Utformning av ett skadeståndsanspråk mot en hundägare

2018-12-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min son 8 år gammal fick en skallskada av en lösspringande hund. Kopplet fastnade i benet på pojken och blev omkulldragen med en skallskada som följd. Hur skriver man ett skadeståndsanspråk på händelsen till hundägaren?! Tack på förhand!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag skriva vad som krävs för att du ska kunna föra en talan om skadestånd i domstol. Din stämningsansökan ska då skickas till tingsrätten. Jag vill dock påminna om att det kan vara mycket enklare och mer riskfritt att själv ta kontakt med hundägaren och försöka kräva ersättning.Inget vållande krävsHundägare har ett så kallat strikt ansvar för sina hund. Detta innebär att en hundägare är skyldig att ersätta skada som hunden orsakar oavsett om hundägaren själv varit oaktsam på något sätt. Du behöver alltså inte bevisa någon skuld hos hundägaren.Yrkande och grunderDet som måste framgå av ditt skadeståndsanspråk är vad du vill ha i ersättning (yrkande) och grunderna för den ersättningen. Det vill säga en tydlig förklaring av vad som har hänt. Dessutom behöver du bevis som ger dig rätten till ersättning.Angående ditt yrkande kan sägas att personskador naturligtvis är svårare att mäta i pengar än vad skador på exempelvis kläder är. Du behöver dock bara ange ett belopp du tycker är rimligt så får domstolen bestämma om den håller med. Om domstolen inte håller med kan ett lägre belopp dömas ut. Observera dock att domstolen inte kan döma ut ett högre belopp än det du yrkat.BevisningFör att få rätt till ersättning du yrkat på måste du kunna bevisa att du har rätt till den. Du måste kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan hundens agerande och din sons skallskada. Alltså att skadan inte hade skett ifall inte hunden hade sprungit på honom. I detta fallet lär det inte vara särskilt svårt. I övrigt måste du kunna visa på omständigheter som ger dig rätt till den ersättning du kräver. För att bevisa beloppets rimlighet kan du hänvisa till eventuella kostnader för vård som ni har haft och eventuell förlorad inkomst för att ha tagit hand om din son. För personskada kan även ersättning ges ut för så kallad sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller för bestående skador som exempelvis ärr och andra problem som kan följa av en skallskada. Som sagt är det viktiga att du verkligen kan styrka att din son har fått skadorna genom hundens agerande. Exempelvis psykiska men kan vara svåra att styrka som en orsak av vad hunden gjorde.Ifall du har svårt att formulera ett skadeståndsanspråk råder jag dig att boka en tid med en jurist här på Lawline så kan du få hjälp.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur ska man göra för att få ersättning efter en misslyckad skönhetsoperation?

2018-11-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejVår dotter gjorde en fettsugning av sin mage och passade då samtidigt på att göra en förstoring av sin stjärt. Det är cirka ett år sedan. Hennes stjärt är helt demolerad och knutig och vid senare efterforskningar har vår dotter kommit fram till att behandlande läkare ej centrifugerat fettet innan han sprutat in det vilket är brukligt. Hon har varit i kontakt med läkaren och önskar sina pengar tillbaka för att kunna korrigera hos annan vårdgivare. Hon har både besökt honom och skrivit sms samt ringt. Han vägrar ha kontakt med henne. Hon har nu stora problem att visa sig på bakstranden eller att använda långbyxor och andra kläder. Den felaktiga korrigeringen av hennes kropp begränsar hennes tillvaro. Hur går vi vidare?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna få ut ersättning pga defekter efter en plastikoperation krävs det att man antingen yrkar på skadestånd på grund av inträffad skada enligt skadeståndslagen, väcker talan med anledning av avtalsbrott enligt avtalslagen eller kräver ersättning enligt patientskadelagen. Ersättning enligt patientskadelagenFör att ersättning enligt patientskadelagen ska kunna utgå i det här fallet krävs följande förutsättningar:1. Att det har inträffat en personskada 2. Att det är fråga om en så kallad behandlingsskada (6 § patientskadelagen).Defekter på grund av en operation räknas som personskada. Med begreppet behandlingsskada menas att man hade kunnat undvika skadan genom att utföra operationen med en mindre riskfylld metod. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och valet av operationsmetod, och detta orsakssamband måste bevisas med "övervägande sannolikhet", dvs en sannolikhet högre än 50 %. Viktigt att komma ihåg är att allmän missnöjdhet över resultatet och komplikationer inte är något som ger en rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Det får alltså inte vara fråga om en komplikation som är att betrakta som ett utfall av den "normala risk" som operationer alltid innebär. För att få ut ersättning enligt patientskadelagen ska ni vända er till klinikens försäkringsbolag (13 § patientskadelagen). Skulle ni bli missnöjda med försäkringsbolagets utslag ska ni begära att Patientskadenämnden yttrar sig om fallet (17 § andra stycket patientskadelagen). Om det är omöjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag kliniken har kan ni alltid göra en anmälan om patientskadeersättning till Patientförsäkringsföreningen, varefter de kan hjälpa er ta reda på vilket försäkringsbolag ni ska vända er till. Ersättning enligt skadeståndslagenFör att ersättning enligt skadeståndslagen ska kunna utgå krävs det att man visar att vårdgivaren har varit vårdslös på något sätt (2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 skadeståndslagen). Detta kan ske genom att visa att läkaren avvikit från vad som är att betrakta som en korrekt procedur. Vidare krävs det även att man kan visa att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och läkarens vårdslöshet.Det finns även en möjlighet att föra en skadeståndsrättslig talan utifrån att läkaren brustit i sin informationsplikt. Informationsplikten innebär att vårdgivare har ett ansvar att berätta om de risker och alternativa behandlingsmetoder som är aktuella i sammanhanget. För att kunna få ut skadestånd krävs det att man väcker talan i domstol. Ni måste således stämma kliniken i en tingsrätt och yrka på skadestånd.Ersättning enligt avtalslagenDet är slutligen även möjligt att begära ersättning på grund av avtalsbrott (1 § avtalslagen). Det krävs inte att man upprättat ett så kallat operationsavtal för att kunna göra avtalsbrott gällande; det är ändå möjligt utifrån att läkaren inte utfört operationen på ett korrekt sätt.Ersättning med anledning av avtalsbrott kräver i likhet med skadestånd att man väcker talan i domstol. Vad bör ni göra?Både en skadeståndstalan och en avtalsrättslig talan kräver att man väcker talan i domstol, och skulle ni förlora i rätten blir ni således tvungna att stå för rättegångskostnaderna. Det är lättare och mindre riskfyllt att i första hand använda er av möjligheten till att få ut ersättning enligt patientskadelagen.

Kan man begära skadestånd av en matbutik om man halkat pga. blött golv efter städning?

2018-11-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan man begära skadestånd när man halkat inne i en matbutik då golvet fortfarande är vått pga städning? Har dock inga bilder som bevis...
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör skadestånd kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du måste ha lidit någon skadaEn första förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att du drabbats av någon form av skada. Skadan kan vara fysisk, psykisk eller ekonomisk (2 kap. 1 § SkL).Av informationen i din fråga framgår det inte att du skulle ha drabbats av någon skada eller kostnader av något slag, men det är visserligen inte otänkbart att så är fallet. Jag går därför vidare i bedömningen.Vi måste kunna bevisa butikens/butikspersonalens avsikt/oaktsamhetEn andra förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att vi kan bevisa att butiken/butikspersonalen agerat med uppsåt, dvs. att personalen avsiktligt lämnat golvet blött för att du skulle halka, eller åtminstone att de varit oaktsamma som lämnat golvet blött (2 kap. 1 § SkL).Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa uppsåtJag har svårt att se att någon i personalen avsiktligen lämnat golvet blött för att du skulle halka inne i butiken. I vilket fall som helst har jag svårt att se att någon i personalen skulle erkänna att så var fallet. Något annat sätt för dig att bevisa att så är fallet på ser jag inte som sannolikt. Vi kan därför utesluta uppsåt.Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa oaktsamhetFrågan uppkommer då om vi kan säga att någon i personalen agerat oaktsamt. Har golvet blivit halt på grund av städning kan det anses vara oaktsamt att inte ställa ut en varningsskylt på platsen. Kan vi bevisa det? Av förutsättningarna i din frågeställning framgår det att du saknar bevisning. Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan det inträffade, men jag förmodar att det kan bli svårt att få tag i en övervakningsfilm eller liknande från matbutiken som kan visa att det hala golvet föregåtts av städning.Har du möjlighet att få tag i en övervakningsfilm eller rentav ett erkännande från någon i personalen går det kanske att bevisa, men annars ser jag det som svårt. Det kan som sagt vara svårt att få tag i en övervakningsfilm om det gått en tid sedan det inträffade, och något erkännande lär vi inte kunna räkna med.Det borde därför vara relativt enkelt för butiken att hävda att det hala golvet inte har något med deras städning att göra. Någon annan kund kanske har spillt något? Kan det ha regnat ute varpå någon annan kund droppat vatten på golvet? Kan dina skor ha varit hala? Det finns många invändningar butiken kan komma med som gör det svårt för oss att bevisa att de varit oaktsamma.Har butiken inte känt till det hala golvet har personalen inte heller rimligtvis haft någon anledning att ställa ut en varningsskylt för blött golv.Utan några bevis borde vi därför tyvärr också kunna utesluta oaktsamhet.Vi kan kräva skadestånd, men det är svårt att bevisa legitim skadeståndsgrundSlutsatsen blir därför att vi givetvis kan kräva skadestånd, det kan vi i princip alltid, men i ditt fall lönar det sig knappast om vi inte får tag i bevisning.Den enda reella möjligheten jag ser för dig är att försöka få tag i en övervakningsfilm som visar att personalen exempelvis använt såpa på golvet strax innan du gått över platsen och att de inte försökt varna för blött golv.Mina rådMitt första råd blir att gå till matbutiken och be om att få tala med föreståndaren. Kanske kan ni komma fram till en lösning tillsammans? Det ligger i butikens intresse att deras kunder inte skadar sig när de befinner sig i butiken. Kanske har de någon ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador?Mitt andra råd blir att försöka få tag i en övervakningsfilm över händelsen som kan styrka det inträffade. Hör med föreståndaren hur länge de sparar övervakningsfilmer.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att kommentera direkt här i tråden eller ställa en ny fråga på vår hemsida.Med vänliga hälsningar

Om någon förstört dina kläder, hur få ersättning?

2018-10-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om någon förstört dina kläder och vägrar ersätta dom, vad kan man göra då?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förstörda kläder räknas som sakskada och en person som har förstört dina kläder kan då vara skyldig att ersätta dig för den skadan (2 kap.1 § skadeståndslagen). Det krävs att personen antingen förstörde kläderna uppsåtligen, eller att personen var vårdslös. Om personen alltså förstörde kläderna med flit eller om denne var oaktsam så har du rätt att få ersättning.Om personen vägrar betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Då anger man i ansöka vad det är för skuld personen har gentemot dig och grunden för den skulden (11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kommer inte att göra någon materiell prövning i ditt anspråk utan kommer då kontakta personen som du anser är skyldig dig pengar som då kan medge eller bestrida din ansökan. Om personen bestrider detta kommer du ges en möjlighet att ta tvisten vidare till domstol. Om personen medger eller inte inkommer med svar så kan du med hjälp av kronofogdemyndigheten men annars krävs det en dom från domstol för att driva in de pengar du anser personen vara skyldig.Om du redan innan misstänker att personen kommer att bestrida ditt yrkande så kan det vara en idé att väcka talan i domstol redan från början. Detta görs genom en stämningsansökan som inlämnas hos tingsrätten.Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva ersättning av min granne för att hans eller hennes soptunna rullat ned för gatan och skadat min bil?

2018-12-08 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Grannens soptunna rullade ned för gatan rakt på min bil. Vänster baklyktorna gick sönder. Kostnaden för att laga kommer att bli strax under 3000. Hur löser vi detta. Vi har olika försäkringsbolag.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ersättning genom skada kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Ersättning genom skadestånd kräver medveten eller oaktsam handlingFör att du ska kunna kräva skadestånd av din granne för det inträffade krävs det att hans eller hennes handlande är medvetet eller åtminstone oaktsamt (2 kap. 1 § SkL).Utifrån omständigheterna är det svårt för mig att göra en konkret bedömning. Däremot ser jag det som sannolikt att vi kan utesluta att handlingen är medveten.Om du kan bevisa att din granne handlat oaktsamt genom att exempelvis inte ha låst hjulet/hjulen på soptunnan eller genom att ställa soptunnan på ett sådant sätt att det var sannolikt att den skulle kunna komma att rulla ned för gatan och skada din bil kan du kräva honom eller henne på skadestånd.Svårt att bevisa oaktsam handling av grannen i detta fall Det kan vara svårt för dig att bevisa att grannen agerat oaktsamt, särskilt eftersom grannen ganska enkelt kommer kunna invända med att någon annan måste flyttat soptunnan från den plats där han eller hon ursprungligen ställde den utan hans eller hennes vetskap, eller att han eller hon visst hade låst hjulet/hjulen och att någon annan, utan dennes vetskap, måste gått förbi och låst upp det osv.Finns däremot övervakningsfilm eller liknande på händelsen kan utfallet bli ett annat, men att det skulle finnas framgår åtminstone inte av omständigheterna i din fråga, varför det får anses uteslutet i mitt svar.Möjligheten att kräva ersättning genom grannens hemförsäkringNär en skada uppkommer på din bil ska du givetvis alltid kontakta ditt eget försäkringsbolag och upprätta en s.k. skadeanmälan över det inträffade.Det kan du göra även innan det att du pratat med grannen. Ditt försäkringsbolag kommer förmodligen att inledningsvis handlägga ärendet som en s.k. "annan yttre olyckshändelse", vilket innebär självrisk för dig som kund, vanligtvis ca. 3 000 kr som du själv nämner.Sedan ligger det givetvis lika mycket i ditt försäkringsbolags intresse som i ditt eget att inte själva behöva bekosta reparationen av din bil. Du kommer därför att, om du inte redan fått talat med grannen, bli ombedd att prata med grannen och be honom eller henne att kontakta sitt eget hemförsäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan hos dem.När grannen gjort det ska du be honom eller henne att meddela vilket försäkringsbolag han eller hon är kund hos och vilket ärendenummer försäkringsbolaget har på ärendet.Därefter ska du meddela informationen till ditt eget försäkringsbolag, som ändrar ditt ärende till en "kollision" och tar kontakt med din grannes hemförsäkringsbolag angående ersättningsfrågan.Det är inte säkert att grannens hemförsäkringsbolag kommer gå med på att ersätta skadan/skadorna på din bil. Försäkringsbolaget kan givetvis komma med samma invändningar som jag redogjorde för ovan i skadeståndsfrågan, men så länge du får grannen att göra en anmälan till sitt försäkringsbolag finns det åtminstone en chans.Mina rådPå grund av bevissvårigheterna i skadeståndsfrågan råder jag dig att i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag och ta det vidare därifrån.Skulle det inte gå vägen kan du givetvis i andra hand alltid tala med grannen om att du annars avser gå till rätten med saken.Även om du tvingas betala en självrisk lönar det sig förmodligen ändå att ta det via försäkringen, om det inte rör sig om en närmast obetydlig skada på bilen.Jag hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Kan jag kräva ersättning efter att jag blivit påkörd på ett övergångsställe?

2018-11-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!För några dagar sedan blev jag påkörd av en bil på en övergångställe. Jag såg inte bilen när jag skulle korsa men från ingenstans kommer bilen precis när jag är mitt i övergångstället. Jag har varit i sjukhuset för några timmar och fick gå hem efter det. Jag fick mindre smärtor. Det var inte mörk under tiden. Bilen fick stanna eftersom det var någon polis som inte var på jobbet under tiden som angrep föraren och ringde polisen efter det. Min fråga är att får jag någon ersättning för det eftersom jag tycker att det inte var mitt fel. Jag har aldrig blivit påkörd förut så jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör polisanmäla händelsen. Det kan vara av betydelse om skador visar sig i framtiden och är av betydelse för att förarens försäkringsbolag ska betala ut ersättning. Du kan begära ersättning för de skador du haft i samband med olyckan, t.ex. förlorad arbetsinkomst och sveda och värk. Om du uppsökte en läkare i samband med olyckan kan du begära ersättning för kostnaderna i samband med detta. Det är svårt att svara på vad som är rimligt eftersom du inte beskrivit dina skador mer ingående eller hur dem påverkat dig efter olyckan. Försäkringsbolagen brukar ha standardiserade ersättningar för olika typer av skador. Du kan därmed kräva den ersättning du anser dig ha rätt till och sedan kommer försäkringsbolaget göra en bedömning hur mycket du har rätt till.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Kan jag föra talan om skadeståndsanspråk hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN)?

2018-11-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!I somras besökte jag en frisör i Sundsvall som skadad mitt hår. Jag har några bilder som kan bevisa det. Tills idag är jag jätteledsen , använder löshår samt behöver lägga ut ganska mycket pengar på produkter nu i flera månader. Jag har anmält till ARN och tills idag har de inte fattat beslut. Frisören säger att allt var mitt fel och vill inte ge mina pengar tillbaka. Tiden går och det var en stor förlust för mig. Jag krävde mina pengar tillbaka men nu tänker jag att jag kunde även få skadestånd eftersom det har försämrad min kvalitet och psykiska hälsa. Behöver jag en advokat eller hur kan jag skriva till ARN enligt skadestånd lagen?Med vänlig hälsning,
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ARN:s hemsida är den normala handläggningstiden för ett ärende ungefär sex månader. Detta är dock den generella handläggningstiden och den kan därmed vara både kortare och längre. Ärendena handläggs i turordning och om det är många och utredningskrävande ärenden som är före dig i turordningen, kommer handläggningen av ditt ärende naturligt ta lite längre tid. Du behöver därför inte oroa dig för att det tagit rätt lång tid innan du fått ett beslut.Det är möjligt att ansöka om att ARN ska pröva tvisten även avseende skadeståndsfrågan. Du kan även prova kontakta ARN gällande möjligheterna att till viss del ändra ansökan till att även omfatta ett krav på skadestånd. De beslut ARN fattar får dock inte någon betydelse juridiskt sett utan de är istället rekommendationer som fungerar vägledande för hur en tvist enligt lagstiftningen borde lösas. Eftersom ARN:s beslut syftar till att spegla svensk rätt väljer många företag dock att ändå rätta sig efter de beslut som ARN fattat. För att få ett beslut i er tvist som får rättslig verkan måste du vända dig till allmän domstol. Eftersom din frisör inte verkar vara särskilt samarbetsvillig, kanske det kan vara idé att vända dig till domstol med ett skadeståndsanspråk där en dom kan få rättslig verkan mellan er. För detta är min rekommendation att du tar kontakt med en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att bedöma dina möjligheter till att nå framgång samt föra denna talan. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur gör jag för att driva in skadestånd från en person?

2018-10-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag hade parkerat min bil utanför mitt arbete och när jag kom till bilen var det massa glassplitter på den.En man tog kontakt med min och berättade vad som hänt.Ett glasbord från en kiosk baktill min bil hade i stormen flugit in i min bil.Tog kontakt med ägaren till kiosken som sa att det var omöjligt men jag har vittne som var på ett gym precis ovanför med stora glasfönster.Bilen är på lagning då det blev djupa repor och bucklor.Jag polisanmälde ägaren då han inte är så samarbetsvillig om sälvrisken som är 6875kr. Jag anser att han är skyldig att betala självrisken då bordet var hans och ej fastkedjad men försäkringsbolaget kan inte göra något och polisanmälan ledde ingen vart när jag fick brev idag. Vad kan jag göra för att ägaren till kiosken och bordet ska betala?Man kan väll inte få göra hur som helst och komma undan med det. Hade det varit tvärtom så hade jag tagit mitt ansvar och betalat och bett om ursäkt. Vad ska jag nu göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att denne inte ansvarar för skadan), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I sådana fall måste du kunna bevis att du utfört jobbet. Du kan i domstol begära skadeståndsersättning med grund i skadeståndslagen. Jag rekommenderar att du antingen ansöker om betalningsföreläggande, eller kontaktar en jurist som kan bistå dig i processen mot personen.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!