunens agerande. Har du ännu ingen hyresgäst kan du inte begära ersättning för förlorad hyresinkomst. Inför domstolen kommer det framstå som osäkert om du faktiskt kommer uppföra en byggnad för att hyra ut, att du faktiskt kommer ha en hyresgäst och att hyresgästen faktiskt kommer betala en viss hyra. 2) Du undrar om du kan begära att kommunen gräver bort material från tomten och ersätter det med material som inte behöver ligga till sig. Som jag skrev inledningsvis är några grundregler inom den svenska skadeståndsrätten att du ska hamna i samma ekonomiska läge som innan skadan inträffade och att skadevållaren ska kompensera dig för detta men att skadevållaren inte ska behöva vidta åtgärder som är alltför betungande. Det anses i regel vara mer betungande att utföra en naturaprestation (praktiskt handlande istället för betalning i pengar) än att kompensera den skadelidande med pengar. Kommunen står i ett överordnat maktförhållande gentemot dig som enskild individ. Inom kommunen finns ofta resurser i form av grävmaskiner och kompetent personal m.m. I regel finns medel att avhjälpa de markskador som din tomt utsatts för med anledning av kommunens agerande. Beroende på vilken kompetens, vilka ekonomiska medel och vilka verktyg/maskiner just din kommun har – kan det vara skäligt att kräva att kommunen kompenserar dig genom att fixa till marken. Du kan i första hand kräva att kommunen gräver bort material från tomten och ersätter det med material som inte behöver ligga till sig och i andra hand kräva att kommunen ersätter dig ekonomiskt för vad det kostar för dig att själv vidta dessa åtgärder. Du kan inte kräva ersättning för att fixa till marken så den blir "bättre" än vad den var innan skadan. 3) Du undrar om du kan kräva ersättning för vad det kostar att plantera träd, likvärdiga med de som skövlades. Denna fråga har diskuterats livligt i den rättsliga diskursen. Träd är speciella på så vis att deras värde ökar i takt med åren istället för minskar. Det är svårt att bestämma ett träds värde. Att köpa ett frö eller en mindre planta är betydligt mycket billigare än att frakta och plantera fullvuxna träd. Grundregeln är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska läge som innan skadan och träd kan både öka och minska en tomts marknadsvärde beroende på hur de påverkar insyn och skuggning av tomten. Beräkningsgrunden för skadeståndets storlek vid förlust av träd kan göras på i huvudsak tre olika sätt: A) Med utgångspunkt i vad det kostar att plantera små plantor som får växa till sig över tid ellerB) Med utgångspunkt i vad det kostar att plantera fullvuxna träd likvärdiga med de som förlorats eller C) Med utgångspunkt i fastighetens minskade marknadsvärde. Sammanfattningsvis är den vanligaste beräkningsgrunden punkten A. Du kan begära att kommunen ska ersätta dig för plantering av likvärdiga träd i form av mindre plantor. Kommunen ska alltså både bekosta plantering och plantornas inköpspris.Ersättning för vad det kostar att plantera helt fullvuxna träd (B) har endast ansetts skäligt när träden är av speciell art som särskilt påverkar miljön såsom alléträd. I NJA 2015 s 199 bestämdes skadeståndet utifrån fastighetens minskade marknadsvärde. Detta eftersom det inte var möjligt att ersätta de avverkande träden med likvärdiga träd. 4, Du undrar om du kan begära att kommunen också ser till att få de nya träden planterade. Som jag angett ovan kan du begära att kommunen också ser till att fixa med planteringen och inte bara ersätter dig för vad det kostar för dig att anlita någon som gör det. Om din begäran godtas av domstolen beror på vilka resurser som finns inom din kommun. Som jag angett ovan ska skadevållaren försätta dig i samma ekonomiska situation som innan skadan men att ersätta dig ska inte vara oskäligt belastande. Hur du ska gå tillväga för att få ersättning av kommunen I första hand bör du framföra dina ersättningskrav skriftligen till en behörig företrädare för kommunen, exempelvis den du haft kontakt med via mail. Godtar inte kommunen dina ersättningsanspråk kan du stämma kommunen i närmsta tingsrätt. Behöver du hjälp med att utforma ett kravbrev eller stämningsansökan kan du anlita vår juristbyrå. Tyvärr är det generellt sett svårt att få rätt mot en kommun. Du bör anlita ett juridiskt ombud som hjälper dig genom hela processen. Har du en hemförsäkring med rättsskydd kan ditt juridiska ombud hjälpa dig att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag. Omfattas din tvist av din hemförsäkring står försäkringsbolaget för merparten av de kostnader du lider med anledning av processen. I din stämningsansökan kan du även begära att kommunen ersätter dig för dina rättegångskostnader ifall du vinner målet. Vår juristbyrå kan bistå dig även vid en eventuell domstolsprocess. Lycka till!För att komma i kontakt med juristbyrån, får du vänligen maila: vega.schortz@lawline.se

Sakskada i tjänst

2019-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Min bil stod parkerad på vår personalparkering när en av företagets soptunnor blåste omkull och orsakade en buckla i dörren på bilen. Parkeringen är i närheten av vår lagermottagning och en rimlig slutsats är att en anställd ställt soptunnan på fel ställe. Detta är direkt utanför mitt och min kollegas fönster och vi såg när det inträffade. Då jag leasar min bil måste alla skador åtgärdas innan vi lämnar tillbaka den vilket medför en ganska stor kostnad för mig.Är min arbetsgivare skyldig att stå för ersättning/reparation av skadan?Hur går jag tillväga om de "vägrar" tillmötesgå detta, vart kan jag vända mig?Vänliga hälsningar
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för sakskador som orsakats av arbetstagare inom tjänsten, är att arbetsgivaren är skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 1 § 1 p. skadeståndslag (1972:207). Skadan måste ha varit vållad av en arbetstagare både innanför och utanför arbetsplatsens lokaler, förutsatt att skadan har ett direkt samband med tjänsten. I 4 kap. 1 § SkadeL finns ett undantag från arbetsgivarens skadeståndsansvar, då det istället blir arbetstagaren som blir skadeståndsskyldig. Detta undantag tillämpas emellertid sällan, då det måste föreligga "synnerliga skäl" för att det ska vara tillämpligt, exempelvis vid grövre brott eller upprepat oaktsamt beteende.I ditt fall anser du att soptunnan fallit ner på grund av en arbetstagare, vilket medför ett ansvar för arbetsgivaren att ersätta skadan enligt 3:1 SkadeL. Skulle det inte gå att övertala din arbetsgivare om det, kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. I sådana fall krävs det tillräckligt med bevis på att skadan orsakats på det sätt som du angett, så att arbetsgivaren blir skyldig att ersätta skadan på din bil. Om det rör sig om en stor summa pengar, kan det vara värt att även anlita en jurist eller advokat som kan hjälpa dig ytterligare. Risken finns dock att du inte lyckas övertyga tingsrätten, och då får du stå för rättegångskostnaderna och ev. arvoden till jurist/advokat, samt att det kan skapa en konflikt med arbetsgivaren. Så det kan vara värt att tänka på innan du vänder dig till en domstol!Hoppas att detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur stämmer vi för dålig finansiell rådgivning?

2019-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi är ett företag som fått dålig sk finansiell rådgivning , på samma sätt som en privatperson som fått dålig rådgivning. För privatpersoner gäller väl Lagen om finansiell rådgivning (2003:862). Där står bl.a. om att rådgivaren skall ha tillräcklig kompetens, dokumentera vid rådgivningstillfället mm, t. ex. 4, 5 §§. En privatperson kan också gå till Allmänna Rekl.NämndenMen vilka lagar och regler gäller för ett företag som fått dåliga råd? Hur skall ett företag göra, t ex. om man vill stämma? Vilka lagar skall mm man använda mm?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPrecis som du själv skriver i din fråga finns det vissa konsumentskyddande lagar som reglerar bland annat krav och ansvar vid finansiell rådgivning. En sådan lag är lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. När det gäller företag finns det däremot ingen speciallag som reglerar ansvar och krav. För att begära skadestånd för dålig finansiell rådgivning är det därför de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna i skadeståndslagen (SkL) som ska användas.Den skada ni eventuellt lidit är vad som kallas ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). Utgångspunkten enligt skadeståndslagen är att ren förmögenhetsskada ersätts endast vid brott. Av allmänna skadeståndsprinciper gäller dock att ren förmögenhetsskada även kan ersättas inom avtalsförhållanden. Ett typexempel är vid ett avtalsbrott.De grundläggande kraven för att hålla någon ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen utgörs av att (1) skada har orsakats av någon annan, (2) genom handling eller passivitet, (3) det ska råda adekvat kausalitet mellan orsaken och skadan och (4) handlingen eller passiviteten har varit vårdslös eller uppsåtligen. Det kan i ert fall argumenteras för att både 1 och 2 är uppfyllda (skadan är orsakad av någon annan och det har skett genom en handling). I fråga om det tredje kravet, vilket inte kan bedömas i denna kontext, krävs det att skadan ska ha varit förutsägbar ur en fackmans perspektiv. Det räcker således inte att det finns ett orsakssamband, det ska även ha varit förutsägbart. Det fjärde kravet om att den ansvariga ska ha handlat vårdslöst eller uppsåtligen kan fastslås antingen genom en normbunden eller en fri culpabedömning. Vid en normbunden culpabedömning utgås det från om din motpart brutit mot lag, avtal, sedvänja etc. I fråga om den fria culpabedömningen vägs fyra faktorer in: (1) risken för att skadan skulle inträffa, (2) hur allvarliga skador som handlingen gett upphov till, (3) möjligheten och kostnaderna för att förebygga skadan och (4) skadevållarens riskinsikt. Observera att oavsett vilken culpabedömning som görs så är det ni som påstår att motparten vållat er en skada som har hela bevisbördan för att så skett (dvs vållandet, den adekvata kausaliteten och vårdslösheten).Jag kan tyvärr inte ge något närmre svar om era chanser att nå framgång utifrån den information du uppger i din fråga. Däremot är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för det fall att du vill boka en tid med en jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan dels undersöka ditt ärende och ge dig råd för huruvida det är värt att stämma, dels företräda dig för det fall att det blir aktuell att stämma din motpart.Med vänliga hälsningar,

Personskada på grund av Samsung TV

2019-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hi, I've received a lot of damage to my skin and my eyes from my Samsung tv and I'm wondering about the possibility of sueing them? If possible which is the best way to do this. I can speak Swedish :)
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När en TV eller annan produkt skadar person till följd av en säkerhetsbrist blir produktansvarslagen tillämplig, se 1 § produktansvarslagen. Skadeståndsksyldighet uppkommer för den som har tillverkat, frambringat eller importerat produkten, se 6 § produktansvarslagen. Du har alltså rätt till ersättning för den ögon- och hudskada du lidit på grund av den brist som funnits i TV:en. Om du vill ha ersättning enligt produktansvarslagen så hade jag rekommenderat dig att kontakta samsung omgående, rätten att väcka en skadeståndstalan enligt produktansvarslagen faller efter 3 år från det att du fått kännedom om att du kunde väcka denna talan, se 12 § produktansvarslagen.

Kräva in skadestånd för skada orsakad av hund

2019-01-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur ska jag ställa mej? min dvärgpinscher blev skadad av en amstaff och fick skador på hals och bakben, fick sy på flera ställen.Nu tycker ägare att jag ska betala deras utgifter 1300 kr hos veterinären men det finns inga skador på hunden och dom vägrar att betala 1500 kr som deras försäkringsbolag har skickat ett brev om att det ska betalas till mej.Jag har fått lägga 3492 kr i skador på min hund med inläggning för vård i 3 dygn, har endast fått ersättning på 1992 kr och då är deras självrisk bort dragen a1500 krVad ska jag göra?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare även om han eller hon inte vållat skadan (se Lag om tillsyn över hundar och katter 19§). Mitt råd är att först kontakta personen som är skyldig dig pengar att betala dessa snarast och meddela att du annars kommer ta ärendet vidare. Vägrar personen att betala för sig så kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Läs mer om det här. Ansökan om betalningsföreläggande kostar men det beloppet kan du redan i samband med ansökan kräva åter. Kronofogden skickar i sin tur ett brev, ett föreläggande, till den du vill få betalt av. Om personen invänder mot skulden är det upp till dig om du vill gå vidare med det till domstol. Även då tillkommer en ansökningsavgift men eftersom skulden gäller ett så pass lågt belopp så kommer ansökningsavgiften vara lägre, se här. Om personen inte betalar och inte heller hör av sig till Kronofogden efter att blivit delgiven så kommer Kronofogden meddela ett utslag där din motpart kommer förpliktas att betala skulden till dig. Kronofogden kommer då även börja driva in skulden.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,