FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott09/06/2022

Kan importering av falska sedlar i samlingssyfte räknas som olovlig befattning med falska pengar?

Är det tillåtet att importera falska sedlar i samlingssyfte? Jag har intresse och samlar på valörer från hela världen, alltså har jag inte syfte att sätta de i omlopp.

Lawline svarar

 Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga söker svar på om de falska sedlar du vill importera i samlingssyfte räknas som olovlig befattning med falska pengar (14 kap. 7 § brottsbalken (BrB). Jag kommer att nedan redogöra för de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna dömas till detta brott. Till sist kommer jag att bedöma huruvida jag anser att förutsättningarna är uppfyllda i ditt enskilda fall. 

Kan importering av falska sedlar i samlingssyfte räknas som olovlig befattning med falska pengar?

För att dömas till brottet olovlig befattning med falska pengar ska person ha

(1) anskaffat, lämnat, tagit emot, förvarat, transporterat eller tagit annan liknande befattning,

(2) med falsk sedel som avses i 14 kap. 6 § BrB och

(3) haft för avsikt att den förfalskade sedeln ska säljas eller på annat sätt spridas (prånglas ut) 

Förutsättning två innebär att den falska sedeln som personen befattat sig med rättslig ska kunna bli föremål för det närliggande brottet penningförfalskning. Det handlar om sådana sedlar som gäller i Sverige, utomlands eller som har beslutats för utgivning men ännu inte är gällande som i ett tidigare led har eftergjorts eller på annat sätt förfalskats (jämför 14 kap. 6 § BrB). Penningförfalskning omfattar eftergörande eller förfalskning av sådana sedlar som i praktiken fortfarande används i landet som betalningsmedel. Samlarobjekt såsom ogiltiga sedlar eller mynt omfattas däremot inte. 

Vad som gäller i din situation

Du uppfyller förvisso förutsättning ett i och med att du genom importeringen av de falska sedlarna befattar dig med egendomen. Däremot uppfyller du troligtvis inte förutsättning två eftersom de falska sedlar du vill importera utgör samlarobjekt. Falska sedlar som utgör samlarobjekt tenderar att vara äldre och ogiltiga upplagor av betalningsmedel. De falska sedlarna som du vill köpa bör därför inte härröra från sådana riktiga sedlar som i praktiken fortfarande fungerar som betalningsmedel i det land som du köpte de falska sedlarna ifrån. På grund av detta utgör inte sedlarna sådana falska sedlar som avses för att du ska kunna dömas till brottet olovlig befattning med falska pengar. 

Skulle förutsättning två mot all förmodan vara uppfylld så kommer du ändå inte kunna dömas till brottet eftersom förutsättning tre inte uppfylls. Du har inte för avsikt att omsätta de falska sedlarna på marknaden som om de vore fungerande betalningsmedel (utprångling). Om du överlåter en falsk sedel till någon annan person gör du detta i syftet av att sälja de falska sedlarna i egenskap av samlarobjekt. Den falska sedelns marknadsvärde är därför frånkopplat från det värde som den faktisk har besuttit som fungerande betalningsmedel. Både överlåtaren och förvärvaren av den falska sedeln bör därför med all sannolikhet ha vetskap om att den falska sedeln inte går att använda som faktiskt betalningsmedel. En sådan överlåtelse utgör därför inte en utprångling av falsk sedel som avses i förutsättning tre.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att ditt köp av samlarobjekt i form av falska sedlar från utomlands inte är brottsligt. Detta beror på att du inte uppfyller förutsättning två eller tre för att du ska kunna dömas till brottet olovlig befattning med falska pengar. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare