Rikta skadeståndsanspråk för felaktig vård

FRÅGA
Skadestånd mot LÖF. Blev vårdskadad 2011 har anmält detta med överklagande mot LÖF.Beslutet de gav var fel diagnos, där fick jag rätt, men någon ersättning fick jag inte. En personförväxling hade skett på akuten för en TIA. Jag fick en annans personnummer och blev hemskickad. Kom tillbaka fyra dygn efter med tre proppar i hjärnstammen nu handikappad för livet. LÖF säger, rätt jag hade blivit inlagd med behandling så hade jag inte blivit bättre, Det måste vara mer än 50% större chans att det hade hjälpt. Nu var deras (LÖF) intyg en stor lögn jag fick tag i en professor i Lund som jobbar med dessa problem han skriver det borde LÖF -s specialister veta om att det är mycket högre än 50% chans, det är över 80% chans att jag hade blivit bättre alltså har jag rätt till ersättning. LÖF beslut var att jag skulle klaga i domstol och hade 6 mån. på mig att klaga i rätten. Det gjorde jag inte men nu har det ju kommit fram något nytt, de ljög ju. Kan jag ta uppe detta mot LÖF igen och göra en överprövning? Är det jag som ska ta in nytt INTYG eller kan jag kräva att LÖF tar in detta INTYG, det är ju smidigare om jag kan tipsa dom till min kontakt och det blir billigare för mej. Min akt är på över 500 sidor om min vårdskada.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dem du vill rikta anspråk till är alltså landstinget som har utfört din vård. Alla Sverige landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Så den du i själva verket vill rikta skadeståndsanspråk emot är det landsting som har utfört vården på dig. Det är alltså det offentliga som här har fattat ett felaktigt beslut så att du har lidit skada. Där finns det en skadeståndsbestämmelse i skadeståndslagen som lyder följande:

Skadestånd

Skadeståndslagen 3 kap 2 § lyder:

"Staten eller en kommun skall ersätta
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas
genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar för, och

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2. kap 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

Bestämmelsen i 3 kap 2 § SkL är huvudportalen beträffande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Paragrafen medför ett utvidgat skadeståndsansvar för offentliga rättssubjekt särskilt staten och kommunerna. Vid tillämpningen av bestämmelsen behöver man inte dela på ansvar för anställdas vållande och ansvar för vållande av personer i organställning. Det har ingen betydelse vem som orsakat skadan, utgångspunkten är att det skett vid myndighetsutövning.

Myndighetsutövning i skadeståndslagens bemärkelse kan sägas vara ett uttryck från det allmännas sida att utöva makt över medborgarna genom beslut och åtgärder. Det kan också föreligga när rättsverkningarna är till förmån för den enskilde. Det utmärkande är att medborgarna befinner sig i ett tvångsläge eller som i ditt fall ett hjälplöst läge. Det kan vara fråga om att han måste rätta sig efter beslut som kan vara ett ingrepp i hans intressesfär. Underlåter han att göra det riskerar han att Felaktiga beslut till nackdel för den enskilde kan medföra skadeståndsansvar enligt 3 kap 2 §. Här har ett felaktigt beslut i myndighetsutövningen inom sjukvården kanske lett till att du har fått en större skada än vad du hade fått annars om besluten hade tagits annorlunda.

En del typer av offentlig verksamhet faller utanför tillämpningen av 3:2 SkL. Rådgivning och annan liknande serviceverksamhet från det allmännas sida räknas i allmänhet inte som myndighetsutövning. Upplysningar från en myndighet utgör inte någon myndighetsutövning, men 3:2 SkL kan ändå bli tillämplig om det anses vara lämnade vid myndighetsutövning

Överklagande

Det stämmer det dem säger att du skulle fört till talan för patientskadeersättning inom 6 månader. Om tvisten gäller rätten till patientskadeersättning ska talan väckas mot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Talan ska väckas inom sex månader från det att du fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet. I vissa fall har du längre tid på dig.

Dock hindrar inte den 6 månadersfristen dig ifrån att föra en talan enligt skadeståndslagen som jag har nämnt ovan.

Kan jag ta uppe detta mot LÖF igen och göra en överprövning?

Normalt sätt när överklagandetiden har löpt ut brukar man inte kunna göra en överprövning. Dock kan det mycket möjligt vara så att LÖF har valt att tillämpa andra generösare regler. Du bör därmed i så fall höra av dig till dem. Om du inte kan ta upp det mot dem igen så finns det inget som hindrar dig att direkt rikta en skadeståndstalan mot landstinget genom skadeståndslagen som jag nämnde ovan.

Är det jag som ska ta in nytt INTYG eller kan jag kräva att LÖF tar in detta INTYG, det är ju smidigare om jag kan tipsa dom till min kontakt och det blir billigare för mej?

Tyvärr är det du som ska ta in nytt intyg eftersom att bevisbördan ligger på dig. Har du ett ombud, eller en kontakt som representerar dig så går det såklart lika bra. Men det viktiga är självklart att ta in alla nya omständigheter som kan vara till din fördel.

Jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp av våran byrå som kan hjälpa dig vidare i detta ärende eftersom att det är en ganska knepig rättsprocess. Utöver att du måste visa att du har lidit skada, måste du också visa på adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att du måste visa ett samband på din skada och sjukvårdens handlande. Finns inte ett sådant samband kan man inte få ersättning enligt skadeståndslagens regler.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (221)
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?
2021-08-17 Hur får man ersättning för parkeringsskada på en bil?

Alla besvarade frågor (95700)