Får jag bjuda min nästan 20-åriga sambo på alkohol hemma?

2021-05-08 i Övriga brott
FRÅGA |Jag är 20 år och har flyttat ihop med en tjej som fyller 20 år om tre månader. På helger går vi ibland ut och äter på restaurang: delar en flaska vin till maten och tar några drinkar i baren i goda vänners lag. Jag har av vänner blivit varnad mot att göra detta när vi är hemma. Detta eftersom det vore straffbart att i vårat hem servera min sambo alkohol i sådana mängder som hon får dricka på restaurang (hon har ännu inte fyllt 20 år). Min fråga : Är det verkligen så? (Jag har förstått att det finns regler om detta i 3 kap. 9 § andra och tredje styckena i alkohollagen, men jag har svårt att förstå det krångliga språket där.)
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att dina vänner på det stora hela har rätt. Saken är lagreglerad på så vis att den som ännu inte fyllt 20 inte hur som helst får erbjudas alkohol. I 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen anges huvudregeln, det vill säga att alkohol inte får ges till den som ännu inte fyllt 20 år. Tredje stycket innebär emellertid ett undantag. Undantaget tar sikte på den situationen där den underårige bjuds på en mindre mängd alkohol att dricka där och då, under ordnade förhållanden (såsom en lugn middag jämfört med en hemmafest). Därutöver behöver det framstå som försvarligt att bjuda den underårige på alkohol, med hänsyn till dennes ålder och mognad. Det som fortfarande är förbjudet i och med andra stycket är exempelvis att ge någon under 20 års ålder alkohol att dricka vid senare tillfälle.Den som bryter mot förbudet i 3 kap. 9 § gör sig skyldig till brottet olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 §). Om omständigheterna talar för att brottet är att anses som lindrigt, ska den som bröt mot förbudet ändå inte dömas till brott (11 kap. 10 §). Det som kan tala för att det ska bedömas som lindrigt är främst om den som bröt mot förbudet inte gjorde det med avsikt (se bl.a. NJA 2007 s. 61) (även om det också fortfarande kan vara straffbart), snarare än mängden det rör sig om eller hur snart den underårige i fråga skulle fylla 20 år (se bl.a. RH 2005:74). Generellt är det mycket sällan gärningar som dessa kan anses lindriga.Vad gäller i ert fall?Med hänsyn till att din sambo endast är några månader yngre än 20 år torde det som regel vara försvarligt att bjuda din sambo på en mindre mängd alkohol, om det sker i hemmet under lugna och ordnade förhållanden. Det finns väldigt få fall som gått till domstol som visar exakt hur bestämmelsen ska tolkas, så jag skulle rekommendera att ni är försiktiga med att utgå ifrån att det faktum att hon så snart ändå fyller 20 skulle innebära att den mängd som är tillåten skulle vara större. Så är inte nödvändigtvis fallet. Att hon är så nära att ha åldern inne kan istället huvudsakligen medföra att det troligare anses vara försvarligt att överhuvudtaget bjuda henne på alkohol, förutsatt att övriga förutsättningar är uppfyllda: det får fortfarande endast röra sig om en mindre mängd, samt förtäring direkt på platsen och under ordnade förhållanden. Vad är en tillåten mängd?Det är tyvärr svårt att uttala sig om exakt vad som är tillåtna mängder, då lagstiftaren valt att inte fastslå några exakta gränser. Lagtexten ger emellertid uttryck för att det inte får röra sig om mer än en relativt liten mängd alkohol. Samma mängder som din sambo får dricka på restaurang torde därmed överstiga vad som vore en tillåten mängd, precis som dina vänner är inne på.Mot bakgrund av hur sällan brott mot förbudet anses lindriga, kan det vara klokt att vara försiktiga avseende mängden tillsvidare, i synnerhet som din sambo så snart fyller 20 och förbudet då inte längre träffar er. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Får man bära skjutvapen

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall man får äga en handpistol utan slagstift?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 vapenlagen. Polisen beslutar om vapentillstånd enligt 2:2 vapenlagen. Enligt 2:5 vapenlagen ska tillstånd bara beviljas om det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utfärdat allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vad som ska bedömas vid ett tillståndsärende. De råden har sedan varit vägledande i mål som rört vapentillstånd (HFD 2016 ref 33).Sammanfattningsvis är det straffbart att bära skjutvapen utan tillstånd. det spelar inte roll om den är utan slagstift. Vänligen,

Kan hets mot folkgrupp bli aktuellt om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan brottsrubriceringen "Hets mot folkgrupp" gälla om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hets mot folkgrupp är ett hatbrott som regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Genom att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på deras ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kan man bli skyldig till hets mot folkgrupp. Att det hetsas mot en familj eller släkt ryms alltså inte in i brottsbeskrivningen självständigt men om hetsandet utgår från hot med anspelning på familjemedlemmarnas hudfärg, etniska ursprung, trosbekännelse etc. kan hets mot folkgrupp aktualiseras. Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Min vän har blivit åtalad för förargelseväckande beteende, gäller ord mot ord?

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, min vän har blivit åtalad för förargelseväckande beteende då han varit chaufför i sin kompis syskons bil och då fått köra runt dem i stan under kvälls/nattetid. Och då blivit stoppad pågrund av hög volym på musiken. Han påstår sig inte ha haft någon kontroll över ljudvolymen då han 1 enbart var förare och inte ägare av bilen 2 då kompisen vars syskon ägde bilen, "styrde" musiken. Vad gäller i den här situationen? Ord mot ord?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Åklagaren måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att din vän begått brottetDen som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter (16 kap. 16 § BrB). För att fällas för brott och dömas till straff krävs det att åklagaren bevisat att det är ställt utom rimligt tvivel att din vän begått brottet. Det är ett relativt högt beviskrav som ofta kräver mer än ord mot ord för att fälla någon, till exempel vittnen eller tekniska bevis.Även den som främjat ett brott med råd eller dåd kan dömas till straff (23 kap. 4 § första stycket BrB). Det innebär att din vän kan dömas till medhjälp för förargelseväckande beteende även om han inte själv styrde musiken, utan bidrog till brottet till exempel med att köra bilen. Det spelar ingen roll om han är ägaren till bilen eller inte.Avslutningsvis kan jag tyvärr inte agera domstol och bedöma ifall din vän kan bli dömd eller inte då jag inte har kännedom om alla relevanta omständigheter. Det är dock relativt höga beviskrav på att åklagaren ska bevisa att din vän har begått brottet förargelseväckande beteende för att hen ska utdömas ett straff för det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

När kan åklagaren väcka åtal?

2021-05-02 i Övriga brott
FRÅGA |Om man blivit anklagad för ett brott man ej har begått och har bevis för att en av anklagelserna är falska men målsägande säger säg ha vittnen (som vi misstänker är hens kompisar) några andra bevis finns inte. Hur stor är risken att de väcks åtal eller att man blir dömd? Räknas vittnen som bevis?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag klargöra att jag inte kan uttala mig hur det kommer bli i ditt specifika ärende, men jag kommer att gå igenom generella förhållningsregler för vad som krävs för att åtal ska väckas och för att bli dömd för ett brott. Hur stor är risken att det väcks åtal eller att man blir dömd?När polisen får kännedom om ett brott inleds en förundersökning. Förundersökningen är en utredning för att utreda om ett brott överhuvudtaget har begåtts och i så fall av vem (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen insamlas bevis som sedermera blir avgörande för om det är möjligt att väcka åtal eller ej (23 kap. 20 § RB). Förundersökningen ska bedrivas objektivt vilket innebär att både uppgifter som talar för och emot den misstänkta ska samlas in (23 kap. 4 § RB). När förundersökningen är klar ska en åklagare bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal eller ej. Åklagaren har skyldighet att väcka åtal i de fall där hen kan förvänta sig en fällande dom. Finns inte tillräckliga bevis för att väcka åtal ska så inte ske.En åklagare ska alltså inte väcka åtal om hen inte kan förvänta sig en fällande dom. Om åklagaren väcker åtal överlämnas målet till rättens prövning. Enligt huvudregeln hålls då en huvudförhandling där parterna frambringar bevis. Rätten dömer sedan i målet utifrån de omständigheter som framkommit under huvudförhandlingen. Räknas vittne som bevis?Bevis kan innefatta många olika saker. Vittne kan absolut räknas som ett bevis – exempelvis om någon sett en brottslig gärning inträffa eller gjort andra iakttagelser av vikt för brottets uppklarande. Vad kan jag göra i mitt fall?Om du blivit anklagad för ett brott kan polisen eller en åklagare besluta om att inleda en förundersökning. I förundersökningen är målet att utreda om ett brott har begåtts och av vem och att samla in tillräckliga bevis. Under en eventuell förundersökning kan vittne höras för att utreda läget. Du har dock också rätt att berätta och framföra bevis och detta måste tas i beaktan av förundersökningsledaren. Viktigt att notera är dock att du inte har någon bevisbörda, du har dvs inga krav på att bevisa dig oskyldig. För att kunna dömas för brott krävs att åklagaren bortom rimligt tvivel kan bevisa att du begått brottet. Åklagaren har alltså full bevisbörda. Eftersom förundersökningen måste bedrivas objektivt måste samtliga omständigheter beaktas – både sådant som skulle tala mot dig, även även sådant som gynnar dig. Vilken betydelse vittnena kommer att tillmätas beror på flera faktorer – vad de har sett, vad de kan bidra med i utredningen och hur tillförlitliga deras uppgifter är. Om det inte finns några andra bevis än vittnen måste deras utsagor räcka som bevis bortom rimligt tvivel för att du ska kunna dömas för ett brott. Om bevisningen inte kan anses räcka till för att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom ska hen inte väcka åtal. Jag hoppas du fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Griftefrid

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, de som förvaltar min mammas grav gjorde bort sig och råkade gräva i min mammas grav. Graven ser kaos ut nu. Detta är en stor sorg för mig. Har dom gjort nåt brott, kan jag anmäla, möjlighet till skadestånd?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det kan vara ett brott att gräva i en grav, och om du kan ha rätt till skadestånd.Att gräva i en grav utan tillåtelse att göra det kan vara ett brott mot griftefriden (brottsbalken 16 kap. 10 §). I regel är den som begår brott skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar genom skadestånd. Om du vill kräva skadestånd ska du gärna göra det redan vid polisanmälan.Beroende på hur avtalet ser ut med dem som förvaltar graven och eventuellt de som ansvarar för skötseln av gravarna, kan du också ha rätt till att graven ska återställas i det skick det var.Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Brott som faller under allmänt åtal

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man anmäla någon för falsk tillvitelse å en annan persons vägnar?I mitt fall gäller det min fd sambo som gjorde en orosanmälan mot sin sons far till socialtjänsten där hon målade upp en väldigt klandervärd bild av honom. Dessförinnan hade hon manipulerat mig under flera år att tro på hennes bild av sonens far vilket medförde att jag stöttade henne fullt ut i processen samt även medverkade i utredning som kallat "vittne". Nu har bilden klarnat och socialtjänstens utredning har inte visat något av det hon målade upp. Hon är helt enkelt inte frisk och i störningen ligger att vara patologiskt lögnaktig. Därav min fråga!
Victoria Andersson |Hej!Jag har uppfattat det som att din före detta sambo har lämnat in uppgifter om barnets far till socialtjänsten. Såsom du skriver så kan detta potentiellt innebära att hon har begått falsk tillvitelse förutsatt att uppgifterna var osanna och att hon var medveten om att de var osanna.Angående möjligheten för dig att anmäla brottet så måste det handla om ett brott som hör under allmänt åtal. Detta eftersom ett brott som hör under allmänt åtal innebär att åklagaren kan väcka åtal och att anmälan i princip kan inkomma från vem som helst (inte endast brottsoffret). Enligt 20 kap. 3 § rättegångsbalken (RB) hör alla brott under allmänt åtal såvida inte annat framgår i lagtext. Exempelvis så hör inte de flesta ärekränkningsbrotten i 5 kap BrB (se 5 kap. 5 § BrB) under allmänt åtal (ex. förtal).Eftersom det inte framgår någonstans i lagtexten att falsk tillvitelse inte skulle höra under allmänt åtal så är det alltså möjligt för dig att anmäla händelsen. Därefter är det upp till åklagaren att bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal gentemot din före detta sambo. Utifrån uppgifterna du har lämnat så kan jag inte ge ett uttömmande svar huruvida ett brott har begåtts eller inte, men detta är alltså något som kommer utredas utförligt efter att en anmälan har inkommit.Jag hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Mened och brottsanmälan

2021-04-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej var precis i domstol i en vårdnadstvist då mamman misshandlat vårt barn, under rättegången hade jag lämnat in ett lite sent dokument med sms konversationer mellan mamman och mig till domaren och domaren ställde frågor till mamman angående desa och mamman ljug domaren rakt upp i ansiktet. Vi var under ed. Nu är frågan vem anmäler mened är det jag som ska göra det eller domaren?
Minella Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att anmäla ett brott vänder man sig till närmaste polismyndighet. Brottsanmälan kan man göra personligen på polisstationen, via telefon eller via internet. Man får då lämna kontaktuppgifter, uppgifter om brottet osv. Alla brott hör till allmänt åtal om inte någon annat stadgas. Mened är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed upp till åklagaren att besluta om åtal. Du kan alltså göra en anmälan, men det är sedan upp till åklagaren att med stöd av bevisning besluta om åtal ska väckas. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning