Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?

2021-04-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Kan man ha med sig en multiverktyg utan knivblad till allmäna platser om den är exempelvis inne i en väska utan att ha någon särskild orsak utom att bara ha den om den skulle behövas.Tackar för hjälpen!
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i knivlagen.Av lagen framgår att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats (1 §). Värt att observera här är att även om multiverktyget i fråga inte har något knivblad kan även en del verktyg omfattas av lagen, exempelvis mejslar. Det finns undantag från det här förbudet, bland annat gäller inte förbudet när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter (1 §). Undantaget siktar in sig på exempelvis på knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Om du skulle arresteras för att bära det här multiverktyget tittar man på beteendet i det enskilda fallet. Finns det omständigheter som gör att det finns en påtaglig risk att multiverktyget kommer att användas som vapen kan det omfattas av knivlagens förbud. Om du exempelvis tar med den till ett idrottsevenemang eller i andra sammanhang där många personer uppehåller sig gäller knivlagens förbud i regel fortfarande.SammanfattningsvisDu bör vanligtvis få ha med dig ett multiverktyg utan knivblad till allmänna platser men för att vara helt säker bör du dock endast bära med dig multiverktyget när du verkligen har behov av det!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Knivlagens bestämmelser

2021-04-13 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om push daggers är olagliga i Sverige har kollat överallt men hittar inget
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du får inte gå runt med kniv eller farliga föremål (så som det föremål du refererar till i din fråga) på allmän plats (1 § knivlagen). Knivar eller föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen får inte säljas i Sverige (2 § knivlagen, se också NJA 2011 s. 556). Sådana föremål får enligt paragrafen inte heller överlåtas till personer under 21 år. Lagstiftaren ville försvåra innehavet av dessa föremål, samtidigt som det ansågs rimligt att personer som samlade på sådana saker inte skulle drabbas. Vidare gäller att om du vill importera ett vapen till din samling måste du ha tillstånd från polisen (2 § förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Sammanfattningsvis är sådana föremål som du refererar till inte olagliga. Men det finns begränsningar i lag som i praktiken gör det svårt att inneha sådana föremål. Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskriptionstid urkundsförfalskning

2021-04-12 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har flyttat till Sverige 2008 från Holland med man och 2 barn. Vi skildes 2009 fadern lämnade oss ensam kvar i SV och han bor i NL. Jag har ensam vårdnad sedan 2009. I mars 2011 ändrade jag efternamn till mina barn födda 2000 och 2006 till mitt efternamn. Jag har då skrivit på med faderns namnteckning eftersom jag inte har kontakt och inte vet vart han bor. Barnen har under dessa 13 år inte haft någon kontakt alls. Nu har mitt ex mailat mig och vill polisanmäla mig för efternamnet och hotar sluta betala underhållsstöd till sonen. Min fråga: Kan jag få nått straff för detta? Det var 10 år sedan jag gjorde det och har läst det är preskriberat?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brottet du gjort dig skyldig till är urkundsförfalskning, eftersom du förfalskat hans namnteckning (14 kap. 1 § Brottsbalken 1962:700 [BrB]). Du kan emellertid inte få någon påföljd för brottet. Detta beror på att brottet är preskriberat, precis som du säger. Detta gäller oavsett om det kategoriseras som ringa brott, av normalgraden eller grovt.Påföljden för urkundsförfalskning av normalgraden är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). När påföljden för ett brott är två år eller mindre så preskriberas brottet efter fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB). Är brottet att anse som ringa är påföljden maximalt sex månader, varför brottet preskriberas två år efter gärningstillfället (14 kap. 2 § BrB jfr 35 kap. 1 § 1 pt. BrB).Är brottet däremot att anse som grovt så kan påföljden bli maximalt sex år (14 kap. 3 § BrB). Även om urkundsförfalskningen som du har begått är att betrakta som grov så är det dock ändå preskriberat. Om straffvärdet är under åtta år så preskriberas nämligen brottet efter 10 år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB). Eftersom det gått 10 år sedan du begick brottet får därmed inte påföljd ådömas. Med vänliga hälsningar

Erkänna brott man inte begått

2021-04-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad händer om man går in på en polisstation och erkänner ett brott som man i själva verket inte har begått?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Att erkänna ett brott som man inte begått är vad man kallar för ett ''falskt erkännande''. Sådana erkännanden är inte brottsliga då du erkänner ett brott som du inte har begått. Ansvaret att utreda vad som hänt samt potentiell bevisning som kan ligga till grund för ett dömande ligger på polisen, domstolen och åklagaren. I det fall du går in i en polisstation och erkänner ett brott som du i själva verket inte har begått är alltså inte brottsligt. Vidare ansvarar du inte heller för tiden polisen eventuellt lägger på en utredning av ditt falska erkännande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller vid tjänstefel?

2021-04-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, tack för en informativ sida. vi har vunnit i ett flertal domar i olika ärenden mot bygglovsnämnden i vår kommun. även JK har gett nämnden kritik för långsam handläggning av rättelserna av ett bygglovsbeslut. länsstyrelsen skickar tillbaka det ärendet i mars 2018, i augusti 2020 ger JK kritiken och genom konversation med nämndordförande i februari 2021 så beskrivs ärendet som mycket komplicerat och därför tar det tid. ärendet är inte komplicerat utan en förträfflig genomgång av bedömningen av vad som gäller finns hos mark och miljööverdomstolen och finns med i beslutet från länsstyrelsen. Utöver ärendet finns det två andra ärenden från maj 2019. de ärendena har nämnden inte heller rört. det visade sig när vi tittade i nämndens arkiv nu i mars 2021. alla ärenden är mot en och samma person.kommunalt domstolstrots med en treskande tjänsteman och svaga politiker helt enkelt. den kommunala revisionsnämnden har genom ett externt bolag tagit fram en granskning där konsulten skriver att beteendet som nämnden gör i det aktuella fallet är ett hot mot demokratin om det är medvetet.vi som noviser inom juridiken tycker att det nog är korruption genom otillbörlig fördel som borde gälla. i samtal med korruptionsåklageren ansåg denna att det nog skulle betraktas som tjänstefel.frågan blir då om åsidosättande av att verkställa rättelse av beslut kan betraktas som tjänstefel. är det oaktsamhet att inte prioritera rättelse av beslut
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har vunnit ett flertal processer i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) mot bygglovsnämnden i din kommun och såvitt jag förstår handlar det mesta om rättelse av beslut. Nämnden har likaledes fått kritik från Justitiekanslern (JK) för dess underlåtenhet att vidta rättelse inom skälig tid och din bedömning är att det ovan sagda utgör domstolstrots. Vidare synes agerandet, eller rättare sagt passiviteten, vara hänförligt till en specifik tjänsteman på kommunen. Du undrar därför om dennes passiva handlande är straffsanktionerat, det vill säga om det kan betraktas som tjänstefel. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB). I 20 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter skulle vara att anse som ringa utdömas dock inget ansvar".Med myndighetsutövning avses beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på samhällets maktbefogenheter, vilket kan innefatta beslut som antingen är gynnande eller betungande för den enskilde och som innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter för densamma. Det krävs vidare att gärningsmannen (i det här fallet tjänstemannen på kommunen) har underlåtit att agera på det sätt som gäller för uppgiften i dennes myndighetsutövande och att detta har skett uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet). Om ingetdera föreligger kan inget straffansvar utkrävas. Om så är fallet här är för mig ganska svårt att säga med säkerhet. Men utifrån din ärendebeskrivning finns det naturligtvis mycket som talar för att den aktuella underlåtenheten skulle kunna vara straffbar. Om uppsåt förefaller tveksamt eller framstår som svårt att bevisa bör oaktsamheten prövas. Den kan bestå i att inte skaffa sig kunskap om gällande rätt (rättsregler) och vid bedömningen av om gärningsmannen har handlat oaktsamt måste hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som skäligen hade kunnat ställas på denne vid tidpunkten för det inträffade. Det får sedan vägas mot omständigheter som rör gärningsmannens person, vilket, förutom kunskap om gällande rätt, exempelvis kan vara utbildning och erfarenhet eller att denne handlade under tidspress. Men något sådant verkar inte tjänstemannen kunna åberopas i det här sammanhanget.I 20 kap. 1 § 3 st. BrB sägs emellertid att "Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap".Bestämmelsen tar främst sikte på riksdagsledamöter och kommunfullmäktige varför det bör påpekas att undantaget inte avser beslut fattade av ledamöter i kommunala förvaltningsmyndigheter (exempelvis nämnder) och kommunala styrelser, vilket stöds av lagmotiven, se prop. 1975:78, s. 186. Givet Länsstyrelsens agerande, kritiken från JK, de avkunnade domarna från MÖD och den indikation som erhållits från den ifrågavarande åklagaren beträffande den straffrättsliga bedömningen verkar det trots allt finnas goda skäl att polisanmäla vederbörande. För det ska återigen framhållas att faktiska åtgärder för att verkställa beslut faller inom ramen för begreppet myndighetsutövning. Ansvar kan således aktualiseras vid åsidosättande av vad som gäller för uppgiften även om detta inte explicit har kommit till uttryck i lag eller reglerats på annat sätt. Det innebär att ett handlingsmönster underförstått kan anses föreligga enbart på grund av sakens natur. Det borde tämligen enkelt gå att argumentera för det sistnämnda i ditt fall. Som exempel från rättstillämpningen avseende åsidosättande av åligganden kan Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1993 s. 360 I, II och III nämnas.Notera, vilket även anfördes inledningsvis, att ringa brott inte leder till ansvar. Gränsdragningen mellan tjänstefel av normalgraden och en ringa gärning är inte helt klar och därför svårt att säga någonting generellt om. Men vid den här bedömningen tas hänsyn till om någon drabbats av en skada eller om det förelegat en påtaglig risk för skada eller olägenhet av annat mer allvarligt slag. I så fall kan det bli fråga om ett brott av normalgraden, vilket är straffbart. För att bättre förstå när tjänstefelsansvar kan komma att utdömas kan ytterligare vägledande praxis behöva konsulteras och några intressanta rättsfall som redan nu kan nämnas är NJA 1985 s. 502, NJA 1992 s. 838 och NJA 2017 s. 491. Dessa rör förvisso polisers agerande men belyser tjänstefelsinstitutet på ett bra sätt. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningPrecis som tidigare påpekats kan jag inte säga någonting med säkerhet. Men utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget torde tjänstemannens underlåtenhet vara straffbar. Gärningen bör inte heller kunna betraktas som ringa eftersom det inträffade sannolikt har inneburit en olägenhet för dig av mer allvarligt slag.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?

2021-04-12 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har blivit spärrad från min bank och bankID och har inte tillgång till mina pengar alls. Troligtvis är det för jag (dumt nu i efterhand) tog ut 5000 till en kille som behövde hjälp då han glömt kortet så han swishade mig. Historien om detta är längre men inte speciellt relevant. Detta hände fredagen 26 mars och på måndagen spärrade banken allt (fick inte veta något). Jag kontaktade dem på tisdagen men fick inga svar utan de hänvisade bara till ett brev som de skickat ut. På torsdagen har fortfarande inte brevet kommit så jag ber dem skicka ut ett nytt då de första brevet verkar ha försvunnit. Sen är det en del röda dagar pga påsk. Idag 7 april fick jag då brevet. De vill att jag ska förklara alla transaktioner mellan datumen 26-29 mars. Jag förstår då att det i huvudsak handlar om de 5000kr jag fick swishade och tog ut. Men eftersom de vill att jag ska redogöra för alla transaktioner under helgen så har jag svårt att nu snart två veckor senare minnas allt. Jag kommer heller inte in på min bank så kan inte se dom. Fick dom skicka transaktioner som jag ska redogöra för. De vill även att jag bifogar kvitton (vilket jag inte har till något).Pappret från banken kommer tidigast komma på fredag. Sen ska jag skicka in detta pappret som kommer kanske vara på banken onsdag 14 april. Min fråga är då, är det verkligen rimligt att de spärrar mig innan jag ens kunnat fått förklara mig och för så liten summa? Jag förstår till viss del åtgärden med tanke på uttaget.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här frågan regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om transaktionerna?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig? Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Kunden, i detta fall du, måste kunna visa var pengarna kommer i från. Eftersom penningtvättslagen uppställer höga krav på bankerna måste banken spärra kontot direkt vid misstanke om penningtvätt. Det utan att kunden kontaktas i förväg. Det är en obligatorisk del av bankernas arbete mot penningtvätt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?

2021-04-09 i Övriga brott
FRÅGA |Får man köpa en butterfly trainer kniv från utlandet? Jag hade tänkt att "leka" med den hemma. Här har jag länken till kniven jag tänkte på: https://cutss.com/collections/butterfly/products/fadeTack
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med butterflykniv avses sådana knivar där ett tudelat skaft kan vikas fram över knivbladet. Knivbladet kan snabbt frigöras genom att skaftet fälls bakåt genom en handledsrörelse. En butterflykniv faller in under begreppet springstilett och springkniv i knivlagen (1 § tredje stycket knivlagen). Det ska alltså vara fråga om farliga och i princip onyttiga föremål som används för att skada andra (se prop. 1989/90:129 s. 13 f.). En butterflykniv är genom sin konstruktion ett farligt föremål som i likhet med andra springknivar och springstiletter i princip bara är avsett för våldsanvändning och inte har något egentligt nyttigt ändamål (NJA 1998 s. 604). I detta fall är det emellertid fråga om en träningskniv. Kniven är oslipad och är därför ofarlig. Kniven kan inte orsaka skada. "Kniven" uppfyller därför inte kravet på att vara ett farligt föremål. Inte heller är "kniven" avsedd för våldsanvändning eftersom det är en träningskniv/leksakskniv. Knivlagen kan därför inte aktualiseras. Inte heller kan särskilt tillstånd krävas för införsel av föremålet (1 § förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för urkundsförfalskning

2021-04-06 i Övriga brott
FRÅGA |Om mitt ex gjorde sig skyldig till en urkundsförfalskning år 2014 där hon förfalskade mitt namn och skrev vår son på en adress 35 mil bort, är det då försent att göra en anmälan nu?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara rättsläget och sedan kommer jag förklara vad som gäller i din situation.RättslägetRegler om preskription av brott finns i 35 kap. brottsbalken (BrB).Preskriptionstiden bestäms utifrån vad som är det högsta straffet som kan dömas ut för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). Preskriptionstiden för urkundsförfalskning är därmed fem år från det att brottet har begåtts (35 kap. 1 § BrB). Detta innebär att en person inte kan dömas till straff för ett brott efter att denna tid har gått ut.Det går dock att bryta preskriptionstiden genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta sker genom att en person antingen häktas eller åtalas för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt från denna tidpunkt.För att preskriptionstiden inte ska kunna börja löpa på nytt hur många gånger som helst så finns det en bortre gräns för när ett brott preskriberas. Detta kallas för absolut preskriptionstid (35 kap. 6 § BrB). Den absoluta preskriptionstiden kan inte brytas, oavsett om personen blir häktad eller åtalad. För urkundsförfalskning är denna tid 15 år eftersom brottet kan ge fängelse i max två år.Din situationSom jag förstår din fråga så har du inte anmält ditt ex tidigare. Därför utgår jag från att hon inte blivit häktad eller åtalad för detta, det vill säga att inget preskriptionsavbrott har skett. Det innebär att preskriptionstiden i ditt fall är fem år från det att ditt ex begick brottet. Eftersom det idag har gått 7 år sedan hon begick brottet så är det tyvärr för sent att göra en anmälan då ditt ex inte längre skulle kunna bli dömd för urkundsförfalskningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,