Skadestånd när skola har portat förälder?

2018-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Före jul blev min sambo vittne till en misshandel på vår 6 åriga son av en äldre pojke. Min sambo sa då till pojken ordentligt att han inte skulle röra honom igen. Detta resulterade till en polisanmälan mot min sambo som vi ej hört något om det går vidare till rättegång. Mamman har även sett till att rektorn utfärdat ett besöksförbud så min sambo får inte vistas på skolans område. Det är bara jag som får hämta och lämna och vi har 2 barn till som ska till andra ställen. Jag är tvungen att säga upp mig från jobbet då ingen kan hämta eller lämna mer än jag. Kan jag stämma mamman för förlorad inkomst? Sveda och värk? Har jag någon möjlighet att få lite upprättelse? Enligt personalen så är mamman knäpp och gör en höna av en fjäder, och dom har varit jättefina mot oss och stöttat i allt detta kaos. Vad kan jag göra? Tack på förhand /
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndDu kan inte få ersättning för sveda och värk. För detta krävs att du lidit personskada. Du har inte heller drabbats av ren förmögenhetsskada, varför du inte kan få ersättning för ekonomisk förlust enligt (skadeståndslagen 2 kap. 2 §). Eftersom skolinspektionen är huvudansvarig för att se till att skolan följer de regler som finns angående skolans skyldigheter och verksamhet har du gjort helt rätt i att skicka en anmälan till skolinspektionen. SkolinspektionenDu kan inledningsvis anmäla skolan till skolinspektionen, varpå de kommer besluta hur/om de tar frågan vidare.JO-anmälanÅtgärder du kan vidta medan du inväntar svar från skolinspektionen är att JO-anmäla skolan om du anser att du själv, din sambo eller ditt barn har blivit felaktigt behandlad av skolan. Det absolut enklaste är att skicka in en anmälan via formuläret som finns på JO:s hemsida. Då behöver du bara fylla i det steg för steg och sedan skicka in det.Om du istället vill skicka in en JO-anmälan via till exempel e-post är det viktigt att du får med punkterna nedanför:1.Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken skola och/eller tjänsteman som du anser har agerat felaktigt.2.En kort beskrivning av händelsen/händelserna.3.Det agerande som du anser var felaktigt och motivering till varför du anser att skolan och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.4.När händelsen/händelserna inträffade.5.Ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.6.Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att skolan och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.JO kan inte pröva frågor om skadestånd.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skada efter laserbehandling och botoxinjektion

2018-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Jag har blivit skadad efter en laserbehandling och botox injektion. Jag meddelade utövaren men hon svarar inte. Snart har sju veckor passerat och jag funderar på att anmäla henne i Tingsrätten. Finns det någon tidsperiod på när man ska anmäla dvs ska jag anmäla henne inom x antal veckor för att få ärendet prövat? Har läst att man kan anmäla sådant här under misshandel stämmer det? Personen i fråga har dessutom inte rätt att injicera botox (vilket jag inte visste vid tillfället). Kan man stämma henne för det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle handlingen anses vara misshandel gäller följande för tid beträffande stämning.Preskription av brottPreskription av brott innebär att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.Preskriptionstiden är (35:1 BrB):Två år för brott som kan ge max ett års fängelse, Fem år för brott som kan ge max två års fängelse, Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse, Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse, Tjugofem år för brott som kan ge livstid.En stämning måste alltså ske inom två år. StämningDet finns faktiskt möjlighet för dig att själv driva saken vidare genom enskilt åtal. Misshandel, 3 kap. 5 § brottsbalken faller vanligtvis under allmänt åtal (efter polisanmälan). Men om åklagaren väljer att inte väcka åtal kan målsäganden (du) göra det istället. Detta framgår av 20 kap. 8 § rättegångsbalken. De flesta reglerna om enskilt åtal återfinns i 47 kap. RB. Där kan du läsa om till exempel vad en stämningsansökan ska innehålla. Det är snarare fördelaktigt om du använder omständigheten at hon inte hade tillstånd, som omständighet och bevis i målet. Det är vidare värt att notera att rättegångskostnaderna vid enskilt åtal fördelas på liknande sätt som i civilmål och att det alltså kan innebära stora kostnader för dig om du förlorar målet. SkadeståndSkulle hennes agerande inte falla under misshandel, kan det bli aktuellt att på civilrättslig väg kräva genen på skadestånd. Skadeståndsskyldighet föreligger i de fall någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Av frågan är det svårt att fastställa huruvida någon varit vårdslös.I det fall skadeståndsskyldighet kan fastställas har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och resekostnader. Du har även rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot företaget, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Skulle företaget inte betala och du fortfarande anser att de är skadeståndsskyldiga, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Jag har som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig, eller om dörren ifråga på något sätt kan vara undermålig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).Vänligen

Kan du kräva skadestånd för att du halkat på en isfläck som berott på att en samfällighet inte tagit nödvändiga åtgärder?

2018-02-11 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min granne halkade på en isfläck på parkeringen som inte var halkbekämpad och skadade höften så illa att ambulans fick tillkallas för färd till Sjukhus, där det konstaterades en fraktur på höften med operation och lång vistelse på sjukhuset.Det är en samfällighet som har ansvar för underhållet på parkeringen och det har påtalats vid flera tillfällen att den inte sköts vid just halka och snöröjning.Kan min granne begära ersättning för den skedda olycka av samfälligheten, det finns också dokumenterade foton av hur parkeringen såg ut vid olyckstillfället.
Civan Öztürk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan vi konstatera att den skadade höften klassificeras som en personskada och är enligt 2:1 SkL berättigad till skadestånd. Det krävs uppsåt eller vårdslöshet för att den som orsakat skadan ska anses ansvarig. Eftersom samfälligheten antagligen inte uppsåtligen orsakat skadan blir frågan främst om samfälligheten agerat vårdslöst. Denna vårdslöshet kan uppkomma genom aktiv handling men även som i detta fall genom passivitet, alltså underlåtenhet att inte göra något. Eftersom du anger att samfälligheten har ansvar för parkeringen förutsätter jag att så är fallet och därmed kan samfälligheten bli ansvariga för skada som uppkommer genom underlåtenhet. Vid bedömningen kring vårdslösheten bör det nämnas att grannen måste bevisa denna vårdslöshet. Bilderna ni tagit kan användas som bevis för detta. Domstolar brukar göra en så kallad "fri culpabedömning" för att komma fram till om någon varit vårdslös eller inte. Den fria culpabedömningen görs utifrån en sammanlagt bedömning av följande punkter:- Risken för skada- Den sannolika skadans storlek- Kostnad för att undvika skadan - Skadevållarens insiktRisken för skada bör anses vara hög då det är väldigt lätt att halka på is. Vidare bör den sannolika skadans storlek också vara stor eftersom man kan få omfattande skador av att halka på en parkering. Eftersom du angett att ni har informerat samfälligheten bör samfälligheten dels haft insikt om risken samt kunnat ta nödvändiga åtgärder för att undvika risken. Kostnader för att förebygga skadan kan inte varit särskilt höga. Med en sammanlagt bedömning av de fyra punkterna och med de omständigheterna som du angivit bör samfälligheten anses varit vårdslöst genom att underlåta att ta nödvändiga åtgärder för parkeringen. Enligt 5:1 SkL har din granne rätt till ersättning för bl.a. sjukvårdskostnader och inkomstbortfall. Din granne borde i första hand ta kontakt med samfälligheten och kräva skadestånd från samfälligheten direkt. Om det inte går kan din granne utfärda en stämningsansökan till tingsrätten vilket våra jurister kan hjälpa till med via vår hemsida. Vänligen,

Skadestånd från en kommun?

2018-01-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur går jag tillväga om jag har blivit utsatt och kränkt av kommunen i flera år och kräver skadestånd? Det handlar om förtal… och det gäller socialen i den kommun som jag bor.Kort och koncist - vart ska jag ta vägen för att få mitt skadestånd?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att begära skadestånd från en kommun är något som skiljer sig från att inleda en skadeståndstalan mot en privatperson. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL) ska staten eller en kommun ersätta sk. kränkningsskador som sker genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se 3 kap. 2 § 2 p. SkL). Kränkningsskadan definieras i 2 kap. 3 § SkL; den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Vad som krävs är alltså att ett brott har begåtts (2 kap. 3 § SkL) vilket har lett till kränkningsskadan, och det måste dessutom ha skett genom myndighetsutövning. Du anger att du blivit kränkt och utsatt i detta fall, och förtalsbrottet (5:1 BrB) är sannolikt mest aktuell i ett sådant fall. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en socialtjänst i en kommun gör; detta är alltså ytterligare ett rekvisit som måste vara uppfyllt. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde. Sen är det som så att även om du skulle kunna väcka talan mot kommunen vid en allmän domstol (tingsrätt), så är inte det vad jag skulle rekommendera. Det kan bli en långdragen process och det är inte säkert att du skulle få något skadestånd i slutändan. Det beror bland annat på att du som kärande i en sådan process har bevisbördan för att de påstådda kränkningarna inträffat, du måste alltså inkomma med bevis som styrker varje enskild incident. Du kan alltid anmäla socialtjänsten till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta är dock inte en instans som kan ge dig skadestånd. I övrigt skulle jag uppmana dig till att överklaga de beslut som socialtjänsten tagit och som du inte är nöjd med, och i överklagandet hänvisa till det eventuellt kränkande beteende som personalen har haft. På så vis kan domstolen komma till ett annat beslut. Lycka till! Vänligen,

Hur stämmer jag sjukhuset?

2018-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan!Tänkte fråga om man har rätt och stämma sjukhuset för att jag fick medicin som stimulerar äggstockar under långtid och dobbel dosering, så att mina ägg tog slut och blivit ofrivilligt barnlös. Jag fick veta av en annan gynekolog att denna medicin få inte användas mer än 4-5 månader.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det korta svaret är att man alltid har en rätt att anmäla när man anser sig blivit felbehandlad av myndighet och om domstol anser att du felbehandlats och skadats genom vården har man rätt till ersättning.För att anmäla fel eller brister kan du vända dig till inspektionen för vård och omsorg: www.ivo.seOm din anmälan går vidare skickar inspektionen för vård och omsorg din anmälan till HSAN (kammarkollegiet) som sedan skickar frågan vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.Om du vill få ersättning för felet ska du då kontakta vårdgivarens försäkringsbolag: Patientförsäkringen LÖF. Deras hemsida finner du här: www.patientforsakring.se.Du har även i vissa fall rätt till ersättning för skador enligt patientskadelagen. Skadorna ersätts av patientförsäkringen om skadorna kunde ha undvikits genom rätt vård (6 § Patientskadelagen). I min bedömning av din fråga och de uppgifter du givit anser jag att, om man genom rätt dosering och korrekt information till patienten inte riskerat ofrivillig barnlöshet (förutsatt att det är en välkänd bieffekt efter långvarigt bruk eller stor dosering), så är det att anses som en skada som hade kunnat undvikits. För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tio år från den tidpunkten skadan uppstod, men det kan vara svårt att bevisa efter så lång tid att skadan beror på felbehandling så det är alltid bäst att göra så fort som möjligt (23 § Patientskadelagen). Det finns även en möjlighet att anmäla skada "vanliga" skadeståndslagen. Det sker då på samma grunder som patientskadelagen. Däremot kan du vara tvungen att betala mer rättegångskostnader om du väljer att stämma enligt skadeståndslagen än om du väljer att använda dig av patientskadelagen vilket kan vara mer riskfyllt.Jag råder dig att i vart fall göra en anmälan. Det förlorar du inget på och i min bedömning anser jag definitivt att den skada du drabbats av är av allvarlig karaktär och berättigar ersättning om felbehandling kan anses föreligga! Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vad omfattar skadestånd och hur kräver man det?

2018-02-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan!Var och besökte ett spa för ett par dagar sedan. Låg och badade i deras utomhusjacuzzi och skulle gå tillbaka in till spa avdelningen. Man går då igenom en karuselldörr. När jag puttade dörren framför mig så slog dörren bakom mig i min häl. Fick då ett stort jack där nästan halva hälen lossnade. Åkte direkt från spat till akuten där jag fick sy ett antal stygn. Hoppar nu på kryckor och kommer vara sjukskriven minst 10 dagar. Min fråga är: Kan jag kräva företaget (Hotell+spa) på skadestånd?.. Tänker förlorad arbetsinkomst, sveda och värk, sjukhuskostnader osv. Hotellet har erbjudit mig en gratis vistelse vilket jag tycker är för dåligt. Tack på förhand
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndsskyldighet föreligger i de fall någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Av frågan är det svårt att fastställa huruvida någon varit vårdslös. Visserligen är det möjligt att dörren underhållits undermåligt. Men inget av I det fall skadeståndsskyldighet kan fastställas har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och resekostnader. Du har även rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot företaget, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Skulle företaget inte betala och du fortfarande anser att de är skadeståndsskyldiga, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Jag har som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig, eller om dörren ifråga på något sätt kan vara undermålig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skadestånd inom idrottsutövning

2018-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag skadade mig på en inomhus hinderbana. Fanns inga varningsskyltar , fick heller inga instruktioner eller introduktion. Orden vid receptionen var "Ha kul!" Hälseneruptur. Fick opereras. 8 veckor med gips och kryckor. Rehabilitering 1 år framöver. Är ensamstående med 2 barn. 4 och 6 år. Går till sjukgymnast varje vecka. Har jag några rättigheter?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att höra om ditt olycksfall. Vi ska försöka hjälpa dig i ditt ärende. Nedan ser du en redogörelse av de möjligheter jag tror du har utifrån de omständigheter du angett.SKADESTÅNDMin första rekommendation är att du vänder dig till hinderbanan. Om din historia är väl underbyggd och den som driver hinderbanan accepterar att det förekommit brister i säkerhetsfrågor rörande hinderbanans utformning så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva ta till rättsliga medel. Lösningen då blir att ni med fördel ingår ett förlikningsavtal där det står att saken är avgjord efter att du erhållit pengar.I det fallet att hinderbanan inte går med på att ersätta dig, eller endast går med på att ersätta dig till ett lägre belopp än vad du anser rimligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. Blanketten för att inge en sådan stämningsansökan kan du se här. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig). Värt att nämna är att om du förlorar i domstolen ersätter du både dina egna och hinderbaneföretagets rättegångskostnader och vice versa enligt Rättegångsbalken 18 kapitlet 1a paragrafen. Hur ser då dina möjligheter ut att få ut ett skadestånd? Det är helt upp till domstolen att avgöra om den som driver hinderbanan agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Med bakgrund av de omständigheter du angett kan jag inte göra någon riktig bedömning. Därmed kommer jag nedan redogöra vad som gäller på ett allmänt plan. I 2a kapitlet 1a paragrafen Skadeståndslagen anges bl.a. att den som genom vårdslöshet vållar annan personskada ska ersätta denna skada. För att den ansvarige bakom hinderbanan ska bli skadeståndsskyldig krävs därmed att skadan orsakats av 1) vårdslöshet, och att 2) skadan har vållats en själv; d.v.s. att det finns ett orsakssamband mellan ett handlande alternativt brist på handlande, och den inträffade skadan.Att det saknades varningsskyltar är en omständighet som talar för att den ansvarige för hinderbanan agerat vårdslöst då eventuella risker med att delta i aktiviteten inte tydliggjorts. Detta blir dock beroende på hinderbanans utformning. Faktorer såsom farligt höga höjder, lämpliga förkunskaper eller att deltagarna bör vara mellan en viss ålder vägs in i den bedömningen. Gällande om företaget som driver hinderbanan kan anses ha vållat dig skada så finns det vissa normer inom skadeståndsrätten. Inom idrott anses ofta personer som skadats medverka i skadans uppkomst, varför ingen, eller i vart fall jämkad, skadeståndsskyldighet blir resultatet. Ett exempel är om någon skadat sig av en tackling i en fotbollsmatch uppkommer ingen skadeståndsskyldighet om inte tacklingen varit så hänsynslös att den gått utöver vad som går att förvänta sig av fotboll som sport. I din situation bör samma typ av resonemang vara tillämpligt vilket innebär att det inte går att utkräva skadestånd om skadan uppkommit genom ditt egna agerande att delta i hinderbaneaktiviteten och inte omständigheter som går att lasta den ansvarige för hinderbanan. Min bedömning är alltså att det bör gå att argumentera för att den ansvarige för hinderbanan agerat vårdslöst genom att inte informera om skaderisken och hur man bör använda hinderbanan. Däremot om inte skadan orsakats av att hinderbanans redskap varit bristfälliga eller att den typen av hinderbana är förknippad med vissa risker som den ansvarige för hinderbanan inte avvärjde så kan det vara svårt att argumentera för att det är de ansvariga för hinderbanan som orsakat dig skadan och inte du själv. Hur man ska bedöma den frågan har jag svårt att avgöra då jag vet väldigt lite om hinderbanans utformning.FÖRSÄKRINGSKASSANJag förstår det som att du inte har varit förhindrad att utföra ditt arbete med hänsyn till skadorna du har lidit. Om så är fallet så rekommenderar jag dig att du vänder dig även till försäkringskassan som kan hjälpa dig med bl.a. rehabiliteringspenning enligt Socialförsäkringsbalken 31 kap. Försäkringskassans guide till de förmåner man kan erhålla vid skador som nedsätter arbetsförmågan hittar du här.Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp och att du snart mår bättre igen! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid hemförsäkring kontra brottsskadeersättning?

2018-01-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag blev våldtagen när jag har 8 år gammal, och han som våldtog mig dömdes till 5 år fängelse samt att jag har fått skadestånd som ligger på 59519kr just nu, men detta skedde för 7 år sen och då så tog jag ut 30000kr från min hemförsäkring som stod på pappa, och nu är min fråga, idag sä har jag 59519kr och om jag vill ta ut dom här pengarna genom brottsoffermydingheten kommer jag att få summan som pengarna ligger på idag eller kommer dom att ta bort 30000kr av dom? Mvh!
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sådan ersättning som staten betalar ut genom Brottsoffermyndigheten kallas för brottsskadeersättning. Reglerna för hur sådan ersättning fungerar hittar du i Brottsskadelagen(BRL). Brottsskadeersättningen fungerar så att staten går in och betalar ersättning till dig på grund av brott som du har blivit utsatt för, men dock bara under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är att du inte har fått annan ersättning på grund av skadan. Det fungerar på det sättet för att du inte ska bli överkompenserad, tanken är att ersättningen ska vara reparerande och du ska hamna i samma position som innan skadan inträffade. Därför så kommer den ersättning som du har fått från hemförsäkringen att räknas av ifrån brottsskadeersättningen. BRL 10 §. Jag ska också passa på att säga att du för att kunna få brottsskadeersättning måste lämna in ansökan om brottsskadeersättning till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter domen vunnit laga kraft, alltså i normalfallet tre veckor efter det att domen föll. Eftersom du var barn när brottet begicks mot dig så får du trots ovanstående göra ansökan fram till att du är 21 år. Nu vet jag inte hur gammal du är, men jag ville bara belysa att det finns lite tidsfrister för att ansöka om denna ersättning som det är viktigt för dig att hålla koll på. Jag rekommenderar dig att ringa till Brottsoffermyndigheten om du har frågor om ersättningen, eftersom dom är en myndighet så finns en serviceskyldighet gentemot dig. Telefonnumret kan du hitta på deras hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,