Hur kan jag få skadestånd om min försäkring inte täcker den uppkomna skadan?

2018-06-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har blivit påkörd av en bil då jag färdades på cykel. Föraren iakttog ej väjningsplikt och anses vållande. Vare sig min hemförsäkring eller fordonets försäkring ersätter dock skadan då det inte ingår i hemförsäkringen och enligt fordonets försäkring ej var en bil jag färdades i. På vilket sätt kan jag ställa skadeståndsanspråk på fordonets ägare alt förare. (Fordonet ägdes och var försäkrat av förarens hustru).
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Som du beskriver verkar det inte finnas någon försäkring som täcker den uppkomna skadan. Vad du kan göra istället är att väcka en skadeståndstalan vid en tingsrätt.Om det står klart att skadan vållats av föraren och att denne inte iakttagit förevarande väjningsplikt kan detta innebära att skadeståndsanspråket går igenom. Detta kan då bekostas av förarens, alternativ förarens hustrus försäkring. Om så inte skulle vara fallet har du ändå rätt att få ersättning av föraren personligen. Hur en stämningsansökan upprättas kan du läsa mer om här.Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Skadeståndsanmälan

2018-06-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur får jag hjälp med skadeståndsanmälan?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en skadeståndrättslig fråga. Skadestånd brukar delas in i inomkontraktuellt skadestånd och utomkontraktuellt skadestånd. De olika indelningarna reglerar huruvida det finns ett avtal mellan parterna som kan tänkas reglera en eventuell skadeståndsfråga. I sådant fall som det inte finns ett avtal mellan parterna och således är att betrakta som ett utomkontraktuellt skadestånd så ska Skadeståndslag (1972:207) tillämpas. Oavsett vilken situation det gäller så innebär det att du måste vända dig till allmän domstol med tingsrätten som första instans. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till våra jurister som kan bistå dig i ärendet och företräda dig vid en huvudförhandling.Med vänlig hälsning,

Studentfirande

2018-05-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vid studentutspring händer det att vissa besökare sprutar mousserande dryck på den de vill fira - vilket då självfallet ofta träffar även andra.Måste de drabbade själva kräva skadestånd i domstol för kemtvätt och liknande? Eller går det att polisanmäla - så att en åklagare driver ärendet? Vilka lagar kan vara relevanta i frågan?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan incident som är beskriven i frågan så aktualiseras skadeståndslagen. Den skada som det rör sig om när kläderna blir smutsiga för någon sprutar mousserade drycker kallas för sakskada. Vill du ha ersättning för en sådan skada så måste du begära skadestånd i domstol. Domstolen prövar då fallet och ser om kraven i 2 kap 1 § skadeståndslagen är uppfyllda. Domstolen gör en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om den som sprutat den mousserade drycken varit vårdslös eller gjort det med avsikt när han eller hon träffa annan person. Det går inte att anmäla händelsen till polisen så att en åklagare driver ärendet eftersom händelsen inte kvalificeras som ett brott enligt brottsbalken eller annan särskild lag. Jag hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar!

Skadestånd vid personskada

2018-04-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag råkade ut för n arbetsplats olycka på en skola i Eskilstuna kommun. Mitt ben gick av samt korsbandet och en skada på knäskålen. En elev lyfte mig i smalbenen och släppte ner mig på golvet ca 30 cm högt. Jag är gympalärare och skulle visa ett grepp så eleven skulle visa sig rolig inför sina kamrater. Allt detta gick på några sekunder och jag hann inte reagera. Blev heltidssjukskriven i 8 veckor. Detta var 31/1 i år. Har fortfarande mycket ont och kan inte göra allt om vanligt. Finns det något skadestånd man kan få?Väntar på magnetröntgen som kan ta 7 månader att få. Vänliga hälsningar
Alex Hallström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Var regleras bestämmelserna kring skadestånd? Enligt beskrivningen har du drabbats av en personskada, vilket man kan söka ersättning för enligt 2:1 Skadeståndslagen. Det som krävs är enligt samma paragraf att den som vållat skadan antingen ska ha gjort detta via vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs även att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan, vilket innebär att man ska kunna förutse att skadan är en rimlig följd av den utförda handlingen. Huruvida dessa båda förutsättningar är uppfyllda är svårt att svara på då man inte har fullständig information och är något som rätten kommer undersöka om det skulle bli en rättslig prövning. Enligt min bedömning utifrån det du beskrivit föreligger goda möjligheter till att få igenom eventuellt skadeståndsanspråk.Vad ersätts? Vad du kan få ersättning för stadgas i 5:1 SkL. I punkterna 1-2 ingår bl.a. eventuella sjukvårdskostnader samt inkomstförlust du kan ha drabbats av. Det centrala enligt din fråga borde dock vara det som regleras i punkt 3. Här stadgas att man kan få ersättning för sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur), samt lyte eller annat stadigvarande men (fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur). Eventuella inkomstförluster samt sjukvårdskostnader brukar vara enkelt att påvisa med hjälp av lönespecifikationer samt kvitton. Gällande den andra ersättningen kan den vara svår att påvisa, med tanke på att väldigt individuella bedömningar måste göras. Det kan här vara bra att grunda sitt ersättningsyrkande i de journaler som beskriver skadan och dess verkningar. Eventuellt skadeståndsbelopp kommer att bestämmas av rätten. Eventuell jämkningAv frågan framgår att du är lärare, dock inte vilken ålder som eleven som orsakade skadan var i när skadan inträffade. Enligt SkL 2:4 kan eventuell ersättning jämkas om den som är skadeståndsskyldig inte fyllt 18 år. Skulle detta vara fallet ser man då bl.a. till utvecklingsnivå, handlingens beskaffenhet samt personens ekonomiska förutsättningar. Var personen yngre än 18 kommer rätten göra en bedömning av situationen och någon form av jämkning brukar då bli resultatet. Hur bör du gå tillväga? En domstolsprocess kan vara mycket krävande och man tar alltid en risk då utgången inte är given. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand ta kontakt med personen och försöka lösa situationen med hjälp av dennes försäkringsbolag. Skulle detta inte hjälpa kan du lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten och sedan pröva frågan i domstol. Enligt min bedömning borde du ha goda chanser att få igenom ett anspråk, men domstolsprocesser är svåra att förutspå och risken att förlora finns alltid. Skulle du vilja gå vidare med en stämningsansökan råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig under hela processen. Det gör du enkelt på www.lawline.se/boka. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Hur väcker jag talan ersättning för sveda och värk i domstol?

2018-06-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline.Min hund blev oprococerat påhoppad och biten i halsen av en annan hund vilket föranledde en större sårskada. Även jag ådrog mig ett ca 2,5 cm långt och ca 3-4 mm djupt jack i tummgreppet och kunde under de första två veckorna knappt röra på tummen än mindre använda handen. Jag har även fortfarande efter 5 veckor en viss beröringsömhet även om jag på det stora hela fått tillbaks full funktion i handen (har dock LITE ledsmärta i tummen fortfarande.Nu till den juridiska frågan.Vid ett försök att lösa tvisten privat så hävdar hen att hen enbart skall ersätta mina omkostnader för sjukvård, veterinär och mediciner (vilket ligger i enlighet med lagen om tillsyn av hundar) MEN hen uttryckligen vägrar betala någon form av ersättning för sveda och värk eller för sakskada (som jag förstått att min hunds skador enligt skadeståndslagen faller under) för de skador som uppstått vilket jag tolkar tillsynslagen om strikt ägaransvar som att hen även det är skyldig att betala.Min fråga är; Vad är ett rimligt belopp för skadeståndskrav och kan jag lämna in en stämmningsansökan för skadeståndsdelen även om hen ersätter omkostnadsdelen privat?Samt vad är chansen att jag i så fall vinner en sådan process då jag har sparat samtliga kvitton och har fotodokumenterat skador på både mig och hunden som bevisunderlag? Kan man lösa detta på egen hand eller behöver jag anlita en advokat, och vilka kostnader kan detta i så fall innebära för mig?MVH
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga rör skada orsakad av hund och skadeståndsbestämmelser om detta hittas i Lagen om tillsyn av Hund och Katt samt Skadeståndslagen (SKL).Din hunds skadorDet stämmer att din hund räknas som en sak i skadeståndsrättslig mening och faller därför under begreppet sakskada. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde, reparationskostnader och värdeminskning (5:7 SKL). Det innebär att dina omkostnader som tillkommit i och med skadan på din hund ska ersättas av den andra hundägaren.Du nämner i din fråga att personen i fråga har gått med på att betala för veterinär- och medicinkostnader. Detta utgör ersättning för sakskada och är av vad som framgår av frågan de enda direkta kostnaderna som du haft på grund av din skadade hund. Det finns som jag nämnde tidigare möjlighet att få ersättning för värdeminskning men för att detta ska vara aktuellt krävs att din hund efter veterinärsbehandling är i så dåligt skick att den inte kan användas som innan skadan. Jag kan inte utläsa några andra grunder för sakskada som den andre hundägaren i det här fallet motsätter sig.Ersättning för sveda och värkSkada till den som orsakats personskada omfattar ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5:1 SKL). Detta omfattar främst fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Du har rätt till en ersättning om 2 400 kr per månad om du är helt sjukskriven. Det framgår inte av din fråga om du har stannat hemma från jobb eller annat. Om du inte har varit sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning, denna ersättning kommer dock vara relativt låg.Väcka talanJa du kan lämna in en stämningansökan om ersättning som du anser dig har rätt till och motparten motsätter sig även fast personen redan betalat ut en del av skadeståndet. Du kan läsa mer här om hur du lämnar in en stämningsansökan. Det finns inga krav på att man har ett juridiskt ombud men detta hjälper såklart i en process men är också kostsamt (enligt norm 1341 kr per timme). Enligt min bedömning är det belopp du kan kräva ganska begränsat. Du har fått ersättning för dina direkta skador samt sakskadorna på din hund. Har varit sjukskriven under hela tiden är som sagt ersättning för sveda och värk endast 2400 kronor per månad och hade i ditt fall uppgått till 4000 kr. Har du inte varit sjukskriven är detta belopp förmodligen inte mer än 2000 kr. Bara att lämna in en stämningsansökan kostar 900 kr och om du förlorar målet riskerar du att stå för motpartens advokatkostnader.Vad du bör göra enligt min bedömningJag rekommenderar först att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och kollar om det finns möjlighet att få ersättning för sveda och värk. Du bör även undersöka möjligheterna att få ersättning för permanenta ärr som kan uppkomma i och med såret.Om detta inte är möjligt bör du kontakta hundägaren och förklara att du anser dig har rätt till viss ersättning för sveda och värk och att du funderar på att väcka talan i domstol. Om hundägaren i det här fallet fortfarande vägrar betala ersättning är det enligt min bedömning inte lönsamt att väcka talan i domstol eftersom det handlar om små summor och du riskerar att ådra dig stora kostnader.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur kan man driva in ett ostridigt skadestånd så fort som möjligt?

2018-06-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag och min hund blev attackerade av en lös hund ifredags och jag fick åka till djursjukhuset och även söka vård på kvällen för egen del! Ägaren till hunden vill vänta på sin försäkring blir klar, men jag har fått tagit mina sjukpensions pengar till att betala med och även fått låna pengar till två räkningar och är nu pank! Ska det gå till så? Mvh
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När skadan inträffande på dig och din hund uppstår direkt en rättighet för dig och en skyldighet för den andre hundägaren. Med detta menas att när skadan inträffade uppstod en rätt för dig till skadestånd från den ansvarige, som i detta fall är den andre hundägaren. Detta skadestånd har du rätt att begära så fort du kan specificera ditt krav på ett sätt som gör det möjligt för den skadeståndsskyldige att prestera.Det som händer om den skadeståndsskyldige inte vill betala eller vill betala senare är att 30 dagar efter att du framställt ditt krav börjar ränta att löpa (RänteL 4 § 3 st). Detta innebär att ditt krav blir större på grund av ränta på så sätt som anges i RänteL 6 § (referensräntan + 8 procentenheter per år). Reglerna om ränta finns just för att en betalningsskyldig ska betala så snart som möjligt.Att ränta löpet på betalningen är dock inte ett sätt att driva in skulden. Att ränta löper är endast något som ska motivera den betalningsskyldige att betala snabbt. Det finns dock sätt att driva in en skuld tvångsvis.Det första du kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande. Detta gör du hos kronofogdemyndigheten (länk har du här). Det kostar 300 kr att ansöka, och ytterligare 600 kr om/när de beslutar om att verkställa ansökan. Dessa kostnader kan du dock kräva ersättning för av den skadeståndsskyldige. För att din ansökan ska kunna verkställas krävs att den skadeståndsskyldige antingen medger eller inte bestrider ditt krav. Detta borde inte vara något problem eftersom du vet att den skadeståndsskyldige erkänt sin skadeståndsskyldighet. Det fungerar på så sätt att kronofogden efter att ha mottagit din ansökan skickar ut ett brev till den skadeståndsskyldige med en uppmaning att svara och bestrida inom cirka 10 dagar. Om personen inte gör det kommer ärendet automatiskt att gå till verkställande. Därmed är denna väg, genom ansökan om betalningsskyldighet, den mest effektiva och lämpliga vägen att gå.Om den skadeståndsskyldige mot förmodan skulle bestrida skadeståndsansvar, kan du dock behöva stämma personen. Detta gör du lämpligast hos tingsrätten på den ort där den skadeståndsskyldige bor, eller på den ort där skadan uppstod (du får välja).Jag hoppas att detta är till hjälp. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur kräver man skadestånd?

2018-05-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Vi har en vattenläcka i vårt hus som vi anser att kommunen orsakat på grund vårdslöshet i och med för högt tryck i ledningarna. Vad är det för typ av jurist jag ska kontakta? Är det fastighetsrätt?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det har uppkommit en sakskada på grund av någons vårdslösa beteende kan skadeståndsansvar aktualiseras. Om det rör sig om ett rättsförhållande utan koppling till ett kontrakt tillämpas skadeståndslagen. När ett avtalsförhållande finns mellan parterna reglerar vanligtvis avtalet hur och om skadestånd ska utgå. För att utomobligatoriskt skadestånd enligt skadeståndslagen ska utgå måste det ha uppkommit en skada, vilket kan utgöras av en personskada, en sakskada, ren förmögenhetsskada eller kränkning. Med sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen avses en fysisk skada som uppstår på fast eller lös egendom. Skadeståndet ska då täcka alla kostnader som uppstår på grund av skadan, ex. reparationskostnader.Den skadegörande gärningen kan möjligtvis i det fall du beskriver bestå av underlåtenhet att underhålla/justera ledningarna. Skadevållaren, eventuellt kommunen i detta fall, måste kunna tillskrivas ansvar för skadan vilket är fallet om gärningen begåtts med uppsåt, oaktsamhet eller om skadevållaren har strikt ansvar. När strikt ansvar gäller, spelar det ingen roll om skadevållaren agerat med uppsåt eller vårdslöshet. Slutligen måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och den skadevållande gärningen, i detta fall exempelvis mellan skadan som orsakades av vattenläckan och kommunens underlåtenhet att underhålla/justera ledningarna. Om du är intresserad av att begära skadestånd av kommunen med anledning av vattenläckan, rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som arbetar med skadeståndsrätt. Vi på Lawline har jurister som arbetar med liknande skadeståndsärenden och du är välkommen att kontakta oss för mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist.- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Kommunen vill inte ordna ersättningsboende efter att de orsakat vattenskada på hus utan försäkring

2018-04-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline.Min Mormors villa hade i December en översvämning med ca 20-30cm djupt avlopp i källaren, pga en igensatt avloppsledning i kommunens nät. Då hon ej hade någon egen försäkring har hon blivit bollad mellan kommunen och deras försäkringsbolag, vilket lett till att det idag, nästan 5 månader efter händelsen, bara blivit grovsanerat och utrivet i hennes källare. Min fråga är som lyder, då det i dagsläget har kommit både mögel och svartmyror i hennes fastighet till följd av detta, samt att den anti-bakteriella behandlingen ej ännu slutförts, kan hon kräva ersättningsboende av kommunen då hon blivit inlagd på sjukhus pga miljön i huset sedan detta skedde? (De har skriftligen erkänt att skadan på fastigheten orsakats av brist i deras VA-anläggning) En saneringsfirma bedömde också huset som obeboeligt första kvällen, men kommunens försäkringsbolag vägrade ordna ersättningsboende. Kommunen hävdar även att dom kan ej göra något, då deras försäkringsbolag nekat ersättningsboende, stämmer detta?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att redogöra för vad som gäller beträffande skadestånd och ersättningsboende i detta fall. Efter varje avsnitt följer en slutsats och slutligen en rekommendation.SkadeståndI detta fall är det kommunen, sålunda det offentliga, som har orsakat skada, såtillvida att din mormors hus drabbats av sakskada. I detta fall regleras skadan i skadeståndslag (1972:207). Däri finns en skadeståndsbestämmelse som lyder enligt följande.Skadeståndslagen 3 kap. 2 §: "Staten eller en kommun skall ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar för, och2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2. kap 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.I detta fall utgörs sakskadan av skada på huset (och eventuell annan skada på egendom) och myndighetsutövningen utgörs av kommunens drift av VA-anläggningen. Det kan även föreligga personskador eftersom du nämner att hon behövt vård. Bestämmelsen i 3 kap 2 § skadeståndslagen är huvudportalen beträffande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Paragrafen medför ett utvidgat skadeståndsansvar för offentliga rättssubjekt, särskilt staten och kommunerna. Vid tillämpningen av bestämmelsen behöver man inte dela på ansvar för anställdas vållande och ansvar för vållande av personer i organställning. Det har ingen betydelse vem som orsakat skadan, utgångspunkten är att det skett vid myndighetsutövning. I NJA 1997 s. 468 bedömdes kommunen till och med ha strikt ansvar för skada genom VA-anläggning.Det är i detta fall inte aktuellt att bedöma skadan ytterligare eller genomföra en kausalitetsbedömning, eftersom kommunen har erkänt skadan skriftligen.Slutsats – Din mormor kan i detta fall erhålla ersättning för sak- och personskada.ErsättningsboendeInledningsvis vill jag dessvärre konstatera, att det finns ingen uttrycklig bestämmelse eller praxis avseende kommuns skyldighet att ordna ersättningsboende.Den ledning som finns att tillgå är den i socialtjänstlag (2001:453). I 5 kap. 4 § stadgas, att den kommunala socialtjänsten innebär, att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta har emellertid inget att göra med kommuns ansvar att ordna ersättningsboende, utan ålägger endast kommun ansvar att uppfylla vis värdegrund, vid utförande av insatser för boende. Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen stadgas, att socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och socialnämnden ska ge dem som behöver stöd och hjälp viss service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Inte heller denna reglering rör egentligen kommuns ansvar för ersättningsboende. Syftet med ovan nämnda får emellertid anses vara, att analogt tillämpa dessa bestämmelser för att kunna ålägga kommunen ansvar. Huruvida detta är möjligt går inte att fastställa, men det får anses rimligt.Slutsats – Det finns ingen särskild reglering för kommuns ansvar för ersättningsboende. Med hänsyn till det ovan nämnda strikta ansvaret, den nämnda värdegrunden, stöd och kommuns ansvar för boendeformer, får det emellertid anföras, att kommunen i detta fall bör kunna åläggas ansvar att ordna ersättningsboende. I vart fall ska kommunen utbetala skadestånd och ordnar ni ersättningsboende på egen hand, bör ni även kräva skadestånd av kommunen för dessa kostnader (1 kap. 2 § skadeståndslagen). Att försäkringsbolaget frånsäger sig ansvar medför inte att kommunen kan göra detsamma. Försäkringsbolagets ersättning till kommunen utgör endast en lindring för kommunen och dess ekonomiska ansvar. Att deras försäkring inte täcker deras orsakade skada innebär alltså inte att kommunen står utan ansvar.Jag rekommenderar att ni kontaktar kommunen återigen. Den bör i vart fall kunna ordna ett boende genom dess (eventuella) kommunala bostadsbolag. Kommunen beslut att inte tillhandahålla bostad kan även överklagas. Vill ni ha hjälp med detta bistår vi er gärna.Jag kommer att ringa dig måndag den 23:e april ca kl. 13.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!Vänligen