Kommunen har förstört min mark. Vilken ersättning kan jag begära och hur går jag tillväga?

FRÅGA
Jag har köpt en nystyckad, obebyggd tomt i ett nytt fritidsstugeområde i fjällen. I samband med att kommunen byggde VA-nät under vägarna i området så fällde de alla träd på mer än halva min tomt samt grävde upp marken på halva tomten. Inget av VA-nätet är draget under min tomt, och de har inte avtalat med mig om att få tillgång till min tomt under arbetena. De har i mail erkänt skadan, och har hävdat dels att de sökte ledningsrätt trots att de inte drog ledningar under min tomt, dels att de hade den som upplag för grävmassorVad kan jag begära ersättning för, och hur går jag tillväga? Vad skall jag ta med i en cost-benefit beräkning för att ta kommunen till Tingsrätten? (Om jag förlorar lär det bli dyrt att stå för deras kostnader)Jag har för avsikt att hyra ut stugan då den blir klar, kan jag begära ersättning för förlorad hyresinkomst under de 2-3 år som marken måste ligga till sig (enligt geolog) efter ingreppet för att inte huset skall sätta sig? Eller kan jag endast få ersättning för skadan på marken där huset skall byggas genom att begära att kommunen gör aktiva åtgärder såsom att gräva bort material och ersätta med sådant material som inte behöver ligga till sig? (Ersätta nuvarande silt med grus.)Eller kan jag endast begära ersättning för att plantera nya träd, lika stora som de var då de fälldes? Kan jag begära att kommunen hanterar allt arbete/inköp av planteringen eller kan jag bara begära ersättning i form av pengar för kostnaden som jag då själv måste lägga ut?
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att du har köpt en tomt vars träd och mark blivit skadade när kommunen i angränsande område har anlagd VA-nät. Jag förstår det också som att en företrädare för kommunen, via mail, har erkänt att skadorna på din tomt har orsakats av kommunen och kommunen tar på sig ansvaret.

Din fråga gäller vilket skadeståndsanspråk du kan rikta mot kommunen med anledning av din skadade tomt. Du undrar om du kan begära ersättning för:

1)Förlorad hyresinkomst under 2–3 års tid?

2)Istället för kompensation i pengar begära att kommunen avhjälper skadan genom att "gräva bort material och ersätta sådant material som inte behöver ligga till sig"?

3)Vad det kostar att plantera träd, likvärdiga med de som skövlades?

4)Både nya träd och att kommunen tillhandahåller plantering av de nya träden?

Du undrar också hur du ska gå tillväga för att kräva ersättning av kommunen.

Vad du kan begära ersättning för och hur ersättningens storlek ska beräknas

Huvudregeln inom den svenska skadeståndsrätten är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. Till skillnad från amerikansk rätt är de svenska skadestånden låga. Den skadelidande har en skyldighet att försöka minimera sin skada och skadevållaren ska inte behöva ersätta den skadelidande med mer än att den skadelidande hamnar i samma ekonomiska läge som innan skadan. Det innebär att skador som inte är ekonomiska i regel inte ersätts.

I 3 kap. skadeståndslagen (SkL) finns regler om kommunens ansvar för skador. Dessa regler är speciella och gäller när kommunen orsakat skada vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § SkL) eller vid rådgivning (3 kap. 3 § SkL). Jag anser att din situation inte passar in under något av dessa paragrafer och att regeln i 5 kap. 7 § SkL istället är tillämplig. Av den bestämmelsen framgår sammanfattningsvis att du ska försättas i samma ekonomiska läge som innan skadan, att du även har rätt till ersättning för merkostnader som uppkommer i samband med skadan och att du kan få ersättning för inkomstbortfall i näringsverksamhet ifall du kan bevisa inkomstbortfallet.

1) Du undrar om du kan begära ersättning för förlorad hyresinkomst under 2–3 års tid. Detta är en skada som inte inträffat för dig ännu men som har potential att inträffa. Den som påstår sig ha lidit en skada har bevisbördan för att skadan faktiskt har uppstått. Du måste alltså bevisa att du faktiskt förlorar en hyresinkomst under 2–3 års tid med anledning av kommunens agerande.

Skulle det vara så att du redan nu har skrivit ett hyreskontrakt med en person som gäller för 2-3 års tid har du bevis för att du faktiskt förlorar en inkomst med anledning av kommunens agerande. Har du ännu ingen hyresgäst kan du inte begära ersättning för förlorad hyresinkomst. Inför domstolen kommer det framstå som osäkert om du faktiskt kommer uppföra en byggnad för att hyra ut, att du faktiskt kommer ha en hyresgäst och att hyresgästen faktiskt kommer betala en viss hyra.

2) Du undrar om du kan begära att kommunen gräver bort material från tomten och ersätter det med material som inte behöver ligga till sig. Som jag skrev inledningsvis är några grundregler inom den svenska skadeståndsrätten att du ska hamna i samma ekonomiska läge som innan skadan inträffade och att skadevållaren ska kompensera dig för detta men att skadevållaren inte ska behöva vidta åtgärder som är alltför betungande. Det anses i regel vara mer betungande att utföra en naturaprestation (praktiskt handlande istället för betalning i pengar) än att kompensera den skadelidande med pengar.

Kommunen står i ett överordnat maktförhållande gentemot dig som enskild individ. Inom kommunen finns ofta resurser i form av grävmaskiner och kompetent personal m.m. I regel finns medel att avhjälpa de markskador som din tomt utsatts för med anledning av kommunens agerande. Beroende på vilken kompetens, vilka ekonomiska medel och vilka verktyg/maskiner just din kommun har – kan det vara skäligt att kräva att kommunen kompenserar dig genom att fixa till marken.

Du kan i första hand kräva att kommunen gräver bort material från tomten och ersätter det med material som inte behöver ligga till sig och i andra hand kräva att kommunen ersätter dig ekonomiskt för vad det kostar för dig att själv vidta dessa åtgärder. Du kan inte kräva ersättning för att fixa till marken så den blir "bättre" än vad den var innan skadan.

3) Du undrar om du kan kräva ersättning för vad det kostar att plantera träd, likvärdiga med de som skövlades. Denna fråga har diskuterats livligt i den rättsliga diskursen. Träd är speciella på så vis att deras värde ökar i takt med åren istället för minskar. Det är svårt att bestämma ett träds värde. Att köpa ett frö eller en mindre planta är betydligt mycket billigare än att frakta och plantera fullvuxna träd. Grundregeln är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska läge som innan skadan och träd kan både öka och minska en tomts marknadsvärde beroende på hur de påverkar insyn och skuggning av tomten.

Beräkningsgrunden för skadeståndets storlek vid förlust av träd kan göras på i huvudsak tre olika sätt:

A) Med utgångspunkt i vad det kostar att plantera små plantor som får växa till sig över tid eller

B) Med utgångspunkt i vad det kostar att plantera fullvuxna träd likvärdiga med de som förlorats eller

C) Med utgångspunkt i fastighetens minskade marknadsvärde.

Sammanfattningsvis är den vanligaste beräkningsgrunden punkten A. Du kan begära att kommunen ska ersätta dig för plantering av likvärdiga träd i form av mindre plantor. Kommunen ska alltså både bekosta plantering och plantornas inköpspris.

Ersättning för vad det kostar att plantera helt fullvuxna träd (B) har endast ansetts skäligt när träden är av speciell art som särskilt påverkar miljön såsom alléträd. I NJA 2015 s 199 bestämdes skadeståndet utifrån fastighetens minskade marknadsvärde. Detta eftersom det inte var möjligt att ersätta de avverkande träden med likvärdiga träd.

4, Du undrar om du kan begära att kommunen också ser till att få de nya träden planterade. Som jag angett ovan kan du begära att kommunen också ser till att fixa med planteringen och inte bara ersätter dig för vad det kostar för dig att anlita någon som gör det. Om din begäran godtas av domstolen beror på vilka resurser som finns inom din kommun. Som jag angett ovan ska skadevållaren försätta dig i samma ekonomiska situation som innan skadan men att ersätta dig ska inte vara oskäligt belastande.

Hur du ska gå tillväga för att få ersättning av kommunen

I första hand bör du framföra dina ersättningskrav skriftligen till en behörig företrädare för kommunen, exempelvis den du haft kontakt med via mail. Godtar inte kommunen dina ersättningsanspråk kan du stämma kommunen i närmsta tingsrätt.

Behöver du hjälp med att utforma ett kravbrev eller stämningsansökan kan du anlita vår juristbyrå. Tyvärr är det generellt sett svårt att få rätt mot en kommun. Du bör anlita ett juridiskt ombud som hjälper dig genom hela processen. Har du en hemförsäkring med rättsskydd kan ditt juridiska ombud hjälpa dig att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag. Omfattas din tvist av din hemförsäkring står försäkringsbolaget för merparten av de kostnader du lider med anledning av processen. I din stämningsansökan kan du även begära att kommunen ersätter dig för dina rättegångskostnader ifall du vinner målet.

Vår juristbyrå kan bistå dig även vid en eventuell domstolsprocess.

Lycka till!

För att komma i kontakt med juristbyrån, får du vänligen maila: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97716)