Hur kräver man skadestånd?

2018-05-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Vi har en vattenläcka i vårt hus som vi anser att kommunen orsakat på grund vårdslöshet i och med för högt tryck i ledningarna. Vad är det för typ av jurist jag ska kontakta? Är det fastighetsrätt?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det har uppkommit en sakskada på grund av någons vårdslösa beteende kan skadeståndsansvar aktualiseras. Om det rör sig om ett rättsförhållande utan koppling till ett kontrakt tillämpas skadeståndslagen. När ett avtalsförhållande finns mellan parterna reglerar vanligtvis avtalet hur och om skadestånd ska utgå. För att utomobligatoriskt skadestånd enligt skadeståndslagen ska utgå måste det ha uppkommit en skada, vilket kan utgöras av en personskada, en sakskada, ren förmögenhetsskada eller kränkning. Med sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen avses en fysisk skada som uppstår på fast eller lös egendom. Skadeståndet ska då täcka alla kostnader som uppstår på grund av skadan, ex. reparationskostnader.Den skadegörande gärningen kan möjligtvis i det fall du beskriver bestå av underlåtenhet att underhålla/justera ledningarna. Skadevållaren, eventuellt kommunen i detta fall, måste kunna tillskrivas ansvar för skadan vilket är fallet om gärningen begåtts med uppsåt, oaktsamhet eller om skadevållaren har strikt ansvar. När strikt ansvar gäller, spelar det ingen roll om skadevållaren agerat med uppsåt eller vårdslöshet. Slutligen måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och den skadevållande gärningen, i detta fall exempelvis mellan skadan som orsakades av vattenläckan och kommunens underlåtenhet att underhålla/justera ledningarna. Om du är intresserad av att begära skadestånd av kommunen med anledning av vattenläckan, rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som arbetar med skadeståndsrätt. Vi på Lawline har jurister som arbetar med liknande skadeståndsärenden och du är välkommen att kontakta oss för mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist.- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Kommunen vill inte ordna ersättningsboende efter att de orsakat vattenskada på hus utan försäkring

2018-04-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline.Min Mormors villa hade i December en översvämning med ca 20-30cm djupt avlopp i källaren, pga en igensatt avloppsledning i kommunens nät. Då hon ej hade någon egen försäkring har hon blivit bollad mellan kommunen och deras försäkringsbolag, vilket lett till att det idag, nästan 5 månader efter händelsen, bara blivit grovsanerat och utrivet i hennes källare. Min fråga är som lyder, då det i dagsläget har kommit både mögel och svartmyror i hennes fastighet till följd av detta, samt att den anti-bakteriella behandlingen ej ännu slutförts, kan hon kräva ersättningsboende av kommunen då hon blivit inlagd på sjukhus pga miljön i huset sedan detta skedde? (De har skriftligen erkänt att skadan på fastigheten orsakats av brist i deras VA-anläggning) En saneringsfirma bedömde också huset som obeboeligt första kvällen, men kommunens försäkringsbolag vägrade ordna ersättningsboende. Kommunen hävdar även att dom kan ej göra något, då deras försäkringsbolag nekat ersättningsboende, stämmer detta?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att redogöra för vad som gäller beträffande skadestånd och ersättningsboende i detta fall. Efter varje avsnitt följer en slutsats och slutligen en rekommendation.SkadeståndI detta fall är det kommunen, sålunda det offentliga, som har orsakat skada, såtillvida att din mormors hus drabbats av sakskada. I detta fall regleras skadan i skadeståndslag (1972:207). Däri finns en skadeståndsbestämmelse som lyder enligt följande.Skadeståndslagen 3 kap. 2 §: "Staten eller en kommun skall ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar för, och2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2. kap 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.I detta fall utgörs sakskadan av skada på huset (och eventuell annan skada på egendom) och myndighetsutövningen utgörs av kommunens drift av VA-anläggningen. Det kan även föreligga personskador eftersom du nämner att hon behövt vård. Bestämmelsen i 3 kap 2 § skadeståndslagen är huvudportalen beträffande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Paragrafen medför ett utvidgat skadeståndsansvar för offentliga rättssubjekt, särskilt staten och kommunerna. Vid tillämpningen av bestämmelsen behöver man inte dela på ansvar för anställdas vållande och ansvar för vållande av personer i organställning. Det har ingen betydelse vem som orsakat skadan, utgångspunkten är att det skett vid myndighetsutövning. I NJA 1997 s. 468 bedömdes kommunen till och med ha strikt ansvar för skada genom VA-anläggning.Det är i detta fall inte aktuellt att bedöma skadan ytterligare eller genomföra en kausalitetsbedömning, eftersom kommunen har erkänt skadan skriftligen.Slutsats – Din mormor kan i detta fall erhålla ersättning för sak- och personskada.ErsättningsboendeInledningsvis vill jag dessvärre konstatera, att det finns ingen uttrycklig bestämmelse eller praxis avseende kommuns skyldighet att ordna ersättningsboende.Den ledning som finns att tillgå är den i socialtjänstlag (2001:453). I 5 kap. 4 § stadgas, att den kommunala socialtjänsten innebär, att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta har emellertid inget att göra med kommuns ansvar att ordna ersättningsboende, utan ålägger endast kommun ansvar att uppfylla vis värdegrund, vid utförande av insatser för boende. Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen stadgas, att socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och socialnämnden ska ge dem som behöver stöd och hjälp viss service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Inte heller denna reglering rör egentligen kommuns ansvar för ersättningsboende. Syftet med ovan nämnda får emellertid anses vara, att analogt tillämpa dessa bestämmelser för att kunna ålägga kommunen ansvar. Huruvida detta är möjligt går inte att fastställa, men det får anses rimligt.Slutsats – Det finns ingen särskild reglering för kommuns ansvar för ersättningsboende. Med hänsyn till det ovan nämnda strikta ansvaret, den nämnda värdegrunden, stöd och kommuns ansvar för boendeformer, får det emellertid anföras, att kommunen i detta fall bör kunna åläggas ansvar att ordna ersättningsboende. I vart fall ska kommunen utbetala skadestånd och ordnar ni ersättningsboende på egen hand, bör ni även kräva skadestånd av kommunen för dessa kostnader (1 kap. 2 § skadeståndslagen). Att försäkringsbolaget frånsäger sig ansvar medför inte att kommunen kan göra detsamma. Försäkringsbolagets ersättning till kommunen utgör endast en lindring för kommunen och dess ekonomiska ansvar. Att deras försäkring inte täcker deras orsakade skada innebär alltså inte att kommunen står utan ansvar.Jag rekommenderar att ni kontaktar kommunen återigen. Den bör i vart fall kunna ordna ett boende genom dess (eventuella) kommunala bostadsbolag. Kommunen beslut att inte tillhandahålla bostad kan även överklagas. Vill ni ha hjälp med detta bistår vi er gärna.Jag kommer att ringa dig måndag den 23:e april ca kl. 13.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!Vänligen

Hur begär jag skadestånd?

2018-04-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej jag var på en krog för några veckor sen med några vänner. Vi sitter där och har super trevligt när plötsligt bartendern skulle hänga upp en griffeltavla. Hon hängde upp den fel och den ramla på min hand. Jag fick operera lillfingret nu har jag skruvar där i, nerver var helt krossade, senorna vart nästan halverade samt att de har tagit bort bit ben från fingret.. har nu 26 stygn i lillfingret samt minimal rörelse. Har rehabilitering nu och läkarna säger att de blir lång tids läkningsprocess. Dessutom är jag nu sjukskriven i 3 månader... Hur begär jag skadestånd?? tog kontakt med min försäkring men de sa bara att jag måste ringa upp barens försäkring. Jag ringer till deras försäkring och de säger att ägaren måste skriva skade anmälan. Det har nu gått 3 veckor och ingen verkar göra sitt jobb. De alltid jag som måste ringa höger och vänster. Vad ska jag göra nu.
Jennifer Abdulahad |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagSkadan har uppstått utan någon koppling till ett kontrakt vilket innebär att det är ett utomobligatoriskt skadestånd som det kan handla om. Det finns bestämmelser om det i skadeståndslagen (SkL). Hur begär du skadestånd? Det som är en väg är att inleda en rättslig process, dvs skicka in en stämningsansökan där du yrkar på skadestånd. Frågan blir ifall du är berättigad till skadestånd eller inte. Det kommer jag utreda nedan. Här blir det en bedömning som görs utifrån rekvisiten i 2 kap. 1 § SkL. Den som förmodligen blir ansvarig för skadan är dock arbetsgivaren och inte den enskilde arbetstagaren. Detta på grund av det sk. principalansvar som arbetsgivare bär för sina arbetstagare, 3 kap 1 § SkL. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar annan person- eller sakskada ska ersätta denna. Här finns det alltså ett antal rekvisit som ska utredas. För det första ska det handla om vårdslöshet eller uppsåt. Det finns inte något som tyder på att bartendern skulle ha agerat uppsåtligt, därför utesluter jag det. Frågan blir snarare ifall bartendern kan anses ha agerat vårdslöst. Jag har inga exakta uppgifter på hur allt gick till, men det låter som att en person som hänger upp en tavla på en vägg ovanför platser där folk sitter är vårdslöst. Här kan man väga olika sidor mot varandra. Väger nyttan av att vänta med att hänga upp tavlan tills gästerna har gått tyngre än skadan? Förmodligen inte. Det vore mer lämpligt att vänta tills att ni gick. Bedömningen borde landa i att bartendern har agerat vårdslöst. Har denna person då "vållat" skadan? Dvs, har bartendern orsakat skadan? Här är det en bedömning av adekvat kausalitet som görs. Det innebär en bedömning om skadan hade ett orsakssamband med bartenderns agerande. Om skadan skulle uppstå även om bartendern inte satte upp tavlan kan man inte säga att det finns ett orsakssamband. I detta fall är det dock tydligt att det föreligger kausalitet (orsakssamband). Detta samband ska dessutom vara adekvat, dvs rimligt eller i någon mån påräknerligt. Min bedömning är att det inte ligger allt långt ifrån. För mig verkar det vara en ganska rimlig följd av att sätta upp en tavla, det händer att tavlor sätts upp fel och skadar folk, speciellt i en sådan miljö. Sedan ska det även handla om en person- eller sakskada. Du anger att ditt finger skadades och att du har haft inkomstbortfall på grund av sjukskriven. Det klassas som personskador och ska ersättas, 5 kap. 1 § SkL. För mig verkar det som att du har goda möjligheter till att nå framgång med en skadeståndstalan genom en rättslig process. Om du vill ha hjälp med att utforma en stämningsansökan skulle jag råda dig att höra av dig till våra jurister på Lawline. Det för du enkelt på www.lawline.se/bokaHoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kräva kommunen på skadestånd om jag ramlar på grund av att det inte är snöröjt

2018-03-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! För tre veckor sedan skulle jag gå över vid ett övergångställe i anslutning till Sjukhusets huvudentré. Vägen vid övergångstället var vid tillfället mkt dåligt plogad och snö hade drivit upp mellan trottoarkant och väg vilket gjorde att man inte uppfattade var trottoarkanten slutade för att övergå till vägbana. Detta föranledde att jag i tron att vara på trottoarkanten trampade snett ner mot vägbanan. Jag både hörde och kände att något i foten bröts av. Jag fick hjälp in till akuten och det visade sig att jag hade fått en fraktur på vadbenet. Jag är för närvarande sjukskriven sedan händelsen och är planerat sjukskriven tre veckor till,. Läkare vid ortopeden flaggade vid ett besök för två veckor sedan att han inte tror att jag efter min sjukskrivning kan direkt gå in och arbeta 100%. Detta med tanke på att jag jobbar inom förskola på en avdelning med 15 st. ett och två-åringar. Min undrar är om jag kan kräva någon form av ekonomisk ersättning från kommunen eller från någon annan instans för ekonomiskt bortfall och sveda och värk. detta med anledning av att vägen utanför sjukhuset inte var korrekt underhållen?Med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först måste du ta reda på om kommunen är ansvarig för underhåll av aktuell plats. Det kan du undersöka genom att kontakta kommunen. Är kommunen huvudman för aktuell plats, har kommunen ansvar för underhåll av platsen (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Kommunen ska se till att platsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (6 kap 18 § PBL). Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL), vari stadgas att staten eller kommunen ska ersätta, bl.a., personskada som vållas genom fel eller försummelse.Det finns flera förutsättningar som måste uppfyllas för att rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. Först måste de grundläggande kriterierna för ansvar ligga för handen. Dels ska skada ha uppstått, dels ska skada kunna tillskrivas viss kommun och "fel eller försummelse", vilket är ett annat uttryck för culpa, måste bevisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas. För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon ramlar och slår sig om inte marken ombesörjs. Detta får anses ha varit fallet. Det har i praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är dåligt väglag. Kan det ha varit antagbart att det var svårframkomligt på grund av snö (det var mycket snö ute i största allmänhet när olyckan skedde) och du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika detta, är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kommunen relativt små. Det är emellertid upp till kommunen att bevisa att du inte iakttagit försiktighet.Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är ansvarig för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/försäkringsbolaget efterfrågar. Enligt 5 kap. 1 § SkL ges skadestånd för personskada för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skadestånd vid personskada

2018-04-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag råkade ut för n arbetsplats olycka på en skola i Eskilstuna kommun. Mitt ben gick av samt korsbandet och en skada på knäskålen. En elev lyfte mig i smalbenen och släppte ner mig på golvet ca 30 cm högt. Jag är gympalärare och skulle visa ett grepp så eleven skulle visa sig rolig inför sina kamrater. Allt detta gick på några sekunder och jag hann inte reagera. Blev heltidssjukskriven i 8 veckor. Detta var 31/1 i år. Har fortfarande mycket ont och kan inte göra allt om vanligt. Finns det något skadestånd man kan få?Väntar på magnetröntgen som kan ta 7 månader att få. Vänliga hälsningar
Alex Hallström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Var regleras bestämmelserna kring skadestånd? Enligt beskrivningen har du drabbats av en personskada, vilket man kan söka ersättning för enligt 2:1 Skadeståndslagen. Det som krävs är enligt samma paragraf att den som vållat skadan antingen ska ha gjort detta via vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs även att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan, vilket innebär att man ska kunna förutse att skadan är en rimlig följd av den utförda handlingen. Huruvida dessa båda förutsättningar är uppfyllda är svårt att svara på då man inte har fullständig information och är något som rätten kommer undersöka om det skulle bli en rättslig prövning. Enligt min bedömning utifrån det du beskrivit föreligger goda möjligheter till att få igenom eventuellt skadeståndsanspråk.Vad ersätts? Vad du kan få ersättning för stadgas i 5:1 SkL. I punkterna 1-2 ingår bl.a. eventuella sjukvårdskostnader samt inkomstförlust du kan ha drabbats av. Det centrala enligt din fråga borde dock vara det som regleras i punkt 3. Här stadgas att man kan få ersättning för sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur), samt lyte eller annat stadigvarande men (fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur). Eventuella inkomstförluster samt sjukvårdskostnader brukar vara enkelt att påvisa med hjälp av lönespecifikationer samt kvitton. Gällande den andra ersättningen kan den vara svår att påvisa, med tanke på att väldigt individuella bedömningar måste göras. Det kan här vara bra att grunda sitt ersättningsyrkande i de journaler som beskriver skadan och dess verkningar. Eventuellt skadeståndsbelopp kommer att bestämmas av rätten. Eventuell jämkningAv frågan framgår att du är lärare, dock inte vilken ålder som eleven som orsakade skadan var i när skadan inträffade. Enligt SkL 2:4 kan eventuell ersättning jämkas om den som är skadeståndsskyldig inte fyllt 18 år. Skulle detta vara fallet ser man då bl.a. till utvecklingsnivå, handlingens beskaffenhet samt personens ekonomiska förutsättningar. Var personen yngre än 18 kommer rätten göra en bedömning av situationen och någon form av jämkning brukar då bli resultatet. Hur bör du gå tillväga? En domstolsprocess kan vara mycket krävande och man tar alltid en risk då utgången inte är given. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand ta kontakt med personen och försöka lösa situationen med hjälp av dennes försäkringsbolag. Skulle detta inte hjälpa kan du lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten och sedan pröva frågan i domstol. Enligt min bedömning borde du ha goda chanser att få igenom ett anspråk, men domstolsprocesser är svåra att förutspå och risken att förlora finns alltid. Skulle du vilja gå vidare med en stämningsansökan råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig under hela processen. Det gör du enkelt på www.lawline.se/boka. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Vad händer om jag inte kan betala mina böter och skadestånd?

2018-04-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejJag blev dömd för att betala böter och skadestånd och villkorligt dom . Om jag inte kan betala . Hur ska det gå till? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter tre veckor när en dom vunnit laga kraft skickas en kopia av domen till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kontaktar den skadelidande och frågar om hen vill ha hjälp att driva in skadeståndet. Om den skadelidande tackar ja kommer Kronofogden skicka ut en faktura till dig. Om du inte betalar kommer Kronofogden genomföra en undersökning av din betalningsförmåga. Om du har utmätningsbara tillgångar kan Kronofogden utmäta dem för att få pengar till skadeståndet. Om du inte har utmätningsbara tillgångar eller andra möjligheter att betala får brottsoffret vända sig till sitt försäkringsbolag alternativt Brottsoffermyndigheten. Om brottsoffret får utbetalt skadestånd från sitt försäkringsbolag eller från Brottsoffermyndigheten kommer du istället vara betalningsskyldig mot dessa. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadeståndsanspråk efter nedlagd förundersökning

2018-04-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejMin son var med i en fallolycka på sin förskola där ett skyddsglasögon gav vika från sitt fäste. Glasskivan var nyligen utbytt och ersatt med en glasskiva som var av fel storlek. Det blev en polisanmälan (vållande till kroppsskada) som lades ner då det inte ansågs finnas bevis för uppsåt (?) sonen fick en skallfraktur , blödning i hjärnan och i efterdyningarna en hjärnstress/hjärntrötthet som beräknas tas 1-2 år att läka.Min fråga är då om dem (fastighetsägare) helt slipper ansvarsfrågan? Kan vi få ut ett skadestånd? Hur mycket kan ett sådant skadestånd ligga på? Med vänliga hälsningar Jeanette
Joakim Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inleda med att beklaga vad som har skett och hoppas verkligen att din son så småningom återhämtar sig. Jag kommer i mitt svar att bortse från eventuella försäkringsaspekter men vill först påpeka att om försäkringsersättning redan har utbetalats, kan det vara så att din son redan anses vara fullt kompenserad vad gäller eventuellt skadestånd. Försäkringsbolaget kan i sin tur komma att begära den utbetalda ersättningen av fastighetsägaren. Vad gäller den straffrättsliga delen finns det lite olika vägar att gå. Du kan dels begära en överprövning av nedläggandet av förundersökningen genom att kontakta den åklagarkammare som fattat beslutet, dels kan du utnyttja den så kallade subsidiära åtalsrätten enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Den subsidiära åtalsrätten innebär kort att om brottet angetts till polis eller åklagare, och om en åklagare beslutat att inte väcka åtal, så kan den som blivit utsatt för brottet själv väcka åtala för det. Ett sådant åtal väcks genom en skriftlig ansökan om stämning till rätten med vilken det ska bifogas ett intyg om att åtal inte väckts (se vidare 47 kap. 2-3 §§ rättegångsbalken). Om det här inte skulle vara aktuellt, kvarstår möjligheten att endast begära skadestånd genom en civilrättslig process. Du kan alltså stämma fastighetsägaren och begära skadestånd på grund av personskada utan att denne bedömts skyldig för något brott. En förutsättning är att skadan orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. Skadestånd på grund av personskada omfattar enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen ersättning för: - Sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära (exempelvis en förälders inkomstförlust samt dennes omvårdnadskostnader)- Den skadelidandes inkomstförlust - Sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men, samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Med detta avses fysiskt och psykiskt lidande, ärrbildning, hälta, rörelseinskränkningar, förlust av sinnesfunktioner med mera. Hur stort skadestånd din son skulle kunna tänkas få genom en skadeståndsprocess beror alltså på en mängd olika faktorer. Utan närmare insyn i just ert fall kan jag tyvärr inte uppge något ungefärligt belopp. Jag hoppas att det besvarar din fråga, hör gärna av dig om du har några ytterligare funderingar.

Skada när person kastat frisbee mot gående i motionsspår

2018-03-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Linköpings kommun har ett motionsspår som korsas av en frisbee-bana. Under en promenad i motionsspåret blev jag träffad av en frisbee i ansiktet varvid en allvarlig tandskada uppstod. Har ställt krav på skadestånd men ärendet skickades vidare till kommunens försäkringsbolag som avslog mitt krav med div. konstiga motiveringar. Min uppfattning är att kommunen är ansvarig för min skada eftersom man har givet tillstånd till en frisbee-bana alldeles intill och på flera ställen korsande motionsspåret utan att ha utrett frisbee-spelets bevisligen farlighet för vistelse i motionsspåret. Det saknas t.e.x. skyddsnät mellan banan och motionsspåret där dessa löper parallellt. Finns heller inga varningsskyltar uppsatta som varning för kringflygande fribees.Motivering för avslag på mitt krav var bl.a att kommunen inte hade ansvaret för fribee-banans anläggning och skötsel. Jag tycker att det är uppenbart att kommunen har försummat att utreda hur farligt frisbee-spelet är och ej heller ställt krav på banans sträckning eller uppsättande av skyddsnät m.m. Är tacksam för hjälp hur jag kan komma vidare i detta ärende. Har inte fått något kommunalt beslut med besvärshänvisning .
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att skadeståndsskyldighet för personskada ska föreligga, krävs att någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadestånd kan även utgår för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Visserligen har du rätt när du säger, att kommunen torde kunna åläggas visst ansvar på grund av att kommunen agerat vårdslöst när de inte satt upp skyddsnät, skyltar etc. Det är emellertid troligare, att du vinner framgång i en skadeståndstalan mot den som kastade frisbeen. Det får nämligen sägas ha förelegat:1. Vållande - Genom att kasta frisbeen mot motionsspåret har personen vållat skada, eftersom frisbeen träffat dig.2. Adekvat kausalitet - Det måste sägas att det förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, alltså kausalitet. Att någon skulle kunna ta skada om man kastade frisbeen mor motionsspåret ligger i farans riktning. Skadan får även sägas vara adekvat, eftersom skadan inte kan anses vara alltför en slumpmässig effekt av handlingen, vilket innebär att det föreligger adekvat kausalitet. 3. Culpa eller uppsåt - En person som kastat frisbeen mot motionsspåret bör ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Personen hade kunnat kasta frisbeen med större försiktighet eller åt en annan riktning..Vänd dig först till personen och försök få hjälp med stöd av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen