Hur stämmer vi för dålig finansiell rådgivning?

FRÅGA
Vi är ett företag som fått dålig sk finansiell rådgivning , på samma sätt som en privatperson som fått dålig rådgivning. För privatpersoner gäller väl Lagen om finansiell rådgivning (2003:862). Där står bl.a. om att rådgivaren skall ha tillräcklig kompetens, dokumentera vid rådgivningstillfället mm, t. ex. 4, 5 §§. En privatperson kan också gå till Allmänna Rekl.NämndenMen vilka lagar och regler gäller för ett företag som fått dåliga råd? Hur skall ett företag göra, t ex. om man vill stämma? Vilka lagar skall mm man använda mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Precis som du själv skriver i din fråga finns det vissa konsumentskyddande lagar som reglerar bland annat krav och ansvar vid finansiell rådgivning. En sådan lag är lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. När det gäller företag finns det däremot ingen speciallag som reglerar ansvar och krav. För att begära skadestånd för dålig finansiell rådgivning är det därför de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna i skadeståndslagen (SkL) som ska användas.

Den skada ni eventuellt lidit är vad som kallas ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). Utgångspunkten enligt skadeståndslagen är att ren förmögenhetsskada ersätts endast vid brott. Av allmänna skadeståndsprinciper gäller dock att ren förmögenhetsskada även kan ersättas inom avtalsförhållanden. Ett typexempel är vid ett avtalsbrott.

De grundläggande kraven för att hålla någon ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen utgörs av att (1) skada har orsakats av någon annan, (2) genom handling eller passivitet, (3) det ska råda adekvat kausalitet mellan orsaken och skadan och (4) handlingen eller passiviteten har varit vårdslös eller uppsåtligen. Det kan i ert fall argumenteras för att både 1 och 2 är uppfyllda (skadan är orsakad av någon annan och det har skett genom en handling). I fråga om det tredje kravet, vilket inte kan bedömas i denna kontext, krävs det att skadan ska ha varit förutsägbar ur en fackmans perspektiv. Det räcker således inte att det finns ett orsakssamband, det ska även ha varit förutsägbart. Det fjärde kravet om att den ansvariga ska ha handlat vårdslöst eller uppsåtligen kan fastslås antingen genom en normbunden eller en fri culpabedömning.

Vid en normbunden culpabedömning utgås det från om din motpart brutit mot lag, avtal, sedvänja etc. I fråga om den fria culpabedömningen vägs fyra faktorer in: (1) risken för att skadan skulle inträffa, (2) hur allvarliga skador som handlingen gett upphov till, (3) möjligheten och kostnaderna för att förebygga skadan och (4) skadevållarens riskinsikt. Observera att oavsett vilken culpabedömning som görs så är det ni som påstår att motparten vållat er en skada som har hela bevisbördan för att så skett (dvs vållandet, den adekvata kausaliteten och vårdslösheten).

Jag kan tyvärr inte ge något närmre svar om era chanser att nå framgång utifrån den information du uppger i din fråga. Däremot är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för det fall att du vill boka en tid med en jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan dels undersöka ditt ärende och ge dig råd för huruvida det är värt att stämma, dels företräda dig för det fall att det blir aktuell att stämma din motpart.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97716)