Får man bära skjutvapen

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall man får äga en handpistol utan slagstift?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 vapenlagen. Polisen beslutar om vapentillstånd enligt 2:2 vapenlagen. Enligt 2:5 vapenlagen ska tillstånd bara beviljas om det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utfärdat allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vad som ska bedömas vid ett tillståndsärende. De råden har sedan varit vägledande i mål som rört vapentillstånd (HFD 2016 ref 33).Sammanfattningsvis är det straffbart att bära skjutvapen utan tillstånd. det spelar inte roll om den är utan slagstift. Vänligen,

Kan hets mot folkgrupp bli aktuellt om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan brottsrubriceringen "Hets mot folkgrupp" gälla om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hets mot folkgrupp är ett hatbrott som regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Genom att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på deras ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kan man bli skyldig till hets mot folkgrupp. Att det hetsas mot en familj eller släkt ryms alltså inte in i brottsbeskrivningen självständigt men om hetsandet utgår från hot med anspelning på familjemedlemmarnas hudfärg, etniska ursprung, trosbekännelse etc. kan hets mot folkgrupp aktualiseras. Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Min vän har blivit åtalad för förargelseväckande beteende, gäller ord mot ord?

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, min vän har blivit åtalad för förargelseväckande beteende då han varit chaufför i sin kompis syskons bil och då fått köra runt dem i stan under kvälls/nattetid. Och då blivit stoppad pågrund av hög volym på musiken. Han påstår sig inte ha haft någon kontroll över ljudvolymen då han 1 enbart var förare och inte ägare av bilen 2 då kompisen vars syskon ägde bilen, "styrde" musiken. Vad gäller i den här situationen? Ord mot ord?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Åklagaren måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att din vän begått brottetDen som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter (16 kap. 16 § BrB). För att fällas för brott och dömas till straff krävs det att åklagaren bevisat att det är ställt utom rimligt tvivel att din vän begått brottet. Det är ett relativt högt beviskrav som ofta kräver mer än ord mot ord för att fälla någon, till exempel vittnen eller tekniska bevis.Även den som främjat ett brott med råd eller dåd kan dömas till straff (23 kap. 4 § första stycket BrB). Det innebär att din vän kan dömas till medhjälp för förargelseväckande beteende även om han inte själv styrde musiken, utan bidrog till brottet till exempel med att köra bilen. Det spelar ingen roll om han är ägaren till bilen eller inte.Avslutningsvis kan jag tyvärr inte agera domstol och bedöma ifall din vän kan bli dömd eller inte då jag inte har kännedom om alla relevanta omständigheter. Det är dock relativt höga beviskrav på att åklagaren ska bevisa att din vän har begått brottet förargelseväckande beteende för att hen ska utdömas ett straff för det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?

2021-04-21 i Övriga brott
FRÅGA |I sammanfattningen av skillnaden mellan anstiftan och stämpling skriver ni i första stycket vad anstiftan är men i nästa stycke står det inget om stämpling, vilket jag förväntar mig om det är en jämförelse, eller är det bara en fortsättning av anstiftan? Tydlighet, tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inledningsvis börja med att beklaga för att du upplevde vårt svar som otydligt. Nedan följer ett förtydligande av skillnaden mellan stämpling och anstiftan. Anledningen till varför det kan ha upplevts otydligt är för att de, precis som du skriver, är kopplade till varandra. Stämpling, 23 kap. 2 § 3 stycket brottsbalkenI paragrafen står det att i de fall det särskilt anges kan man döms för stämpling till brott. Stämpling kan man dömas för om någon i samråd med någon annan beslutar om att begå brott, att någon försöker anstifta (övertala) någon annan att begå brott, någon åtar sig att utföra ett brott eller någon erbjuder sig att utföra ett brott. För att gärningen ska vara straffbar som stämpling krävs att ett beslut om att begå ett brott har tagits. Om brottet inte kommer att kunna utföras för att någon redan från början tänkt luras kan det aldrig bli fråga om stämpling.Stämpling är en osjälvständig brottstyp. Ett brott som finns upptaget i 3-22 kap. är självständiga på så sätt att allt som behövs för att döma någon för ett fullbordat brott finns i respektive paragraf. En förutsättning för att ett brott är straffbart som stämpling är däremot att det i slutet på varje kapitel i 3-22 kap. går att utläsa att stämpling enligt 23 kap. för det specifika brottet är straffbart, exempelvis är stämpling till mord straffbart enligt 3 kap. 11 § brottsbalken. För att en person ska kunna dömas för stämpling till mord förutsätts dock att mordet inte genomförs, inte ens på en försöksnivå. Anstiftan, 23 kap. 4 § 2 stycket brottsbalkenDäremot är anstiftan och medhjälp till brott alltid straffbara. En anstiftare är, som framgår genom ovan förklaring, någon som förmått någon annan att begå ett brott. Detta ska ha skett genom övertalan, det vill säga psykisk påverkan, och den som blir övertalad ska ha fattat ett beslut om att begå ett brott på grund av övertalan. Den som har övertalat är då den som kan dömas för anstiftan till brott. Förutsättningen för att dömas för anstiftan till exempelvis mord är motsatsvis att mordet genomförts eller att ett försök till mord har påbörjats. Stämpling enligt 2 § brukar därför övergå till anstiftan när ett brott påbörjas eller blivit fullbordat.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det blev lite tydligare!Med vänliga hälsningar,

Griftefrid

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, de som förvaltar min mammas grav gjorde bort sig och råkade gräva i min mammas grav. Graven ser kaos ut nu. Detta är en stor sorg för mig. Har dom gjort nåt brott, kan jag anmäla, möjlighet till skadestånd?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det kan vara ett brott att gräva i en grav, och om du kan ha rätt till skadestånd.Att gräva i en grav utan tillåtelse att göra det kan vara ett brott mot griftefriden (brottsbalken 16 kap. 10 §). I regel är den som begår brott skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar genom skadestånd. Om du vill kräva skadestånd ska du gärna göra det redan vid polisanmälan.Beroende på hur avtalet ser ut med dem som förvaltar graven och eventuellt de som ansvarar för skötseln av gravarna, kan du också ha rätt till att graven ska återställas i det skick det var.Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Brott som faller under allmänt åtal

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man anmäla någon för falsk tillvitelse å en annan persons vägnar?I mitt fall gäller det min fd sambo som gjorde en orosanmälan mot sin sons far till socialtjänsten där hon målade upp en väldigt klandervärd bild av honom. Dessförinnan hade hon manipulerat mig under flera år att tro på hennes bild av sonens far vilket medförde att jag stöttade henne fullt ut i processen samt även medverkade i utredning som kallat "vittne". Nu har bilden klarnat och socialtjänstens utredning har inte visat något av det hon målade upp. Hon är helt enkelt inte frisk och i störningen ligger att vara patologiskt lögnaktig. Därav min fråga!
Victoria Andersson |Hej!Jag har uppfattat det som att din före detta sambo har lämnat in uppgifter om barnets far till socialtjänsten. Såsom du skriver så kan detta potentiellt innebära att hon har begått falsk tillvitelse förutsatt att uppgifterna var osanna och att hon var medveten om att de var osanna.Angående möjligheten för dig att anmäla brottet så måste det handla om ett brott som hör under allmänt åtal. Detta eftersom ett brott som hör under allmänt åtal innebär att åklagaren kan väcka åtal och att anmälan i princip kan inkomma från vem som helst (inte endast brottsoffret). Enligt 20 kap. 3 § rättegångsbalken (RB) hör alla brott under allmänt åtal såvida inte annat framgår i lagtext. Exempelvis så hör inte de flesta ärekränkningsbrotten i 5 kap BrB (se 5 kap. 5 § BrB) under allmänt åtal (ex. förtal).Eftersom det inte framgår någonstans i lagtexten att falsk tillvitelse inte skulle höra under allmänt åtal så är det alltså möjligt för dig att anmäla händelsen. Därefter är det upp till åklagaren att bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal gentemot din före detta sambo. Utifrån uppgifterna du har lämnat så kan jag inte ge ett uttömmande svar huruvida ett brott har begåtts eller inte, men detta är alltså något som kommer utredas utförligt efter att en anmälan har inkommit.Jag hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Mened och brottsanmälan

2021-04-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej var precis i domstol i en vårdnadstvist då mamman misshandlat vårt barn, under rättegången hade jag lämnat in ett lite sent dokument med sms konversationer mellan mamman och mig till domaren och domaren ställde frågor till mamman angående desa och mamman ljug domaren rakt upp i ansiktet. Vi var under ed. Nu är frågan vem anmäler mened är det jag som ska göra det eller domaren?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att anmäla ett brott vänder man sig till närmaste polismyndighet. Brottsanmälan kan man göra personligen på polisstationen, via telefon eller via internet. Man får då lämna kontaktuppgifter, uppgifter om brottet osv. Alla brott hör till allmänt åtal om inte någon annat stadgas. Mened är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed upp till åklagaren att besluta om åtal. Du kan alltså göra en anmälan, men det är sedan upp till åklagaren att med stöd av bevisning besluta om åtal ska väckas. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning

Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?

2021-04-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Det är önskvärt att jag får ett ja eller nej svar, men det kanske ej går. Jag undrar om det är lagligt att bära en fryspåse med ett hänglås i plus en nyckel? Och är det lagligt att ha vanliga blyerts och bläckpennor på sig? I ett sammanhang där man kan bli visiterad av till exempel polis.Mvh
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Min bedömning är att det inte finns något legalt hinder mot att inneha dessa objekten. Svar på din fråga: Ja det är lagligt. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH