Skadeståndsansvar när markägare placerat rör på väg

2018-03-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Skolan hade placerat ett rör mitt på stigen där man går. Kontrasterna mellan röret och stigen var väldigt liten, så att min fru som var störd av solskenet (trädet rörde sig) gick på den, föll och bröt underarmen. Underarmen har inte läkt, och nu snackar man om invaliditet (både medicinsk och ekonomisk). Hur kan man stämma skolan? Hon kan inte jobba med det hon utbildat sig till (lärare i svenskt teckenspråk) och inte heller röra sig i armen. Den värker hela tiden. Skolan i fråga borde ju ersätta henne för de stora ekonomiska förlusterna vi gör i och med fallet. Vilken sorts advokat borde vi konsultera?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det första ni behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om kommunen är ansvarig tar du kontakt med kommunen; det kan exempelvis vara någon annans mark än skolans.För att skadeståndsskyldighet ska föreligga, krävs enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen, att markägaren varit vårdslös. I detta fall skulle vårdslösheten kunna bero på underlåtenhet att skylta eller spärra av detta område där röret var beläget. Är kommunen markägare har den en skyldighet att spärra av vägar som innehåller gropar eller föremål etc., om det beror på någon form av vägarbete eller dylikt. Vid bedömningen om det finns behov av skyltar eller en avspärrning tar man i beaktande att det är sannolikt att ett rör av detta slag skulle kunna leda till att en person som går på vägen skadar sig till följd av röret. Man ser även till hur goda möjligheter markägaren haft att förebygga att en skada sker.Enligt 5 kap. 1§ skadeståndslagen ges skadestånd för personskada även för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Vill ni ha hjälp med en stämningsansökan, efter att ni tagit reda på vem som äger marken ifråga, är ni välkomna att kontakta våra jurister på info@lawline.se. I vart fall bör ni kontakta en jurist, som arbetar med skadeståndsrättsliga frågor.Har ni några fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma!Vänligen

Cykel förstörd i samband med snöröjning

2018-03-11 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Min cykel stod parkerad vid ett cykelställ. Snöplogen har nu åkt in i den, och förstört ramen. De vägrar ta ansvar. Vad göra?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har i mitt svar utgått från att du menar att din cykel har blivit förstörd i samband med den kommunala snöröjningen av allmänna vägar. Kommunen har en skyldighet att hålla allmänna vägar fria från snö genom att ploga dem, och plogning ska kunna ske på hela gatans bredd. Om din cykel har stått parkerad på allmän väg, i vägen för snöröjningen, har kommunen alltså ingen skyldighet att ersätta den. Om den däremot varit parkerad i ett cykelställ på avstånd från vägen borde du kunna få ersättning.Jag föreslår att du vänder dig till ditt kommunala trafikkontor med ett skadeståndsanspråk. Som den som kräver skadestånd är det du som har att bevisa att skadan har orsakats av den kommunala snöröjningen, det är därför viktigt att du bifogar bilder på hur och var cykeln har skadats samt noga beskriver situationen. Därefter är det upp till trafikkontoret att avgöra om du har rätt till ersättning.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kräva skadestånd efter påkörning

2018-03-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev påkörd av hemtjänst bil så mitt knä blev skadat. Chaffören smet. Jag anmälde till polisen och var hos läkare för att bedöma skadan. Har även varit i kontakt med Enhetschefen för hemtjänsten.Detta hände på min innegård gångbana där det är förbjudet att köra. Finns speciella regler för detta. Känner mig väldigt utsatt idag när jag var ute och skottade snö på min utfart kom hemtjänst personal och körde förbi och vevade ner rutan och skrek att jag är inte någon jävla polis som bestämmer var dom ska köra. Detta är väldigt skrämmande mår jätte dåligt av detta. Bostadsrättsförening där jag bor bryr sig inte heller roligt om detta. Vad gör jag?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndsskyldighet föreligger i de fall någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen, alternativt 3 kap. 2 § skadeståndslagen om det var kommunal hemtjänst). Av frågan verkar det som att föraren varit vårdslös.I det fall skadeståndsskyldighet kan fastställas har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och resekostnader. Du har även rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot hemtjänsten, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Skulle de inte betala och du fortfarande anser att de är skadeståndsskyldiga, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).Alternativt rekommenderar jag dig att upprätta en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur kräver man ut skadestånd av skadevållaren?

2018-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan. En granne lånade min bil tillsammans med min icke myndiga son (och två kompisar till honom) för ett par dagar sedan. Grannen är myndig och har körkort. Grannen sladdade i en kurva och fick ej kontroll på bilen som kraschade rakt in i en stenmur. Bilen inköptes några dagar innan för 4500kr samt att vi kostat på den ca 1000kr efter det. Den var värderad och vi hade intressenter för ett ev köp av den för 12 000kr. Föraren gick från platsen och tog ej minsta ansvar för det som hänt. Bilen var trafikförsäkrad vid händelsen och föraren vägrar nu att ers ngt alls. Hur gör man i ett sådant läge?? Har jag ngn som helst rätt att kräva honom på en rimlig ers för ev reparation eller det pris som jag köpt bilen för samt det jag hade lagt ut på den innan händelsen?! Borde jag ta detta vidare till domstol?? Tacksam för svar...
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta denna skada. Om än det kan tyckas vara så att bilkraschen varit en olyckshändelse finns det goda möjligheter att argumentera för att din granne varit vårdslös genom att t.ex. sladda i en kurva eller köra fortare än vad hen kan kontrollera. Enligt min uppfattning är det ganska uppenbart att din granne träffas av paragrafen och således är skadeståndsskyldig gentemot dig för de skador som uppstått. Skadestånd för sakskada ska enligt 5 kap. 7 § SkL omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Skadestånd kan även utgå för andra kostnader till följd av skadan. Skadeståndet syftar till att försätta den skadelidande i samma position som innan skadan uppstod, detta innebär i det här fallet att grannen blir ersättningsskyldig för de kostnader som du haft för reparationen eftersom den återställer bilen till det värde och det skick den varit i innan kraschen. Man kan i övrigt inte "tjäna" på ett skadestånd utan tanken är att det ska gå jämt ut i slutändan. Jag skulle råda dig att inledningsvis prata med din granne och underrätta hen om de pengar hen är skyldig dig i och med skadeståndsskyldigheten, i hopp om att ni kan lösa problemet er emellan. Vägrar grannen betala skulle jag rekommendera dig att ta frågan vidare. För att kunna kräva din granne på pengar rent rättsligt måste du ha en exekutionstitel som bevis på att din granne faktiskt är skyldig dig pengar. Exekutionstitel kan du få t.ex. genom en dom från tingsrätten eller genom ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten (3 kap. 1 § utsökningsbalken, UB). Jag skulle rekommendera att ansöka om betalningsföreläggande, eftersom förfarandet där är enklare. Du upprättar då en skriftlig ansökan med ditt yrkande och grunden för det samt fordringens belopp, förfallodagen och den ränta du begär (9-11§§ betalningsföreläggandelagen) och skickar in detta till Kronofogdemyndigheten (1 § betalningsföreläggandelagen). Bestrider din granne det faktum att detta inträffat (31 betalningsföreläggandelagen) kommer frågan dock ändå tas vidare till domstol (33 § betalningsföreläggandelagen), om du vill fortsätta driva den vill säga. Om du vet att din granne inte kommer medge ditt yrkande till Kronofogdemyndigheten kan du således ansöka om stämning hos tingsrätten redan från början för att spara tid. Domstolen kommer då välja att antingen bifalla eller avslå ditt yrkande beroende på huruvida de bedömer att skadeståndsskyldighet föreligger eller inte. Kronofogdemyndigheten gör å sin sida aldrig någon prövning i sak, så skulle grannen inte yttra sig om ditt yrkande eller medge skadeståndsskyldigheten utfärdas en exekutionstitel automatiskt och fråga behöver då inte gå vidare till domstol. När (och om) du fått en exekutionstitel, dom eller utslag i mål om betalningsföreläggande som kan visa på att din granne faktiskt är skyldig dig pengar, kan du ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Detta kan göras antingen muntligt eller skriftligt (2 kap. 1 § UB). I ansökan om verkställighet ska du skicka med den exekutionstitel som ligger till grund för verkställigheten (2 kap. 2 § UB). Det blir sedan Kronofogdemyndighetens uppgift att driva in skulden. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadestånd för halkskada

2018-03-13 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om man halkar utanför en ica affär, kan man anmäla affären? Har man rätt till skadestånd för personen bröt axeln på 3 ställen och mår dåligt ?
|HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis är det fastighetsägaren som ansvarar för att hålla marken utanför fastigheten sandad. Det följer av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (2 § andra stycket). Eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar för marken är det också fastighetsägaren som får betala ut skadestånd för det fall någon halkar. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen, som bland annat säger att den som av vårdslöshet vållar personskada är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 §). Om fastighetsägaren inte har sandat eller sandat för lite, och det kan anses vårdslöst att inte ha gjort det, ska denne betala skadestånd när någon halkar och slår sig. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Det borde alltså vara ersättning för att personen har brutit axeln och mår dåligt.Den som har halkat och vill kräva skadestånd har att bevisa 1) att fastighetsägaren har varit vårdslös genom att exempelvis inte ha sandat eller ha sandat för lite och 2) att skadan har uppkommit till följd av vårdslösheten. Om fastighetsägaren har varit vårdslös beror lite på om denne kunde förväntats ha sandat ordentligt utanför butiken. Har det under natten plötsligt frusit på och en person halkar tidigt på morgonen är det mindre troligt att fastighetsägaren borde ha sandat. Om det däremot har varit isigt en längre tid och flera människor hunnit halka innan någon slutligen skadar sig är det mer troligt att fastighetsägaren ska ansvara. Om den som vill ha skadestånd har brutit axeln på tre ställen och har läkarintyg är det troligt att det går att visa att skadan har uppkommit till följd av att fastighetsägarens vårdslöshet, att det inte har varit sandat.Den som har halkat utanför ICA och brutit axeln kan alltså ha rätt till skadestånd. Jag skulle föreslå att personen först kontaktar fastighetsägaren och kräver skadestånd av denne för sjukvårdskostnader och för sveda och värk. Om fastighetsägaren vägrar betala skadestånd skulle jag som nästa steg kontakta juridisk hjälp och upprätta en stämningsansökan. Viktigt att tänka på är att den som kräver skadestånd hela tiden ska visa att fastighetsägaren har varit vårdslös och att denne därför ska betala.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan jag få skadestånd för att jag halka på hotellets utrymmen?

2018-03-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Stod på ett hotells terass som vi gäster hade tillgång till. Dessvärre så var det varken någon skylt om halka eller sandat (detta var under december). Väl ute på terrassen halkade jag och bröt min handled. Strax efter händelsen kom personal dit som stängde dörrarna till terrassen och konfirmerade att det var halt. Jag fick en svår fraktur och var tvungen att opereras. Min fråga till er: Går det att göra en rättslig process av detta eller måste jag mer eller mindre acceptera så som det blivit? Med vänliga hälsningar,
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpligt lagrumMin tolkning av din fråga är att du undrar ifall du kan få skadestånd för din skada. Jag kommer använda mig av skadeståndslagens (SkL) regler. Jag kommer inte utreda frågan om din rätt till försäkring eftersom jag inte vet tillräckligt om din eventuellt tecknade försäkring. Har du rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen? Här blir den allmänna ansvarsregeln tillämplig, 2 kap. 1 § SkL. För att du ska få skadestånd krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Jag utgår ifrån att hotellet är den part som bär ansvaret eftersom du skadade dig på deras terass. Hotellet ska då ha vållat en person eller sakskada genom uppsåt eller vårdslöshet. Det ska dessutom föreligga adekvat kausalitet (mer om begreppets innebörd nedan). Att vålla/orsaka en skada kan antingen ske genom aktivt handlande eller passivitet. I svensk rätt är huvudregeln att passivitet inte medför skadeståndsskyldighet. Till huvudregeln finns dock vissa undantag. Ett sådant är att den som har framkallat en fara också kan bli ansvarig ifall den är passiv. I detta fallet kan det tänkas att hotellet har framkallat en fara genom att erbjuda terassen till sina gäster utan att sätta upp en varningsskylt eller sanda. Här har alltså hotellet enligt min mening en skyldighet att varna sina gäster för halka för att undgå ansvar. Har hotellet varit vårdslösa?Nästa förutsättning som ska vara uppfyllt är att hotellet ska ha handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Det förstnämnda kommer jag att utesluta eftersom det inte finns något som tyder på uppsåt(avsikt). Det kan däremot anses vårdslöst att ett hotell inte sätter ut varningsskyltar i anslutning till deras terass mitt under vintern. I normala fall åligger det t.ex butiker att sätta ut varningsskyltar vid halkrisk. Samma skyldighet torde ligga på ett hotell i fråga om deras lokaler och utrymmen som står öppna för gäster. Av din beskrivning anser jag att hotellet har brustit i sin aktsamhet och kan göras ansvariga. Något som talar för denna linje är att hotellet kände sig skyldiga att efter din skada stänga igen. Det tyder på att de i efterhand förstod att det fanns en halkrisk ute på terassen. Denna handling borde skett redan innan skadan eftersom det inte är en främmande händelse att terasser är hala på vintern. Föreligger adekvat kausalitet? För att nå framgång med en talan om skadestånd måste dessutom adekvat kausalitet föreligga, dvs. ett orsakssamband mellan hotellets passivitet och din skada. Följden ska dessutom vara rimlig eller påräknerlig. Det innebär i korthet att det måste vara just den omständigheten att en skylt inte fanns eller att det inte var sandat som gjorde att du halkade. Frågan blir alltså: Skulle din skada inträffa trots att det var sandat eller trots att en skylt fanns? Det blir en argumentationsfråga. Vad är det för skada? Du har råkat ut för en personskada (din brutna arm), 5 kap 1 § SkL. Ersättning utgår för sjukvårdskostnad som du har haft, inkomstförlust samt för psykiskt och fysiskt lidande. Sammanfattning:Min bedömning av din fråga är att du har rätt till skadestånd. Ett hotell som tillhandahåller en terass mitt i vintern har en skyldighet att minimera risken för halka. En talan om skadestånd förs vid allmän domstol och jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för hjälp med stämningsansökan. Våra jurister på Lawline är duktiga på det och du kan boka en tid med dem på http://Www.Lawline.se/boka. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skadestånd från hyresvärd på grund av halka

2018-03-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag halkade på en nyplogad men icke sandad parkväg utanför min hyresbostad och bröt min axel. Hyresvärden hävdar att jag skall kontakta mitt försäkringsbolag och anmäla skadan, men de (3 Kronor) menar att personskada inte finns med i hemförsäkringen. Jag har läst mig till att hyresvärden har ansvar för dylika händelser, men de (Gotlandshem) är ovilliga att hjälpa till. Vad gäller?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastighetsägare bli skadeståndsskyldig för personskada som uppkommer i de fall, exempelvis, isfläckar inte blir sandade (2 kap. 1 § skadeståndslagen här). Beträffande halkolyckor, har liknande omständigheter prövats i, exempelvis, NJA 1976 s. 196 och NJA 1974 s. 412. Inte i någon av fallen dömdes skadestånd ut, eftersom den (hyresvärden) som var skyldig att underhålla marken inte ansågs varit försumlig. För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte marken sandas. Det har i ovan nämnda rättsfall och i övrig praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är halt ute. I din fråga beskriver du inte omständigheterna rörande olyckan närmare, men rör det sig om en synlig isfläck eller antagbar (det var halt ute i största allmänhet när olyckan skedde) halka som du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kyrkan relativt små. Kan hyresvärde emellertid anses ha varit försumlig angående sandningen, gäller följande.Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot hyresvärden, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att denne är skadeståndsskyldig och med vilket belopp. Skulle hyresvärden inte betala och du fortfarande anser att denne är skadeståndsskyldig, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Jag har dock som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skadestånd på grund av föremål i maten

2018-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejMin 4åriga dotter fick en grövre ståltråd (2,5cm lång) i sin hamburgare som hon upptäckte då hon tuggade och stålbiten skar in i tandköttet. Restaurangen ingår i en välkänd kedja (ej snabbmatskedja).Detta gjorde henne väldigt skärrad och vi har bla haft problem att äta på restaurang efter den här händelsen.Har vi rätt till Skadestånd då man lätt kan åberopa skada (både fysiskt och framförallt psykiskt), vårdslös passivitet samt klart samband mellan deras mat och skadan...?Tacksam för svar!
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom att händelsen inträffade på en restaurang och ståltråden förmodligen hamnade i maten vid lagandet av hamburgaren så är det inte den person som vållat skadan som ska stå ansvarig för ert eventuella skadeståndsanspråk. Istället är det den som har arbetstagare i tjänst som ska ersätta den personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse enligt 3 kap. 1 § p. 1 Skadeståndslagen. Det innebär att det är arbetsgivaren som tar på sig den skada som arbetstagare vållar i samband med arbetet. Det förutsätter precis som du understryker att det föreligger ett samband mellan handlingen och den följd som inträffar. Det faktum att ståltråden hamnat i hamburger och att din dotter sedan skadade sig i munnen på grund av detta ska alltså ha ett direkt samband för att skadestånd ska kunna utgå. Om ni anser att detta föreligger har ni en chans att få ersättning för den skada er dotter lidit på grund av ståltråden i maten. Arbetstagaren står dock själv ansvarig för den skada denne vållar om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet eller arbetstagarens ställning enligt 4 kap. 1 § Skadeståndslagen. Vid personskada utgår ersättning för psykiskt och fysiskt lidande som exempelvis sveda och värk men även fysiskt lidande av bestående natur så som lyte och men. Även ersättning för eventuella sjukvårdskostnader ersätts vid personskada enligt 5 kap. 1 § Skadeståndslagen.Jag skulle rekommendera att ni i första hand vänder er till restaurangen där skadan inträffade och framför ert anspråk där, antigen skriftligen eller muntligen. Om det inte går vägen kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där ni framställer ert skadeståndsyrkande. Med vänlig hälsning,