Hur kräver man skadestånd?

Hej

Jag var med om en olycka på Skara sommarland och fick söka sjukhuset samt fick 5 stygn i pannan. Vart vänder jag mig för att få skadestånd från Skara sommarland?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till dig oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer börja mitt svar med att förklara vilka krav som måste vara uppfyllda för att någon ska bli skadeståndsskyldig. I slutet av svaret kommer jag förklara hur du kan göra för att gå vidare med ditt skadeståndskrav.

Vilken lag är tillämplig i ditt fall?

Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Tillämpliga speciallagar och avtal om skadestånd ska tillämpas framför SkL (1 kap. 1 § SkL). För att avgöra om SkL ska tillämpas måste man veta vilken typ av skada som har inträffat. Av din fråga framgår att du har drabbats av en personskada. Det framgår däremot inte hur skadan har uppkommit. Jag kommer därför först att svara på din fråga utifrån att SkL kan vara tillämplig. Därefter kommer jag gå in på vad som gäller om det rör sig om en s.k. produktskada.

När blir någon skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen?

Om din skada har orsakats till exempel av en säkerhetsbrist i parken kan regeln i 2 kap. 1 § SkL vara tillämplig. Företags och organisationers ansvar enligt regeln kallas organansvar. För att organansvar ska inträda krävs det inte att någon enskild arbetstagare har orsakat skadan. Man tittar istället på hur företaget har organiserat sin verksamhet m.m. Jag kommer nu att gå in på vilka krav som måste vara uppfyllda för att regeln ska vara tillämplig.

Det är du som skadelidande som ska bevisa att skadan har inträffat och vem som har orsakat den. Skadan måste ha orsakats genom handling eller passivitet. Ansvar på grund av passivitet utgår om det finns en skyldighet enligt lag eller avtal att handla eller om någon har framkallat en fara och sedan inte gjort tillräckligt för att förebygga eventuella skador. Det måste dessutom finnas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan handlingen/passiviteten och den uppkomna skadan. Detta kallas adekvat kausalitet. Man gör en objektiv bedömning och tittar på om skadan var en rimlig och förutsägbar effekt av handlandet eller passiviteten. Slutligen måste skadan ha orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. En uppsåtlig handling är en handling som begås med avsikt att en effekt ska inträffa. En oaktsam handling är en handling som avviker från vad som är ett normalt agerande i en viss situation. Man tittar på exempelvis hur stor risken för skada var och hur stora möjligheterna var att förhindra skadan.

Om det är en arbetstagare som har orsakat skadan kan istället 3 kap. 1 § SkL vara tillämplig. Det krävs att arbetstagaren orsakade skadan i tjänsten för att arbetsgivaren ska bli skadeståndsskyldig. Skadan ska ha orsakats genom fel eller försummelse (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL). I övrigt gäller samma krav som ovan. Här är det alltså arbetsgivaren som blir skyldig att ersätta skadan. För att en enskild arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig krävs att det finns synnerliga skäl (4 kap. 1 § SkL). Det kan till exempel vara om en anställd har begått ett brott på arbetsplatsen. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall.

När blir någon skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen?

Om skadan är att anse som en produktskada ska istället produktansvarslagen (PAL) tillämpas. Skadestånd enligt lagen betalas för personskador som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist (1 § första stycket PAL). Vad som är en produkt framgår av 2 § PAL. En produkt har en säkerhetsbrist om den inte är så säker som skäligen kan förväntas (3 § PAL). Vid bedömningen om produkten har en säkerhetsbrist tittar man på bland annat produktens förväntade användningsområde. Lagen kan bli tillämplig om din skada har orsakats av en säkerhetsbrist i en karusell eller liknande. Man ska i första hand rikta sitt ersättningskrav mot produktens tillverkare eller importör (6 § PAL). Om det inte framgår vem som är tillverkare eller importör kan man istället rikta sitt krav mot den som har tillhandahållit produkten (7 § PAL).

Hur kan jag gå tillväga för att få mina skador ersatta?

Om du har tecknat en försäkring rekommenderar jag dig att i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om försäkringen täcker skadan som du drabbats av. Om du inte har en försäkring eller om försäkringen inte täcker din skada ska du vända dig till Skara sommarland och begära att de ersätter din skada. Om försäkringen skulle täcka din skada kan du istället begära att Skara sommarland betalar ersättning för din självrisk.

Om Skara sommarland menar att de inte är ansvariga för din skada finns det olika sätt att gå vidare. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. För information om hur du ansöker och hur processen går till kan du klicka på den här länken till Kronofogdemyndighetens webbplats. En annan möjlighet är att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar dock att du använder dig av den möjligheten i sista hand. En process i domstol kan bli både dyr och tidskrävande. Den som förlorar ett mål är som huvudregel skyldig att betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Om du vill få ytterligare rådgivning om hur du kan gå vidare med ditt fall kan du boka tid med vår juristbyrå. Du bokar på den här länken. Du kan även ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån – fre kl. 10.00-16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Jakob OsmoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”