Skadeståndsanspråk efter nedlagd förundersökning

2018-04-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejMin son var med i en fallolycka på sin förskola där ett skyddsglasögon gav vika från sitt fäste. Glasskivan var nyligen utbytt och ersatt med en glasskiva som var av fel storlek. Det blev en polisanmälan (vållande till kroppsskada) som lades ner då det inte ansågs finnas bevis för uppsåt (?) sonen fick en skallfraktur , blödning i hjärnan och i efterdyningarna en hjärnstress/hjärntrötthet som beräknas tas 1-2 år att läka.Min fråga är då om dem (fastighetsägare) helt slipper ansvarsfrågan? Kan vi få ut ett skadestånd? Hur mycket kan ett sådant skadestånd ligga på? Med vänliga hälsningar Jeanette
Joakim Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inleda med att beklaga vad som har skett och hoppas verkligen att din son så småningom återhämtar sig. Jag kommer i mitt svar att bortse från eventuella försäkringsaspekter men vill först påpeka att om försäkringsersättning redan har utbetalats, kan det vara så att din son redan anses vara fullt kompenserad vad gäller eventuellt skadestånd. Försäkringsbolaget kan i sin tur komma att begära den utbetalda ersättningen av fastighetsägaren. Vad gäller den straffrättsliga delen finns det lite olika vägar att gå. Du kan dels begära en överprövning av nedläggandet av förundersökningen genom att kontakta den åklagarkammare som fattat beslutet, dels kan du utnyttja den så kallade subsidiära åtalsrätten enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Den subsidiära åtalsrätten innebär kort att om brottet angetts till polis eller åklagare, och om en åklagare beslutat att inte väcka åtal, så kan den som blivit utsatt för brottet själv väcka åtala för det. Ett sådant åtal väcks genom en skriftlig ansökan om stämning till rätten med vilken det ska bifogas ett intyg om att åtal inte väckts (se vidare 47 kap. 2-3 §§ rättegångsbalken). Om det här inte skulle vara aktuellt, kvarstår möjligheten att endast begära skadestånd genom en civilrättslig process. Du kan alltså stämma fastighetsägaren och begära skadestånd på grund av personskada utan att denne bedömts skyldig för något brott. En förutsättning är att skadan orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. Skadestånd på grund av personskada omfattar enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen ersättning för: - Sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära (exempelvis en förälders inkomstförlust samt dennes omvårdnadskostnader)- Den skadelidandes inkomstförlust - Sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men, samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Med detta avses fysiskt och psykiskt lidande, ärrbildning, hälta, rörelseinskränkningar, förlust av sinnesfunktioner med mera. Hur stort skadestånd din son skulle kunna tänkas få genom en skadeståndsprocess beror alltså på en mängd olika faktorer. Utan närmare insyn i just ert fall kan jag tyvärr inte uppge något ungefärligt belopp. Jag hoppas att det besvarar din fråga, hör gärna av dig om du har några ytterligare funderingar.

Skada när person kastat frisbee mot gående i motionsspår

2018-03-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Linköpings kommun har ett motionsspår som korsas av en frisbee-bana. Under en promenad i motionsspåret blev jag träffad av en frisbee i ansiktet varvid en allvarlig tandskada uppstod. Har ställt krav på skadestånd men ärendet skickades vidare till kommunens försäkringsbolag som avslog mitt krav med div. konstiga motiveringar. Min uppfattning är att kommunen är ansvarig för min skada eftersom man har givet tillstånd till en frisbee-bana alldeles intill och på flera ställen korsande motionsspåret utan att ha utrett frisbee-spelets bevisligen farlighet för vistelse i motionsspåret. Det saknas t.e.x. skyddsnät mellan banan och motionsspåret där dessa löper parallellt. Finns heller inga varningsskyltar uppsatta som varning för kringflygande fribees.Motivering för avslag på mitt krav var bl.a att kommunen inte hade ansvaret för fribee-banans anläggning och skötsel. Jag tycker att det är uppenbart att kommunen har försummat att utreda hur farligt frisbee-spelet är och ej heller ställt krav på banans sträckning eller uppsättande av skyddsnät m.m. Är tacksam för hjälp hur jag kan komma vidare i detta ärende. Har inte fått något kommunalt beslut med besvärshänvisning .
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att skadeståndsskyldighet för personskada ska föreligga, krävs att någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadestånd kan även utgår för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Visserligen har du rätt när du säger, att kommunen torde kunna åläggas visst ansvar på grund av att kommunen agerat vårdslöst när de inte satt upp skyddsnät, skyltar etc. Det är emellertid troligare, att du vinner framgång i en skadeståndstalan mot den som kastade frisbeen. Det får nämligen sägas ha förelegat:1. Vållande - Genom att kasta frisbeen mot motionsspåret har personen vållat skada, eftersom frisbeen träffat dig.2. Adekvat kausalitet - Det måste sägas att det förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, alltså kausalitet. Att någon skulle kunna ta skada om man kastade frisbeen mor motionsspåret ligger i farans riktning. Skadan får även sägas vara adekvat, eftersom skadan inte kan anses vara alltför en slumpmässig effekt av handlingen, vilket innebär att det föreligger adekvat kausalitet. 3. Culpa eller uppsåt - En person som kastat frisbeen mot motionsspåret bör ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Personen hade kunnat kasta frisbeen med större försiktighet eller åt en annan riktning..Vänd dig först till personen och försök få hjälp med stöd av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Skadestånd för halkskada

2018-03-13 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om man halkar utanför en ica affär, kan man anmäla affären? Har man rätt till skadestånd för personen bröt axeln på 3 ställen och mår dåligt ?
Johanna Lindström |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis är det fastighetsägaren som ansvarar för att hålla marken utanför fastigheten sandad. Det följer av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (2 § andra stycket). Eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar för marken är det också fastighetsägaren som får betala ut skadestånd för det fall någon halkar. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen, som bland annat säger att den som av vårdslöshet vållar personskada är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 §). Om fastighetsägaren inte har sandat eller sandat för lite, och det kan anses vårdslöst att inte ha gjort det, ska denne betala skadestånd när någon halkar och slår sig. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Det borde alltså vara ersättning för att personen har brutit axeln och mår dåligt.Den som har halkat och vill kräva skadestånd har att bevisa 1) att fastighetsägaren har varit vårdslös genom att exempelvis inte ha sandat eller ha sandat för lite och 2) att skadan har uppkommit till följd av vårdslösheten. Om fastighetsägaren har varit vårdslös beror lite på om denne kunde förväntats ha sandat ordentligt utanför butiken. Har det under natten plötsligt frusit på och en person halkar tidigt på morgonen är det mindre troligt att fastighetsägaren borde ha sandat. Om det däremot har varit isigt en längre tid och flera människor hunnit halka innan någon slutligen skadar sig är det mer troligt att fastighetsägaren ska ansvara. Om den som vill ha skadestånd har brutit axeln på tre ställen och har läkarintyg är det troligt att det går att visa att skadan har uppkommit till följd av att fastighetsägarens vårdslöshet, att det inte har varit sandat.Den som har halkat utanför ICA och brutit axeln kan alltså ha rätt till skadestånd. Jag skulle föreslå att personen först kontaktar fastighetsägaren och kräver skadestånd av denne för sjukvårdskostnader och för sveda och värk. Om fastighetsägaren vägrar betala skadestånd skulle jag som nästa steg kontakta juridisk hjälp och upprätta en stämningsansökan. Viktigt att tänka på är att den som kräver skadestånd hela tiden ska visa att fastighetsägaren har varit vårdslös och att denne därför ska betala.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan jag få skadestånd för att jag halka på hotellets utrymmen?

2018-03-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Stod på ett hotells terass som vi gäster hade tillgång till. Dessvärre så var det varken någon skylt om halka eller sandat (detta var under december). Väl ute på terrassen halkade jag och bröt min handled. Strax efter händelsen kom personal dit som stängde dörrarna till terrassen och konfirmerade att det var halt. Jag fick en svår fraktur och var tvungen att opereras. Min fråga till er: Går det att göra en rättslig process av detta eller måste jag mer eller mindre acceptera så som det blivit? Med vänliga hälsningar,
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpligt lagrumMin tolkning av din fråga är att du undrar ifall du kan få skadestånd för din skada. Jag kommer använda mig av skadeståndslagens (SkL) regler. Jag kommer inte utreda frågan om din rätt till försäkring eftersom jag inte vet tillräckligt om din eventuellt tecknade försäkring. Har du rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen? Här blir den allmänna ansvarsregeln tillämplig, 2 kap. 1 § SkL. För att du ska få skadestånd krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Jag utgår ifrån att hotellet är den part som bär ansvaret eftersom du skadade dig på deras terass. Hotellet ska då ha vållat en person eller sakskada genom uppsåt eller vårdslöshet. Det ska dessutom föreligga adekvat kausalitet (mer om begreppets innebörd nedan). Att vålla/orsaka en skada kan antingen ske genom aktivt handlande eller passivitet. I svensk rätt är huvudregeln att passivitet inte medför skadeståndsskyldighet. Till huvudregeln finns dock vissa undantag. Ett sådant är att den som har framkallat en fara också kan bli ansvarig ifall den är passiv. I detta fallet kan det tänkas att hotellet har framkallat en fara genom att erbjuda terassen till sina gäster utan att sätta upp en varningsskylt eller sanda. Här har alltså hotellet enligt min mening en skyldighet att varna sina gäster för halka för att undgå ansvar. Har hotellet varit vårdslösa?Nästa förutsättning som ska vara uppfyllt är att hotellet ska ha handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Det förstnämnda kommer jag att utesluta eftersom det inte finns något som tyder på uppsåt(avsikt). Det kan däremot anses vårdslöst att ett hotell inte sätter ut varningsskyltar i anslutning till deras terass mitt under vintern. I normala fall åligger det t.ex butiker att sätta ut varningsskyltar vid halkrisk. Samma skyldighet torde ligga på ett hotell i fråga om deras lokaler och utrymmen som står öppna för gäster. Av din beskrivning anser jag att hotellet har brustit i sin aktsamhet och kan göras ansvariga. Något som talar för denna linje är att hotellet kände sig skyldiga att efter din skada stänga igen. Det tyder på att de i efterhand förstod att det fanns en halkrisk ute på terassen. Denna handling borde skett redan innan skadan eftersom det inte är en främmande händelse att terasser är hala på vintern. Föreligger adekvat kausalitet? För att nå framgång med en talan om skadestånd måste dessutom adekvat kausalitet föreligga, dvs. ett orsakssamband mellan hotellets passivitet och din skada. Följden ska dessutom vara rimlig eller påräknerlig. Det innebär i korthet att det måste vara just den omständigheten att en skylt inte fanns eller att det inte var sandat som gjorde att du halkade. Frågan blir alltså: Skulle din skada inträffa trots att det var sandat eller trots att en skylt fanns? Det blir en argumentationsfråga. Vad är det för skada? Du har råkat ut för en personskada (din brutna arm), 5 kap 1 § SkL. Ersättning utgår för sjukvårdskostnad som du har haft, inkomstförlust samt för psykiskt och fysiskt lidande. Sammanfattning:Min bedömning av din fråga är att du har rätt till skadestånd. Ett hotell som tillhandahåller en terass mitt i vintern har en skyldighet att minimera risken för halka. En talan om skadestånd förs vid allmän domstol och jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för hjälp med stämningsansökan. Våra jurister på Lawline är duktiga på det och du kan boka en tid med dem på http://Www.Lawline.se/boka. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kräva kommunen på skadestånd om jag ramlar på grund av att det inte är snöröjt

2018-03-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! För tre veckor sedan skulle jag gå över vid ett övergångställe i anslutning till Sjukhusets huvudentré. Vägen vid övergångstället var vid tillfället mkt dåligt plogad och snö hade drivit upp mellan trottoarkant och väg vilket gjorde att man inte uppfattade var trottoarkanten slutade för att övergå till vägbana. Detta föranledde att jag i tron att vara på trottoarkanten trampade snett ner mot vägbanan. Jag både hörde och kände att något i foten bröts av. Jag fick hjälp in till akuten och det visade sig att jag hade fått en fraktur på vadbenet. Jag är för närvarande sjukskriven sedan händelsen och är planerat sjukskriven tre veckor till,. Läkare vid ortopeden flaggade vid ett besök för två veckor sedan att han inte tror att jag efter min sjukskrivning kan direkt gå in och arbeta 100%. Detta med tanke på att jag jobbar inom förskola på en avdelning med 15 st. ett och två-åringar. Min undrar är om jag kan kräva någon form av ekonomisk ersättning från kommunen eller från någon annan instans för ekonomiskt bortfall och sveda och värk. detta med anledning av att vägen utanför sjukhuset inte var korrekt underhållen?Med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först måste du ta reda på om kommunen är ansvarig för underhåll av aktuell plats. Det kan du undersöka genom att kontakta kommunen. Är kommunen huvudman för aktuell plats, har kommunen ansvar för underhåll av platsen (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Kommunen ska se till att platsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (6 kap 18 § PBL). Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL), vari stadgas att staten eller kommunen ska ersätta, bl.a., personskada som vållas genom fel eller försummelse.Det finns flera förutsättningar som måste uppfyllas för att rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. Först måste de grundläggande kriterierna för ansvar ligga för handen. Dels ska skada ha uppstått, dels ska skada kunna tillskrivas viss kommun och "fel eller försummelse", vilket är ett annat uttryck för culpa, måste bevisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas. För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon ramlar och slår sig om inte marken ombesörjs. Detta får anses ha varit fallet. Det har i praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är dåligt väglag. Kan det ha varit antagbart att det var svårframkomligt på grund av snö (det var mycket snö ute i största allmänhet när olyckan skedde) och du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika detta, är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kommunen relativt små. Det är emellertid upp till kommunen att bevisa att du inte iakttagit försiktighet.Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är ansvarig för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/försäkringsbolaget efterfrågar. Enligt 5 kap. 1 § SkL ges skadestånd för personskada för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skadeståndsansvar när markägare placerat rör på väg

2018-03-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Skolan hade placerat ett rör mitt på stigen där man går. Kontrasterna mellan röret och stigen var väldigt liten, så att min fru som var störd av solskenet (trädet rörde sig) gick på den, föll och bröt underarmen. Underarmen har inte läkt, och nu snackar man om invaliditet (både medicinsk och ekonomisk). Hur kan man stämma skolan? Hon kan inte jobba med det hon utbildat sig till (lärare i svenskt teckenspråk) och inte heller röra sig i armen. Den värker hela tiden. Skolan i fråga borde ju ersätta henne för de stora ekonomiska förlusterna vi gör i och med fallet. Vilken sorts advokat borde vi konsultera?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det första ni behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om kommunen är ansvarig tar du kontakt med kommunen; det kan exempelvis vara någon annans mark än skolans.För att skadeståndsskyldighet ska föreligga, krävs enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen, att markägaren varit vårdslös. I detta fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att skylta eller spärra av detta område där röret var beläget. Är kommunen markägare har den en skyldighet att spärra av vägar som innehåller gropar eller föremål etc., om det beror på någon form av vägarbete eller dylikt. Vid bedömningen om det finns behov av skyltar eller en avspärrning tar man i beaktande att det är sannolikt att ett rör av detta slag skulle kunna leda till att en person som går på vägen skadar sig till följd av röret. Man ser även till hur goda möjligheter markägaren haft att förebygga att en skada sker.Enligt 5 kap. 1§ skadeståndslagen ges skadestånd för personskada även för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Vill ni ha hjälp med en stämningsansökan, efter att ni tagit reda på vem som äger marken ifråga, är ni välkomna att kontakta våra jurister på info@lawline.se. I vart fall bör ni kontakta en jurist, som arbetar med skadeståndsrättsliga frågor.Har ni några fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma!Vänligen

Cykel förstörd i samband med snöröjning

2018-03-11 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Min cykel stod parkerad vid ett cykelställ. Snöplogen har nu åkt in i den, och förstört ramen. De vägrar ta ansvar. Vad göra?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har i mitt svar utgått från att du menar att din cykel har blivit förstörd i samband med den kommunala snöröjningen av allmänna vägar. Kommunen har en skyldighet att hålla allmänna vägar fria från snö genom att ploga dem, och plogning ska kunna ske på hela gatans bredd. Om din cykel har stått parkerad på allmän väg, i vägen för snöröjningen, har kommunen alltså ingen skyldighet att ersätta den. Om den däremot varit parkerad i ett cykelställ på avstånd från vägen borde du kunna få ersättning.Jag föreslår att du vänder dig till ditt kommunala trafikkontor med ett skadeståndsanspråk. Som den som kräver skadestånd är det du som har att bevisa att skadan har orsakats av den kommunala snöröjningen, det är därför viktigt att du bifogar bilder på hur och var cykeln har skadats samt noga beskriver situationen. Därefter är det upp till trafikkontoret att avgöra om du har rätt till ersättning.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kräva skadestånd efter påkörning

2018-03-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev påkörd av hemtjänst bil så mitt knä blev skadat. Chaffören smet. Jag anmälde till polisen och var hos läkare för att bedöma skadan. Har även varit i kontakt med Enhetschefen för hemtjänsten.Detta hände på min innegård gångbana där det är förbjudet att köra. Finns speciella regler för detta. Känner mig väldigt utsatt idag när jag var ute och skottade snö på min utfart kom hemtjänst personal och körde förbi och vevade ner rutan och skrek att jag är inte någon jävla polis som bestämmer var dom ska köra. Detta är väldigt skrämmande mår jätte dåligt av detta. Bostadsrättsförening där jag bor bryr sig inte heller roligt om detta. Vad gör jag?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndsskyldighet föreligger i de fall någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen, alternativt 3 kap. 2 § skadeståndslagen om det var kommunal hemtjänst). Av frågan verkar det som att föraren varit vårdslös.I det fall skadeståndsskyldighet kan fastställas har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och resekostnader. Du har även rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot hemtjänsten, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Skulle de inte betala och du fortfarande anser att de är skadeståndsskyldiga, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).Alternativt rekommenderar jag dig att upprätta en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen